Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 4 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 4 septembrie 2003pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2003

  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(2) Cercetarea științifică și inovarea sunt activități care au ca scop: generarea, gestionarea, valorificarea și implementarea rezultatelor cercetării științifice și ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit privind materialele biologice valoroase, tehnologiile de cultură vegetală, de creștere și îngrijire a animalelor, procesarea resurselor agricole în produse alimentare, utilizarea rațională și conservarea resurselor naturale ale agriculturii și silviculturii, dezvoltarea rurală, organizarea și managementul exploatațiilor agricole, alte tehnologii de exploatare și industrializare în domeniul agricol. (la 17-05-2004, Alineatul (2) din Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 1^1. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, față de care răspunde pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, și colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării, cu Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, cu Academia Română, cu Consorțiul Universităților de Științe Agricole, precum și cu alte ministere și instituții interesate pentru realizarea unor obiective în domenii specifice. (la 17-05-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 2. La articolul 6 alineatul (2), după litera a) se introduce litera a^1) cu următorul cuprins:a^1) aprobă și finanțează planul sectorial din domeniul agricol, care conține programe și proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educației și Cercetării; (la 17-05-2004, Litera a^1) din Punctul 2. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 3. La articolul 6 alineatul (2), după litera b) se introduce litera b^1) cu următorul cuprins:b^1) atribuie conducerea programelor și proiectelor planului sectorial în sistem competitional sau în mod direct academiei de ramura ori instituțiilor de profil;3^1. La articolul 6 alineatul (2), după litera b^1) se introduce litera b^2) cu următorul cuprins:b^2) elaborează, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, normele metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor și proiectelor componente ale planului sectorial finanțat din bugetul propriu; (la 17-05-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 4. Litera c) a alineatului (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:c) asigura din bugetul propriu finanțarea investițiilor și dotărilor necesare realizării obiectivelor de cercetare-dezvoltare aprobate.5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1b) și la pct. 4 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a) și 2 și la pct. 1-3 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, pe baza structurii și patrimoniului existente la 31 decembrie 2003. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăți comerciale. Stațiunile de cercetare-dezvoltare și fermele Istrița și Stoenești, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat. (la 17-05-2004, Alineatul (1) din Articolul 7 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 5^1. După alineatul (1) al articolului 7 se introduc alineatele (1^1)-(1^4) cu următorul cuprins:(1^1) Institutele prevăzute la alin. (1) pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru investiții, dotări, aparatură, echipamente și instalații, cu respectarea prevederilor legale.(1^2) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a) și 2 și la pct. 1, 2 și 3 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești(1^3) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează ca societăți comerciale cu capital de stat, acțiunile acestora fiind preluate de Agenția Domeniilor Statului, beneficiind de prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, cu modificările și completările ulterioare.(1^4) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat și al centrelor de perfecționare agricolă. (la 17-05-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 6. După alineatul (2) al articolului 7 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1), care se organizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare, și instituțiile publice de cercetare-dezvoltare pot înființa în cadrul structurii organizatorice subunități cu sau fără personalitate juridică necesare realizării obiectului lor de activitate. Modalitatea de constituire a acestora și relațiile funcționale se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al acestora, elaborat de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești (la 17-05-2004, Alineatul (3) din Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 7. La articolul 8, alineatele (1), (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(1) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea și/sau în concesionarea institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a instituțiilor de învățământ agricol și silvic, a unităților de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii naționale din domeniul agricol, precum și a centrelor de perfecționare profesională în agricultură aparțin domeniului public al statului și rămân sau trec, după caz, în administrarea acestora pe durata realizării obiectului de activitate.(2) Unitățile menționate la alin. (1), care sunt organizate conform prezentei legi, beneficiază de dreptul de preemțiune la concesionarea terenurilor cu destinație agricolă aflate în domeniul public și privat al statului, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor și Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.