Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 24 octombrie 2003 (*actualizată*)privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală(actualizată până la data de 17 mai 2009*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 17 mai 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGE nr. 41 din 11 martie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.395 din 21 decembrie 2004**); HOTĂRÂREA nr. 1.763 din 22 decembrie 2005**); HOTĂRÂREA nr. 4 din 10 ianuarie 2007**); HOTĂRÂREA nr. 8 din 9 ianuarie 2008**); LEGEA nr. 236 din 31 octombrie 2008; LEGEA nr. 161 din 8 mai 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:HOTĂRÂREA nr. 2.395 din 21 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.270 din 29 decembrie 2004 se aplică incepând cu luna ianuarie 2005.HOTĂRÂREA nr. 1.763 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28 decembrie 2005 se aplică incepând cu luna ianuarie 2006.HOTĂRÂREA nr. 4 din 10 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2007 se aplică începând cu luna ianuarie 2007.HOTĂRÂREA nr. 8 din 9 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008 se aplică începând cu luna ianuarie 2008.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Alocaţia familială complementara Articolul 1Beneficiază de alocaţia familială complementara, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, familiile formate din soţ, sotie şi copiii în vârsta de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună. Articolul 2*)Alocaţia familială complementară se acordă lunar familiei prevăzute la art. 1, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 470 lei.---------------Art. 2 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 161 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009, care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008, cu art. V.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 161 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009, prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu completările aduse prin prezenta lege, se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 3Cuantumul alocaţiei familiale complementare este de: a) 50 lei pentru familia cu un copil; b) 60 lei pentru familia cu 2 copii; c) 65 lei pentru familia cu 3 copii; d) 70 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.----------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 236 din 31 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 4 noiembrie 2008. Articolul 4Pentru familiile prevăzute la art. 1, care sunt beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul alocaţiei familiale complementare prevăzut la art. 3 se majorează cu 25%. Capitolul II Alocaţia de sustinere pentru familia monoparentala Articolul 5Beneficiază de alocaţie de sustinere familiile formate din persoana singura şi copiii în vârsta de până la 18 ani aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumite familii monoparentale. Articolul 6În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin persoana singura se înţelege persoana care se afla în una dintre următoarele situaţii: a) este necăsătorită; b) este văduva; c) este divortata; d) al carei soţ/sotie este declarat/declarata dispărut/disparuta prin hotărâre judecătorească; e) al carei soţ/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsă privativă de libertate şi nu participa la întreţinerea copiilor; f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se afla în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e); g) a fost numita tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se afla în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c), cu excepţia asistentului maternal profesionist. Articolul 7*)Alocaţia de susţinere se acordă lunar familiilor monoparentale, dacă realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 470 lei.---------------Art. 7 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 161 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009, care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008, cu art. V.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 161 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009, prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu completările aduse prin prezenta lege, se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 8Cuantumul alocaţiei de susţinere este de: a) 70 lei pentru familia cu un copil; b) 80 lei pentru familia cu 2 copii; c) 85 lei pentru familia cu 3 copii; d) 90 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.----------------Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 236 din 31 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 4 noiembrie 2008. Capitolul III Dispoziţii comune Articolul 9Beneficiază de alocaţiile prevăzute la art. 1 şi 5 familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în România, precum şi cetăţeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române. Articolul 10Sunt consideraţi ca făcând parte din familia definită la art. 1 şi 5 şi copiii adoptati, încredinţaţi sau aflaţi în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii. Articolul 11Familiile care au în întreţinere copii de vârsta şcolară, definite la art. 1 şi 5, beneficiază de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere, în condiţiile în care copiii urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Articolul 12Limita de venituri prevăzută la art. 2 şi 7, cuantumurile alocaţiei familiale complementare prevăzute la art. 3, precum şi cuantumurile alocaţiei de sustinere prevăzute la art. 8 se corecteaza anual în funcţie de evoluţia preţurilor de consum şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. Capitolul IV Stabilirea şi plata drepturilor Articolul 13Alocaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenta familiei şi veniturile acesteia. Articolul 14 (1) Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiilor se întocmesc de reprezentantul familiei şi se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială locuieşte familia. (2) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia. (3) În cazul familiilor fără locuinţa, cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială acestea trăiesc. Articolul 15 (1) Componenta familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii legali se dovedesc cu livretul de familie. (2) Pentru situaţiile care nu sunt evidenţiate în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, în mod obligatoriu, actele doveditoare necesare. Articolul 16 (1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia familială complementara şi alocaţia de sustinere se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei la realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii cu caracter permanent, precum şi alte creanţe legale. (2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea. Articolul 17Formularul de cerere pentru solicitarea alocaţiei şi lista actelor doveditoare privind veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 18Dreptul la alocaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru familiile beneficiare de ajutor social se stabileşte numai pe baza cererii întocmite de reprezentantul familiei, documentele justificative pentru acordarea alocaţiei fiind cele pe baza cărora s-a acordat dreptul la ajutorul social. Articolul 19 (1) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii. (2) Ancheta socială se efectuează de către personalul serviciului public de asistenţa socială din subordinea consiliului local sau, după caz, din compartimentul de specialitate din aparatul de lucru al consiliului local. (3) Ancheta socială se întocmeşte potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi constituie proba legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii. (4) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine primarului şi persoanelor care au efectuat ancheta socială. (5) În cazul în care solicitantul refuza sa furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere. Articolul 20 (1) Stabilirea dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere şi a cuantumului acestora se face prin dispoziţie scrisă a primarului. (2) În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia sa comunice solicitanţilor dispoziţia de acordare a dreptului sau respingerea cererii privind alocaţia familială complementara ori alocaţia de sustinere. Articolul 21Dreptul la alocaţia familială complementara şi la alocaţia de sustinere se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii. Articolul 22Titularul alocaţiei familiale complementare sau al alocaţiei de sustinere este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia. Articolul 23Plata drepturilor pentru alocaţia familială complementara sau alocaţia de sustinere se asigura de către direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, prin decizie a directorului executiv. Articolul 24Emiterea deciziei directorului executiv al direcţiei teritoriale are la baza dispoziţia primarului privind acordarea dreptului, însoţită de cererea prevăzută la art. 14, certificată de primar. Articolul 25Pentru familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere, primarul are obligaţia de a transmite direcţiei teritoriale până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou, documentele prevăzute la art. 24. Articolul 26 (1) Data plăţii alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere, precum şi modalitatea de plată se stabilesc de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere se realizează, după caz, pe bază de mandat poştal sau în cont curent personal. Articolul 27 (1) În cazul în care intervin modificări cu privire la componenta familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei familiale complementare sau al alocaţiei de sustinere are obligaţia ca, în termen de maximum 5 zile, sa comunice în scris primarului modificările intervenite. (2) În situaţia în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere, titularul solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere însoţită de actele doveditoare privind modificările intervenite. (3) Primarul are obligaţia sa verifice prin ancheta socială modificările intervenite şi sa emita dispoziţie scrisă referitoare la noul cuantum. (4) Primarul transmite direcţiei teritoriale documentele prevăzute la art. 24. (5) Modificarea cuantumului se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. Articolul 28 (1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere, primării dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni. (2) În situaţia în care se constata modificări ce conduc la diminuarea cuantumului alocaţiei familiale complementare sau al alocaţiei de sustinere, primarul emite dispoziţie scrisă privind noul cuantum, pe care o comunică direcţiei teritoriale, însoţită de ancheta socială. (3) Cuantumul prevăzut la alin. (2) se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială. Articolul 29Familiile care beneficiază de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere au obligaţia ca, pentru copiii de vârsta şcolară, să prezinte primarului, din 3 în 3 luni, dovada frecventarii cursurilor. Articolul 30 (1) Plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere se suspenda în luna următoare celei în care se constata una dintre următoarele situaţii: a) nerespectarea prevederilor art. 29; b) pe perioada încredinţării copilului unei instituţii de asistenţa socială sau unui asistent maternal profesionist. c) direcţia teritorială constată că dreptul la alocaţia familială complementară sau la alocaţia de susţinere a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;-----------Litera c) a alin. (1) al art. 30 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 41 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 22 martie 2004. d) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei familiale complementare sau, după caz, al alocaţiei de susţinere.-----------Litera d) a alin. (1) al art. 30 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 41 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 22 martie 2004. (2) Prezentarea de către titular, în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii alocaţiei familiale complementare sau alocaţiei de sustinere, a dovezilor privind îndeplinirea pe perioada suspendării a condiţiilor prevăzute de art. 29 atrage reluarea plăţii, inclusiv a sumelor cuvenite pe perioada suspendării. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) şi d), directorul executiv al direcţiei teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte familia verificarea situaţiei. După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia pe bază de cerere înregistrată la direcţia teritorială.