Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 54 din 9 iulie 1993*) *** Republicat pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 13 mai 1999 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 54 din 9 iulie 1993*) *** Republicatpentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 13 mai 1999

--------------- Notă *) Republicată în temeiul art. II alin. (2) din Legea nr. 43/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999, dându-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 54 din 9 iulie 1993 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 14 iulie 1993. Notă **) Legea nr. 92/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor militare se realizează potrivit dispoziţiilor prezentei legi.În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, dispoziţiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească**) sunt aplicabile instanţelor şi parchetelor militare. Articolul 2Instanţele militare sunt: a) tribunalele militare; b) tribunalul militar teritorial; c) Curtea Militară de Apel. Articolul 3Circumscripţiile instanţelor militare şi ale parchetelor militare sunt prevăzute în anexa la prezenta lege. Articolul 4Instanţele militare judeca la sediile acestora. Pentru motive temeinice se poate dispune ca judecata să se desfăşoare în alt loc, inclusiv în unităţi militare. Articolul 5Când inculpatul este militar activ, judecătorul sau, după caz, preşedintele completului de judecată, la instanţele militare prevăzute la art. 2, precum şi procurorul care participa la judecarea cauzei trebuie să fie cel puţin egali în grad cu acesta. Când inculpatul este ofiţer superior, judecătorul sau, după caz, preşedintele completului de judecată, la instanţele militare prevăzute la art. 2, precum şi procurorul care participa la judecarea cauzei trebuie să fie ofiţeri superiori.Când procurorul nu are grad egal cu cel anchetat va fi asistat de un alt procuror cu grad corespunzător, numit prin ordinul şefului parchetelor militare din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. Articolul 6Instanţele şi parchetele militare se încadrează cu numărul necesar de magistraţi militari, precum şi cu personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu, stabilit de ministrul justiţiei, cu avizul consultativ al ministrului apărării naţionale, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992. Capitolul 2 Tribunalele militare Articolul 7În municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara funcţionează tribunale militare.Prin lege se pot înfiinţa şi alte tribunale militare. Articolul 8Tribunalul militar este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte. Articolul 9Tribunalele militare judeca procesele şi cererile date prin lege în competenţa lor. Articolul 10Cauzele date, potrivit legii, în competenţa de prima instanţa tribunalelor militare se judeca de un singur judecător militar.Judecătorii militari stagiari, care au obţinut dreptul de a participa la activitatea de judecată, vor putea judeca: a) infracţiunile contra ordinii şi disciplinei militare, sancţionate cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani; b) sesizările comandantilor inchisorilor militare în legătură cu reducerea pedepsei care se executa în aceste inchisori, în cazul şi în condiţiile prevăzute la art. 62 alin. 2 din Codul penal; c) infracţiunile la care face referire art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală; d) cererile de reabilitare. Capitolul 3 Tribunalul militar teritorial Articolul 11În municipiul Bucureşti funcţionează un tribunal militar teritorial.Prin lege se pot înfiinţa şi alte tribunale militare teritoriale.Tribunalul militar teritorial este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte. Articolul 12Tribunalul militar teritorial judeca, în prima instanţa, procesele şi cererile date prin lege în competenţa sa.Ca instanţa de apel, tribunalul militar teritorial judeca apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în prima instanţa de tribunalele militare, cu excepţia infracţiunilor menţionate în art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală şi a infracţiunilor contra ordinii şi disciplinei militare sancţionate de lege cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani.Tribunalul militar teritorial, ca instanţa de recurs, judeca recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de tribunalele militare care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului. Articolul 13Cauzele date, potrivit legii, în competenţa tribunalului militar teritorial se judeca în prima instanţa de un singur judecător militar, în apel, în complet format din doi judecători militari, iar în recurs, în complet format din trei judecători militari. Capitolul 4 Curtea Militară de Apel Articolul 