Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003

  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov, modalitatea de constituire și funcționare a parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov, precum și protecția socială a personalului angajat la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov și la filialele "Roman" - S.A. Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov - societatea comercială la care APAPS deține 105.968.919 acțiuni, reprezentând 94,2771% din capitalul social, cu sediul în municipiul Brașov, Str. Poienelor nr. 5, județul Brașov;b) filialele "Roman" - S.A. - societățile comerciale constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov deține participația majoritara la capitalul social, denumite în continuare:– S.C. "Motoare AB" - S.A.– S.C. "Axe și Punti" - S.A.– S.C. "Semifabricate" - S.A.– S.C. "Eurosam" - S.A.– S.C. "Reutil" - S.A.– S.C. "Roman Energetic" - S.A.– S.C. "Rom Metrologia" - S.A.– S.C. "Adrom" - S.A.– S.C. "CAF" - S.A.– Societatea Comercială «Prompt Trans» - S.A.------------Ultima liniuță a lit. b) a art. 2 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 560 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 14 decembrie 2004.c) contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni - contractul prin care APAPS vinde cumpărătorului PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd. un număr de 105.968.919 acțiuni, reprezentând 94,2771% din capitalul social, la care se adauga acțiunile rezultate în urma conversiei în acțiuni, prevăzute la art. 5 alin. (1) și la art. 6 alin. (1);d) cumpărător - Societatea Comercială PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd., respectiv cumpărătorul din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni deținute de APAPS la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov;e) APAPS - Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului, respectiv vânzătorul din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov;f) Asociația Parcul Industrial Roman - asociația în participațiune, persoana juridică de drept privat, constituită în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu participarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și a filialelor "Roman" - S.A., cu excepția S.C. "CAF" - S.A.;g) societatea-administrator - societatea comercială pe acțiuni, constituită cu participarea cumpărătorului și a unor entități de drept public sau privat interesate, stabilite prin hotărâre a Guvernului. Capitolul II Dispoziții speciale cu privire la privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov Articolul 3(1) Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov, denumita în prezentul articol societate, beneficiază de următoarele înlesniri la plata ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni:a) scutirea de la plata a obligațiilor bugetare restante, datorate și neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute de stat, inclusiv a obligațiilor bugetare din luna în care se realizează transferul dreptului de proprietate, în situația în care transferul are loc după data de 15 a lunii, și care au scadenta ulterioară acestei date, reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, precum și cele reprezentând totalitatea creanțelor proprii și cele provenite din credite bugetare gestionate de APAPS. Perioadele pentru care obligațiile bugetare sunt scutite de la plata constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj, respectiv în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;b) scutirea de la plata a dobânzilor și a penalităților de orice fel, aferente obligațiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora;c) scutirea totală de la plata a tuturor obligațiilor rezultate din creditele acordate de Banca Comercială Română - S.A. și garantate de către APAPS pentru sumele datorate și neachitate până în prezent, potrivit prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 39/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov și ale Hotărârii Guvernului nr. 501/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unor credite la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov, la Societatea Comercială "Tractorul UTB" - S.A. Brașov și la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galați, cu modificările ulterioare. Se scutește total de la plata și obligația societății către Banca Comercială Română - S.A. pentru sumele rămase de plată și neexigibile, aferente acelorași credite prevăzute în prezentul alineat, acestea urmând să fie achitate prin executarea de către Banca Comercială Română - S.A. a depozitului bancar colateral constituit de către APAPS, conform actelor normative prevăzute în prezenta litera.(2) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile, ca urmare a scutirii totale de la plata a obligațiilor datorate și neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor societății, sunt neimpozabile.(3) Pierderea reportata, acumulată de societate în exercițiile financiare precedente, precum și cea înregistrată de aceasta până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor se recuperează din profitul obținut din scutirea totală de la plata a obligațiilor restante ale societății.