Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 22 august 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 1 iunie 1999 (*actualizată*)privind activitatea de audit financiar(actualizată până la data de 31 august 2002*)

----------In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenta: Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţa de urgenta constituie cadrul juridic pentru organizarea activităţii de audit financiar şi reglementarea exercitării independente a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit aceasta calitate în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenta.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 2Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimarii de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumita în continuare Camera.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Capitolul IIAbrogat-------------Titlul Cap. II a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 3 (1) Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridică ce dobândeşte aceasta calitate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta. (2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobândit aceasta calitate şi sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, în exercitarea independenta a profesiei pot desfăşura: a) activitatea de audit financiar; b) activitatea de audit intern; c) activităţi de consultanţa financiar-contabila şi fiscală; d) activităţi de asigurare a managementului financiar-contabil; e) activităţi de pregătire profesională de specialitate în domeniu; f) activităţi de expertiza contabila; g) activităţi de evaluare; h) activităţi de reorganizare judiciară şi lichidare. (3) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activităţile economico-financiare prevăzute la alin. (2), cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective, după caz, şi a principiului independentei.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. Articolul 4Auditorii financiari, în exercitarea independenta a profesiei, trebuie sa fie liberi şi perceputi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate şi integritate profesională.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. Capitolul IIIÎnfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Camerei Auditorilor Financiari din România-------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 5 (1) Se înfiinţează Camera Auditorilor Financiari din România, persoana juridică autonomă, ca organizaţie profesională de utilitate publica fără scop lucrativ. (2) Camera, în numele statului, organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România. (3) Camera are următoarele atribuţii: a) elaborează următoarele documente:a(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, în vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:- organele de conducere ale Camerei şi modul de desemnare a acestora;- atribuţiile şi răspunderile Camerei;- regulile de atribuire şi retragere a calităţii de auditor financiar;- cerinţele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activităţii de audit financiar;- abaterile disciplinare, sancţiunile disciplinare şi procedura de disciplina;a(2) Codul privind conduita etica şi profesională în domeniul auditului financiar;a(3) standardele de audit;a(4) programa analitica pentru examenul de aptitudini profesionale;-------------Litera a(4) a alin. (3) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002.a(5) Normele privind procedurile de control al calităţii auditului financiar;a(6) Regulile privind pregătirea continua a auditorilor financiari;a(7) Normele privind procedurile minimale de audit.Reglementările prevăzute la lit. a(2)-a(7) se aproba prin hotărâri ale Consiliului Camerei; b) atribuie calitatea de auditor financiar şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii; c) organizează şi urmăreşte programul de pregătire continua a auditorilor financiari; d) controlează calitatea activităţii de audit financiar; e) promovează actualizarea legislaţiei prin instituţiile abilitate, precum şi a normelor de audit financiar, în concordanta cu reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale; f) elaborează normele interne privind activitatea Camerei; g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în condiţiile prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei; h) asigura reprezentarea internaţionala a profesiei de auditor financiar din România; i) emite reguli şi proceduri în limitele şi competentele stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare, prin care sa se asigure respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenta.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 6 (1) Camera are sediul în municipiul Bucureşti, Bd Libertăţii nr. 12, etajul 5, sectorul 5. Guvernul acorda în folosinţa gratuita pe 10 ani spaţiul necesar desfăşurării activităţii la adresa menţionată mai sus. (2) Camera poate înfiinţa reprezentante în ţara şi în străinătate. (3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa, Consiliul şi Biroul permanent al Consiliului Camerei. (4) Membrii Consiliului Camerei sunt aleşi în cadrul Conferintei ordinare, putând îndeplini cel mult doua mandate. Consiliul alege, pentru aceeaşi perioada, Biroul permanent, precum şi persoanele care îndeplinesc funcţiile de conducere prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare. (5) Hotărârile Conferintei şi ale Consiliului Camerei pot fi publicate, conform hotărârii Consiliului, în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 6^1Membrii Consiliului Camerei, care în perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu aceasta calitate, sunt obligaţi sa solicite suspendarea lor din funcţia pe care o deţin în Consiliu, pe durata incompatibilitatii.