(3) Suprafețele de teren agricol necesare desfășurării activității instituțiilor publice de cercetare-dezvoltare aparțin domeniului public al statului și se dau în administrarea acestora prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale sau Ministerul Educației și Cercetării, numai cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" sau al instituțiilor de învățământ superior, după caz. (la 17-05-2004, Punctul 7. din Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 8. Abrogat. (la 17-05-2004, Punctul 8. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 8^1. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" își organizează filiale împreună cu instituții de învățământ superior de profil în centrele universitare Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Brașov și București. (la 17-05-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 9. La articolul 11, după litera a) se introduce litera a^1) cu următorul cuprins:a^1) poate conduce programe de cercetare ale planului sectorial finanțat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului;9^1. La articolul 11, literele b) și c) vor avea următorul cuprins:b) propune și realizează programe și proiecte de cercetări multidisciplinare;c) coordonează și avizează elaborarea programelor și a proiectelor de cercetare anuale și de perspectivă ale unităților și instituțiilor de cercetare;» (la 17-05-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 10. La articolul 11, litera f) va avea următorul cuprins:f) organizează activități de perfecționare și specializare profesională și de atestare a cercetătorilor și poate acorda, în condițiile legii, titluri academice și grade profesionale în domeniu; (la 17-05-2004, Litera f) din Punctul 10. , Articolul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 10^1. La articolul 11, după litera j) se introduce o literă nouă, litera k), cu următorul cuprins:k) evaluează și atestă activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol. (la 17-05-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 13, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 11. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Pentru evaluarea și atestarea structurilor de cercetare-dezvoltare, prin ordin al președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" se constituie Consiliul de evaluare și atestare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, silvicultură și industrie alimentară, pentru institutele proprii sau cele aflate în subordonare ori coordonare, având în componență personalități științifice din domeniile respective. Pentru activitatea de evaluare și atestare se percep taxe de până la 5 salarii maxime ale unui cercetător științific gradul I, care se constituie venit la bugetul propriu al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". (la 17-05-2004, Alineatul (1) din Articolul 13 , Punctul 11. , Articolul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 12. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins: Articolul 13^1Institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate ca instituții publice, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare, se finanțează din venituri proprii și se supun următoarelor reglementări:a) conducerea se exercită de consiliul de administrație, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președinte al consiliului de administrație. Structura și numărul membrilor consiliului de administrație se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Numirea membrilor consiliului de administrație se face prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". (la 17-05-2004, Litera a) din Articolul 13^1 , Punctul 12. , Articolul I a fost modificată de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) b) regulamentul de organizare și funcționare a consiliului științific se aproba de consiliul de administrație;c) directorul general/directorul este numit prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești", conform rezultatelor concursului organizat în condițiile legii;d) regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică se aproba de consiliul de administrație și se validează prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti";e) bugetul de venituri și cheltuieli se aproba de consiliul de administrație al unității și se avizează de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești"; sau de institutul coordonator, după caz;f) situațiile financiare anuale se aproba de consiliul de administrație al unității de cercetare.13. Articolul 14 va avea următorul cuprins: Articolul 14Finanțarea activităților din instituțiile publice de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, aflate în coordonarea sau în subordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", se realizează din venituri provenite, după caz, din: (la 17-05-2004, Partea introductivă a articolului 14 din Punctul 13. , Articolul I a fost modificată de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) a) contracte de finanțare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare și în programele-nucleu de cercetare, finanțate în sistem competitional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;b) contracte de finanțare pentru programe și proiecte sectoriale finanțate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și cofinanțarea unor programe proprii de către Academia de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» , obținute prin competiție sau direct; (la 17-05-2004, Litera b) din Articolul 14 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificată de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) c) contracte de finanțare a programelor internaționale obținute de unitățile de cercetare-dezvoltare la care statul român contribuie cu fonduri conform acordurilor încheiate cu parteneri străini;d) valorificarea rezultatelor