Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor(actualizată până la data de 9 ianuarie 2004*)

---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 9 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucureşti. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor exercita, conform Constituţiei şi legilor tarii, atribuţiile ce îi revin cu privire la: apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a proprietăţii publice şi private; realizarea Programului de guvernare şi a strategiilor în domeniul administraţiei şi ordinii publice şi monitorizarea, în numele Guvernului, a elaborării şi aplicării programelor de reforma instituţională de către ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale; funcţia şi funcţionarii publici; activitatea de cadastru, geodezie şi cartografie; activitatea privind zonele defavorizate şi parcurile industriale; asigurarea ordinii publice; paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor; prevenirea şi combaterea faptelor antisociale; respectarea regimului juridic al frontierei de stat; evidenta informatizata a persoanei; regimul juridic al străinilor; solicitanţii statutului de refugiat şi persoanele care au dobândit o formă de protecţie în România; apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă a populaţiei şi bunurilor, precum şi administrarea şi protecţia Fondului Arhivistic Naţional. Articolul 2 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Ministerul Administraţiei şi Internelor cooperează cu celelalte ministere şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în limitele legii. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor organizează, asigura şi desfăşoară relaţii de cooperare cu autorităţile specializate din alte state în domeniile sale de competenţa, iar prin atasati de afaceri interne sau ofiţeri de legătură asigura reprezentarea instituţiei în raporturile cu autorităţile similare ale statelor cu care România întreţine relaţii diplomatice sau cu organisme şi organizaţii internaţionale de specialitate. Articolul 3La solicitarea Preşedintelui României şi cu aprobarea Parlamentului, Ministerul Administraţiei şi Internelor participa cu efective şi tehnica din dotare la misiuni internaţionale sau multinationale umanitare şi de menţinere a păcii, în afară teritoriului naţional. Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor răspunde în faţa Parlamentului, a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii şi a Guvernului de modul în care aplica prevederile Constituţiei, ale celorlalte acte normative, precum şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte.--------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004. Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Articolul 5 (1) Conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor se exercită de către ministru. (2) Ministrul delegat pentru administraţia publică coordonează activităţile din domeniul pentru care a fost investit. (3) Ministrul administraţiei şi internelor are calitatea de ordonator principal de credite. Articolul 6 (1) În exercitarea atribuţiilor ministrul administraţiei şi internelor este ajutat de ministrul delegat pentru administraţia publică. (2) În absenta ministrului administraţiei şi internelor conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor se exercită de către persoana desemnată prin ordin al acestuia. Articolul 7 (1) Ministrul delegat pentru administraţia publică, secretarii de stat şi secretarul general răspund de organizarea şi conducerea activităţii structurilor coordonate, potrivit atribuţiilor şi competentelor stabilite prin lege sau prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Secretarii de stat se numesc şi se eliberează din funcţii de către primul-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. (3) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi se numesc şi se eliberează din funcţie în condiţiile legii. Articolul 8 (1) Pe lângă ministrul administraţiei şi internelor funcţionează Colegiul ministerului, ca organ consultativ. (2) Componenta şi Regulamentul de funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) În subordinea ministrului administraţiei şi internelor mai funcţionează: consilierii ministrului, Cabinetul ministrului şi Corpul de control al ministrului.---------------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004. Articolul 9 (1) Ministrul administraţiei şi internelor reprezintă şi angajează Ministerul Administraţiei şi Internelor în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţara sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare ministrului delegat pentru administraţia publică, precum şi altor persoane din subordine. (2) În faţa autorităţilor jurisdicţionale Ministerul Administraţiei şi Internelor este reprezentat prin personalul de specialitate pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauza în parte, conform competentei stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Prefectul, ca reprezentant al Guvernului pe plan local, coordonează activităţile din teritoriu ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform legii. (4) În aplicarea prevederilor legale ministrul emite ordine şi instrucţiuni, iar pentru domeniul administraţiei publice acestea vor fi contrasemnate de către ministrul delegat pentru administraţia publică.