Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2003 (*actualizată*)privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara(actualizată până la data de 20 iulie 2005*)

-----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 iulie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 270 din 16 iunie 2004; ORDONANŢA nr. 50 din 15 iulie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 14 iulie 2005.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţa de urgenţă. Articolul 1 (1) Societatea Comercială «Siderurgica» S.A. Hunedoara, precum şi societăţile comerciale filiale la care Societatea Comercială «Siderurgica» - S.A. Hunedoara este acţionar majoritar, respectiv Societatea Comercială «Mecanica Sider» - S.A. Hunedoara, Societatea Comercială «Electrosid» - S.A. Hunedoara şi Societatea Comercială «Constructsid» - S.A. Hunedoara, denumite în continuare societate, beneficiază de următoarele înlesniri la plată, ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 270 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 25 iunie 2004. a) scutirea de la plată a obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, denumita în continuare APAPS, inclusiv a obligaţiilor bugetare din luna în care se realizează transferul dreptului de proprietate, în situaţia în care transferul are loc după data de 15 a lunii, şi care au scadenta ulterioară acestei date, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor, precum şi orice alte venituri bugetare şi cele reprezentând totalitatea creanţelor proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de APAPS. Perioadele pentru care obligaţiile bugetare sunt scutite de la plată constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj, respectiv în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. b) scutirea de la plată a dobânzilor, majorărilor şi penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA nr. 50 din 15 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 26 iulie 2004. c) începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, pentru obligaţiile bugetare prevăzute la lit. a) nu se mai datorează dobânzi şi penalităţi de orice fel.------------Lit. c) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA nr. 50 din 15 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 26 iulie 2004. (2) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile ca urmare a scutirii totale de la plată a obligaţiilor bugetare potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) şi b), datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor societăţii, inclusiv a celor prevăzute la art. 2 lit. a) şi b), art. 4 alin. (1) şi (4), art. 5 alin. (1) lit. b) şi c), art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) şi la art. 7-10, sunt neimpozabile. (3) Pierderea reportată, acumulată de societate în exerciţiile financiare precedente, precum şi cea înregistrată de aceasta până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor se recuperează din profitul obţinut din scutirea totală de la plată a obligaţiilor restante ale societăţii. (4) Profitul obţinut din scutirea de la plată a obligaţiilor bugetare, rămas după acoperirea pierderilor prevăzute la alin. (3), se utilizează ca sursă proprie de finanţare. (5) La data scutirii de la plată a obligaţiilor către APAPS ale societăţii se anulează de la plată şi obligaţia APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea creanţelor proprii, precum şi a creanţelor gestionate de către APAPS, datorate şi neachitate de societate. (6) Înlesnirile prevăzute la alin. (1) nu se acorda în situaţia în care nu se realizează transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat. (7) În termen de 30 de zile de la data solicitării APAPS, ministerele şi celelalte instituţii creditoare vor emite certificatele de obligaţii bugetare şi notificările prin care se atesta cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată. Articolul 2Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba prin hotărâre acordarea următoarelor înlesniri la plată, care vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni:------------Partea introductivă a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 270 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 25 iunie 2004. a) scutirea totală de la plată a obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, precum şi cele reprezentând creanţele proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administraţiei publice locale; b) scutirea totală de la plată a dobânzilor, majorărilor şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor restante prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora. Articolul 3Abrogat.------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 270 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 25 iunie 2004. Articolul 4 (1) Se anulează obligaţiile de plată ale societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, pentru debitele datorate şi neachitate până la data de 30 noiembrie 2002. (2) Se anulează obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., în limita obligaţiilor de plata datorate şi neachitate până la data de 30 noiembrie 2002 de către societate faţă de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat. (3) Se anulează obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., în limita obligaţiilor acesteia către fondul de risc pentru împrumuturi interne şi externe garantate de stat. (4) Se anulează obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., în limita obligaţiilor de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat faţă de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., rămase neacoperite după aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3). (5) Se anulează obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. către fondul de risc pentru împrumuturi interne şi externe garantate de stat, în limita obligaţiilor de plată prevăzute la alin. (4). (6) Se anulează taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă debitelor prevăzute la alin. (1). (7) Se anulează taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă debitelor