cercetării conform prevederilor legale;e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanță și expertiză cu instituții, agenți economici, organizații neguvernamentale și alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate; (la 17-05-2004, Litera e) din Articolul 14 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificată de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de semințe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă și a oricăror alte produse realizate de acestea; (la 17-05-2004, Litera f) din Articolul 14 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificată de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) g) redevențe asupra soiurilor și hibrizilor de plante și raselor de animale, precum și asupra altor creatii originale;h) vânzări de licențe, soiuri, hibrizi de plante și rase de animale, tehnologii și metode;i) valorificarea mijloacelor fixe disponibile sau componentelor și materialelor rezultate în urma casării, chirii, dobânzi la disponibilitățile din conturile bancare și Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize;j) contracte de parteneriat public-privat, precum și din diferite forme de participare directa a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;k) alte venituri conform dispozițiilor legale.14. După articolul 14 se introduc articolele 14^1, 14^2 și 14^3 cu următorul cuprins: Articolul 14^1(1) În situația în care în cursul unui an veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, institutele naționale de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituțiile de învățământ agricol și silvic, unitățile de cercetare-dezvoltare din structura regiilor sau companiilor naționale din domeniul agricol pot contracta credite bancare, inclusiv prin gajarea producțiilor agricole asigurate la societățile de asigurare-reasigurare și/sau pot beneficia de împrumuturi de la Trezoreria Statului, după caz, în condițiile legii.(2) Institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare, prin derogare de la prevederile legale în materie, pot desfășura operațiuni și prin bănci, cu excepția celor privitoare la fondurile care provin de la bugetul de stat.(3) Institutele naționale și instituțiile publice de cercetare-dezvoltare din agricultură pot beneficia de scrisoare de confort eliberată de Ministerul Finanțelor Publice pentru obținerea de credite bancare, în condițiile legii. (la 17-05-2004, Articolul 14^1 din Punctul 14. , Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) Articolul 14^2Institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare pot deschide conturi de escrow și conturi în valută, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, la o banca agreată de instituțiile finanțatoare externe sau interne, în condițiile stabilite prin convenții încheiate între părți. Articolul 14^3(1) În scopul atragerii de fonduri private în cercetare, institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare pot participa la constituirea parcurilor științifice și tehnologice, cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", conform prevederilor legale și normelor elaborate de autoritatea de stat în domeniul cercetării.(2) Institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare se pot asocia pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administrație și cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» , cu alte unități de cercetare-dezvoltare, de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu agenți economici din țară și din străinătate. (la 17-05-2004, Alineatul (2) din Articolul 14^3 , Punctul 14. , Articolul I a fost modificat de Punctul 18, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 15. Articolul 15 va avea următorul cuprins: Articolul 15(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare de interes public, prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 și 6, beneficiază de prevederile legislației în vigoare privind subvențiile, creditarea și alte facilități acordate de stat agenților economici din agricultură, industrie alimentară și silvicultură. (la 17-05-2004, Alineatul (1) din Articolul 15 , Punctul 15. , Articolul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) (2) Unitățile prevăzute la alin. (1), care desfășoară activități comerciale în vederea valorificării eficiente a rezultatelor cercetării-dezvoltării și a produselor realizate cu parteneri interni și externi pe baze contractuale, se înregistrează la registrul comerțului, potrivit legii.16. Articolul 17 va avea următorul cuprins: Articolul 17(1) Veniturile și cheltuielile unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 și 6 se cuprind în bugetele și în situațiile financiare ale acestora. Excedentele rezultate din execuția bugetelor unităților de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice, finanțate integral din venituri proprii, rămân la dispoziția acestora și se vor utiliza cu prioritate pentru finanțarea activității de cercetare-dezvoltare. (la 17-05-2004, Alineatul (1) din Articolul 17 , Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) (2) Evaluarea și regularizarea, transpunerea și reflectarea în evidența contabilă a elementelor patrimoniale ale unităților de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează ca instituții publice, se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanțelor Publice în acest scop.17. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Finanțarea activităților Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" se asigură din cote aplicate asupra veniturilor realizate de unitățile de cercetare-dezvoltare din subordinea și din coordonarea sa, cu excepția celor provenite din contracte finanțate din fonduri publice. Cotele se stabilesc anual de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" prin bugetul de venituri și cheltuieli, care se avizează în condițiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Cota stabilită pentru finanțarea activității proprii a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" nu poate depăși 1% din veniturile realizate de unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în coordonare sau subordonare. (la 17-05-2004, Alineatul (1) din Articolul 18 , Punctul 17. , Articolul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 18. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:(4) Veniturile Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseșt"; pot fi completate cu venituri provenite din: activități de conducere a planurilor și programelor de cercetare-dezvoltare finanțate din surse interne și/sau internaționale, chirii, taxe, manifestări științifice, publicații, studii și lucrări de cercetare științifică, consultații științifice, valorificari de produse din activități proprii sau anexe, donații și sponsorizări, conform legii, precum și din alte activități realizate suplimentar față de cele cuprinse în programele aprobate.19. Articolul 19 va avea următorul cuprins: Articolul 19(1) Personalul contractual al unităților de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, cu aceleași drepturi salariale.(2) Ocuparea funcțiilor de director general/director din unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislației în vigoare. Din comisia de concurs, pentru ocuparea funcției de director general, va face parte câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești (la 17-05-2004, Alineatul (2) din Articolul 19 , Punctul 19. , Articolul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 20. Alineatul (2) al articolului 21 se abroga.21. Articolul 22 va avea următorul cuprins: Articolul 22(1) Despăgubirea acționarilor societăților comerciale care se reorganizează în unități de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa nr. 5, se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, și va fi asigurată din surse proprii ale unităților nou-înființate.(2) Drepturile și obligațiile societăților comerciale, precum și ale unităților de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează în condițiile prezentei legi, trec asupra instituțiilor nou-înființate. (la 17-05-2004, Punctul 21. din Articolul I a fost modificat de Punctul 23, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 22. Abrogat. (la 17-05-2004, Punctul 22. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 24, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 22^1. După articolul 22 se introduc articolele 22^1 -22^5 cu următorul cuprins: Articolul 22^1Documentațiile și informațiile științifice acumulate de unitățile de cercetare care se reorganizează în societăți comerciale până la data privatizării, precum și aparatura de laborator și materialul biologic de cercetare vegetal și animal se preiau fără plată de instituțiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești". Articolul 22^2Unitățile de cercetare-dezvoltare, reorganizate ca institute naționale sau ca instituții publice în baza prezentei ordonanțe de urgență, cuprinse în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 și 6, beneficiază de scutire de la plata obligațiilor bugetare neachitate, precum și a majorărilor de întârziere, a penalităților și dobânzilor aferente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. Sumele respective sunt cele stabilite în certificatele de obligații eliberate de organele fiscale competente pe baza controlului de fond. Aceste prevederi se aplică și obligațiilor bugetare reeșalonate la plată, pentru fiecare unitate în parte, potrivit legii. Articolul 22^3Suprafețele de teren trecute potrivit legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență în administrarea institutelor, unităților, stațiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfecționare agricolă, precum și a instituțiilor de învățământ superior agricol și silvic rămân definitiv și irevocabil în administrarea acestora. Articolul 22^4Suprafețele de teren prevăzute la art. 22^3 nu se pot înstrăina sau concesiona, în tot sau în parte, indiferent de destinație. Articolul 22^5Pentru activități cu caracter sezonier, instituțiile de cercetare-dezvoltare pot încheia contracte de prestări de servicii pe perioadă determinată. (la 17-05-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 25, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) 23. Anexele nr. 1-6 se modifica și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6*) la prezenta ordonanță de urgență. Articolul IIReorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1-5 la Legea nr. 290/2002, cu modificările ulterioare, se va face la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", în termen de două luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. Reorganizările ulterioare acestui termen se fac la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", prin hotărâri ale Guvernului, inițiate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești (la 17-05-2004, Articolul II a fost modificat de Punctul 26, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 ) Articolul IIILegea nr. 290/2002, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată după aprobarea prezentei ordonanțe de urgență de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor și mediului,
  Ilie Sarbu
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul educației, cercetării și tineretului,
  Alexandru Athanasiu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 4 septembrie 2003.Nr. 78. Anexa nr. 1.a)
  UNITĂȚI DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA ACADEMIEI DE
  ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE "GHEORGHEIONESCU-ȘIȘEȘIT"