-------------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004. Articolul 10 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor are în structura, în subordine sau, după caz, în coordonare aparatul central, unităţi subordonate acestuia, organe şi unităţi centrale de specialitate, unităţi teritoriale, servicii publice descentralizate, precum şi alte componente constituite în condiţiile legii ca instituţii civile sau militare. (2) Structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Încadrarea unităţilor pe categorii, organizarea, funcţionarea şi dotarea acestora se aproba prin ordin al ministrului. (4) Ministrul administraţiei şi internelor, pe baza consultării Colegiului ministerului, poate înfiinţa, desfiinta, disloca şi redisloca unităţi, până la esalonul Brigada exclusiv, servicii, secţii, birouri, compartimente şi subunitati, în limita posturilor aprobate şi a fondurilor băneşti alocate. (5) Ministrul administraţiei şi internelor stabileşte, prin ordin, dacă legea nu prevede altfel, conducătorii unităţilor şi subunitatilor din subordine, care au calitatea de ordonatori de credite. (6) Unităţile din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor coordonează, controlează şi monitorizează, potrivit competentelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către structurile prevăzute la alin. (1). (7) În cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor funcţionează Corpul Naţional al Politistilor, persoana juridică de drept public, ale cărui atribuţii sunt stabilite prin lege.--------------Alin. (3) şi (4) ale art. 10 au fost modificate de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004. Articolul 11 (1) În domeniul administraţiei publice, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt: Institutul Naţional de Administraţie, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, Direcţia Generală de Paşapoarte, Arhivele Naţionale şi Autoritatea Guvernamentală pentru Valea Jiului. (2) Structurile de ordine şi siguranţa publică din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt: Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontiera Română, Autoritatea pentru străini, Oficiul Naţional pentru Refugiati, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Interna, Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila" şi Unitatea Specială de Aviatie. Acestea au în compunere unităţi centrale de specialitate, care pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, comandamente, direcţii generale, direcţii, servicii, mari unităţi, unităţi şi/sau subunitati operative, de instrucţie, medicale şi de învăţământ, precum şi de asigurare a acţiunilor. Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Interna este structura specializată a Ministerului Administraţiei şi Internelor în obţinerea, verificarea, prelucrarea, stocarea, protecţia informaţiilor clasificate, precum şi valorificarea informaţiilor şi datelor necesare realizării atribuţiilor ce revin ministerului.---------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004. Articolul 12Ministerul Administraţiei şi Internelor poate constitui ori prelua în administrare sau, după caz, în coordonare instituţii publice, regii autonome, companii, societăţi comerciale, unităţi sanitare, amenajări recreativ-sportive, asociaţii, fundaţii, locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile legii. Articolul 13 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor are în proprietate sau în administrare, după caz, clădiri, terenuri şi dotări specifice, parc comun de transport, mijloace de transmisiuni, comunicaţii şi informatica, mijloace tehnice specifice, precum şi alte bunuri, care se stabilesc prin normele de dotare şi tabelele de inzestrare. (2) Normativele de cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea spaţiilor şi mijloacelor din dotare se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii. (3) Carburanţii şi lubrifianţii pentru tehnica de intervenţie şi de lupta sunt exceptaţi de la plata sumelor datorate pentru Fondul special al drumurilor publice.---------------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004. Capitolul III Atribuţiile Ministerului Administraţiei şi Internelor Articolul 14 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) În domeniul administraţiei publice:1. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reforma şi restructurare a administraţiei publice centrale şi locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu standardele Uniunii Europene şi legislaţia interna, şi asigură realizarea strategiilor şi programelor în domeniul sau de activitate;2. îndrumă şi controlează activitatea prefectului pentru îndeplinirea Programului de guvernare;3. iniţiază proiecte de acte normative în domeniul serviciilor publice deconcentrate;4. îndrumă şi sprijină autorităţile publice locale şi aparatul propriu al acestora în aplicarea corecta şi unitară a prevederilor legale şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin lege;5. asigura consultarea organizaţiilor neguvernamentale şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii;6. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care conţin prevederi referitoare la administraţia publică locală;7. monitorizează acordurile şi convenţiile de cooperare pe care autorităţile administraţiei publice locale le încheie cu autorităţi ale administraţiei publice locale din alte tari;8. În colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, elaborează şi monitorizează strategii, sprijină programe de dezvoltare a infrastructurii urbane şi a serviciilor de gospodărie comunală şi acorda sprijin pentru realizarea unor proiecte de parteneriat public-privat;9. asigura înfiinţarea şi funcţionarea unităţilor de management pentru proiectele cu finanţare externa rambursabila sau nerambursabilă, provenite de la instituţii financiare externe;10. elaborează şi supune spre aprobare strategia de dezvoltare a parcurilor industriale;11. realizează, în domeniul sau de activitate, dialogul şi parteneriatul social cu confederatiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional;12. asigura, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în administraţie, activitatea de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetectie, cadastru şi cartografie, urmărirea procesului de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, activitatea de evidenta a persoanelor, precum şi activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenta civilă;13. constituie şi utilizează Sistemul Naţional Informatic de Evidenta a Persoanelor. b) În domeniul ordinii şi siguranţei publice:1. stabileşte, potrivit legii, măsuri pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a proprietăţii publice şi private;2. organizează şi desfăşoară, prin structuri specializate, potrivit competentei, activităţi pentru prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalitatii organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migratiei ilegale, a criminalitatii informatice, precum şi a altor fenomene infractionale şi fapte antisociale;3. organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de protecţie a persoanelor, bunurilor, obiectivelor şi valorilor şi organizează paza obiectivelor de importanţa deosebită date în competenţa potrivit legii;4. asigura, potrivit competentelor, desfăşurarea activităţii pentru efectuarea cercetărilor în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală;5. organizează activitatea de protecţie a martorilor;6. solicita de la autorităţi publice, de la persoane fizice sau juridice informaţii, date şi documente necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acorda sprijin ministerului, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, din fondul repartizat cu aceasta destinaţie, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului;7. asigura respectarea regimului frontierei de stat a României;8. constituie şi utilizează Registrul Naţional al Armelor şi Cazierul judiciar;9. constituie şi utilizează Sistemul Naţional de Evidenta a Străinilor; asigura respectarea regimului juridic al străinilor pe teritoriul României;10. asigura constituirea, evidenta, selecţionarea, păstrarea, conservarea şi folosirea documentelor din Fondul Arhivistic Naţional;11. organizează şi executa asigurarea medicală şi psihologică a misiunilor specifice;12. conduce activitatea de informaţii şi protecţie interna. c) Alte atribuţii:1. elaborează, avizează şi tine evidenta proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului şi a unităţilor din structura sa şi le susţine în faţa Guvernului şi a Parlamentului;2. elaborează obiectivele şi orientările activităţii internaţionale în domeniul administraţiei publice şi afacerilor interne, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din documentele internaţionale la care România este parte şi din strategia de integrare europeană şi euroatlantica; organizează, coordonează, asigura şi executa, în ţara şi în străinătate, activităţi de cooperare şi relaţii internaţionale, în domeniul sau de competenţa;2^1. elaborează normele de inzestrare, întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru armament, tehnica militară şi alte bunuri din dotare, precum şi normele de consum pentru muniţii şi alte materiale; stabileşte normele privind planificarea materială şi financiară, decontarea, evidenta şi controlul mijloacelor materiale şi băneşti necesare structurilor subordonate;3. coordonează şi controlează respectarea de către structurile din subordine a reglementărilor cuprinse în actele normative proprii de organizare şi funcţionare;4. realizează managementul resurselor umane;5. elaborează proiectul de buget al ministerului, organizează şi controlează întreaga activitate economico-financiară a ordonatorilor de credite;6. iniţiază proiectele de acte normative privind salarizarea funcţionarilor publici, a funcţionarilor publici cu statut special şi a personalului militar;7. realizează managementul logistic;8. exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la activitatea desfăşurată de regia autonomă, precum şi de alte unităţi sau formaţiuni din subordine;9. organizează, coordonează şi controlează activitatea proprie de comunicaţii, informatica, posta militară, precum şi cea în legătură cu cifrul de stat, secretizarea şi protecţia comunicaţiilor; administrează spectrul radioelectric guvernamental şi neguvernamental atribuit pentru îndeplinirea misiunilor specifice;10. exercita, în conformitate