Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 24 octombrie 2003 (*actualizată*)privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală(actualizată până la data de 17 mai 2009*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 17 mai 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGE nr. 41 din 11 martie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.395 din 21 decembrie 2004**); HOTĂRÂREA nr. 1.763 din 22 decembrie 2005**); HOTĂRÂREA nr. 4 din 10 ianuarie 2007**); HOTĂRÂREA nr. 8 din 9 ianuarie 2008**); LEGEA nr. 236 din 31 octombrie 2008; LEGEA nr. 161 din 8 mai 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:HOTĂRÂREA nr. 2.395 din 21 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.270 din 29 decembrie 2004 se aplică incepând cu luna ianuarie 2005.HOTĂRÂREA nr. 1.763 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28 decembrie 2005 se aplică incepând cu luna ianuarie 2006.HOTĂRÂREA nr. 4 din 10 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2007 se aplică începând cu luna ianuarie 2007.HOTĂRÂREA nr. 8 din 9 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008 se aplică începând cu luna ianuarie 2008.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Alocaţia familială complementara Articolul 1Beneficiază de alocaţia familială complementara, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, familiile formate din soţ, sotie şi copiii în vârsta de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună. Articolul 2*)Alocaţia familială complementară se acordă lunar familiei prevăzute la art. 1, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 470 lei.---------------Art. 2 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 161 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009, care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008, cu art. V.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 161 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009, prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu completările aduse prin prezenta lege, se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 3Cuantumul alocaţiei familiale complementare este de: a) 50 lei pentru familia cu un copil; b) 60 lei pentru familia cu 2 copii; c) 65 lei pentru familia cu 3 copii; d) 70 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.----------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 236 din 31 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 4 noiembrie 2008. Articolul 4Pentru familiile prevăzute la art. 1, care sunt beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul alocaţiei familiale complementare prevăzut la art. 3 se majorează cu 25%. Capitolul II Alocaţia de sustinere pentru familia monoparentala Articolul 5Beneficiază de alocaţie de sustinere familiile formate din persoana singura şi copiii în vârsta de până la 18 ani aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumite familii monoparentale. Articolul 6În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin persoana singura se înţelege persoana care se afla în una dintre următoarele situaţii: a) este necăsătorită; b) este văduva; c) este divortata; d) al carei soţ/sotie este declarat/declarata dispărut/disparuta prin hotărâre judecătorească; e) al carei soţ/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsă privativă de libertate şi nu participa la întreţinerea copiilor; f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se afla în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e); g) a fost numita tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se afla în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c), cu excepţia asistentului maternal profesionist. Articolul 7*)Alocaţia de susţinere se acordă lunar familiilor monoparentale, dacă realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 470 lei.---------------Art. 7 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 161 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009, care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008, cu art. V.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 161 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009, prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu completările aduse prin prezenta lege, se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 8Cuantumul alocaţiei de susţinere este de: a) 70 lei pentru familia cu un copil; b) 80 lei pentru familia cu 2 copii; c) 85 lei pentru familia cu 3 copii; d) 90 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.----------------Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 236 din 31 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 4 noiembrie 2008. Capitolul III Dispoziţii comune Articolul 9Beneficiază de alocaţiile prevăzute la art. 1 şi 5 familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în România, precum şi cetăţeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române. Articolul 10Sunt consideraţi ca făcând parte din familia definită la art. 1 şi 5 şi copiii adoptati, încredinţaţi sau aflaţi în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii. Articolul 11Familiile care au în întreţinere copii de vârsta şcolară, definite la art. 1 şi 5, beneficiază de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere, în condiţiile în care copiii urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Articolul 12Limita de venituri prevăzută la art. 2 şi 7, cuantumurile alocaţiei familiale complementare prevăzute la art. 3, precum şi cuantumurile alocaţiei de sustinere prevăzute la art. 8 se corecteaza anual în funcţie de evoluţia preţurilor de consum şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. Capitolul IV Stabilirea şi plata drepturilor Articolul 13Alocaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenta familiei şi veniturile acesteia. Articolul 14 (1) Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiilor se întocmesc de reprezentantul familiei şi se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială locuieşte familia. (2) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia. (3) În cazul familiilor fără locuinţa, cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială acestea trăiesc. Articolul 15 (1) Componenta familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii legali se dovedesc cu livretul de familie. (2) Pentru situaţiile care nu sunt evidenţiate în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, în mod obligatoriu, actele doveditoare necesare. Articolul 16 (1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia familială complementara şi alocaţia de sustinere se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei la realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii cu caracter permanent, precum şi alte creanţe legale. (2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea. Articolul 17Formularul de cerere pentru solicitarea alocaţiei