  ORGANIZATE CA INSTITUTE, CENTRE ȘI STAȚIUNI DE
  CERCETARE-DEZVOLTARE
  Nr. crt. Denumirea unității C-D care se desfiinteaza Sediul Denumirea unității care se infiinteaza Sediul
  Localitatea Județul Localitatea Județul
  0 1 2 3 4 5 6
  1. Institutul deCercetari pentru Cerea-le și Plante Tehnice Fundulea Fundulea Calarasi Institutul de Cercetare- Dezvoltare Agricola Fundulea Fundulea Calarasi
  1.1 Statiunea de Cercetare- Agricola Turda Turda Cluj Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola TurdaTurda Cluj
  1.2 Statiunea de Cercetari- Agricole Lovrin Lovrin Timiș Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Lovrin Lovrin Timiș
  1.3 Statiunea de Cercetari Agricole Teleorman Draganesti Vlasca Teleorman Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Teleorman Draganesti Vlasca Teleorman
  1.4 Statiunea de Cercetari Agrozootehni-ce Secuieni Secuieni Neamt Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Secuieni Secuieni Neamt
  1.5 Statiunea de Cercetari pentru Culturi Irigate Dobrogea Valu lui Traian Constanta Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Valu lui Traian Valu lui Traian Constanta
  1.6 Statiunea de Cercetari pentru Cereale și Plante Tehnice Pitesti Pitesti Arges Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Pitesti Pitesti Arges
  1.7 Statiunea de Cercetari Agricole Simnic Simnic Dolj Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Simnic Simnic Dolj
  1.8 Statiunea Centrala de Cercetari pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Braila Braila Braila Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Braila Braila Braila
  1.9 Statiunea de Cercetari Agricole Suceava Suceava Suceava Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Suceava Suceava Suceava
  1.10 Statiunea de Cercetari Agricole Livada Livada Satu Mare Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Livada Livada Satu Mare
  1.11 Statiunea de Cercetari Agrozooteh- nice Oradea Oradea Bihor Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Oradea Oradea Bihor
  1.12 Statiunea de Cercetari Agricole Podu Iloaiei Podu Iloaiei Iasi Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Podu Iloaiei Podu Iloaiei Iasi
  1.13 Statiunea de Cercetari pentru Culturi Irigate Marculesti Perisoru Calarasi Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Marculesti Perisoru Calarasi
  1.14 Stațiunea de Cercetare și Productie a Cartofului Tulcea Tulcea Tulcea Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Tulcea Tulcea Tulcea
  1.15 Statiunea de Cercetari pentru Plante Medicinale șiAromatice Fundulea Fundulea Calarasi Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Plante Medicinale și Aromatice Fundulea Fundulea Calarasi
  2. Institutul deCercetare și Productie a Cartofului Brasov Brasov Brasov Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahar Brasov Brasov Brasov
  2.1 Statiunea de Cercetare și Productie a Cartofului Miercurea- Ciuc Miercurea- Ciuc Harghita Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof Miercurea- Ciuc Miercurea- Ciuc Harghita
  2.2 Statiunea de Cercetare și Productie a Cartofului Tg. Secuiesc Tg. Secuiesc Covasna Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc Tg. Secuiesc Covasna
  3. Institutul deCercetare și Productie pentru Cultu-ra PajiștilorBrasov Brasov Brasov Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru PajistiBrasov Brasov Brasov
  3.1 Statiunea de Cercetare și Producție pentru Cultu-ra PajiștilorTimisoara Timisoara Timiș Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru PajistiTimisoara Timisoara Timiș
  4. Institutul de Cercetari pentru Viticultura și Vinificație- Valea Calugareasca Valea Caluga- rească Prahova Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura șiVinificație- Valea Calugareasca Valea Caluga- rească Prahova
  4.1 Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Murfatlar Murfatlar Constanta Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație-Murfatlar Murfatlar Constanta
  4.2 Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Blaj Blaj Alba Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieBlaj Blaj Alba
  4.3 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Vitivinicola Dragasani Dragasani Valcea Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieDragasani Dragasani Valcea
  4.4 Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Iasi Iasi Iasi Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieIasi Iasi Iasi
  4.5 Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Odobesti Odobesti Vrancea Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieOdobesti Odobesti Vrancea
  4.6 Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Minis Minis Arad Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație- Minis Minis Arad
  4.7 Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Bujoru Tg. Bujor Galați Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieBujoru Tg. Bujor Galați
  4.8 Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Greaca Greaca Giurgiu Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și VinificațieGreaca Greaca Giurgiu
  5. Institutul deCercetare și Productie pentru Pomicultura- Maracineni Maracineni Arges Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Pitesti Maracineni Maracineni Arges
  5.1 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Bistrita Bistrita Bistrita- Nasaud Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Bistrita Bistrita Bistrita- Nasaud
  5.2 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Cluj-Napoca Cluj-NapocaCluj Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Cluj-Napoca Cluj-NapocaCluj
  5.3 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Falticeni Falticeni Suceava Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Falticeni Falticeni Suceava