prevăzute la alin. (1) şi nerecuperate de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat. (8) Se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la alin. (1), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Articolul 5 (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acţiuni a obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. datorate şi neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu respectarea următoarelor reguli: a) totalul obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., cu excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. şi a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel, aferente întregului debit datorat şi neachitat de societate furnizorului de utilităţi până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, vor face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune; b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor debite şi nerecuperată de către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în condiţiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de Ministerul Finanţelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condiţiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat; c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora. (2) Se mandatează reprezentanţii statului în organele de conducere ale Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. să acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune a creanţelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanţelor. (3) Se mandatează reprezentanţii statului în cadrul organelor de conducere ale societăţii să acţioneze pentru: a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acţiune; b) ridicarea dreptului de preferinţa al celorlalţi acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social. (4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise. (5) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe baza de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun şi la acelaşi preţ pe acţiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de aceasta. (6) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora. (7) Diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la furnizorul de utilităţi, urmând ca ulterior această diferenţă să fie recuperată în totalitate din surse stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 6 (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acţiuni a obligaţiilor societăţii către Societatea Naţională a Căilor Ferate Române "S.N.C.F.R." - R.A. - Bucureşti, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.-Marfă" - S.A. Bucureşti şi Căile Ferate Române Marfă - Agenţia Timişoara, denumite în continuare societăţi naţionale, datorate şi neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu respectarea următoarelor reguli: a) totalul debitelor societăţii către societăţile naţionale, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, nerecuperate de către societăţile naţionale, şi dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente debitelor datorate şi neachitate de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, vor face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea de 25.000 lei/acţiune; b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor debite şi nerecuperată de către societăţile naţionale, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor în condiţiile stabilite prin normele metodologice elaborate în termen de 30 de zile de către Ministerul Finanţelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condiţiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat; c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (2) Se mandatează reprezentanţii statului în organele de conducere ale societăţilor naţionale să acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune a creanţelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanţelor. (3) Se mandatează reprezentanţii statului în cadrul organelor de conducere ale societăţii să acţioneze pentru: a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acţiune; b) ridicarea dreptului de preferinţă al celorlalţi acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social. (4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de societăţile naţionale la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise. (5) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe baza de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun şi la acelaşi preţ pe acţiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de aceasta. (6) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către societăţile naţionale, proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora. (7) Diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia va fi înregistrată la societăţile naţionale prevăzute la alin. (1), urmând ca ulterior aceasta diferenţa să fie recuperată în totalitate din surse stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 7 (1) Se aprobă stingerea prin conversia în acţiuni a obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, datorate începând cu data de 1 octombrie 2003 şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu respectarea următoarelor reguli: a) totalul obligaţiilor societăţii către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, inclusiv majorările de tarif, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de aceasta, a taxei de dezvoltare reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor datorate şi neachitate de societate furnizorului de utilităţi până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, vor face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune; b) taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor obligaţii şi nerecuperată de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, se anulează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor în condiţiile stabilite prin norme metodologice elaborate în termen de 30 de zile de Ministerul Finanţelor Publice. Concomitent se anulează taxa dedusă de către societate în limita taxei pe valoarea adăugată colectate, anulată la furnizori, în condiţiile stabilite prin