Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 24 octombrie 2003 (*actualizată*)privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de sustinere pentru familia monoparentala(actualizată până la data de 1 ianuarie 2005*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 1 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGE nr. 41 din 11 martie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.395 din 21 decembrie 2004**).**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:HOTĂRÂREA nr. 2.395 din 21 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.270 din 29 decembrie 2004 se aplică incepând cu luna ianuarie 2005.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Alocaţia familială complementara Articolul 1Beneficiază de alocaţia familială complementara, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, familiile formate din soţ, sotie şi copiii în vârsta de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună. Articolul 2Alocaţia familială complementara se acordă lunar familiei prevăzute la art. 1, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 1.600.000 lei.-------------Art. 2 a fost modificat de alin. (1) al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 2.395 din 21 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.270 din 29 decembrie 2004. Articolul 3Cuantumul alocaţiei familiei complementare este de: a) 320.000 lei pentru familia cu un copil; b) 375.000 lei pentru familia cu 2 copii; c) 428.000 lei pentru familia cu 3 copii; d) 480.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.-------------Art. 3 a fost modificat de alin. (2) al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 2.395 din 21 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.270 din 29 decembrie 2004. Articolul 4Pentru familiile prevăzute la art. 1, care sunt beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul alocaţiei familiale complementare prevăzut la art. 3 se majorează cu 25%. Capitolul II Alocaţia de sustinere pentru familia monoparentala Articolul 5Beneficiază de alocaţie de sustinere familiile formate din persoana singura şi copiii în vârsta de până la 18 ani aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumite familii monoparentale. Articolul 6În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin persoana singura se înţelege persoana care se afla în una dintre următoarele situaţii: a) este necăsătorită; b) este văduva; c) este divortata; d) al carei soţ/sotie este declarat/declarata dispărut/disparuta prin hotărâre judecătorească; e) al carei soţ/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsă privativă de libertate şi nu participa la întreţinerea copiilor; f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se afla în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e); g) a fost numita tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se afla în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c), cu excepţia asistentului maternal profesionist. Articolul 7Alocaţia de sustinere se acordă lunar familiilor monoparentale dacă realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 1.600.000 lei.-------------Art. 7 a fost modificat de alin. (1) al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 2.395 din 21 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.270 din 29 decembrie 2004. Articolul 8Cuantumul alocaţiei de sustinere este de: a) 480.000 lei pentru familia cu un copil; b) 556.000 lei pentru familia cu 2 copii; c) 642.000 lei pentru familia cu 3 copii; d) 722.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.-------------Art. 8 a fost modificat de alin. (3) al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 2.395 din 21 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.270 din 29 decembrie 2004. Capitolul III Dispoziţii comune Articolul 9Beneficiază de alocaţiile prevăzute la art. 1 şi 5 familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în România, precum şi cetăţeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române. Articolul 10Sunt consideraţi ca făcând parte din familia definită la art. 1 şi 5 şi copiii adoptati, încredinţaţi sau aflaţi în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii. Articolul 11Familiile care au în întreţinere copii de vârsta şcolară, definite la art. 1 şi 5, beneficiază de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere, în condiţiile în care copiii urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Articolul 12Limita de venituri prevăzută la art. 2 şi 7, cuantumurile alocaţiei familiale complementare prevăzute la art. 3, precum şi cuantumurile alocaţiei de sustinere prevăzute la art. 8 se corecteaza anual în funcţie de evoluţia preţurilor de consum şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. Capitolul IV Stabilirea şi plata drepturilor Articolul 13Alocaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenta familiei şi veniturile acesteia. Articolul 14 (1) Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiilor se întocmesc de reprezentantul familiei şi se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială locuieşte familia. (2) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia. (3) În cazul familiilor fără locuinţa, cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială acestea trăiesc. Articolul 15 (1) Componenta familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii legali se dovedesc cu livretul de familie. (2) Pentru situaţiile care nu sunt evidenţiate în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, în mod obligatoriu, actele doveditoare necesare. Articolul 16 (1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia familială complementara şi alocaţia de sustinere se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei la realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii cu caracter permanent, precum şi alte creanţe legale. (2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea. Articolul 17Formularul de cerere pentru solicitarea alocaţiei şi lista actelor doveditoare privind veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 18Dreptul la alocaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru familiile beneficiare de ajutor social se stabileşte numai pe baza cererii întocmite de reprezentantul familiei, documentele justificative pentru acordarea alocaţiei fiind cele pe baza cărora s-a acordat dreptul la ajutorul social. Articolul 19 (1) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii. (2) Ancheta socială se efectuează de către personalul serviciului public de asistenţa socială din subordinea consiliului local sau, după caz, din compartimentul de specialitate din aparatul de lucru al consiliului local. (3) Ancheta socială se întocmeşte potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi constituie proba legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii. (4) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine primarului şi persoanelor care au efectuat ancheta socială. (5) În cazul în care solicitantul refuza sa furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere. Articolul 20 (1) Stabilirea dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere şi a cuantumului acestora se face prin dispoziţie scrisă a primarului. (2) În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia sa comunice solicitanţilor dispoziţia de acordare a dreptului sau respingerea cererii privind alocaţia familială complementara ori alocaţia de sustinere. Articolul 21Dreptul la alocaţia familială complementara şi la alocaţia de sustinere se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii. Articolul 22Titularul alocaţiei familiale complementare sau al alocaţiei de sustinere este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia. Articolul 23Plata drepturilor pentru alocaţia familială complementara sau alocaţia de sustinere se asigura de către direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, prin decizie a directorului executiv. Articolul 24Emiterea deciziei directorului executiv al direcţiei teritoriale are la baza dispoziţia primarului privind acordarea dreptului, însoţită de cererea prevăzută la art. 14, certificată de primar. Articolul 25Pentru familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere, primarul are obligaţia de a transmite direcţiei teritoriale până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou, documentele prevăzute la art. 24. Articolul 26 (1) Data plăţii alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere, precum şi modalitatea de plată se stabilesc de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere se realizează, după caz, pe bază de mandat poştal sau în cont curent personal. Articolul 27 (1) În cazul în care intervin modificări cu privire la componenta familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei familiale complementare sau al alocaţiei de sustinere are obligaţia ca, în termen de maximum 5 zile, sa comunice în scris primarului modificările intervenite. (2) În situaţia în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere, titularul solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere însoţită de actele doveditoare privind modificările intervenite. (3) Primarul are obligaţia sa verifice prin ancheta socială modificările intervenite şi sa emita dispoziţie scrisă referitoare la noul cuantum. (4) Primarul transmite direcţiei teritoriale documentele prevăzute la art. 24. (5) Modificarea cuantumului se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. Articolul 28 (1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere, primării dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni. (2) În situaţia în care se constata modificări ce conduc la diminuarea cuantumului alocaţiei familiale complementare sau al alocaţiei de sustinere, primarul emite dispoziţie scrisă privind noul cuantum, pe care o comunică direcţiei teritoriale, însoţită de ancheta socială. (3) Cuantumul prevăzut la alin. (2) se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială. Articolul 29Familiile care beneficiază de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere au obligaţia ca, pentru copiii de vârsta şcolară, să prezinte primarului, din 3 în 3 luni, dovada frecventarii cursurilor. Articolul 30 (1) Plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere se suspenda în luna următoare celei în care se constata una dintre următoarele situaţii: a) nerespectarea prevederilor art. 29; b) pe perioada încredinţării copilului unei instituţii de asistenţa socială sau unui asistent maternal profesionist. c) direcţia teritorială constată că dreptul la alocaţia familială complementară sau la alocaţia de susţinere a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;-----------Litera c) a alin. (1) al art. 30 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 41 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 22 martie 2004. d) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei familiale complementare sau, după caz, al alocaţiei de susţinere.-----------Litera d) a alin. (1) al art. 30 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 41 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 22 martie 2004. (2) Prezentarea de către titular, în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii alocaţiei familiale complementare sau alocaţiei de sustinere, a dovezilor privind îndeplinirea pe perioada suspendării a condiţiilor prevăzute de art. 29 atrage reluarea plăţii, inclusiv a sumelor cuvenite pe perioada suspendării. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) şi d), directorul executiv al direcţiei teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte familia verificarea situaţiei. După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia pe bază de cerere înregistrată la direcţia teritorială.-----------Alin. (3) al art. 30 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 41 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 22 martie 2004. Articolul 31Dreptul la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere încetează în luna următoare celei în care se constata una dintre situaţiile: a) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) plata a fost suspendată şi, în termen de 3 luni de la data suspendării, nu au fost prezentate dovezi ca sunt întrunite cerinţele prevăzute de art. 29. Articolul 32 (1) Suspendarea plăţii alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere se face prin decizie a directorului executiv al direcţiei teritoriale, iar încetarea dreptului se stabileşte prin dispoziţie scrisă a primarului. (2) Decizia directorului executiv al direcţiei teritoriale, precum şi dispoziţia primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere. Articolul 33 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere se recuperează de la titularul dreptului alocaţiei în termenul de prescripţie stabilit de lege pentru creanţele bugetare. (2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere se face de către direcţia teritorială prin decizie a directorului executiv, care se comunică debitorului în termen de 15 zile. (3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării. (4) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în condiţiile legii. Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 34 (1) Nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 25, art. 27 alin. (3) şi (4), art. 28 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (2) şi ale art. 33 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (3) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) se modifica prin hotărâre a Guvernului. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Articolul 35Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal. Articolul 36Alocaţia familială complementara şi alocaţia de sustinere sunt forme de sprijin cu destinaţie specială acordate din bugetul de stat şi nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi şi obligaţii şi se supun executării silite în condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu. Articolul 37 (1) Fondurile pentru plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor şi stabilirea drepturilor la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere se suporta din bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale. Articolul 38Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 39 (1) Dispoziţia scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere şi decizia directorului executiv de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare. (2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind dreptul la alocaţia familială complementara şi la alocaţia de sustinere sunt scutite de taxa de timbru. Articolul 40 (1) Cererile pentru solicitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii se pot înregistra la primărie până cel mai târziu la data de 30 noiembrie 2003. (2) Cererile prevăzute la alin. (1) se transmit direcţiilor teritoriale până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2003. (3) Drepturile stabilite în baza Legii nr. 119/1997 cu titlu de alocaţie suplimentară pentru familiile cu copii se plătesc din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, până cel mai târziu la data de 31 martie 2004. Articolul 41În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. Articolul 42 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004. (2) Pe aceeaşi dată se abroga Legea nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, cu excepţia art. 6, Hotărârea Guvernului nr. 443/1997 privind normele pentru stabilirea şi plata alocaţiei suplimentare, precum şi măsurile de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 15 august 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul administraţieişi internelor,Alexandru Farcaş,secretar de statp. Ministrul delegatpentru administraţia publică,Ilie Ştefan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 105.──────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 320 din 11 decembrie 2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 3 din 28 martie 1974 (*republicată*) Legea presei din Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 119 din 11 iunie 1948 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (*republicată*) privind arhivarea documentelor în formă electronică*)
 • LEGE nr. 139 din 29 iunie 1998 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la marcajul explozibililor plastici şi în folie în scopul detectării, adoptată la Montreal la 1 martie 1991
 • LEGE nr. 421 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a unor tratate internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării economice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 18 decembrie 2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica M
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 17 iulie 2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea privind alegerile locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 158 din 14 mai 2004 privind declararea ca abrogate a unor acte normative în aplicarea prevederilor art. 154 din Constituţia României, republicată, în vederea eliminării din legislaţia României a actelor normative care contravin Constituţiei, sunt contrare noii ordini de drept sau au devenit anacronice,
 • LEGE nr. 369 din 11 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • LEGE nr. 122 din 17 mai 1930 pentru autorizarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor de a încheia o tranzacţiune cu d-na Elena Rahtivan, Lt.-colonel Em. Lupaşcu şi sătenii din comuna Costienii-Mari (R.-Sărat), privitor la moşiile expropriate Costienii-Mari şi Argetoaia
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 206 din 23 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 174 din 12 iunie 2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 6 decembrie 1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 246 din 5 decembrie 2016 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 158 din 16 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 304 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 99 din 3 mai 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 44 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr. 102/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 130 din 15 iulie 1997 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 42 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 12 decembrie 2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 89 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 225/1974 privind asigurarea suprafeţelor locative necesare străinilor care se afla temporar în România
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 2 din 12 ianuarie 1994 pentru declararea municipiului Cluj-Napoca "Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • LEGE nr. 33 din 27 mai 1994 (*republicată*) privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
 • LEGE nr. 83 din 5 aprilie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 207 din 19 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 98 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1995 privind acordarea facilităţilor fiscale pentru funcţionarea "Fondului Româno-American de Investiţii"
 • LEGE nr. 291 din 28 septembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021