(4) Profitul obținut din scutirea de la plata obligațiilor bugetare restante, rămas după acoperirea pierderilor prevăzute la alin. (3), se utilizează ca sursa proprie de finanțare.(5) La data scutirii de la plata a obligațiilor restante ale societății către APAPS se anulează de la plata și obligația APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea creanțelor proprii, precum și a creanțelor bugetare gestionate de către APAPS, datorate și neachitate de societate.(6) Înlesnirile prevăzute la alin. (1) nu se acordă în situația în care nu se realizează transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute de stat către cumpărător.(7) În termen de 30 de zile de la data solicitării APAPS, ministerele și celelalte instituții creditoare vor emite certificatele de obligații bugetare și notificările prin care se atesta cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plata.(8) Prevederile prezentului articol se aplică și filialelor societății, asa cum sunt definite la art. 2 lit. b), cu excepția S.C. "CAF" - S.A. Articolul 3^1(1) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 3 se acordă prin ordin comun.(2) Se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel aferente creanțelor scutite de la plată, potrivit art. 3, calculate de la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor societății și până la emiterea ordinului comun, prin act adițional la ordinul comun.------------Art. 3^1 a fost introdus de subpct. 1 al pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. Articolul 4Autoritățile administrației publice locale pot aproba prin hotărâre înlesniri la plata obligațiilor către bugetele locale pentru Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov și filialele sale, după cum urmează:a) scutirea totală sau parțială de la plata a obligațiilor bugetare restante la data transferului dreptului de proprietate către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri, precum și cele reprezentând creanțele proprii și cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administrației publice locale. În cazul scutirii parțiale, diferența rămasă va fi achitată eșalonat, conform graficului aprobat de către autoritatea administrației publice locale;b) scutirea totală sau parțială de la plata a dobânzilor și a penalităților de orice fel aferente obligațiilor restante prevăzute la lit. a), datorate și neachitate de societate la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor. Articolul 5(1) Se aprobă stingerea prin conversie în acțiuni a obligațiilor Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov, inclusiv cele preluate în conformitate cu prevederile art. 7, către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud, datorate și neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute de stat, cu respectarea următoarelor reguli:a) totalul obligațiilor societății către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud, inclusiv majorările de tarif, cu excepția taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de aceasta, a taxei de dezvoltare reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările și completările ulterioare, a dobânzilor, majorărilor de întârziere și a penalităților de orice fel aferente obligațiilor datorate și neachitate de societate furnizorului de utilități până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, vor face obiectul unor conversii în acțiuni la valoarea de 25.000 lei/acțiune;b) taxa pe valoarea adăugată colectata, aferentă acestor obligații și nerecuperata de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, în condițiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de Ministerul Finanțelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condițiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat;c) taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările și completările ulterioare, aferentă obligațiilor prevăzute la alin. (1), se anulează la data conversiei în acțiuni a acestor obligații;d) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data conversiei în acțiuni.------------Lit. d) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de subpct. 2 al pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.(2) Se mandatează reprezentanții statului în organele de conducere ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud sa acționeze pentru aprobarea conversiei în acțiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acțiune a creanțelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanțelor.(3) Se mandatează reprezentanții statului în cadrul organelor de conducere ale societății sa acționeze pentru:a) majorarea capitalului social al societății prin conversia în acțiuni a tuturor creanțelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acțiune;b) ridicarea dreptului de preferința al celorlalți acționari la subscrierea de noi aporturi pentru menținerea cotei de participare la capitalul social.(4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conversia în acțiuni a creanțelor deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferința al acționarilor existenți la subscrierea acțiunilor nou-emise.(5) Acțiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora către cumpărător la un preț al pachetului de acțiuni de minimum 10% din valoarea obligațiilor convertite în acțiuni.