cu legea, atribuţiile privind apărarea împotriva incendiilor, protecţia civilă şi protecţia mediului;11. organizează şi asigura, prin unităţile de specialitate proprii, asistenţa psihologică şi medicală profilactica, curativă şi de recuperare pentru personalul în activitate, cel pensionat, membrii de familie ai acestora şi alte categorii de asistaţi;12. implementeaza politicile României în domeniul refugiatilor;13. organizează şi coordonează activitatea de emitere şi evidenta generală a documentelor de identitate şi de călătorie;14. organizează şi coordonează activitatea de emitere şi evidenta a permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor rutiere;15. asigura protecţia juridică a patrimoniului propriu şi a intereselor sale legitime în faţa instanţelor de judecată;16. organizează, conduce şi controlează activitatea de transparenta decizionala, informare publică şi de relaţii cu presa, de realizare a publicaţiilor, filmelor, emisiunilor şi materialelor audiovizuale cu privire la activitatea specifică;17. negociaza şi încheie contracte de asistenţa de specialitate pentru realizarea programelor de reforma în domeniul sau de activitate;18. conduce instituţiile proprii de învăţământ de specialitate;19. asigura desfăşurarea tuturor activităţilor în conformitate cu normele de protecţie a mediului. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.--------------Pct. 3 şi 8 ale literei a) a alin. (1) al art. 14 au fost modificate de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004.Pct. 6 al literei b) a alin. (1) al art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004.Pct. 12 al literei b) a alin. (1) al art. 14 a fost introdus de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004.Pct. 2^1 al literei c) a alin. (1) al art. 14 a fost introdus de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004.Pct. 6 al literei c) a alin. (1) al art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004.Pct. 18 şi 19 ale literei c) a alin. (1) al art. 14 au fost introduse de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004. Articolul 15Pentru îndeplinirea atribuţiilor functionale Ministerul Administraţiei şi Internelor poate utiliza, în condiţiile legii, serviciile unor consilieri sau consultanţi străini, raporturile cu aceştia stabilindu-se prin contract individual, pentru fiecare caz în parte. Capitolul IV Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor Articolul 16 (1) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor se compune din: funcţionari publici, politisti - funcţionari publici cu statut special, cadre militare în activitate, personal contractual, precum şi militari, jandarmi şi politisti de frontieră angajaţi pe bază de contract. (2) Din efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor fac parte şi elevi şi studenţi înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ proprii, precum şi militari în termen încorporaţi, în condiţiile legii. (3) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor se supune prevederilor legale care îi reglementează activitatea. (4) Personalul din Ministerul Administraţiei şi Internelor poate beneficia, ca măsura de protecţie socială, de înlesniri în folosirea amenajărilor recreative şi sportive din dotarea ministerului, similare celor acordate cadrelor militare în activitate, stabilite prin ordin al ministrului. (5) Personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor trimis la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României şi la organismele internaţionale specializate din străinătate, precum şi ofiţerilor de legătură le sunt aplicabile dispoziţiile legale privind personalul trimis în misiune permanenta în străinătate. (6) Pe timpul participării la misiunile forţelor prevăzute la art. 3, efectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor le sunt aplicabile dispoziţiile legale privind personalul trimis în misiune temporară în străinătate. (7) Atasatii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură desemnaţi de către ministrul administraţiei şi internelor sunt trimişi la post în condiţiile prevăzute în ordinul de numire, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.---------------Alin. (1) şi (4) ale art. 16 au fost modificate de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004. Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 17 (1) Posturile Ministerului Administraţiei şi Internelor se compun din cele ale fostului Minister al Administraţiei Publice, ale fostului Minister de Interne, precum şi din cele aferente activităţii privind zonele defavorizate şi parcurile industriale de la fostul Minister al Dezvoltării şi Prognozei. (2) Personalul ministerelor prevăzute la alin. (1) se transfera în interesul serviciului şi se numeşte pe funcţii la Ministerul Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii. (3) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor beneficiază de drepturile dobândite anterior, conform legislaţiei, precum şi, în limita bugetului aprobat, de indemnizaţii şi sporuri specifice instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala. Articolul 18 (1) Patrimoniul Ministerului Administraţiei şi Internelor se compune din cel al Ministerului Administraţiei Publice şi din cel al Ministerului