Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor(actualizata până la data de 1 februarie 2005*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 februarie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 19 mai 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica şi sediul în municipiul Bucureşti. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor exercita, conform Constituţiei şi legilor tarii, atribuţiile ce îi revin cu privire la: apararea drepturilor şi libertatilor fundamentale ale omului, a proprietăţii publice şi private; realizarea Programului de guvernare şi a strategiilor în domeniul administraţiei şi ordinii publice şi monitorizarea, în numele Guvernului, a elaborarii şi aplicarii programelor de reforma instituţională de către ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale; functia şi funcţionarii publici; activitatea de cadastru, geodezie şi cartografie; activitatea privind zonele defavorizate şi parcurile industriale; asigurarea ordinii publice; paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor; prevenirea şi combaterea faptelor antisociale; respectarea regimului juridic al frontierei de stat; evidenta informatizata a persoanei; regimul juridic al strainilor; solicitanţii statutului de refugiat şi persoanele care au dobândit o formă de protecţie în România; apararea împotriva incendiilor şi protectia civila a populatiei şi bunurilor, precum şi administrarea şi protectia Fondului Arhivistic Naţional. Articolul 2 (1) Pentru indeplinirea atribuţiilor care îi revin, Ministerul Administraţiei şi Internelor coopereaza cu celelalte ministere şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi colaboreaza cu autorităţile administraţiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în limitele legii. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor organizeaza, asigura şi desfăşoară relatii de cooperare cu autorităţile specializate din alte state în domeniile sale de competenţa, iar prin atasati de afaceri interne sau ofiteri de legătură asigura reprezentarea institutiei în raporturile cu autorităţile similare ale statelor cu care România intretine relatii diplomatice sau cu organisme şi organizaţii internationale de specialitate. Articolul 3La solicitarea Presedintelui României şi cu aprobarea Parlamentului, Ministerul Administraţiei şi Internelor participa cu efective şi tehnica din dotare la misiuni internationale sau multinationale umanitare şi de mentinere a pacii, în afara teritoriului naţional. Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor raspunde în faţa Parlamentului, a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii şi a Guvernului de modul în care aplica prevederile Constituţiei, ale celorlalte acte normative, precum şi ale tratatelor internationale la care România este parte.--------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004. Capitolul II Organizarea şi functionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Articolul 5 (1) Conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor se exercită de către ministru. (2) Abrogat. (3) Ministrul administraţiei şi internelor are calitatea de ordonator principal de credite.---------------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005. Articolul 6 (1) Abrogat. (2) În absenta ministrului administraţiei şi internelor conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor se exercită de către persoana desemnata prin ordin al acestuia.---------------Alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005. Articolul 7 (1) Secretarii de stat şi secretarul general raspund de organizarea şi conducerea activităţii structurilor coordonate, potrivit atribuţiilor şi competentelor stabilite prin lege sau prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Secretarii de stat se numesc şi se elibereaza din functii de către primul-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. (3) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi se numesc şi se elibereaza din functie în condiţiile legii.---------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005. Articolul 8 (1) Pe lângă ministrul administraţiei şi internelor funcţionează Colegiul ministerului, ca organ consultativ. (2) Componenta şi Regulamentul de functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) În subordinea ministrului administraţiei şi internelor mai funcţionează: consilierii ministrului, Cabinetul ministrului şi Corpul de control al ministrului.---------------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004. Articolul 9 (1) Ministrul administraţiei şi internelor reprezinta şi angajează Ministerul Administraţiei şi Internelor în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din tara sau din strainatate. În acest scop poate da imputernicire de reprezentare unor persoane din subordine. (2) În faţa autorităţilor jurisdictionale Ministerul Administraţiei şi Internelor este reprezentat prin personalul de specialitate pe baza imputernicirilor acordate pentru fiecare cauza în parte, conform competentei stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Prefectul, ca reprezentant al Guvernului pe plan local, coordonează activităţile din teritoriu ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform legii. (4) În aplicarea prevederilor legale ministrul administraţiei şi internelor emite ordine şi instrucţiuni.-------------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004.Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005.Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005. Articolul 10 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor are în structura, în subordine sau, după caz, în coordonare aparatul central, unităţi subordonate acestuia, organe şi unităţi centrale de specialitate, unităţi teritoriale, servicii publice descentralizate, precum şi alte componente constituite în condiţiile legii ca institutii civile sau militare. (2) Structura organizatorica şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Incadrarea unităţilor pe categorii, organizarea, functionarea şi dotarea acestora se aproba prin ordin al ministrului. (4) Ministrul administraţiei şi internelor, pe baza consultării Colegiului ministerului, poate înfiinţa, desfiinta, disloca şi redisloca unităţi, până la esalonul Brigada exclusiv, servicii, sectii, birouri, compartimente şi subunitati, în limita posturilor aprobate şi a fondurilor banesti alocate. (5) Ministrul administraţiei şi internelor stabileste, prin ordin, dacă legea nu prevede altfel, conducătorii unităţilor şi subunitatilor din subordine, care au calitatea de ordonatori de credite. (6) Unitatile din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor coordonează, controlează şi monitorizează, potrivit competentelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către structurile prevăzute la alin. (1). (7) În cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor funcţionează Corpul Naţional al Politistilor, persoana juridica de drept public, ale cărui atribuţii sunt stabilite prin lege.--------------Alin. (3) şi (4) ale art. 10 au fost modificate de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004. Articolul 11 (1) În domeniul administraţiei publice, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt: Institutul Naţional de Administratie, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, Autoritatea pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, Directia Generală de Pasapoarte, Arhivele Naţionale.*) (2) Structurile de ordine şi siguranţa publică din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt: Politia Română, Jandarmeria Română, Politia de Frontiera Română, Autoritatea pentru straini, Oficiul Naţional pentru Refugiati, Directia Generală de Informaţii şi Protecţie Interna, Grupul Special de Protecţie şi Interventie "Acvila" şi Unitatea Speciala de Aviatie. Acestea au în compunere unităţi centrale de specialitate, care pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, comandamente, direcţii generale, direcţii, servicii, mari unităţi, unităţi şi/sau subunitati operative, de instructie, medicale şi de invatamant, precum şi de asigurare a acţiunilor. Directia Generală de Informaţii şi Protecţie Interna este structura specializata a Ministerului Administraţiei şi Internelor în obtinerea, verificarea, prelucrarea, stocarea, protectia informaţiilor clasificate, precum şi valorificarea informaţiilor şi datelor necesare realizării atribuţiilor ce revin ministerului.---------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004.*) Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 31 mai 2004, eliminandu-se sintagma "Autoritatea Guvernamentala pentru Valea Jiului". Articolul 12Ministerul Administraţiei şi Internelor poate constitui ori prelua în administrare sau, după caz, în coordonare institutii publice, regii autonome, companii, societăţi comerciale, unităţi sanitare, amenajari recreativ-sportive, asociaţii, fundatii, locuinte de serviciu şi de interventie, în condiţiile legii. Articolul 13 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor are în proprietate sau în administrare, după caz, cladiri, terenuri şi dotari specifice, parc comun de transport, mijloace de transmisiuni, comunicatii şi informatica, mijloace tehnice specifice, precum şi alte bunuri, care se stabilesc prin normele de dotare şi tabelele de inzestrare. (2) Normativele de cheltuieli privind întreţinerea şi functionarea spatiilor şi mijloacelor din dotare se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii. (3) Carburanţii şi lubrifiantii pentru tehnica de interventie şi de lupta sunt exceptati de la plata sumelor datorate pentru Fondul special al drumurilor publice.---------------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004. Capitolul III Atribuţiile Ministerului Administraţiei şi Internelor Articolul 14 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor indeplineste urmatoarele atribuţii principale: a) În domeniul administraţiei publice:1. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reforma şi restructurare a administraţiei publice centrale şi locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu standardele Uniunii Europene şi legislatia interna, şi asigură realizarea strategiilor şi programelor în domeniul sau de activitate;2. îndrumă şi controlează activitatea prefectului pentru indeplinirea Programului de guvernare;3. initiaza proiecte de acte normative în domeniul serviciilor publice deconcentrate;4. îndrumă şi sprijina autorităţile publice locale şi aparatul propriu al acestora în aplicarea corecta şi unitara a prevederilor legale şi în indeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin lege;5. asigura consultarea organizaţiilor neguvernamentale şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii;6. avizeaza proiectele de acte normative elaborate de ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care conţin prevederi referitoare la administratia publică locala;7. monitorizează acordurile şi conventiile de cooperare pe care autorităţile administraţiei