(6) Sumele rezultate în urma vânzării acțiunilor prevăzute la alin. (5) se virează de APAPS către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.(7) Cu suma reprezentând diferența dintre valoarea nominală a pachetului de acțiuni rezultat în urma conversiei și suma încasată din valorificarea acestuia se sting obligațiile de plată ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., ale acesteia către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. și, respectiv, ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. către fondul de risc pentru împrumuturi interne și externe garantate de stat. Articolul 6(1) Se aprobă stingerea prin conversia în acțiuni a obligațiilor Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov către Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., datorate și neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, cu respectarea următoarelor reguli:a) totalul obligațiilor societății către Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., cu excepția taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de către Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. și a dobânzilor, majorărilor de întârziere și a penalităților de orice fel aferente întregului debit datorat și neachitat de societate furnizorului de utilități până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, va face obiectul unor conversii în acțiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acțiune;b) taxa pe valoarea adăugată colectata, aferentă acestor debite și nerecuperata de către Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, în condițiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de către Ministerul Finanțelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condițiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat;c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data conversiei în acțiuni.------------Lit. c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de subpct. 3 al pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.(2) Se mandatează reprezentanții statului în organele de conducere ale Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. sa acționeze pentru aprobarea conversiei în acțiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acțiune a creanțelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanțelor.(3) Se mandatează reprezentanții statului în cadrul organelor de conducere ale societății sa acționeze pentru:a) majorarea capitalului social al societății prin conversia în acțiuni a tuturor creanțelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acțiune;b) ridicarea dreptului de preferința al celorlalți acționari la subscrierea de noi aporturi pentru menținerea cotei de participare la capitalul social.(4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conversia în acțiuni a creanțelor deținute de Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferința al acționarilor existenți la subscrierea acțiunilor nou-emise.(5) Acțiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora către cumpărător la un preț al pachetului de acțiuni de minimum 10% din valoarea obligațiilor convertite în acțiuni.(6) Sumele rezultate în urma vânzării acțiunilor prevăzute la alin. (5) se virează de APAPS către Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora.(7) Diferența dintre valoarea nominală a pachetului de acțiuni rezultat în urma conversiei și suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la furnizorul de utilități, urmând ca ulterior aceasta diferența să fie recuperată în totalitate din surse stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 7(1) Toate obligațiile, inclusiv majorările și penalitățile de orice fel aferente acestor obligații, datorate și neachitate de filiala S.C. "Roman Energetic" - S.A. către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud și Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. se cesioneaza Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov în vederea realizării conversiei în acțiuni, potrivit art. 5 și 6.(2) La data cesionarii prevăzute la alin. (1) toate obligațiile, inclusiv majorările de întârziere și penalitățile de orice fel aferente acestor obligații, ale filialelor "Roman" - S.A. către S.C. "Roman Energetic" - S.A. se anulează. Articolul 8Facilitățile prevăzute în prezentul capitol vor fi menținute doar în situația constituirii Parcului Industrial Roman. Articolul 8^1În cazul în care creanțele deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud și de Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. față de societate au fost preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2004privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, conversia în acțiuni a acestor creanțe se realizează potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.------------Art. 8^1 a fost introdus de subpct. 