14Curtea Militară de Apel funcţionează ca instanţa unica în municipiul Bucureşti, fiind condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte. Articolul 15Curtea Militară de Apel judeca în prima instanţa cauzele date în competenţa sa prin lege.Ca instanţa de apel, Curtea Militară de Apel judeca apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în prima instanţa de tribunalul militar teritorial.Ca instanţa de recurs, Curtea Militară de Apel judeca recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în apel de tribunalul militar teritorial, precum şi în alte cauze prevăzute de lege. Articolul 16Cauzele date, potrivit legii, în competenţa Curţii Militare de Apel se judeca în prima instanţa de un singur judecător militar, în apel, în complet format din doi judecători militari, iar în recurs, în complet format din trei judecători militari. Capitolul 5 Parchetele militare Articolul 17Atribuţiile Ministerului Public sunt îndeplinite prin procurori militari constituiţi în parchete militare, pe lângă fiecare instanţa militară.Pe lângă instanţele militare pot funcţiona mai multe parchete militare, în raport cu întinderea circumscripţiei teritoriale a instanţei respective.Parchetele militare funcţionează în municipiile: Bacau, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iaşi, Oradea, Ploiesti, Targu Mures şi Timişoara.Circumscripţiile parchetelor militare sunt prevăzute în anexa la prezenta lege. Articolul 18Activitatea parchetelor militare este organizată şi se desfăşoară potrivit principiilor prevăzute în Legea nr. 92/1992.Parchetele militare sunt independente faţă de instanţele militare, cat şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice; ele îşi exercită atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia. Articolul 19Atribuţiile parchetelor militare sunt cele prevăzute la art. 27 din Legea nr. 92/1992, care se aplică în mod corespunzător. Articolul 20Parchetele de pe lângă tribunalele militare şi de pe lângă tribunalul militar teritorial sunt conduse de către prim-procurori militari, ajutaţi de prim-procurori militari adjuncţi.Parchetul militar de pe lângă Curtea Militară de Apel este condus de un procuror general militar, ajutat de un adjunct. Articolul 21Parchetele militare de pe lângă tribunalul militar teritorial şi Curtea Militară de Apel vor avea secţii de urmărire penală şi judiciare, conduse de către procurori militari şefi. Articolul 22Procurorul general militar al Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel exercita, direct sau prin procurori militari inspectori, controlul asupra parchetelor militare din subordine. Capitolul 6 Magistraţii militari Articolul 23Judecătorii militari şi procurorii militari au calitatea de magistraţi şi fac parte din corpul magistraţilor. Articolul 24Poate fi numit magistrat militar persoana care, în afară condiţiilor prevăzute de Legea nr. 92/1992, are calitatea de ofiţer activ. Articolul 25Judecătorii şi procurorii militari, cu excepţia celor stagiari, sunt numiţi în funcţie prin decret al Preşedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Articolul 26Condiţiile speciale pentru numirea şi avansarea în funcţie a judecătorilor şi procurorilor, prevăzute în Legea nr. 92/1992, sunt aplicabile în mod corespunzător judecătorilor şi procurorilor militari.Judecătorii şi procurorii militari de la tribunalele militare, tribunalele militare teritoriale şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe pot fi mentinuti în funcţie până la împlinirea vârstei de 65 de ani, cei de la Curtea Militară de Apel şi de la Parchetul de pe lângă aceasta Curte, până la împlinirea vârstei de 68 de ani, iar procurorii militari de la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Menţinerea în funcţie se face pentru judecătorii militari de către ministrul justiţiei, iar pentru procurorii militari, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, în toate cazurile, cu avizul conducătorului instanţei sau al parchetului. Articolul 27Judecătorii militari numiţi în condiţiile prezentei legi sunt inamovibili. Procurorii militari şi judecătorii militari stagiari se bucura de stabilitate.Magistraţii militari nu pot fi cercetati, reţinuţi, arestaţi, perchezitionati sau trimişi în judecata fără avizul ministrului justiţiei. Articolul 28Dispoziţiile din Legea nr. 92/1992, referitoare la drepturile şi îndatoririle magistraţilor, sunt aplicabile şi magistraţilor militari. Articolul 29La şedinţele de judecată magistraţii militari sunt obligaţi sa poarte uniforma militară. Articolul 30Magistraţii militari sunt militari activi şi au toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta calitate.Salarizarea şi celelalte drepturi cuvenite personalului militar şi civil se asigura de Ministerul Apărării Naţionale în