publice locale le incheie cu autorităţi ale administraţiei publice locale din alte tari;8. În colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, elaboreaza şi monitorizează strategii, sprijina programe de dezvoltare a infrastructurii urbane şi a serviciilor de gospodarie comunala şi acorda sprijin pentru realizarea unor proiecte de parteneriat public-privat;9. asigura înfiinţarea şi functionarea unităţilor de management pentru proiectele cu finanţare externa rambursabila sau nerambursabilă, provenite de la institutii financiare externe;10. elaboreaza şi supune spre aprobare strategia de dezvoltare a parcurilor industriale;11. realizează, în domeniul sau de activitate, dialogul şi parteneriatul social cu confederatiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional;12. asigura, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul managementului functiei publice şi al functionarilor publici, formarea şi perfectionarea pregatirii profesionale specializate în administratie, activitatea de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetectie, cadastru şi cartografie, urmarirea procesului de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, activitatea de evidenta a persoanelor, precum şi activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenta civila;13. constituie şi utilizeaza Sistemul Naţional Informatic de Evidenta a Persoanelor. b) În domeniul ordinii şi sigurantei publice:1. stabileste, potrivit legii, măsuri pentru apararea drepturilor şi libertatilor fundamentale ale omului, precum şi a proprietăţii publice şi private;2. organizeaza şi desfăşoară, prin structuri specializate, potrivit competentei, activităţi pentru prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalitatii organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migratiei ilegale, a criminalitatii informatice, precum şi a altor fenomene infractionale şi fapte antisociale;3. organizeaza, îndrumă şi coordonează activitatea de protecţie a persoanelor, bunurilor, obiectivelor şi valorilor şi organizeaza paza obiectivelor de importanţa deosebită date în competenţa potrivit legii;4. asigura, potrivit competentelor, desfăşurarea activităţii pentru efectuarea cercetarilor în legătură cu savarsirea unor fapte prevăzute de legea penala;5. organizeaza activitatea de protecţie a martorilor;6. solicita de la autorităţi publice, de la persoane fizice sau juridice informaţii, date şi documente necesare în vederea indeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acorda sprijin ministerului, pentru indeplinirea atribuţiilor specifice, din fondul repartizat cu aceasta destinatie, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului;7. asigura respectarea regimului frontierei de stat a României;8. constituie şi utilizeaza Registrul Naţional al Armelor şi Cazierul judiciar;9. constituie şi utilizeaza Sistemul Naţional de Evidenta a Strainilor; asigura respectarea regimului juridic al strainilor pe teritoriul României;10. asigura constituirea, evidenta, selectionarea, pastrarea, conservarea şi folosirea documentelor din Fondul Arhivistic Naţional;11. organizeaza şi executa asigurarea medicală şi psihologica a misiunilor specifice;12. conduce activitatea de informaţii şi protecţie interna. c) Alte atribuţii:1. elaboreaza, avizeaza şi tine evidenta proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului şi a unităţilor din structura sa şi le sustine în faţa Guvernului şi a Parlamentului;2. elaboreaza obiectivele şi orientarile activităţii internationale în domeniul administraţiei publice şi afacerilor interne, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din documentele internationale la care România este parte şi din strategia de integrare europeana şi euroatlantica; organizeaza, coordonează, asigura şi executa, în tara şi în strainatate, activităţi de cooperare şi relatii internationale, în domeniul sau de competenţa;2^1. elaboreaza normele de inzestrare, intrebuintare, întreţinere şi reparare pentru armament, tehnica militara şi alte bunuri din dotare, precum şi normele de consum pentru munitii şi alte materiale; stabileste normele privind planificarea materiala şi financiară, decontarea, evidenta şi controlul mijloacelor materiale şi banesti necesare structurilor subordonate;3. coordonează şi controlează respectarea de către structurile din subordine a reglementarilor cuprinse în actele normative proprii de organizare şi functionare;4. realizează managementul resurselor umane;5. elaboreaza proiectul de buget al ministerului, organizeaza şi controlează întreaga activitate economico-financiară a ordonatorilor de credite;6. initiaza proiectele de acte normative privind salarizarea functionarilor publici, a functionarilor publici cu statut special şi a personalului militar;7. realizează managementul logistic;8. exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la activitatea desfăşurată de regia autonoma, precum şi de alte unităţi sau formatiuni din subordine;9. organizeaza, coordonează şi controlează activitatea proprie de comunicatii, informatica, posta militara, precum şi cea în legătură cu cifrul de stat, secretizarea şi protectia comunicatiilor; administreaza spectrul radioelectric guvernamental şi neguvernamental atribuit pentru indeplinirea misiunilor specifice;10. exercita, în conformitate cu legea, atribuţiile privind apararea împotriva incendiilor, protectia civila şi protectia mediului;11. organizeaza şi asigura, prin unitatile de specialitate proprii, asistenţa psihologica şi medicală