-------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. Articolul 7 (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice şi juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi. (2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activităţii de audit financiar. Situaţiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei. (3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul auditorilor financiari pe cele doua categorii, activi sau nonactivi, în baza declaraţiei date pe propria răspundere. (4) Refuzul Camerei de a înscrie ca membri persoane care considera ca întrunesc cerinţele prezentei ordonanţe de urgenta poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. Articolul 7^1Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnaţi de adunarea generală a entităţii economice respective, decad din aceasta calitate: a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ori sotii administratorilor; b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte funcţii decât aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remuneraţie de la administratori ori de la entitatea economică auditata; c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator, potrivit legii; d) persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar activ au atribuţii de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.-------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. Articolul 8 (1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt licentiate ale unei facultăţi cu profil economic şi au o vechime în activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice; b) au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu; c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerinţele Codului privind conduita etica şi profesională în domeniul auditului financiar. (2) Camera desemnează anual auditorii financiari care vor îndruma desfăşurarea programului de pregătire practica a stagiarilor în activitatea de audit financiar, în vederea dobândirii de către aceştia a calităţii de auditor financiar.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. Capitolul III^1Reguli de atribuire a calităţii de auditor financiar-------------Cap. III^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 9Pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta, candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:A. Persoanele fizice: a) sa îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1);-------------Litera a) a pct. A al art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, din care cel puţin 2 ani sub îndrumarea unui auditor financiar, stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi b);-------------Litera b) a pct. A al art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. c) sa promoveze examenul de aptitudini profesionale prevăzut la art. 11.-------------Litera c) a pct. A al art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002.B. Persoanele juridice: a) persoanele care efectuează auditul financiar al situaţiilor financiare în numele societăţilor de audit trebuie sa satisfacă condiţiile prevăzute la lit. A sau la art. 10; b) majoritatea drepturilor de vot trebuie deţinuta direct sau indirect de persoane fizice ori de societăţi de audit care satisfac condiţiile prevăzute la lit. A sau la art. 10; c) majoritatea membrilor consiliului de administraţie al unei societăţi de audit trebuie sa fie persoane fizice sau societăţi de audit care satisfac condiţiile prevăzute la lit. A ori la art. 10.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 10Camera, la cerere, poate sa atribuie calitatea şi sa acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar activ, prin derogare de la prevederile art. 9, persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:-------------Partea introductivă a art. 10 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002.A. Persoanele fizice trebuie: a) sa posede o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat; b) sa fi fost pentru cel puţin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, acţionarul unei societăţi ori grup de societăţi care are în obiectul de activitate auditul financiar; c) sa satisfacă cerinţele Codului de etica profesională al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC); d) sa facă dovada ca poseda cunoştinţele necesare pentru desfăşurarea activităţii de audit financiar în România.-------------Litera d) a pct. A al art. 10 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002.B. Persoanele juridice care au dobândit calitatea de auditor financiar într-un stat străin sau care fac parte dintr-un grup de societăţi în care majoritatea acţionarilor sau/si a angajaţilor deţine calitatea de auditor financiar în statul respectiv.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 11 (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe baza de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie sa se certifice un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice, precum şi capacitatea de a le aplica. (2) Examenele pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se organizează de Camera, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei. (3) Examenul consta în susţinerea de probe scrise la următoarele discipline: a) a(1) audit financiar;a(2) contabilitate generală: reglementări naţionale, europene şi internaţionale; aspecte teoretice, metodologice şi practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internaţionala; evaluarea elementelor bilanţiere; determinarea profitului şi pierderii;a(3) analiza şi evaluarea critica a situaţiilor financiare;a(4) reguli de consolidare a conturilor;a(5) contabilitatea costurilor şi contabilitatea managerială; relaţia dintre contabilitate şi management;a(6) audit intern;a(7) standardele privind întocmirea situaţiilor financiare şi a bilanţurilor consolidate şi metodele de evaluare a elementelor bilanţiere şi de determinare a profitului şi pierderii;a(8) normele legale şi profesionale privind auditul financiar al situaţiilor financiare şi al celorlalte documente contabile şi persoanele care efectuează audit financiar; b) alte discipline corelate cu auditul financiar:b(1) drept comercial;b(2) drept fiscal;b(3) drept civil;b(4) dreptul muncii şi protecţiei sociale;b(5) sisteme informationale şi sisteme informatice;b(6) economia întreprinderii, economie generală şi financiară;b(7) matematica şi statistica;b(8) principii de baza privind managementul financiar al întreprinderii.