4 al pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. Articolul 9Prin derogare de la prevederile art. 34-36 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, se aproba încheierea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni de către APAPS cu PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd. Capitolul III Dispoziții speciale privind constituirea și funcționarea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov Articolul 10(1) În temeiul art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 65/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, la propunerea APAPS, prin hotărâre a Guvernului se stabilește delimitarea zonei din cadrul platformei industriale a Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov, pe care se realizează parcul industrial, elementele esențiale pentru desfășurarea activității în cadrul acestuia, precum și cele privind constituirea Asociației Parcul Industrial Roman și ale societății-administrator, inclusiv structura acționariatului acesteia și cota de participare la capitalul social.(2) Cota de participare a cumpărătorului la capitalul social al societății-administrator este cuprinsă între 2%-10%.(3) Cumpărătorul din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni are obligația constituirii societății-administrator în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1). Articolul 11În vederea realizării parcului industrial, cumpărătorul are obligația ca în termen de 5 zile de la data constituirii societății-administrator sa cesioneze contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni către societatea-administrator. Articolul 12(1) Societatea-administrator, în calitate de acționar majoritar la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov, are obligația ca la data cesiunii prevăzute la art. 11 sa determine vânzarea către cumpărător a activelor identificate în evidența contabilă a Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și/sau a filialelor "Roman" - S.A., sub denumirea de S 530, S 550 și S 580.(2) Cumpărătorul se obliga sa preia și sa angajeze un număr de salariați dintre cei existenți în cadrul Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și filialelor "Roman" - S.A., la data semnării contractului de vânzare-cumpărare acțiuni, necesar desfășurării activității în activele prevăzute la alin. (1).(3) Societatea-administrator se obliga ca toate vânzările și închirierile de active către societățile comerciale care își vor desfășura activitatea în cadrul parcului industrial să fie condiționate de preluarea unui număr de personal necesar dintre salariații existenți în cadrul Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și filialelor "Roman" - S.A., la data semnării contractului de vânzare-cumpărare acțiuni.(4) Salariații Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și ai filialelor "Roman" - S.A. au un drept de intaietate la angajarea în cadrul societăților comerciale care își desfășoară activitatea în parcul industrial în baza unor contracte de vânzare-cumpărare sau de închirieri, încheiate cu societatea-administrator.(5) În situația în care personalul disponibilizat în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență refuza să se angajeze sau nu corespunde profesional, societățile comerciale care își desfășoară activitatea în cadrul parcului industrial pot angaja și alt personal.(6) Pentru menținerea și dezvoltarea producției de autocamioane, Societatea Comercială Pesaka Astana (M) este obligată să participe alături de societatea administrator, Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov și/sau filialele "Roman" - S.A., la realizarea tuturor investițiilor tehnologice necesare, altele decât cele deja angajate prin contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni, și la finanțarea și/sau cofinanțarea contractelor comerciale încheiate de Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov și/sau filialele acesteia.------------Alin. (6) al art. 12 a fost introdus de subpct. 5 al pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.(7) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (6), volumul investițiilor tehnologice necesar a fi realizate și sumele necesare finanțării și cofinanțării producției se stabilesc prin negociere între societatea administrator, Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov, filialele acesteia și Societatea Comercială Pesaka Astana (M).------------Alin. (7) al art. 12 a fost introdus de subpct. 5 al pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.(8) Obligațiile prevăzute la alin. (2), (6) și (7) vor fi cuprinse în contractele de vânzare-cumpărare încheiate potrivit alin. (1).------------Alin. (8) al art. 12 a fost introdus de subpct. 5 al pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. Articolul 13(1) Se mandatează APAPS sa acționeze pentru aprobarea în organul de conducere al Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov a transferului cu plata a filialei S.C. "CAF" - S.A. către Consiliul Local Brașov, prin compensare cu toate datoriile Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov către acesta, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri la bugetele locale. La data transferului toate datoriile Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov către Consiliul Local Brașov se sting.(2) Transferul filialei S.C. "CAF" - S.A. către Consiliul Local Brașov se va face în perioada cuprinsă între data semnării contractului și data transferului dreptului de proprietate a acțiunilor către cumpărător. Notă
