Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 5 martie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 27 februarie 2003 - (*actualizata*)privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat(actualizata până la data de 05 ianuarie 2004*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 5 martie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 05 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 respinsa de LEGEA nr. 565 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 5 iunie 2003 respinsa de LEGEA nr. 566 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 28 iunie 2003 respinsa de LEGEA nr. 567 din 22 decembrie 2003; ORDONANTA nr. 44 din 10 iulie 2003 respinsa de LEGEA nr. 562 din 22 decembrie 2003; ORDONANTA nr. 63 din 22 august 2003 respinsa de LEGEA nr. 563 din 22 decembrie 2003; ORDONANTA nr. 69 din 28 august 2003 respinsa de LEGEA nr. 564 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 2 octombrie 2003 respinsa de LEGEA nr. 568 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003; LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Salariaţii disponibilizati prin concedieri colective din cadrul societatilor naţionale, companiilor naţionale, societatilor comerciale cu capital majoritar de stat şi societatilor comerciale la care acestea deţin pachetul majoritar de acţiuni, denumite în continuare societăţi, beneficiaza de masurile de protecţie sociala prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, pe baza unui program de restructurare şi de reorganizare a societatii, aprobat de institutia publică implicata în privatizare.-------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 2 (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 31 decembrie 2003, ca urmare a restructurarii sau reorganizarii societatilor prevăzute la art. 1, beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) la momentul disponibilizarii, respectiv desfacerii contractului individual de muncă, de o sumă egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica; b) indemnizatie de şomaj, stabilita potrivit reglementarilor legale în vigoare, precum şi un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi nivelul indemnizatiei de şomaj. (2) Persoanele disponibilizate în perioada iulie 2003 - 30 septembrie 2003 de la societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din sectorul feroviar, ca urmare a restructurarii sau reorganizarii, beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta. (3) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizatiei de şomaj, după cum urmeaza: a) pe o perioadă de 20 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de până la 15 ani; b) pe o perioadă de 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca cuprinsa între 15 şi 25 de ani; c) pe o perioadă de 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de peste 25 de ani. (4) După expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de şomaj persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1) beneficiaza, până la incheierea perioadei prevăzute la alin. (3), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. (5) În situaţia în care societăţile care efectueaza concedieri colective potrivit art. 1 nu pot achita plăţile compensatorii prevăzute prin contractele colective de muncă, până la sfârşitul anului 2003, acestea pot fi acordate lunar, după caz, şi ulterior acestei date, aceste plati având acelasi regim de impozitare ca şi indemnizatia de şomaj. Prevederile prezentului alineat nu se aplică societatilor comerciale cu capital majoritar de stat ale caror acţiuni au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare semnate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului între data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta şi data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat. (6) Plăţile compensatorii prevăzute conform contractului colectiv de muncă, în vigoare la data disponibilizarii colective, se acordă în sume nete, potrivit legii. (7) În lunile în care se acordă plăţile compensatorii prevăzute la alin. (5), plata indemnizatiei de şomaj şi a venitului lunar de completare se suspenda şi se va relua în lunile în care aceste plati compensatorii nu se acordă. (8) Dacă în perioada de acordare a plăţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la plata indemnizatiei de şomaj inceteaza potrivit legii.------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003**) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.**) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus prin ORDONANTA nr. 44 din 10 iulie 2003***) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 18 iulie 2003.***) ORDONANTA nr. 44 din 10 iulie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 562 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (1) şi (4) ale art. 2 au fost modificate prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 2 octombrie 2003****), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 10 octombrie 2003.****) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 2 octombrie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 568 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.Alin. (8) al art. 2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 3Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (4) se suporta din bugetul asigurarilor pentru şomaj de la articolul <>.------------Art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 4 (1) Suma acordată la momentul disponibilizarii, precum şi venitul lunar de completare, prevăzute la art. 2, sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurarilor sociale de stat şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) se acordă şi în perioadele în care beneficiarilor le-a fost suspendat sau le-a incetat dreptul la indemnizatia de şomaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizatii. (3) Venitul de completare şi, respectiv, plăţile compensatorii acordate în baza contractelor colective de muncă, inclusiv de către unitatile miniere, au acelasi regim de impozitare ca şi indemnizatia de şomaj. (4) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare şi de plati compensatorii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, sunt asigurate în sistemul asigurarilor sociale de sănătate în perioada acordarii acestor drepturi. (5) Perioada acordarii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. (6) Pe perioada acordarii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica.------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.Alin. (4), (5) şi (6) ale art. 4 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (4), (5), (6) ale art. 4 au fost introduse de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 5Persoanele disponibilizate potrivit art. 2 beneficiaza de serviciile de preconcediere colectiva, precum şi de programele de măsuri active pentru combaterea somajului ale Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Articolul 6Lista societatilor care pot efectua concedieri colective potrivit art. 1 se stabileste prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta este cel prevăzut în programele de restructurare sau de reorganizare aprobate de institutia publică implicata.