Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 5 martie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 27 februarie 2003 (*actualizata*)privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societatilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale(actualizata până la data de 22 septembrie 2004*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 5 martie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 septembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 respinsa de LEGEA nr. 565 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 5 iunie 2003 respinsa de LEGEA nr. 566 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 28 iunie 2003 respinsa de LEGEA nr. 567 din 22 decembrie 2003; ORDONANTA nr. 44 din 10 iulie 2003 respinsa de LEGEA nr. 562 din 22 decembrie 2003; ORDONANTA nr. 63 din 22 august 2003 respinsa de LEGEA nr. 563 din 22 decembrie 2003; ORDONANTA nr. 69 din 28 august 2003 respinsa de LEGEA nr. 564 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 2 octombrie 2003 respinsa de LEGEA nr. 568 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003; LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003; ORDONANTA nr. 27 din 29 ianuarie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 mai 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 10 iunie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 15 iunie 2004; ORDONANTA nr. 80 din 19 august 2004.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.-------------Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 26 mai 2004. Articolul 1 (1) Salariaţii disponibilizati prin concedieri colective din cadrul societatilor naţionale, companiilor naţionale, societatilor comerciale cu capital majoritar de stat şi societatilor comerciale la care acestea deţin pachetul majoritar de acţiuni, denumite în continuare societăţi, beneficiaza de masurile de protecţie sociala prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, pe baza unui program de restructurare şi de reorganizare a societatii, aprobat de institutia publică implicata în privatizare. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi salariatilor disponibilizati prin concedieri colective, în urma procesului de restructurare şi reorganizare din cadrul regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile în care în contractele colective de muncă nu este prevăzută, în cazul concedierii, acordarea de plati compensatorii sau alte forme de compensatii.-------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 26 mai 2004. Articolul 2 (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 31 decembrie 2004, ca urmare a restructurarii sau reorganizarii societatilor şi regiilor autonome prevăzute la art. 1, beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) la momentul disponibilizarii, respectiv desfacerii contractului individual de muncă, de o sumă egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica; b) indemnizatie de şomaj, stabilita potrivit reglementarilor legale în vigoare, precum şi un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi nivelul indemnizatiei de şomaj. (2) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 30 septembrie 2004 de la societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din sectorul feroviar, ca urmare a restructurarii sau reorganizarii, beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta. (3) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizatiei de şomaj, după cum urmeaza: a) pe o perioadă de 20 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de până la 15 ani; b) pe o perioadă de 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca cuprinsa între 15 şi 25 de ani; c) pe o perioadă de 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de peste 25 de ani. (4) După expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de şomaj persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1) beneficiaza, până la incheierea perioadei prevăzute la alin. (3), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. (5) În situaţia în care societăţile care efectueaza concedieri colective potrivit art. 1 nu pot achita plăţile compensatorii prevăzute prin contractele colective de muncă, până la sfârşitul anului 2003, acestea pot fi acordate lunar, după caz, şi ulterior acestei date, aceste plati având acelasi regim de impozitare ca şi indemnizatia de şomaj. Prevederile prezentului alineat nu se aplică societatilor comerciale cu capital majoritar de stat ale caror acţiuni au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare semnate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului între data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta şi data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat. (6) Plăţile compensatorii prevăzute conform contractului colectiv de muncă, în vigoare la data disponibilizarii colective, se acordă în sume nete, potrivit legii. (7) În lunile în care se acordă plăţile compensatorii prevăzute la alin. (5), plata indemnizatiei de şomaj şi a venitului lunar de completare se suspenda şi se va relua în lunile în care aceste plati compensatorii nu se acordă. (8) Dacă în perioada de acordare a plăţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la plata indemnizatiei de şomaj inceteaza potrivit legii.------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003**) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.**) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus prin ORDONANTA nr. 44 din 10 iulie 2003***) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 18 iulie 2003.***) ORDONANTA nr. 44 din 10 iulie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 562 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (1) şi (4) ale art. 2 au fost modificate prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 2 octombrie 2003****), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 10 octombrie 2003.****) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 2 octombrie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 568 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.Alin. (8) al art. 2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Partea introductiva a alin. (1) al art. 2 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 26 mai 2004.Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 10 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 15 iunie 2004.Partea introductiva a alin. (1) al art. 2 a fost modificata de ORDONANTA nr. 80 din 19 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 27 august 2004. Articolul 3Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (4) se suporta din bugetul asigurarilor pentru şomaj de la articolul <>.------------Art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 4 (1) Suma acordată la momentul disponibilizarii, precum şi venitul lunar de completare, prevăzute la art. 2, sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurarilor sociale de stat şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) se acordă şi în perioadele în care beneficiarilor le-a fost suspendat sau le-a incetat dreptul la indemnizatia de şomaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizatii. (3) Venitul de completare şi, respectiv, plăţile compensatorii acordate în baza contractelor colective de muncă, inclusiv de către unitatile miniere, au acelasi regim de impozitare ca şi indemnizatia de şomaj. (4) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare şi de plati compensatorii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, sunt asigurate în sistemul asigurarilor sociale de sănătate în perioada acordarii acestor drepturi. (5) Perioada acordarii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.(5^1) Perioada în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puţin 17 ani în condiţii speciale şi care beneficiaza de venit lunar de completare şi de plati compensatorii potrivit prezentei ordonante de urgenta, constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă. (6) Pe perioada acordarii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, a venitului lunar de completare şi a plăţilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica.------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.Alin. (4), (5) şi (6) ale art. 4 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 18 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003.Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (4), (5), (6) ale art. 4 au fost introduse de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (5^1) al art. 4 a fost introdus de ORDONANTA nr. 27 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004. Articolul 5Persoanele disponibilizate potrivit art. 2 beneficiaza de serviciile de preconcediere colectiva, precum şi de programele de măsuri active pentru combaterea somajului ale Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Articolul 6 (1) Lista societatilor care pot efectua concedieri colective potrivit art. 1 se stabileste prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta este cel prevăzut în programele de restructurare sau de reorganizare aprobate de institutia publică implicata. (2) Lista regiilor autonome care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (2) al art. 1 se stabileste prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de masurile de protecţie sociala este cel prevăzut în programe de restructurare sau de reorganizare, aprobate potrivit legii.------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (2) al art. 6 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 26 mai 2004. Articolul 7 (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta numai persoanele disponibilizate care la data intrarii în vigoare a acesteia au contracte individuale de muncă pe durata nedeterminata incheiate până la 1 ianuarie 2003.(1^1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplică şi persoanelor care la data de 1 ianuarie 2003 îşi desfasurau activitatea în sectorul feroviar la unitatile prezentate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 839/2003, cărora li s-au desfacut contractele de muncă după această dată, în temeiul art. 55 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, şi care au fost reincadrate în unitatile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 839/2003 şi se disponibilizeaza prin concedieri colective. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiaza o singură dată de venit de completare acordat în condiţiile art. 2. (3) Nu beneficiaza de prevederile art. 2 persoanele prevăzute la alin. (1) care se reincadreaza în munca în societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, de la data reincadrarii. (4) Persoanele care se încadrează în munca la alte societăţi comerciale decat cele prevăzute la alin. (3) sau se pensioneaza, conform legii, în perioada prevăzută la art. 2 alin. (2) beneficiaza, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit în condiţiile art. 2 alin. (1).------------Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus prin ORDONANTA nr. 69 din 28 august 2003*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 30 august 2003.*) ORDONANTA nr. 69 din 28 august 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 564 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 8Abrogat.------------Art. 8 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 aprilie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 565 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Art. 8 a fost abrogat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 9Persoanele disponibilizate în condiţiile prezentei ordonante de urgenta nu au dreptul la plati compensatorii acordate din bugetul asigurarilor pentru şomaj, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de muncă vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 312/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10 (1) Pentru plata consumului de energie electrica şi gaze naturale aferent lunii decembrie 2002, facturat şi neachitat până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi societatilor din portofoliul sau aflate în proces de privatizare. (2) Imprumuturile se acordă din veniturile Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, altele decat veniturile din privatizare. (3) Societăţile care beneficiaza de imprumuturile prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile în care se acordă aceste împrumuturi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi în condiţiile alin. (2) şi (3) şi pentru plata unei părţi din consumul de energie electrica şi gaze naturale aferent lunilor ianuarie iunie 2003, pentru: Societatea Comerciala <> S.A. Hunedoara, Societatea Comerciala <> S.A. Brasov, Societatea Comerciala <> - S.A. Brasov şi Societatea Comerciala <> - S.A. Campulung. (5) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului poate acorda împrumuturi în condiţiile alin. (2) şi (3) şi pentru plata unei