concordanta cu prevederile Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti şi cu reglementările referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ şi, respectiv, de salariat civil al acestui minister.Acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a magistraţilor militari se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din Ministerul Apărării Naţionale. Articolul 31Încălcarea de către magistraţii militari a normelor stabilite prin Regulamentul disciplinei militare atrage răspunderea lor în conformitate cu prevederile acestuia.Comiterea de către magistraţii militari a unor abateri disciplinare în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor lor ca magistraţi atrage răspunderea acestora în condiţiile şi după procedurile prevăzute în Legea nr. 92/1992. Capitolul 7 Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu Articolul 32Toate instanţele şi parchetele militare vor avea câte o grefa, o registratura, o arhiva, un compartiment economico-administrativ şi un compartiment de documentare. Articolul 33Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu de la instanţele şi parchetele militare poate fi numit şi din rândul subofiţerilor activi. Articolul 34Numirea personalului prevăzut în prezentul capitol se face de către preşedintele Curţii Militare de Apel, pentru instanţele militare, şi de către procurorul general militar al Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel, pentru parchetele militare. Articolul 35Organizarea şi funcţionarea compartimentelor auxiliare ale instanţelor şi parchetelor militare, atribuţiile acestora, precum şi răspunderea disciplinară a personalului compartimentelor respective se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul justiţiei, avându-se în vedere şi reglementările specifice din Ministerul Apărării Naţionale. Capitolul 8 Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 36Numărul total al magistraţilor militari, precum şi al personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu de la instanţele şi parchetele militare se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul consultativ al ministrului apărării naţionale.Personalul necesar pentru fiecare instanţa şi parchet militar, corespunzător volumului de activitate, se stabileşte de către ministrul justiţiei. Articolul 37Mijloacele materiale, inclusiv cele auto, necesare funcţionarii instanţelor şi parchetelor militare, precum şi drepturile materiale şi băneşti ale personalului acestora se asigura de Ministerul Apărării Naţionale.Anual, începând cu exerciţiul bugetar 1993, Guvernul României va include în bugetul Ministerul Apărării Naţionale fondurile necesare pentru organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor militare prevăzute în prezenta lege. Articolul 38Instanţele şi parchetele militare dispun de poliţia militară pusă în serviciul lor de Ministerul Apărării Naţionale în mod gratuit. Necesarul de personal de poliţie militară va fi stabilit de Guvern, la propunerea comuna a ministrului justiţiei şi a ministrului apărării naţionale.Poliţia militară pusă în serviciul instanţelor şi parchetelor militare este subordonata preşedinţilor sau prim-procurorilor acestora. Numărul personalului necesar pentru fiecare instanţa şi parchet va fi stabilit de ministrul justiţiei.Paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare se asigura de Ministerul Apărării Naţionale în mod gratuit. Articolul 39Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României*).Dispoziţiile privind compunerea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor militare, admiterea în magistratura militară şi răspunderea disciplinară a magistraţilor militari se vor pune în aplicare la data de 1 iulie 1993. Articolul 40Până la 1 iulie 1993, Guvernul, consiliile judeţene şi consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, vor pune la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale localurile şi dotările suplimentare necesare funcţionarii instanţelor şi parchetelor militare organizate potrivit prevederilor prezentei legi.Până la 1 iulie 1993, Ministerul Justiţiei va asigura, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, selecţionarea şi perfecţionarea personalului potrivit noilor structuri ale instanţelor şi parchetelor militare. Articolul 41Dispoziţiile art. 155-159 din Legea nr. 92/1992 se aplică în mod corespunzător şi instanţelor şi parchetelor militare. Articolul 42Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile referitoare la justiţia militară şi la procuratura militară din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească şi Legea nr. 60/1968 pentru organizarea şi funcţionarea procuraturii, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.------------ Notă *) A se vedea şi data intrării în vigoare a actului normativ modificator. Anexa 1 TRIBUNALELE ŞI PARCHETELE MILITARE DE PE LÂNGĂ ACESTEA,LOCALITĂŢILE DE RESEDINTA ŞI CIRCUMSCRIPŢIILE LOR TERITORIALE