------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 7 (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta numai persoanele disponibilizate care la data intrarii în vigoare a acesteia au contracte individuale de muncă pe durata nedeterminata incheiate până la 1 ianuarie 2003.(1^1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplică şi persoanelor care la data de 1 ianuarie 2003 îşi desfasurau activitatea în sectorul feroviar la unitatile prezentate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 839/2003, cărora li s-au desfacut contractele de muncă după această dată, în temeiul art. 55 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, şi care au fost reincadrate în unitatile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 839/2003 şi se disponibilizeaza prin concedieri colective. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiaza o singură dată de venit de completare acordat în condiţiile art. 2. (3) Nu beneficiaza de prevederile art. 2 persoanele prevăzute la alin. (1) care se reincadreaza în munca în societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, de la data reincadrarii. (4) Persoanele care se încadrează în munca la alte societăţi comerciale decat cele prevăzute la alin. (3) sau se pensioneaza, conform legii, în perioada prevăzută la art. 2 alin. (2) beneficiaza, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit în condiţiile art. 2 alin. (1).------------Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus prin ORDONANTA nr. 69 din 28 august 2003*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 30 august 2003.*) ORDONANTA nr. 69 din 28 august 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 564 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 8Abrogat.------------Art. 8 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Art. 8 a fost abrogat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 9Persoanele disponibilizate în condiţiile prezentei ordonante de urgenta nu au dreptul la plati compensatorii acordate din bugetul asigurarilor pentru şomaj, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de muncă vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 312/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10 (1) Pentru plata consumului de energie electrica şi gaze naturale aferent lunii decembrie 2002, facturat şi neachitat până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi societatilor din portofoliul sau aflate în proces de privatizare. (2) Imprumuturile se acordă din veniturile Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, altele decat veniturile din privatizare. (3) Societăţile care beneficiaza de imprumuturile prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile în care se acordă aceste împrumuturi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi în condiţiile alin. (2) şi (3) şi pentru plata unei părţi din consumul de energie electrica şi gaze naturale aferent lunilor ianuarie iunie 2003, pentru: Societatea Comerciala <> S.A. Hunedoara, Societatea Comerciala <> S.A. Brasov, Societatea Comerciala <> - S.A. Brasov şi Societatea Comerciala <> - S.A. Campulung. (5) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi în condiţiile alin. (2) şi (3) şi pentru plata unei părţi din consumul de energie electrica şi gaze naturale aferent perioadei 1 iulie 30 septembrie 2003, pentru societăţile comerciale: <> - S.A. Hunedoara, <> - S.A. Brasov şi <> - S.A. Campulung. (6) Sumele încasate de către Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice <> S.A. de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, în condiţiile alin. (5), vor fi virate integral în contul datoriilor către Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> - S.A. (7) Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> - S.A. va utiliza sumele pentru achitarea datoriilor către Compania Naţionala a Lignitului <> - S.A., în limita obligaţiilor acesteia la Fondul de risc pentru garantii de stat aferente imprumuturilor externe. Sumele astfel încasate de către Compania Naţionala a Lignitului <> - S.A., precum şi diferenţa rămasă faţă de suma încasată de la Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice <> - S.A. de către Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> S.A. vor fi utilizate integral pentru plata datoriilor proprii către Fondul de risc pentru garantii de stat aferente imprumuturilor externe. (8) Primirea şi utilizarea sumelor prevăzute la alin. (6) şi (7) de către Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice <> - S.A., Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> - S.A. şi Compania Naţionala a Lignitului <> - S.A. se efectueaza prin conturi distincte deschise în acest scop la Trezoreria Statului de către societăţile comerciale.------------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 5 iunie 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 iunie 2003.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 5 iunie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 566 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 28 iunie 2003**) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 iunie 2003.**) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 28 iunie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 567 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (5), (6), (7) şi (8) ale art. 10 au fost introduse prin ORDONANTA nr. 63 din 22 august 2003***), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003.***) ORDONANTA nr. 63 din 22 august 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 563 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (5), (6), (7) şi (8) ale art. 10 au fost introduse de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 11În functie de situaţia economico-financiară şi de strategia de privatizare care urmeaza să fie aplicata pentru fiecare societate comerciala creantele Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, izvorate din contractele de împrumut incheiate în baza prevederilor art. 10, inclusiv creantele neexigibile, pot fi stinse în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 12Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:1. Abrogat.2. Abrogat.3. Abrogat.4. Articolul 19 se abroga.---------------Punctele 1, 2 şi 3 ale art. 12 au fost abrogate de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 13La solicitarea institutiei publice implicate Guvernul poate aproba pentru societăţile privatizate după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta extinderea inlesnirilor la plata prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru oblibaţiile bugetare datorate şi neachitate de către acestea la data de 31 decembrie 2002. Oblibaţiile bugetare ale societatilor comerciale care se privatizează nu pot fi stinse prin compensari care implica terţe părţi. Articolul 14 (1) Creantele furnizorilor de utilitati reprezentand contravaloarea facturilor, inclusiv majorarile de tarif, datorate şi neachitate până la data de 30 noiembrie 2002 de către societăţile comerciale care se privatizează, se convertesc total sau parţial în acţiuni, iar majorarile de intarziere şi penalitatile de intarziere aferente, calculate şi neachitate furnizorilor de utilitati, se anulează. În situaţia în care sumele nu se convertesc integral, diferenţa se eşalonează pe o perioadă de până la 5 