  Prin DECIZIA nr. 341 din 11 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 19 iulie 2017, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale „Roman“ - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale „Roman“ - S.A. sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 19 iulie 2017, dispozițiile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale „Roman“ - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale „Roman“ - S.A. sunt suspendate de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data de 2 septembrie 2017, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  Articolul 13^1Se aprobă transferul cu plată al activului Club Cultural din patrimoniul Societății Comerciale «Roman» - S.A. Brașov în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pentru Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu destinația Centru de formare profesională pentru șomeri, prin compensare cu datoriile societății comerciale către bugetul asigurărilor sociale de stat, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri datorate și neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.----------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003. Articolul 13^2Se aprobă transferul cu titlu gratuit al activului Atelier Școală de pe lângă Grupul Școlar «Astra» Brașov din patrimoniul Societății Comerciale «Roman» - S.A. Brașov în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului. Transferul se efectuează pe bază de protocol, până la transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor Societății Comerciale «Roman» - S.A. Brașov și cu acordul cumpărătorului.----------Art. 13^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003. Articolul 13^3Se aprobă transferul cu titlu gratuit al activului Sală de Atletism și Popicărie de pe lângă Clubul Sportiv «Astra» Brașov din patrimoniul Societății Comerciale «Roman» - S.A. Brașov în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Sport. Transferul se efectuează pe bază de protocol, până la transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor Societății Comerciale «Roman» - S.A. Brașov și cu acordul cumpărătorului.----------Art. 13^3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003. Articolul 14(1) Obligațiile societății-administrator sunt:a) sa elaboreze și sa aprobe programul de organizare a parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov;b) să asigure utilitatile și serviciile necesare activităților desfășurate în parcul industrial;c) să asigure și sa garanteze nediscriminatoriu dreptul de folosința asupra infrastructurii și utilităților, potrivit contractelor încheiate cu beneficiarii acestora;d) să asigure repararea, menținerea și modernizarea, după caz, a infrastructurii și a utilităților din interiorul parcului industrial;e) să asigure accesul la utilizarea spațiilor din parcul industrial destinate folosinței comune:f) să asigure administrarea spațiilor și clădirilor parcului industrial;g) sa gestioneze sursele financiare proprii și atrase în conformitate cu strategia de funcționare și dezvoltare a parcului industrial;h) sa atragă investitori pentru dezvoltarea de activități productive și servicii;i) sa elaboreze strategia de funcționare și dezvoltare a parcului industrial;j) să asigure relațiile de colaborare cu autoritățile guvernamentale și cu autoritățile administrației publice locale și centrale;k) să asigure sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale, consultanța pentru afaceri, consultanța tehnologică;l) să asigure selectarea solicitărilor de admitere de noi agenți economici în parcul industrial;m) alte obligații specifice ale societății-administrator și ale agenților economici care sunt prevăzute în contractele încheiate între aceștia.(2) Societatea-administrator este obligată, în calitate de acționar majoritar la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov, sa preia personalul existent la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni în cadrul Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și al filialelor "Roman" - S.A. și sa distribuie către toate societățile comerciale care își desfășoară activitatea în perimetrul parcului industrial personalul care va fi necesar desfășurării activității acestora.(3) Societatea-administrator este obligată sa angajeze un număr de personal disponibilizat necesar funcționarii parcului industrial, dintre persoanele existente în cadrul Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și al filialelor "Roman" - S.A. la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni. Articolul 15(1) Societatea-administrator va plati către APAPS o cota de 15% din prețul încasat din vânzarea activelor din cadrul parcului industrial și 10% din chiriile încasate de la societățile comerciale care funcționează în cadrul acestuia, pe o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Societatea-administrator va constitui un fond pentru plățile compensatorii cuvenite personalului concediat colectiv din cadrul Societății Comerciale «Roman» - S.A. Brașov și al filialelor «Roman» - S.A., conform prevederilor din contractele colective de muncă, dintr-o cotă de minimum 8% din prețul încasat din vânzarea activelor și din chiriile încasate de la societățile comerciale care funcționează în cadrul parcului industrial.----------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003.