  Prima InstanţaParchetul militarCircumscripţia teritorială (judeţe)instanţă de apel şi de recursParchetul militar
  Localitatea de reşedinţăLocalitatea de reşedinţăLocalitatea de reşedinţă
  Localitatea de reşedinţă
  Tribunalul Militar BucureştiParchetul Militar Bucureşti- Argeş - Călăraşi - Giurgiu - Ialomiţa - Olt - Teleorman - Vâlcea - municipiul BucureştiTribunalul Militar Teritorial BucureştiParchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti
  Bucureşti
  Parchetul Militar Constanţa- Constanţa - Tulcea
  Bucureşti
  Constanţa
  Parchetul Militar Ploieşti- Brăila - Buzău - Dâmboviţa - Prahova
  Ploieşti
  Tribunalul Militar IaşiParchetul Militar Bacău- Bacău - Neamţ - Suceava - Vrancea
  Bacău
  IaşiParchetul Militar Iaşi- Botoşani - Galaţi - Iaşi - Vaslui
  Iaşi
  Tribunalul Militar ClujParchetul Militar Braşov- Braşov - Covasna - SibiuBucureşti
  Bucureşti
  Braşov
  Parchetul Militar Cluj- Alba - Bistriţa-Năsăud - Cluj - Sălaj
  Cluj-Napoca
  Cluj-Napoca
  Parchetul Militar Târgu Mureş- Harghita - Mureş
  Târgu Mureş
  Tribunalul Militar TimişoaraParchetul Militar Craiova- Dolj - Gorj - Hunedoara - Mehedinţi
  Craiova
  Parchetul Militar Oradea- Bihor - Maramureş - Satu Mare
  TimişoaraOradea
  Parchetul Militar Timişoara- Arad - Caraş-Severin - Timiş
  Timişoara
------------

Noutăți

 • LEGE nr. 592 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/1998 pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca
 • LEGE nr. 81 din 23 decembrie 1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Comunitatea Economică Europeană, precum şi a Memorandumului de înţelegere la acest acord
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 21 martie 2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 24 decembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 36 din 7 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 262 din 14 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 196 din 18 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 2 martie 2011 pentru modificarea şi completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 21 din 12 martie 1997 privind aderarea României la Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungaria, Republica Polonia, Republica Slovaca şi Republica Slovenia pentru stabilirea cooperării în domeniul educaţiei şi formării în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrala (CEEPUS), semnat la Budapesta la 8 decembrie 1993
 • LEGE nr. 328 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 221 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 15 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, semnat la Londra la 28 martie 1995
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 194 din 19 iulie 2018 pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 225 din 29 noiembrie 2011 pentru modificarea art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 247 din 30 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 179 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 30 iunie 2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 765 din 29 decembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2000 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 53 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 477/1970 pentru modificarea Decretului nr. 675/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Chimice, aprobat prin Legea nr. 55/1969
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 67 din 15 martie 2018 privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în Primul Război Mondial
 • LEGE nr. 68 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 309 din 8 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2005 pentru modificarea art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 220 din 19 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 3 iulie 2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 79 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 233 din 7 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 30 iunie 2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 146 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 283 din 5 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 219 din 30 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1999 privind finanţarea activităţii Direcţiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei
 • LEGE nr. 579 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "Romag-Termo" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 81 din 30 martie 2007 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020