profilactica, curativa şi de recuperare pentru personalul în activitate, cel pensionat, membrii de familie ai acestora şi alte categorii de asistati;12. implementeaza politicile României în domeniul refugiatilor;13. organizeaza şi coordonează activitatea de emitere şi evidenta generală a documentelor de identitate şi de calatorie;14. organizeaza şi coordonează activitatea de emitere şi evidenta a permiselor de conducere şi a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor rutiere;15. asigura protectia juridica a patrimoniului propriu şi a intereselor sale legitime în faţa instanţelor de judecată;16. organizeaza, conduce şi controlează activitatea de transparenta decizionala, informare publică şi de relatii cu presa, de realizare a publicatiilor, filmelor, emisiunilor şi materialelor audiovizuale cu privire la activitatea specifică;17. negociaza şi incheie contracte de asistenţa de specialitate pentru realizarea programelor de reforma în domeniul sau de activitate;18. conduce instituţiile proprii de invatamant de specialitate;19. asigura desfăşurarea tuturor activităţilor în conformitate cu normele de protecţie a mediului. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin lege.--------------Pct. 3 şi 8 ale literei a) a alin. (1) al art. 14 au fost modificate de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004.Pct. 6 al literei b) a alin. (1) al art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004.Pct. 12 al literei b) a alin. (1) al art. 14 a fost introdus de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004.Pct. 2^1 al literei c) a alin. (1) al art. 14 a fost introdus de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004.Pct. 6 al literei c) a alin. (1) al art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004.Pct. 18 şi 19 ale literei c) a alin. (1) al art. 14 au fost introduse de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004. Articolul 15Pentru indeplinirea atribuţiilor functionale Ministerul Administraţiei şi Internelor poate utiliza, în condiţiile legii, serviciile unor consilieri sau consultanti straini, raporturile cu acestia stabilindu-se prin contract individual, pentru fiecare caz în parte. Capitolul IV Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor Articolul 16 (1) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor se compune din: functionari publici, politisti - functionari publici cu statut special, cadre militare în activitate, personal contractual, precum şi militari, jandarmi şi politisti de frontieră angajaţi pe bază de contract. (2) Din efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor fac parte şi elevi şi studenti inmatriculati în instituţiile de invatamant proprii, precum şi militari în termen incorporati, în condiţiile legii. (3) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor se supune prevederilor legale care îi reglementeaza activitatea. (4) Personalul din Ministerul Administraţiei şi Internelor poate beneficia, ca măsura de protecţie sociala, de inlesniri în folosirea amenajarilor recreative şi sportive din dotarea ministerului, similare celor acordate cadrelor militare în activitate, stabilite prin ordin al ministrului. (5) Personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor trimis la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României şi la organismele internationale specializate din strainatate, precum şi ofiterilor de legătură le sunt aplicabile dispozitiile legale privind personalul trimis în misiune permanenta în strainatate. (6) Pe timpul participării la misiunile fortelor prevăzute la art. 3, efectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor le sunt aplicabile dispozitiile legale privind personalul trimis în misiune temporara în strainatate. (7) Atasatii de afaceri interne şi ofiterii de legătură desemnaţi de către ministrul administraţiei şi internelor sunt trimisi la post în condiţiile prevăzute în ordinul de numire, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.---------------Alin. (1) şi (4) ale art. 16 au fost modificate de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004. Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 17 (1) Posturile Ministerului Administraţiei şi Internelor se compun din cele ale fostului Minister al Administraţiei Publice, ale fostului Minister de Interne, precum şi din cele aferente activităţii privind zonele defavorizate şi parcurile industriale de la fostul Minister al Dezvoltării şi Prognozei. (2) Personalul ministerelor prevăzute la alin. (1) se transfera în interesul serviciului şi se numeste pe functii la Ministerul Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii. (3) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor beneficiaza de drepturile dobandite anterior, conform legislaţiei, precum şi, în limita bugetului aprobat, de indemnizatii şi sporuri specifice instituţiilor din sistemul de aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala. Articolul 18 (1) Patrimoniul Ministerului Administraţiei şi Internelor se compune din cel al Ministerului Administraţiei Publice şi din cel al Ministerului de Interne. (2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, patrimoniul Ministerului Administraţiei şi Internelor va fi inventariat, iar evidentele contabile vor fi actualizate în mod corespunzător. Articolul 19Ministerul Administraţiei şi Internelor preia drepturile şi oblibaţiile patrimoniale ale ministerelor care au fost comasate şi ale structurilor preluate şi continua litigiile în curs ale acestora. Articolul 20Ministerul Administraţiei şi Internelor poate angaja şi efectua prestări de servicii pentru persoanele juridice sau fizice, în condiţiile legii. Articolul 21Ministerul Administraţiei şi Internelor asigura personalul propriu şi tehnica din dotare împotriva riscurilor specifice, precum şi pentru cazuri de raspundere civila stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legi. Articolul 22 (1) Fondurile necesare desfăşurării activităţilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor se asigura de la bugetul de stat, precum şi din alte surse legal constituite. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor şi unitatile din structura acestuia pot beneficia de donatii, sponsorizari sau bunuri oferite prin contract de comodat, în condiţiile legii. Articolul 23Ministerul Administraţiei şi Internelor elaboreaza şi supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea şi functionarea prefecturilor, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Articolul 24Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi functionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia lit. b^1) a pct. I al art. 17 şi a art. 21^1, precum şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea şi functionarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 308/2001, cu excepţia art. 3 şi 4 şi a anexei.---------------Art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 604 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2004.-------------*) NOTA CTCE:Potrivit art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005, începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, atribuţiile stabilite prin actele normative în vigoare în competenţa ministrului delegat pentru administratia publică se exercită de către ministrul administraţiei şi internelor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentruadministratia publică,Gabriel Opreap. Ministrul integrarii europene,Vasile Puscas,ministru delegat - negociator-sefla Uniunea EuropeanaMinistrul muncii, solidaritatiisociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 28 iunie 2003.Nr. 63.---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 33 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2011 pentru completarea art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 (*republicată*) privind Depozitul legal de documente*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 30 septembrie 2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 129 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • LEGE nr. 66 din 1 noiembrie 1991 pentru constituirea şi utilizarea fondului special, pe anul 1991, la Ministerul Sănătăţii
 • LEGE nr. 167 din 3 august 1929 pentru organizarea administraţiunii locale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 30 aprilie 2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaraţiilor de venit pe anul 2001
 • LEGE nr. 135 din 13 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 18 aprilie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 59 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Indiei privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegala, semnat la New Delhi la 2 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 17 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Fruntişeni prin reorganizarea comunei Griviţa, judeţul Vaslui
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 29 aprilie 2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 25 din 4 martie 2013 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
 • LEGE nr. 621 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 278 din 5 octombrie 2005 pentru acceptarea Deciziei nr. 1 a Comitetului mixt România - Statul Israel din 21 februarie 2005 de amendare a Protocolului 3 privind definirea noţiunii de produse originare şi metode de cooperare administrativă, din Acordul de Comerţ Liber dintre România şi Statul Israel, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2001
 • LEGE nr. 231 din 1 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 72 din 29 aprilie 1997 a bugetului de stat pe anul 1997
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 15 martie 2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 3.500 din 23 iulie 1921 privind lichidarea despăgubirilor de război şi amortizarea datoriei publice interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 228 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 87 din 20 iunie 2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A. pentru anul 2001
 • LEGE nr. 164 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 72 din 17 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului internaţional privind utilizarea staţiilor de sol "INMARSAT" de navă în porturi şi în limitele mărilor teritoriale, încheiat la Londra la 16 octombrie 1985
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
 • LEGE nr. 30 din 20 ianuarie 1998 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 140 din 7 iunie 1930 pentru autorizarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor de a cumpăra dela Majestatea Sa Regina Elisabeta, moşia Slobozia-Zorleni din jud. Tutova
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • LEGE nr. 323 din 28 noiembrie 2013 pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD
 • LEGE nr. 507 din 17 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 238 din 14 decembrie 1998 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de război
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021