  5.4 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Voinesti Voinesti Dambovita Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Voinesti Voinesti Dambovita
  5.5 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Valcea Ramnicu Valcea Valcea Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Valcea Ramnicu Valcea Valcea
  5.6 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Iasi Iasi Iasi Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Iasi Iasi Iasi
  5.7 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Constanta Constanta Constanta Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura- Constanta Constanta Constanta
  5.8 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Tg. Jiu Tg. Jiu Gorj Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Horticultura Tg. Jiu Tg. Jiu Gorj
  5.9 Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Baneasa București - Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa București București -
  5.10Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Geoagiu Geoagiu Hunedoara Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura Geoagiu Geoagiu Hunedoara
  6. Institutul de Cercetari pentru Legumiculturași Floricultura Vidra Vidra Ilfov Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura și Floricultura Vidra Vidra Ilfov
  6.1 Statiunea de Cercetare și Productie Legumicola Bacau Bacau Bacau Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Bacau Bacau Bacau
  6.2 Statiunea de Cercetare și Productie Legumicola Buzau Buzau Buzau Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau Buzau Buzau
  6.3 Statiunea de Cercetare și Productie Legumicola Isalnita Isalnita Dolj Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Legumicultura Isalnita Isalnita Dolj
  6.4 Statiunea de Cercetare și Productie Legumicola Iernut Iernut Mures Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut Iernut Mures
  7. Institutul deCercetare și Productie pentru BovineBalotesti Balotesti Ilfov Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti Balotesti Ilfov
  7.1 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Bovinelor Mures Arad Arad Arad Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad Arad Arad
  7.2 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Bovinelor Dancu Dancu Iasi Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu Dancu Iasi
  7.3 Statiunea de Cercetare și Productie pentru creșterea Bovinelor Targu Mures Targu MuresMures Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Targu Mures Targu MuresMures
  7.4 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Bovinelor Sighet Sighet Maramures Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Sighet Sighet Maramures
  7.5 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Bubalinelor Sercaia Sercaia Brasov Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bubalinelor Sercaia Sercaia Brasov
  7.6 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Bovinelor Dulbanu Dulbanu Buzau Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dulbanu Dulbanu Buzau
  8. Institutul deCercetare și Productie pentru Cresterea Ovinelor și Caprinelor Palas Palas Constanta Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor și Caprinelor Palas Palas Constanta
  8.1 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Ovinelor Popauti Popauti Botosani Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor Popauti Popauti Botosani
  8.2 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Ovinelor Caransebes Caransebes Caras- Severin Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor Caransebes Caransebes Caras- Severin
  8.3 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Ovinelor Bilciuresti BilciurestiDambovita Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor Bilciuresti BilciurestiDambovita
  8.4 Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Ovinelor și Caprinelor Secuieni Secuieni Bacau Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea și Caprinelor Secuieni Secuieni Bacau
  9. Institutul deBiologie și Nutriție Animala Balotesti Balotesti Ilfov Institutul de Biologie și Nutriție Animala Balotesti Balotesti Ilfov
  10. Centrul de Cercetari Dezvoltare pentru Protectia Plantelor București București - Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Protectia Plantelor București București -
  11. Institutul deCercetare- Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole Horting", București București - Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Industrializa-rea și Marketingul Produselor Horticole "Horting", București București -
  12. Centrul de Cercetare și Productie pentru Piscicultura Pescuit și Industriali- zarea Peștelui Galați Galați Galați Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica, Pescuit și Acvacultura Galați Galați Galați
  13. Institutul deEconomie Agrara București București - Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurala București București -
  14. Centrul de Cercetare și Proiectare"BIOS" Cluj-Napoca Cluj-NapocaCluj Centrul de Cercetare- Dezvoltare pentru Biostimulatori"BIOS" Cluj-Napoca Cluj-NapocaCluj
  15. Statiunea Centrala de Cercetari pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni Dabuleni Dolj Centrul de Cercetare- Dezvoltare pentru CulturaPlantelor pe Nisipuri Dabuleni Dabuleni Dolj
  16. Statiunea Centrala de Cercetari pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni Perieni Vaslui Centrul de Cercetare- Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni Perieni Vaslui
  17. Statiunea de Cercetare pentru Piscicultura Nucet Nucet Dambovita Centrul de Cercetare - Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet Nucet Dambovita
  (la 17-05-2004, Anexa nr. 1a) a fost modificată de Punctul 27, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 )