  Capitolul IV Dispoziții speciale privind protecția personalului care lucrează pe platforma industriala a Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov Articolul 16(1) Salariații ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute prin concedieri colective din cadrul Societății Comerciale «Roman» - S.A. Brașov și al filialelor «Roman» - S.A., cu excepția celor din cadrul filialei S.C. «CAF» - S.A., ca urmare a privatizării, precum și ca urmare a programului de organizare a parcului industrial, întocmit și aprobat de societatea care asigură administrarea parcului industrial și însușit de societățile comerciale prevăzute la art. 2, beneficiază de măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Salariații Societății Comerciale «Roman» - S.A. Brașov și ai filialelor «Roman» - S.A., cu excepția celor din cadrul filialei S.C. «CAF» - S.A., care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au contractele individuale de muncă suspendate, potrivit legii, beneficiază de prevederile acestei ordonanțe de urgență dacă și-au reluat activitatea, au fost concediați înainte de data de 31 decembrie 2004 și au un stagiu total de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj de minimum 12 luni.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003. Articolul 17Persoanele prevăzute la art. 16 beneficiază de următoarele drepturi:a) la momentul concedierii, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna anterioară celei în care se efectuează concedierea:b) plăți compensatorii lunare, stabilite la nivelul salariului mediu net realizat pe platforma Societății Comerciale «Roman» - S.A., compusă din Societatea Comercială «Roman» - S.A. Brașov și filialele «Roman» - S.A., cu excepția filialei S.C. «CAF» - S.A. în luna anterioară celei în care s-a efectuat concedierea colectivă, în numărul prevăzut în contractele colective de muncă în vigoare la data de 10 noiembrie 2003, încheiate la nivelul Societății Comerciale «Roman» - S.A. Brașov și al filialelor «Roman» - S.A., cu excepția filialei S.C. «CAF» - S.A.;c) indemnizație de șomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare;d) venit lunar de completare.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003. Articolul 17^1(1) Plățile compensatorii se acordă lunar începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat concedierea, diferențiate în funcție de vechimea în muncă a persoanelor concediate, după cum urmează:a) 6 salarii medii nete, pentru salariații cu o vechime în muncă de până la 5 ani;b) 8 salarii medii nete, pentru salariații cu o vechime în muncă cuprinsă între 5 ani și 15 ani;c) 10 salarii medii nete, pentru salariații cu o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani și 25 de ani;d) 12 salarii medii nete, pentru salariații cu o vechime în muncă de peste 25 de ani."(2) Persoanele prevăzute la art. 16 nu au dreptul la plăți compensatorii acordate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență dacă au primit aceste drepturi conform contractului colectiv de muncă de la Societatea Comercială «Roman» - S.A. Brașov sau de la filialele «Roman» S.A., cu excepția filialei S.C. «CAF» - S.A.----------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003. Articolul 17^2(1) Venitul de completare se stabilește o dată cu indemnizația de șomaj și este egal cu diferența dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, calculat pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna anterioară celei în care a avut loc concedierea, și nivelul indemnizației de șomaj.(2) Venitul de completare se acordă lunar, pe perioadele următoare:a) 20 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de până la 15 ani;b) 22 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani și 25 de ani;c) 24 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.(3) Nu beneficiază de venit de completare persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizației de șomaj.----------Art. 17^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003. Articolul 17^3(1) Indemnizația de șomaj și venitul de completare stabilite, în condițiile legii, pentru persoanele prevăzute la art. 16 se suspendă pe perioada acordării plăților compensatorii, se recalculează și se pun în plată începând cu prima lună după expirarea perioadei de acordare a plăților compensatorii.(2) Venitul de completare recalculat se stabilește, după caz, astfel:a) pentru persoanele al căror salariu individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, calculat potrivit art. 17^2 alin. (1), este mai mic decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna anterioară celei în care a avut loc concedierea se stabilește ca diferență între acest salariu individual mediu net, majorat cu indicele de creștere a salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna anterioară celei în care a expirat perioada de acordare a plăților compensatorii față de cel comunicat pentru luna anterioară celei în care a avut loc concedierea, și nivelul indemnizației de șomaj;b) pentru persoanele al căror salariu individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, calculat potrivit art. 17^2 alin. (1), este mai mare decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna anterioară celei în care a avut loc concedierea se stabilește ca diferență între salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna anterioară celei în care a expirat perioada de acordare a plăților compensatorii și nivelul indemnizației de șomaj.