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Capitolul III^2Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar-------------Titlul Cap. III^2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002, prin înlocuirea expresiei "exercitarea mandatului de auditor financiar" cu expresia "exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar". Articolul 12Auditorul financiar poate exercita independent profesia numai dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este membru persoana activa a Camerei; b) îndeplineşte condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002, prin înlocuirea expresiei "exercitarea mandatului de auditor financiar" cu expresia "exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar". Articolul 13 (1) O persoana nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei entităţi economice dacă este angajata a acesteia ori dacă are relaţii cu aceasta sau cu orice persoana cu care entitatea economică respectiva are relaţii care conduc la situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese.--------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002, prin înlocuirea expresiei "exercitarea mandatului de auditor financiar" cu expresia "exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar" şi a expresiei "entitate" cu expresia "entitate economică". (2) In sensul prezentei ordonanţe de urgenta, prin incompatibilitate sau conflict de interese se înţelege toate situaţiile care conduc la stirbirea cerintei fundamentale de independenta în exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar.-------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002, prin înlocuirea expresiei "exercitarea mandatului de auditor financiar" cu expresia "exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar".-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 14Dacă pe durata exercitării independente a profesiei de auditor financiar nu se mai îndeplinesc condiţiile pentru exercitarea acesteia, auditorul financiar are obligaţia sa renunţe imediat la mandatul sau şi sa notifice clientului încetarea acestuia, precum şi motivul renunţării.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002, prin înlocuirea expresiei "exercitarea mandatului de auditor financiar" cu expresia "exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar". Capitolul IV-------------Titlul Cap. IV a fost abrogat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 15 (1) In cazul în care Camera ia cunoştinţa de situaţia în care un auditor financiar, în timpul exercitării independente a profesiei de auditor financiar, nu a îndeplinit cerinţele profesionale conform normelor de audit emise de Camera, aceasta va sesiza autoritatea statului la care se depun situaţiile financiare ale entităţii economice respective şi va lua măsuri disciplinare impotriva auditorului financiar respectiv.--------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002, prin înlocuirea expresiei "exercitarea mandatului de auditor financiar" cu expresia "exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar" şi a expresiei "entitate" cu expresia "entitate economică". (2) In situaţia în care autoritatea de stat prevăzută la alin. (1) solicita efectuarea unui al doilea audit, entitatea economică va lua măsurile necesare pentru a se conformă în cel mai scurt timp, dar înlăuntrul unui termen ce nu va depăşi 6 luni de la data primirii de către entitatea economică a comunicării scrise.--------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002, prin înlocuirea expresiei "entitate" cu expresia "entitate economică".-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Capitolul III^3Independenta şi integritate profesională-------------Cap. III^3 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 16Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar poate fi acceptată numai de persoanele care îndeplinesc condiţiile de independenta prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002, prin înlocuirea expresiei "exercitarea mandatului de auditor financiar" cu expresia "exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar". Articolul 17 (1) Persoanele cărora li s-a atribuit calitatea de membru persoana activa a Camerei nu pot angaja sau desfăşura activităţi care prejudiciază ori care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputaţia profesională, astfel cum acestea sunt definite în Codul privind conduita etica şi profesională în domeniul auditului financiar. (2) Integritatea, obiectivitatea sau independenta profesională nu este afectată dacă auditorul financiar exercită independent profesia la doua sau mai multe entităţi economice în acelaşi timp, în condiţiile în care sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenta şi ale codului menţionat la alin. (1).-------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002, prin înlocuirea expresiei "exercitarea mandatului de auditor financiar" cu expresia "exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar" şi a expresiei "entitate" cu expresia "entitate economică".-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Capitolul III^4Auditul intern-------------Cap. III^4 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 18Începând cu exerciţiul financiar al anului 2001 entităţile economice ale căror situaţii financiare sunt supuse auditului financiar sunt obligate sa organizeze şi sa asigure exercitarea activităţii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale în vigoare.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002, prin înlocuirea expresiei "entitate" cu expresia "entitate economică". Capitolul V -------------Titlul Cap. V a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 19Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizarii unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002, prin înlocuirea expresiei "entitate" cu expresia "entitate economică". Articolul 20Auditul intern are drept obiective: a) verificarea conformităţii activităţilor din entitatea economică auditata cu politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale; b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficientei activităţii entităţii economice; c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică: d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel.--------------Art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002, prin înlocuirea expresiei "entitate" cu expresia "entitate economică". Articolul 21*)Responsabilii pentru organizarea activităţii de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aibă calitatea de auditor financiar.