ani. (2) Actiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate în termen de 5 zile de la aprobarea conversiei, pe bază de protocol, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, în vederea vanzarii acestora într-un pachet comun şi la acelasi pret pe actiune cu vanzarea pachetului de acţiuni detinut de aceasta. (3) Suma încasată de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului se distribuie proportional cu numărul de acţiuni deţinute de fiecare dintre creditori din pachetul comun, în termen de 10 zile de la încasare. (4) Diferenţa dintre valoarea nominala a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia se regularizeaza în cursul anului pe seama capitalurilor proprii. (5) Furnizorii de utilitati sunt scutiti de la plata taxei de dezvoltare reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sumele aferente creanţelor convertite în acţiuni. (6) Pentru societăţile comerciale la care transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor a avut loc până la data de 28 decembrie 2002 se aplică prevederile art. 19 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data transferului dreptului de proprietate. (7) Societăţile comerciale aflate în procedura de privatizare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum şi cele care se privatizează şi care beneficiaza de prevederile alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (8) Adunările generale extraordinare ale acţionarilor din societăţile comerciale furnizoare de utilitati, precum şi cele care se privatizează, care intra sub incidenţa prevederilor alin. (1), au obligaţia sa aprobe conversia creanţelor în acţiuni şi, respectiv, majorarea capitalului social. Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea se convoaca în termen de doua zile lucratoare de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (7) şi se ţin în 5 zile lucratoare de la convocare. (9) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de furnizorii de utilitati la societăţile comerciale care se privatizează reprezinta un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al acţionarilor existenti la subscrierea acţiunilor nou-emise. (10) Pentru societăţile comerciale care nu beneficiaza de facilitatile prevăzute la alin. (1), la solicitarea institutiei publice implicate, formulata în termen de 30 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor societatilor comerciale, furnizorii de utilitati - regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, inclusiv cele subordonate administratiilor locale, - vor aproba esalonarea pe o perioadă de 3-5 ani a datoriei principale, inclusiv majorarile de tarif, respectiv scutirea la plata a majorarilor şi penalitatilor de intarziere.--------------Alin. (10) al art. 14 a fost introdus de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 15Se scutesc de la plata penalitatile pentru intarziere datorate şi neachitate de Societatea Comerciala "Republica" - S.A. Bucureşti către Administratia Naţionala a Rezervelor de Stat, cu obligaţia restituirii marfurilor imprumutate în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Articolul 16Abrogat.---------------Art. 16 a fost abrogat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.----------------NOTĂ:Art. II din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003 menţionează:"Pot beneficia de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 şi persoanele disponibilizate din cadrul Societatii Comerciale "Petrotub" - S.A. Roman, care sunt angajate la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, cu condiţia ca aceste persoane sa fi avut raporturi de muncă cu societatea comerciala mentionata, indiferent de natura acestora, cu cel puţin 6 luni înainte de data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2003."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul Autorităţii pentruPrivatizare şi AdministrareaParticipatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu Musetescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii şisolidaritatii sociale,Marian SarbuBucureşti, 27 februarie 2003.Nr. 8.──────────────────

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
 • LEGE nr. 8 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 402 din 20 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGEA nr. 17 din 7 august 1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale şi al zonei contigue ale României
 • LEGE nr. 245 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
 • LEGE nr. 289 din 24 iunie 2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 66 din 24 aprilie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1999
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 118 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 378 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • LEGE nr. 250 din 30 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 30 august 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 336 din 17 iulie 2006 privind modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 194 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societăţii Comerciale "Tractorul" UTB - S.A. Braşov
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 273 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 110 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 298 din 18 noiembrie 2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 578 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • LEGE nr. 506 din 4 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 91 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 106 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • LEGE nr. 34 din 7 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 octombrie 2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 110 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 48 din 7 iulie 1994 privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991 şi a drepturilor aferente anului 1993 şi 1994 pentru persoanele ale căror terenuri agricole se afla în patrimoniul regiilor autonome cu activitatea agricolă, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 13 din 19 decembrie 1980 privind constituirea, repartizarea şi folosirea pe judeţe a resurselor pentru aprovizionarea populaţiei cu carne, lapte, legume şi fructe
 • LEGE nr. 567 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 51 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 100/1971 pentru completarea Decretului nr. 14/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 26 martie 2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 3 din 21 februarie 1996 pentru ratificarea Dispoziţiilor complementare ale statelor referitoare la interpretarea Regulilor uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al călătorilor şi bagajelor (CIV), precum şi al mărfurilor (CIM) - anexele A şi B, adoptate la Berna la 26 noiembrie 1993, la Convenţia COTIF din 9 mai 1980
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 25 septembrie 2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă şi finalizare a încheierii contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. şi Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 200 din 13 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.
 • LEGE nr. 376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021