  Anexa nr. 1.b)
  UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZA
  IN INSTITUTE NAȚIONALE IN SUBORDONAREA MINISTERULUI AGRICULTURII,
  PADURILOR, ȘI DEZVOLTARII RURALE ȘI IN COORDONAREA STIINTIFICA A
  ACADEMIEI DE STIINTE AGRICOLE ȘI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"
  Nr. crt. Denumirea unității C-D care se desfiinteaza Sediul Denumirea unității care se infiinteaza Sediul
  Localitatea Județul Localitatea Județul
  0 1 2 3 4 5 6
  1. Statiunea de Cercetare și Productie Vitivinicola Stefanesti Stefanesti Arges Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefanesti Arges
  2. Institutul deCercetari pentru Pedologie și Agrochimie București București - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protectia Mediului București București -
  (la 17-05-2004, Anexa nr. 1b) a fost modificată de Punctul 27, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 )
  Anexa nr. 2
  UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZA
  PRIN FUZIUNE CA INSTITUTE, CENTRE ȘI STATIUNI DE
  CERCETARE-DEZVOLTARE IN SUBORDINEA ACADEMIEI
  DE STIINTE AGRICOLE ȘI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"
  Nr. crt. Denumirea unității C-D care se desfiinteaza Denumirea unității C-D care o preia Denumirea unității C-D reorganizate Sediul
  LocalitateaJudețul
  0 1 3 5 6 7
  1.Statiunea de Cercetare și Productie a Carto-fului Marsani, jud Dolj Centrul de e Cercetare- Dezvoltare pentruCultura Plantelorpe Nisipuri Dabuleni, jud. Dolj Centrul de Cercetare- Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni Dabuleni Dolj
  2.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cultura Sfeclei deZahar Brasov, jud. Brasov Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentruCartof și Sfecla de Zahar Brasov, jud. Brasov Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Cultura Cartofului și Sfeclei de Zahar Brasov Brasov Brasov
  3.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Industrializarea Sfeclei de Zahar și Substanțelor Dulci Arad, jud. Arad Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentruCresterea Bovinelor jud. Arad Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad Arad Arad
  4.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Satu Mare Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Livada jud. Satu Mare Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola-LivadaLivada Satu Mare
  5.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Oradea Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Oradea Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola-OradeaOradea Bihor
  6.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cultura Pajiștilor Pitesti Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola-Pitesti Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola- Pitesti Pitesti Arges
  (la 17-05-2004, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 27, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 )
  Anexa nr. 3
  UNITATI DE CERCETARE CARE SE REORGANIZEAZA
  IN SOCIETATI COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT
  Nr. crt. Denumirea unității C-D Sediul
  Localitatea Județul
  1.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahar Roman, jud. Neamt Roman Neamt
  2.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cultura Pajiștilor Vaslui Vaslui Vaslui
  3.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Dolj Carcea Dolj
  4.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Mehedinti Drobeta- Tr.Severin Mehedinti
  5.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Vrancea Focsani Vrancea
  6.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Zalau Zalau Salaj
  7.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Strejești Strejești Olt
  8.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Mures Tg. Mures Mures
  9.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Bovinelor Margineni Margineni Neamt
  10.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cresterea Ovinelor Rusetu Rusetu Buzau
  11.Statiunea de Cercetare și Productie Pomicola Buzau*) Candesti- Buzau Buzau
  12.Institutul de Cercetare și Inginerie Tehnolo- gica pentru Irigatii și Drenaje Baneasa-Girgiu**) Baneasa Giurgiu
  13.SC Romsuintest Peris SA Peris Ilfov
  14.SC Institutul de Cercetare și Productie pentru Păsări și Animale Mici SA Balotesti***)Balotesti Ilfov
  -----------* Sectorul de cercetare cu suprafața și baza materială aferente și Ferma Istrița se preiau de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară - București** Patrimoniul de domeniu public al sectorului de cercetare cu suprafața și baza materială aferente se preiau de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare (ISPIF)- București*** Sectorul de cercetare - laboratoare și biblioteca se preiau de Institutul de Biologie și Nutriție Animală Balotești, prin creșterea patrimoniului de domeniul public al acestuia și diminuarea corespunzătoare a capitalului social deținut de stat la SC Institutul de Cercetare și Producție pentru Păsări și Animale Mici SA Balotești. (la 17-05-2004, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 27, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 )
  Anexa nr. 4
  UNITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE PREIAU
  IN CADRUL INSTITUTIILOR DE INVATAMANT SUPERIOR AGRICOL DE
  STAT ȘI AL CENTRELOR DE PERFECTIONARE AGRICOLA
  Nr.crt Denumirea unității C-D care se preia Sediul Denumirea unității care preia
  Localitatea Județul
  1.Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație Pietroasa Pietroasele Buzau USAMV* București
  2.Ferma Istrita a Stațiunii de Dezvoltare Pomicola Buzau Istrita Buzau USAMV* București
  3.Ferma de Cercetare și Productie Agricola- Stoienești Stoienești Prahova USAMV* București