părţi din consumul de energie electrica şi gaze naturale aferent perioadei 1 iulie 30 septembrie 2003, pentru societăţile comerciale: <> - S.A. Hunedoara, <> - S.A. Brasov şi <> - S.A. Campulung. (6) Sumele încasate de către Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice <> S.A. de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, în condiţiile alin. (5), vor fi virate integral în contul datoriilor către Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> - S.A. (7) Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> - S.A. va utiliza sumele pentru achitarea datoriilor către Compania Naţionala a Lignitului <> - S.A., în limita obligaţiilor acesteia la Fondul de risc pentru garantii de stat aferente imprumuturilor externe. Sumele astfel încasate de către Compania Naţionala a Lignitului <> - S.A., precum şi diferenţa rămasă faţă de suma încasată de la Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice <> - S.A. de către Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> S.A. vor fi utilizate integral pentru plata datoriilor proprii către Fondul de risc pentru garantii de stat aferente imprumuturilor externe. (8) Primirea şi utilizarea sumelor prevăzute la alin. (6) şi (7) de către Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice <> - S.A., Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice şi Termice <> - S.A. şi Compania Naţionala a Lignitului <> - S.A. se efectueaza prin conturi distincte deschise în acest scop la Trezoreria Statului de către societăţile comerciale.------------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 5 iunie 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 iunie 2003.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 5 iunie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 566 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 28 iunie 2003**) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 iunie 2003.**) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 28 iunie 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 567 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (5), (6), (7) şi (8) ale art. 10 au fost introduse prin ORDONANTA nr. 63 din 22 august 2003***), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003.***) ORDONANTA nr. 63 din 22 august 2003 a fost respinsa de LEGEA nr. 563 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.Alin. (5), (6), (7) şi (8) ale art. 10 au fost introduse de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 10^1 (1) În scopul reducerii volumului arieratelor din economie, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate acorda împrumuturi unor societăţi comerciale din portofoliul sau, pentru plata unei părţi din consumul de energie electrica şi gaze naturale. (2) Societăţile care beneficiaza de imprumuturile prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile în care se acordă aceste împrumuturi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Imprumuturile se acordă din veniturile obtinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, potrivit legii.--------------Art. 10^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 29 iunie 2004. Articolul 11În functie de situaţia economico-financiară şi de strategia de privatizare care urmeaza să fie aplicata pentru fiecare societate comerciala creantele Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, izvorate din contractele de împrumut incheiate în baza prevederilor art. 10, inclusiv creantele neexigibile, pot fi stinse în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 12Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:1. Abrogat.2. Abrogat.3. Abrogat.4. Articolul 19 se abroga.---------------Punctele 1, 2 şi 3 ale art. 12 au fost abrogate de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 13La solicitarea institutiei publice implicate Guvernul poate aproba pentru societăţile privatizate după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta extinderea inlesnirilor la plata prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru oblibaţiile bugetare datorate şi neachitate de către acestea la data de 31 decembrie 2002. Oblibaţiile bugetare ale societatilor comerciale care se privatizează nu pot fi stinse prin compensari care implica terţe părţi. Articolul 14 (1) Creantele furnizorilor de utilitati reprezentand contravaloarea facturilor, inclusiv majorarile de tarif, datorate şi neachitate până la data de 30 noiembrie 2002 de către societăţile comerciale care se privatizează, se convertesc total sau parţial în acţiuni, iar majorarile de intarziere şi penalitatile de intarziere aferente, calculate şi neachitate furnizorilor de utilitati, se anulează. În situaţia în care sumele nu se convertesc integral, diferenţa se eşalonează pe o perioadă de până la 5 ani. (2) Actiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate în termen de 5 zile de la aprobarea conversiei, pe bază de protocol, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, în vederea vanzarii acestora într-un pachet comun şi la acelasi pret pe actiune cu vanzarea pachetului de acţiuni detinut de aceasta. (3) Suma încasată de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului se distribuie proportional cu numărul de acţiuni deţinute de fiecare dintre creditori din pachetul comun, în termen de 10 zile de la încasare. (4) Diferenţa dintre valoarea nominala a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia se regularizeaza în cursul anului pe seama capitalurilor proprii. (5) Furnizorii de utilitati sunt scutiti de la plata taxei de dezvoltare reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sumele aferente creanţelor convertite în acţiuni. (6) Pentru societăţile comerciale la care transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor a avut loc până la data de 28 decembrie 2002 se aplică prevederile art. 19 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data transferului dreptului de proprietate. (7) Societăţile comerciale aflate în procedura de privatizare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum şi cele care se privatizează şi care beneficiaza de prevederile alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (8) Adunările generale extraordinare ale acţionarilor din societăţile comerciale furnizoare de utilitati, precum şi cele care se privatizează, care intra sub incidenţa prevederilor alin. (1), au obligaţia sa aprobe conversia creanţelor în acţiuni şi, respectiv, majorarea capitalului social. Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea se convoaca în termen de doua zile lucratoare de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (7) şi se ţin în 5 zile lucratoare de la convocare. (9) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de furnizorii de utilitati la societăţile comerciale care se privatizează reprezinta un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al acţionarilor existenti la subscrierea acţiunilor nou-emise. (10) Pentru societăţile comerciale care nu beneficiaza de facilitatile prevăzute la alin. (1), la solicitarea institutiei publice implicate, formulata în termen de 30 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor societatilor comerciale, furnizorii de utilitati - regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, inclusiv cele subordonate administratiilor locale, - vor aproba esalonarea pe o perioadă de 3-5 ani a datoriei principale, inclusiv majorarile de tarif, respectiv scutirea la plata a majorarilor şi penalitatilor de intarziere.--------------Alin. (10) al art. 14 a fost introdus de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003. Articolul 15Se scutesc de la plata penalitatile pentru intarziere datorate şi neachitate de Societatea Comerciala "Republica" - S.A. Bucureşti către Administratia Naţionala a Rezervelor de Stat, cu obligaţia restituirii marfurilor imprumutate în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Articolul 16Abrogat.---------------Art. 16 a fost abrogat de LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003.----------------NOTĂ:Art. II din LEGEA nr. 569 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 23 decembrie 2003 menţionează:"Pot beneficia de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 şi persoanele disponibilizate din cadrul Societatii Comerciale "Petrotub" - S.A. Roman, care sunt angajate la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, cu condiţia ca aceste persoane sa fi avut raporturi de muncă cu societatea comerciala mentionata, indiferent de natura acestora, cu cel puţin 6 luni înainte de data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2003."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul Autorităţii pentruPrivatizare şi AdministrareaParticipatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu Musetescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii şisolidaritatii sociale,Marian SarbuBucureşti, 27 februarie 2003.Nr. 8.──────────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 195 din 25 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 110 din 9 mai 2008 pentru înfiinţarea comunei Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, judeţul Galaţi
 • LEGE nr. 91 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 586 din 15 decembrie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 14 mai 2004
 • LEGE nr. 203 din 2 iulie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 31 din 14 decembrie 1979 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 284/1979 privind stabilirea sectoarelor municipiului Bucureşti.
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 389 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 184 din 9 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 53 din 30 martie 1932 pentru renunţarea la exproprierea Palatului Stuza din Bucureşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 23 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 29 septembrie 1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • LEGE nr. 65 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Protocolului referitor la aderarea Comunităţii Europene la Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, aşa cum a fost amendată de mai multe ori şi armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles la 8 octombrie 2002
 • LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 a Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 mai 2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 63 din 21 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 22 din 26 mai 1997 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 5 din 1 ianuarie 1949 pentru impozitul pe spectacole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 3 aprilie 2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime
 • LEGE nr. 534 din 23 septembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 547 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Şopârliţa prin reorganizarea comunei Pârşcoveni, judeţul Olt
 • LEGE nr. 590 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1998 privind regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 şi a dobânzilor aferente acestor credite
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare
 • LEGE nr. 4 din 30 mai 1950 pentru ratificarea decretelor emise de Prezidiul Marii Adunări Naţionale în perioada dela 23 Decemvrie 1949 pînă la 27 Mai 1950
 • LEGE nr. 30 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 775 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire
 • LEGE nr. 43 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 21 octombrie 2004 privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 235 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 11 din 8 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 394/1981 privind contractările şi achiziţiile de produse agricole vegetale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 181 din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane
 • LEGE nr. 214 din 28 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 8 din 7 ianuarie 2015 pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010
 • LEGE nr. 524 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe
 • LEGE nr. 168 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 656 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 92/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 12 februarie 2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 278 din 26 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 90 din 6 mai 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 17 ianuarie 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 102 din 8 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 29 iunie 2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea proiectului "Instalaţia de anhidrida ftalica şi plastifianţi" la Societatea Comercială "OLTCHIM" - S.A. Ramnicu Valcea
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021