(3) După expirarea perioadei prevăzute de lege pentru acordarea indemnizației de șomaj, persoanele prevăzute la art. 16 beneficiază de un venit de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere sau, după caz, cu salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna anterioară concedierii, recalculat în funcție de indicele de creștere a salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna anterioară celei în care a expirat perioada de acordare a plăților compensatorii față de cel comunicat pentru luna anterioară celei în care a avut loc concedierea.(4) Dacă în perioada de acordare a plăților compensatorii intervin situații de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, dreptul la indemnizația de șomaj stabilită încetează, potrivit legii, plățile compensatorii se acordă, în continuare, lunar, până la achitarea integrală a sumelor prevăzute la art. 17^1 alin. (1), urmând ca după expirarea perioadei de acordare a plăților compensatorii să se acorde venitul de completare în condițiile prevăzute la art. 17^2.(5) Dacă în perioada de acordare a indemnizației de șomaj intervin situații de natura celor prevăzute la art. 44 și 45 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, venitul de completare se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (2) până la expirarea perioadei prevăzute la art. 17^2 alin. (2).(6) Dacă în perioada acordării venitului de completare prevăzut la alin. (3) persoanele se încadrează în muncă sau se pensionează, conform legii, beneficiază până la expirarea perioadei prevăzute la art. 17^2 alin. (2) de venit de completare în cuantumul prevăzut la alin. (2).----------Art. 17^3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003. Articolul 18Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 17 se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după cum urmează:a) sumele pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 17 lit. a), c) și d) de la articolul «Indemnizații de șomaj» ;b) sumele pentru acordarea plăților compensatorii prevăzute la art. 17 lit. b) de la articolul «Plăți compensatorii» .----------Art. 18 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003. Articolul 19(1) Suma acordată la momentul concedierii, plățile compensatorii, precum și veniturile de completare, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, sunt exceptate de la plata contribuțiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și către Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.(2) Plățile compensatorii și veniturile de completare au același regim de impozitare ca și indemnizația de șomaj.(3) Persoanele beneficiare de plăți compensatorii și de venit de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestor drepturi.(4) Perioada acordării plăților compensatorii și a venitului de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.(5) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, este, după caz:a) pentru perioada de acordare a plăților compensatorii, egal cu plățile compensatorii lunare stabilite potrivit prevederilor art. 17 lit. b);b) pentru perioada de acordare a venitului de completare, egal cu venitul de completare recalculat potrivit prevederilor art. 17^3 alin. (3).----------Art. 19 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003. Articolul 20Persoanele concediate potrivit art. 16 beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă, precum și de programele de măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Articolul 21(1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanțe de urgență numai persoanele concediate în condițiile art. 16, care au contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată încheiate până la data de 1 iulie 2003.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază o singură dată de plățile compensatorii și de venitul de completare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(3) Plățile compensatorii și venitul de completare sunt drepturi cu caracter personal și încetează la data decesului beneficiarului.(4) Nu beneficiază de venit de completare persoanele prevăzute la alin. (1) care se reîncadrează în muncă la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, de la data reîncadrării.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003. Articolul 21^1(1) Venitul de completare prevăzut la art. 17^2 alin. (1) și la art. 17^3 alin. (2) se modifică o dată cu recalcularea indemnizației de șomaj, ca urmare a modificării salariului minim brut pe țară.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în cazurile în care dreptul persoanei la indemnizație de șomaj încetează sau se suspendă și aceasta beneficiază exclusiv de venitul de completare.----------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003. Articolul 21^2(1) Persoanele concediate până la data de 31 ianuarie 2004 inclusiv beneficiază de venit de completare pe perioadele prevăzute la art. 17^2 alin. (2).(2) Pentru persoanele concediate după data de 31 ianuarie 2004, perioadele pentru care se acordă venitul de completare se diminuează în mod corespunzător cu numărul de luni care depășește această dată.(3) Luna în care s-a efectuat concedierea se va lua în calcul la stabilirea numărului de luni cu care se depășește data de 1 februarie 2004."(4) Fac excepție de la prevederile alin. (2) salariații menținuți în activitate și concediați după data de 31 ianuarie 2004, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2004, precum și persoanele prevăzute la art. 16 alin. (2).