  4.Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pajisti-Jucu Jucu Cluj USAMV* Cluj-Napoca
  5.Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Ovine și Caprine Reghin Reghin Mures USAMV* Cluj-Napoca
  6.Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultura - Lugoj (Caransebes) Lugoj Caras- Severin USAMV* a Banatului Timisoara
  7.Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Caracal Caracal Olt Universitatea Craiova
  8.Institutul de Cercetare-și Productie pentru Cultura și Industriali- zarea Sfeclei de Zahar și Substanțelor Dulci Fundulea Fundulea Calarasi Centrul de Perfectionare a Personalului din Mecanizarea Agriculturii - Stefanesti jud. Ilfov
  9.Statiunea de Cercetare și Productie pentru Cultura și Industriali- zarea Sfeclei de Zahar și Substanțelor Dulci Giurgiu Baneasa Giurgiu Centrul de Perfectionare a Personalului din Mecanizarea Agriculturii - Stefanesti, jud. Ilfov
  ---------- *) Universitatea de Stiinte Agricole și Medicina Veterinara (la 17-05-2004, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 27, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 )
  Anexa nr. 5
  SOCIETATI COMERCIALE CARE SE
  REORGANIZEAZA IN INSTITUTII PUBLICE DE CERCETARE– DEZVOLTARE IN SUBORDINEA/COORDONAREA ACADEMIEI DE STIINTE
  AGRICOLE ȘI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"
  Nr. crt. Denumirea unității care se desfiinteaza Sediul Denumirea unității care se infiinteaza Sediul
  Localitatea Județul Localitatea Județul
  1. SC Statiunea de Cercetare și Productie pentru Animale de Blana SA Tg. Mures Tg. Mures Mures Statiunea de Cercetare- dezvoltare pentru Cresterea Animalelor de Blana Tg.MuresTg.Mures Mures
  2. SC Sericarom București - Statiunea de Cercetari Sericicole, Baneasa- București București -
  3. Societatea Comerciala deCercetare- dezvoltare Rurala CEDER" SA Cristian- Sibiu Cristian Sibiu Institutul de Cercetare- dezvoltare pentru Montanologie Cristian-SibiuCristian Sibiu
  4. Institutul deStudii și Proiecte pentru Îmbunătățiri Funciare- "SC ISPIF SA"București București - Institutul Național de Cercetare- dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F.- "ISPIF" București*) București -
  ----------*) în coordonarea Academiei de Stiinte Agricole și Silvice se preia sectorul de cercetare cu suprafața și baza materiala aferente, de la ICITID Baneasa Giurgiu. (la 17-05-2004, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 27, Articolul UNIC din LEGEA nr. 147 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 )
  Anexa nr. 6
  STAȚIUNI ȘI FERME DIDACTICE ALE UNIVERSITATILOR DE ȘTIINȚE
  AGRONOMICE ȘI MEDICINA VETERINARA
  Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Sediul Denumirea stațiunii/ fermei Sediul
  Localitatea Județul Localitatea Județul
  0 1 2 3 4 5 6
  1. Universitateade Științe Agronomice șiMedicina Veterinara București București 1.1. Ferma Belciugatele Belciuga- tele Calarasi
  2. Universitateade Științe Agronomice șiMedicina Veterinara Cluj-NapocaCluj 2.1. StațiuneaDidactica Experimentala Manastur Cluj-NapocaCluj
  3. Universitateadin Craiova Craiova Dolj 3.1. StațiuneaDidactica "Banu Maracine" Craiova Dolj
  4. Universitateade Științe Agronomice șiMedicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iași Iași 4.1. StațiuneaDidactica Iași Iași
  5. Universitateade Științe Agronomice șiMedicina Veterinara a Banatului Timișoara Timiș 5.1. StațiuneaDidactica Experimentala Timișoara Timiș
  -----------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 252 din 2 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 119 din 23 iunie 2016 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 10 din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
 • LEGE nr. 427 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGEA nr. 28 din 7 noiembrie 1990 pentru modificarea Decretului nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • LEGE nr. 104 din 16 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 84 din 25 mai 1999 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 21 iulie 1998 şi la Bucureşti la 24 iulie 1998
 • LEGE nr. 348 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A.
 • LEGE nr. 133 din 30 iunie 2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 26 din 9 martie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 57 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 (*republicată*) privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 decembrie 2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • LEGE nr. 456 din 8 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 239 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 11 mai 2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 83 din 5 aprilie 2004 pentru declararea ca oraşe a unor comune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 (*republicată*) privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic*)
 • LEGE nr. 194 din 16 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 198 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 29 iunie 2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"- S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 377 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbţie a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 aprilie 2008 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 127 din 12 iulie 2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 26 februarie 2001 privind veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 35 din 7 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 93 din 5 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 118 din 31 mai 2016 pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 22 din 27 februarie 2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020