-----------Alin. (3) al art. 30 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 41 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 22 martie 2004. Articolul 31Dreptul la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere încetează în luna următoare celei în care se constata una dintre situaţiile: a) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) plata a fost suspendată şi, în termen de 3 luni de la data suspendării, nu au fost prezentate dovezi ca sunt întrunite cerinţele prevăzute de art. 29. Articolul 32 (1) Suspendarea plăţii alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere se face prin decizie a directorului executiv al direcţiei teritoriale, iar încetarea dreptului se stabileşte prin dispoziţie scrisă a primarului. (2) Decizia directorului executiv al direcţiei teritoriale, precum şi dispoziţia primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere. Articolul 33 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere se recuperează de la titularul dreptului alocaţiei în termenul de prescripţie stabilit de lege pentru creanţele bugetare. (2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere se face de către direcţia teritorială prin decizie a directorului executiv, care se comunică debitorului în termen de 15 zile. (3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării. (4) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în condiţiile legii. Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 34 (1) Nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 25, art. 27 alin. (3) şi (4), art. 28 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (2) şi ale art. 33 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (3) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) se modifica prin hotărâre a Guvernului. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Articolul 35Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal. Articolul 36Alocaţia familială complementara şi alocaţia de sustinere sunt forme de sprijin cu destinaţie specială acordate din bugetul de stat şi nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi şi obligaţii şi se supun executării silite în condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu. Articolul 37 (1) Fondurile pentru plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor şi stabilirea drepturilor la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere se suporta din bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale. Articolul 38Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 39 (1) Dispoziţia scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere şi decizia directorului executiv de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990*), cu modificările ulterioare. (2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind dreptul la alocaţia familială complementara şi la alocaţia de sustinere sunt scutite de taxa de timbru.-------------*) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a fost abrogată de alin. (2) al art. 31 din LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004. Articolul 40 (1) Cererile pentru solicitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii se pot înregistra la primărie până cel mai târziu la data de 30 noiembrie 2003. (2) Cererile prevăzute la alin. (1) se transmit direcţiilor teritoriale până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2003. (3) Drepturile stabilite în baza Legii nr. 119/1997 cu titlu de alocaţie suplimentară pentru familiile cu copii se plătesc din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, până cel mai târziu la data de 31 martie 2004. Articolul 41În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. Articolul 42 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004. (2) Pe aceeaşi dată se abroga Legea nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, cu excepţia art. 6, Hotărârea Guvernului nr. 443/1997 privind normele pentru stabilirea şi plata alocaţiei suplimentare, precum şi măsurile de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 15 august 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul administraţieişi internelor,Alexandru Farcaş,secretar de statp. Ministrul delegatpentru administraţia publică,Ilie Ştefan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 105.──────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 479 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 229 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 994 din 31 martie 1931 contra cametei
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 32 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 527 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora
 • LEGE nr. 158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 71 din 26 martie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
 • LEGE nr. 516 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 206 din 24 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 157 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 28 octombrie 2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 66 din 24 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995 cu privire la condiţiile de creştere a salariilor în anul 1995 la regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 151 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 125 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
 • LEGE nr. 144 din 27 iulie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 25 din 12 aprilie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit şi pe avere şi a Protocolului anexat, semnate la Alger la 28 iunie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 209 din 28 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 16 septembrie 2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 24 mai 2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • LEGE nr. 388 din 19 octombrie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005
 • LEGE nr. 215 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Amendamentului nr. 3, convenit prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 11 septembrie 2006 şi la Bucureşti la 13/15 septembrie 2006, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 16 mai 2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenţilor economici din sectorul agricol
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 167 din 16 decembrie 2014 privind exercitarea profesiei de bonă
 • LEGE nr. 181 din 30 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 164 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 176 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 114/1999 pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţionala a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 225 din 4 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării Proiectului privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021