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 22Auditorii financiari efectuează, cu ocazia planificării şi executării mandatului de audit financiar, evaluarea funcţiei de audit intern atât sub aspectul gradului de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cat şi a performantelor acestuia, pentru a determina măsura în care se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfăşurarea activităţii lor de audit financiar.-------------Art. 22 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Capitolul VI-------------Titlul Cap. VI a fost abrogat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 23Camera elaborează norme de audit intern aliniate la standardele internaţionale în domeniu.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Capitolul III^5Rolul, atribuţiile şi drepturile autorităţii de stat-------------Cap. III^5 a fost introdus de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 24Activitatea Camerei se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 25Autoritatea de stat va urmări permanent ca reglementările emise de Camera şi deciziile luate de organele de conducere ale acesteia sa nu contravina reglementărilor legale.-------------Art. 25 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 26In cazul în care autoritatea de stat constata ca nu sunt respectate condiţiile şi obligaţiile prevăzute de lege, aceasta va lua măsurile legale ce se impun.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 26^1 (1) Categoriile de entităţi economice ale căror situaţii financiare vor fi auditate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta se stabilesc de către Ministerul Finanţelor Publice în acord cu Programul de implementare a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. (2) La entităţile economice care aplica reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate auditul financiar se efectuează potrivit prezentei ordonanţe de urgenta. (3) Entităţile economice care nu au obligaţia, potrivit legii, sa aplice Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate pot opta pentru auditarea situaţiilor financiare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta.-------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. Articolul 26^2Ministerul Finanţelor Publice va elabora, cu consultarea prealabilă a Camerei, şi va promova spre adoptare proiecte de acte normative pentru completarea si/sau modificarea prezentei ordonanţe de urgenta, în funcţie de modificarea si/sau de completarea Directivei a VIII-a 84/653 CEE.-------------Art. 26^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. Capitolul III^6Registrul auditorilor financiari-------------Cap. III^6 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 27 (1) Auditorii financiari activi şi nonactivi, persoane fizice şi juridice, vor fi înscrişi în Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi actualizat anual cu modificările intervenite. (2) In Registrul auditorilor financiari vor fi menţionate cel puţin următoarele informaţii: a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon şi numărul carnetului de auditor financiar; b) pentru persoanele juridice: denumirea societăţii, adresa sediului social, numărul de telefon şi numărul autorizaţiei de funcţionare. (3) Pentru fiecare societate de audit financiar se vor menţiona în plus următoarele: a) numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon ale persoanelor fizice care efectuează auditul financiar în numele şi în contul societăţilor de audit financiar; b) numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon ale asociaţilor sau ale acţionarilor; c) numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon ale membrilor consiliului de administraţie.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Capitolul III^7Sancţiuni-------------Cap. III^7 a fost introdus de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 28Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală.-------------Art. 28 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Capitolul VII-------------Titlul Cap. VII a fost abrogat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 29 (1) Auditorii financiari persoane juridice răspund, potrivit legii, în calitatea lor de membri ai Camerei, dacă unul dintre asociaţi, administratori sau angajaţi, care nu are calitatea de auditor, va interveni în exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar astfel încât sa prejudicieze independenta persoanelor fizice care desfăşoară aceasta activitate în numele persoanei juridice.-------------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002, prin înlocuirea expresiei "exercitarea mandatului de auditor financiar" cu expresia "exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar". (2) Prevederile prezentului capitol se aplica şi persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei şi care desfăşoară activitatea de auditor financiar în numele unor auditori financiari persoane juridice. (3) In măsura în care nu sunt infracţiuni, faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda între 10 şi 25 milioane lei. Constatarea contravenţiei se face de persoane anume împuternicite de Consiliul Camerei.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Capitolul III^8Dispoziţii tranzitorii-------------Cap. III^8 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 30 (1) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabileşte un comitet provizoriu format din 9 membri. (2) Pe parcursul perioadei tranzitorii, care se întinde pana la primele alegeri ale conducerii Camerei, Comitetul provizoriu îndeplineşte atribuţiile Camerei prevăzute la art. 5 alin. (3). Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei prevăzut la art. 5 alin. (3) se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Comitetul provizoriu va funcţiona pana la primele alegeri ale conducerii Camerei. (4) Primele alegeri ale conducerii Camerei se organizează în termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei, potrivit regulilor prevăzute de acesta.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 31 (1) La constituire Camera va fi alcătuită din persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii şi care vor dobândi calitatea de membru provizoriu: a) deţin calitatea de expert contabil de cel puţin 4 ani şi au studii superioare economice; b) sunt cenzori la societăţi comerciale în baza Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la bănci, societăţi de asigurare şi reasigurare, în baza unor legi speciale, dacă au exercitat aceasta calitate o perioada de 3 ani din ultimii 5 ani; c) se bucura de o reputaţie profesională nestirbita. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), la constituire pot fi acceptate în Camera şi persoane cu studii economice superioare de specialitate, care au exercitat timp de 15 ani activităţi profesionale şi ştiinţifice ce le-au permis acumularea unei experienţe deosebit de valoroase în domeniu.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 32In vederea sustinerii examenului de aptitudini profesionale de către membrii provizorii, Comitetul provizoriu va organiza şi va asigura desfăşurarea corespunzătoare a acestuia.-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 33In corelare cu Programul naţional de pregătire a auditorilor financiari, cu cel de elaborare a normelor, regulilor şi procedurilor naţionale armonizate cu cele europene şi internaţionale în domeniu, precum şi cu implementarea programului de dezvoltare a sistemului contabil romanesc, Comitetul provizoriu poate aproba, pe o perioada de cel mult 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, exercitarea temporară a calităţii de auditor financiar anumitor persoane fizice sau juridice, pe baza criteriilor şi a cerinţelor stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Capitolul III^9 Dispoziţii finale-------------Cap. III^9 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 34Abrogat.-------------Art. 34 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. Capitolul VIII-------------Titlul Cap. VIII a fost abrogat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 35Abrogat.-------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. Capitolul IX-------------Titlul Cap. IX a fost abrogat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 36Auditarea societăţilor cotate pe pieţele secundare de valori mobiliare se efectuează numai de auditori financiari.-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 37 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta se abroga prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările ulterioare. (2) Prevederile art. 154-161 din Legea nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la cenzori, nu sunt aplicabile societăţilor comerciale care aplica Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.-------------Alin. (2) al art. 37 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 67 din 29 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. Articolul 38Abrogat.-------------Art. 38 a fost abrogat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Capitolul X-------------Cap. X a fost abrogat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 39Abrogat.-------------Art. 39 a fost abrogat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 40Abrogat.-------------Art. 40 a fost abrogat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 41Abrogat.-------------Art. 41 a fost abrogat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 42Abrogat.-------------Art. 42 a fost abrogat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002. Articolul 43Abrogat.-------------Art. 43 a fost abrogat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 133 din 19 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2002.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 16 aprilie 2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 26 mai 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 23 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor Camerei Deputaţilor, Senatului, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi şi Consiliului Legislativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 223 din 5 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • LEGE nr. 215 din 28 noiembrie 2000 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • LEGE nr. 504 din 17 noiembrie 2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 253 din 7 decembrie 2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeţeana "Apa Canal" Iaşi, cu garanţia statului, de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea Staţiei de epurare a municipiului Iaşi"
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 596 din 29 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
 • LEGE nr. 191 din 23 iunie 2005 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004
 • LEGE nr. 15 din 14 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 104 din 11 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 56/1997
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 23 din 21 martie 2017 privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor
 • LEGE nr. 129 din 14 iulie 1997 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile de buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina, semnat la Constanţa la 2 iunie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 14 octombrie 2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 9 octombrie 2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 274 din 11 noiembrie 2015 privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 213 din 11 noiembrie 2019 pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor
 • LEGE nr. 81 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 283 din 28 decembrie 2010 (*republicată*) privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 12 decembrie 2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 2 noiembrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România
 • LEGE nr. 3 din 30 martie 1988 privind încheierea şi executarea contractelor economice
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege
 • LEGE nr. 113 din 16 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Institutului Teologic Româno-Catolic din Bucureşti
 • LEGE nr. 42 din 13 iunie 1991 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 432 din 27 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 247 din 17 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garan
 • LEGE nr. 147 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 162 din 24 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 451 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 185 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 • LEGE nr. 296 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • LEGE nr. 153 din 6 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021