şi lista actelor doveditoare privind veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 18Dreptul la alocaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru familiile beneficiare de ajutor social se stabileşte numai pe baza cererii întocmite de reprezentantul familiei, documentele justificative pentru acordarea alocaţiei fiind cele pe baza cărora s-a acordat dreptul la ajutorul social. Articolul 19 (1) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii. (2) Ancheta socială se efectuează de către personalul serviciului public de asistenţa socială din subordinea consiliului local sau, după caz, din compartimentul de specialitate din aparatul de lucru al consiliului local. (3) Ancheta socială se întocmeşte potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi constituie proba legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii. (4) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine primarului şi persoanelor care au efectuat ancheta socială. (5) În cazul în care solicitantul refuza sa furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere. Articolul 20 (1) Stabilirea dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere şi a cuantumului acestora se face prin dispoziţie scrisă a primarului. (2) În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia sa comunice solicitanţilor dispoziţia de acordare a dreptului sau respingerea cererii privind alocaţia familială complementara ori alocaţia de sustinere. Articolul 21Dreptul la alocaţia familială complementara şi la alocaţia de sustinere se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii. Articolul 22Titularul alocaţiei familiale complementare sau al alocaţiei de sustinere este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia. Articolul 23Plata drepturilor pentru alocaţia familială complementara sau alocaţia de sustinere se asigura de către direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, prin decizie a directorului executiv. Articolul 24Emiterea deciziei directorului executiv al direcţiei teritoriale are la baza dispoziţia primarului privind acordarea dreptului, însoţită de cererea prevăzută la art. 14, certificată de primar. Articolul 25Pentru familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere, primarul are obligaţia de a transmite direcţiei teritoriale până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou, documentele prevăzute la art. 24. Articolul 26 (1) Data plăţii alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere, precum şi modalitatea de plată se stabilesc de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere se realizează, după caz, pe bază de mandat poştal sau în cont curent personal. Articolul 27 (1) În cazul în care intervin modificări cu privire la componenta familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei familiale complementare sau al alocaţiei de sustinere are obligaţia ca, în termen de maximum 5 zile, sa comunice în scris primarului modificările intervenite. (2) În situaţia în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere, titularul solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere însoţită de actele doveditoare privind modificările intervenite. (3) Primarul are obligaţia sa verifice prin ancheta socială modificările intervenite şi sa emita dispoziţie scrisă referitoare la noul cuantum. (4) Primarul transmite direcţiei teritoriale documentele prevăzute la art. 24. (5) Modificarea cuantumului se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările. Articolul 28 (1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere, primării dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni. (2) În situaţia în care se constata modificări ce conduc la diminuarea cuantumului alocaţiei familiale complementare sau al alocaţiei de sustinere, primarul emite dispoziţie scrisă privind noul cuantum, pe care o comunică direcţiei teritoriale, însoţită de ancheta socială. (3) Cuantumul prevăzut la alin. (2) se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială. Articolul 29Familiile care beneficiază de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere au obligaţia ca, pentru copiii de vârsta şcolară, să prezinte primarului, din 3 în 3 luni, dovada frecventarii cursurilor. Articolul 30 (1) Plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere se suspenda în luna următoare celei în care se constata una dintre următoarele situaţii: a) nerespectarea prevederilor art. 29; b) pe perioada încredinţării copilului unei instituţii de asistenţa socială sau unui asistent maternal profesionist. c) direcţia teritorială constată că dreptul la alocaţia familială complementară sau la alocaţia de susţinere a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;-----------Litera c) a alin. (1) al art. 30 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 41 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 22 martie 2004. d) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei familiale complementare sau, după caz, al alocaţiei de susţinere.-----------Litera d) a alin. (1) al art. 30 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 41 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 22 martie 2004. (2) Prezentarea de către titular, în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii alocaţiei familiale complementare sau alocaţiei de sustinere, a dovezilor privind îndeplinirea pe perioada suspendării a condiţiilor prevăzute de art. 29 atrage reluarea plăţii, inclusiv a sumelor cuvenite pe perioada suspendării. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) şi d), directorul executiv al direcţiei teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte familia verificarea situaţiei. După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia pe bază de cerere înregistrată la direcţia teritorială.-----------Alin. (3) al art. 30 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 41 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 22 martie 2004. Articolul 31Dreptul la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere încetează în luna următoare celei în care se constata una dintre situaţiile: a) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) plata a fost suspendată şi, în termen de 3 luni de la data suspendării, nu au fost prezentate dovezi ca sunt întrunite cerinţele prevăzute de art. 29. Articolul 32 (1) Suspendarea plăţii alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de sustinere se face prin decizie a directorului executiv al direcţiei teritoriale, iar încetarea dreptului se stabileşte prin dispoziţie scrisă a primarului. (2) Decizia directorului executiv al direcţiei teritoriale, precum şi dispoziţia primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere. Articolul 33 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere se recuperează de la titularul dreptului alocaţiei în termenul de prescripţie stabilit de lege pentru creanţele bugetare. (2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocaţie familială complementara sau de alocaţie de sustinere se face de către direcţia teritorială prin decizie a directorului executiv, care se comunică debitorului în termen de 15 zile. (3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării. (4) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în condiţiile legii. Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 34 (1) Nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 25, art. 27 alin. (3) şi (4), art. 28 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (2) şi ale art. 33 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (3) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) se modifica prin hotărâre a Guvernului. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Articolul 35Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal. Articolul 36Alocaţia familială complementara şi alocaţia de sustinere sunt forme de sprijin cu destinaţie specială acordate din bugetul de stat şi nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi şi obligaţii şi se supun executării silite în condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu. Articolul 37 (1) Fondurile pentru plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de sustinere, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor şi stabilirea drepturilor la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere se suporta din bugetul local al unităţilor administrativ-teritoriale. Articolul 38Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 39 (1) Dispoziţia scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocaţia familială complementara sau la alocaţia de sustinere şi decizia directorului executiv de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990*), cu modificările ulterioare. (2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind dreptul la alocaţia familială complementara şi la alocaţia de sustinere sunt scutite de taxa de timbru.-------------*) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a fost abrogată de alin. (2) al art. 31 din LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004. Articolul 40 (1) Cererile pentru solicitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii se pot înregistra la primărie până cel mai târziu la data de 30 noiembrie 2003. (2) Cererile prevăzute la alin. (1) se transmit direcţiilor teritoriale până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2003. (3) Drepturile stabilite în baza Legii nr. 119/1997 cu titlu de alocaţie suplimentară pentru familiile cu copii se plătesc din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, până cel mai târziu la data de 31 martie 2004. Articolul 41În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. Articolul 42 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004. (2) Pe aceeaşi dată se abroga Legea nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, cu excepţia art. 6, Hotărârea Guvernului nr. 443/1997 privind normele pentru stabilirea şi plata alocaţiei suplimentare, precum şi măsurile de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 15 august 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul administraţieişi internelor,Alexandru Farcaş,secretar de statp. Ministrul delegatpentru administraţia publică,Ilie Ştefan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 105.──────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 67 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 30 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 privind instituţia prefectului
 • LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 53 din 19 martie 2012 privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda în domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 169 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
 • LEGE nr. 26 din 23 iulie 1975 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 59/1975 privind stabilirea vechimii necesare pentru promovarea în funcţie (meserie) pe nivele de calificare sau categorii de încadrare superioare a personalului operativ şi muncitorilor din unităţile de turism încadraţi în activitatea de producţie prin policalificare, în perioada din afară sezonului
 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 (*republicată*) privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 374 din 5 octombrie 2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 355 din 20 noiembrie 2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război
 • LEGE nr. 60 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 80 din 23 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 17 din 13 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/1997 pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 17 octombrie 2002 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 224 din 5 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 aprilie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 22 iunie 2000 privind finanţarea drepturilor de personal cuvenite medicilor şi farmaciştilor stagiari sau rezidenţi şi personalului de cercetare din unităţile sanitare
 • LEGE nr. 283 din 26 iunie 2003 pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fata de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto
 • LEGE nr. 431 din 25 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 768 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 229 din 17 noiembrie 2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 29 aprilie 2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 310 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 31 din 24 februarie 1948 pentru ratificarea tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţa mutuala între Republica Populară Română şi Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, semnat la Moscova la 4 februarie 1948
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 246 din 2 noiembrie 2018 pentru completarea art. 42^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 230 din 30 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 164 din 11 iulie 2011 privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în Gârciu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 134 din 23 iulie 1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 162 din 4 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 128 din 27 decembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, semnat la Washington la 21 iunie 1995
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 439 din 27 noiembrie 2006 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 203 din 16 mai 2003 (*republicată*) privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • LEGE nr. 98 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1995 privind acordarea facilităţilor fiscale pentru funcţionarea "Fondului Româno-American de Investiţii"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021