de Interne. (2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, patrimoniul Ministerului Administraţiei şi Internelor va fi inventariat, iar evidentele contabile vor fi actualizate în mod corespunzător. Articolul 19Ministerul Administraţiei şi Internelor preia drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale ministerelor care au fost comasate şi ale structurilor preluate şi continua litigiile în curs ale acestora. Articolul 20Ministerul Administraţiei şi Internelor poate angaja şi efectua prestări de servicii pentru persoanele juridice sau fizice, în condiţiile legii. Articolul 21Ministerul Administraţiei şi Internelor asigura personalul propriu şi tehnica din dotare împotriva riscurilor specifice, precum şi pentru cazuri de răspundere civilă stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legi. Articolul 22 (1) Fondurile necesare desfăşurării activităţilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor se asigura de la bugetul de stat, precum şi din alte surse legal constituite. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor şi unităţile din structura acestuia pot beneficia de donaţii, sponsorizări sau bunuri oferite prin contract de comodat, în condiţiile legii. Articolul 23Ministerul Administraţiei şi Internelor elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea prefecturilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 24Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia lit. b^1) a pct. I al art. 17 şi a art. 21^1, precum şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea şi funcţionarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 308/2001, cu excepţia art. 3 şi 4 şi a anexei.---------------Art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentruadministraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul integrării europene,Vasile Puscas,ministru delegat - negociator-şefla Uniunea EuropeanăMinistrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 28 iunie 2003.Nr. 63.---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 142 din 4 mai 2004 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
 • LEGE nr. 42 din 17 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 182 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 132 din 21 iulie 2000 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 5 din 10 iulie 1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, organizarea şi funcţionarea controlului financiar
 • LEGE nr. 269 din 28 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2000 privind organizarea sistemului naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar
 • LEGE nr. 37 din 29 martie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016
 • LEGE nr. 132 din 29 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 174 din 16 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 182 din 25 noiembrie 2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008
 • LEGE nr. 355 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 113 din 9 noiembrie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Helsinki la 26 martie 1992
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 67 din 7 octombrie 1993 privind constituirea şi utilizarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 2 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 122 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora*)
 • LEGE nr. 116 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 21 din 6 mai 1993 bugetului de stat pe anul 1993
 • LEGE nr. 213 din 15 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 58 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Budapesta la 9 aprilie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 88 din 22 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 99 din 8 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 21 septembrie 2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 41 din 22 martie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 30 iunie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului
 • LEGEA nr. 302 din 26 iunie 2004 (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGEA nr. 28 din 7 noiembrie 1990 pentru modificarea Decretului nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România
 • LEGE nr. 116 din 4 decembrie 1995 privind modificarea şi completarea Legii nr. 76/1995 pentru declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul Sălaj, localităţi-martir, precum şi pentru declararea satului Treznea, comuna Treznea
 • LEGE nr. 41 din 29 martie 2017 pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015
 • LEGE nr. 5 din 6 ianuarie 2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 24 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea în continuare a consumului de energie electrică, energie termica, gaze naturale şi alţi combustibili
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 195 din 24 iulie 2017 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
 • LEGE nr. 359 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 26 din 26 ianuarie 1999 pentru modificarea art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 77 din 6 mai 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
 • LEGE nr. 37 din 21 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020