(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) beneficiază, începând cu luna următoare celei în care a avut loc concedierea, de plăți compensatorii lunare stabilite la nivelul salariului mediu net realizat în luna anterioară concedierii în cadrul unității care i-a menținut în activitate, dar nu mai puțin decât salariul mediu net prevăzut la art. 17 lit. b) și în numărul prevăzut la art. 17^1 alin. (1).----------Art. 21^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003. Capitolul V Dispoziții finale Articolul 22Pachetul de acțiuni deținut de APAPS la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov se vinde către PESAKA ASTANA (M) Sdn. Bhd. la prețul de 1 euro. Articolul 23(1) Toate societățile comerciale din portofoliul APAPS care au semnat, până la sfârșitul anului 2003, contractul de privatizare cu un proiect de parc industrial vor beneficia de facilitățile prevăzute la cap. II.(2) De la data semnării contractelor de privatizare la societățile comerciale prevăzute la alin. (1), întreg perimetrul terenului aferent platformei industriale a societății comerciale respective se consideră parc industrial, potrivit legii.------------Alin. (2) al art. 23 a fost introdus de subpct. 6 al pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.------------Art. 23 a fost modificat de subpct. 5 al pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 23^1Parcul industrial cumpără energia electrică necesară desfășurării tuturor activităților din incintă și o revinde în regim de subconsumator agenților economici sau persoanelor fizice autorizate care își desfășoară activitatea în acest perimetru.------------Art. 23^1 a fost introdus de subpct. 7 al pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. Articolul 23^2În cazul în care societățile privatizate potrivit art. 23 au debite față de furnizorii de utilități aflați în subordinea autorității publice locale, acestea pot acorda următoarele înlesniri la plată:a) eșalonarea la plată a debitului pe o perioadă de 5 ani;b) scutirea de la plata dobânzilor, majorărilor de întârziere și a penalităților de orice fel aferente debitului datorat și neachitat la data aprobării eșalonării la plată.------------Art. 23^2 a fost introdus de subpct. 7 al pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. Articolul 24Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare, APAPS este mandatata sa notifice Consiliului Concurentei, în numele ministerelor și al celorlalte instituții, ajutoarele de stat acordate de aceste instituții, într-un singur formular de notificare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Președintele Autorității pentru
  Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului,
  Claudiu Ștefan Seucan
  p. Ministrul economiei și comerțului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Marta Nora Tarnea,
  secretar de stat
  București, 24 octombrie 2003.Nr. 115.-------

  Noutăți

 • LEGE nr. 270 din 16 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 179 din 4 noiembrie 1997 pentru completarea Legii nr. 26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • LEGE nr. 114 din 27 aprilie 2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
 • LEGE nr. 24 din 27 februarie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 6 din 5 ianuarie 2018 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985
 • LEGE nr. 240 din 7 iunie 2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
 • LEGE nr. 200 din 16 octombrie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 179 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 13 martie 2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 149 din 12 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 9^2 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 176 din 10 octombrie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 13 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 161 din 15 mai 2006 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 510 din 5 septembrie 1940 pentru suspendarea Constituţiei din 27 Februarie 1938
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 12 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 228 din 7 iunie 2006 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica
 • LEGE nr. 155 din 7 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1997 privind autorizarea Băncii Naţionale a României pentru efectuarea unor operaţiuni pe piaţa monetara
 • LEGE nr. 10 din 18 decembrie 1980 privind actualizarea şi îmbunătăţirea corelării, pe principii economice, a preţurilor de producţie şi de livrare a produselor către unităţile socialiste, precum şi a preţurilor de producţie, de contractare şi de achiziţie în agricultura
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 138 şi 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 12 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane
 • LEGE nr. 134 din 12 mai 2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 103 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 9*) din 8 ianuarie 1998 (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 235 din 16 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2000 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 3 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 146 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 483 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov
 • LEGE nr. 175 din 17 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 35 din 9 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 476 din 12 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 204 din 9 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 68 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 10 noiembrie 2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021