normele metodologice prevăzute în prezentul alineat; c) taxa de dezvoltare reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă obligaţiilor prevăzute la alin. (1), se anulează la data conversiei în acţiuni a acestor obligaţii; d) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data scutirii acestora. (2) Se mandatează reprezentanţii statului în organele de conducere ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat să acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune a creanţelor prevăzute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominală a creanţelor. (3) Se mandatează reprezentanţii statului în cadrul organelor de conducere ale societăţii să acţioneze pentru: a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor prevăzute la alin. (1), la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acţiune; b) ridicarea dreptului de preferinţă al celorlalţi acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei de participare la capitalul social. (4) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"- S.A. - Filiala Electrica Banat la societate reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise. (5) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (1) vor fi transferate APAPS, pe baza de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun şi la acelaşi preţ pe acţiune cu cel prevăzut pentru vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de aceasta. (6) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor prevăzute la alin. (5) se distribuie de APAPS către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat, proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării contravalorii acestora. (7) Cu suma reprezentând diferenţa dintre valoarea nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia se sting obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Banat către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A., ale acesteia către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. şi, respectiv, ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. către fondul de risc pentru împrumuturi interne şi externe garantate de stat. Articolul 8Se scutesc de la plată dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel, aferente sumelor datorate şi neachitate de societate către Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Articolul 9 (1) Se aprobă scutirea de la plată a tuturor sumelor acordate societăţii cu titlu de împrumut de către APAPS, pentru plata consumului de gaze naturale şi energie electrica, aferent perioadei decembrie 2002-septembrie 2003, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat. (2) La data scutirii de la plată a obligaţiilor societăţii către APAPS se anulează de la plată şi obligaţia APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea sumelor prevăzute la alin. (1). Articolul 10 (1) Se aprobă scutirea de la plată a tuturor obligaţiilor rezultate din creditul acordat de către Ministerul Finanţelor Publice pentru sumele datorate şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de APAPS, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 899/1997 privind alocarea, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 42 miliarde lei pentru finanţarea investiţiei "Turnătorie de tuburi la Societatea Comercială «Siderurgica» - S.A. Hunedoara". (2) Se aprobă scutirea de la plată a tuturor obligaţiilor rezultate din creditul acordat de către Ministerul Finanţelor Publice pentru sumele datorate şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de APAPS, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 528/1998 privind modul de acordare a împrumuturilor prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998 unor agenţi economici pentru acoperirea arieratelor către Compania Naţională de Electricitate - S.A. şi către Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. (3) Se aprobă scutirea de la plată a tuturor obligaţiilor societăţii, datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, reprezentând dobânzile şi penalităţile aferente creditelor prevăzute la alin. (1) şi (2). Articolul 11 (1) Se aprobă plată de către Ministerul Finanţelor Publice, la scadentele stabilite conform graficului de rambursare, a tuturor obligaţiilor, inclusiv dobânzi şi eventuale penalităţi de întârziere, aferente creditului acordat de către Banca Comercială Română - S.A., în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.283/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit intern contractat de Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara de la Banca Comercială Română - S.A. Ministerul Finanţelor Publice efectuează plăţile din contul fondului de risc pentru împrumuturi interne şi externe garantate de stat. (2) Prin preluarea obligaţiilor de plată prevăzute la alin. (1) de către Ministerul Finanţelor Publice se anulează obligaţiile de plată ale societăţii, aferente creditului. Articolul 12 (1) Se aprobă preluarea de către APAPS a tuturor obligaţiilor de plată, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, rezultate din creditele acordate de către Banca Comercială Română - S.A. societăţii, conform contractelor de împrumut nr. 336 din 22 octombrie 1998, 553 din 27 decembrie 2001, 250 din 20 decembrie 2002, 4 din 16 ianuarie 2003, 14 din 12 februarie 2003 şi 72 din 30 septembrie 2003. (2) Sumele aferente creditelor prevăzute la alin. (1) vor fi plătite de către APAPS din veniturile obţinute potrivit legii. (3) La data preluării de către APAPS a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se anulează obligaţiile de plată ale societăţii, precum şi obligaţia APAPS de a vira la bugetul consolidat al statului sumele aferente obligaţiilor preluate potrivit alin. (1). Articolul 13Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, APAPS este mandatată să notifice Consiliului Concurentei, în numele ministerelor şi al celorlalte instituţii, ajutoarele de stat acordate de aceste instituţii, într-un singur formular de notificare. Articolul 14Toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societăţii se suspendă pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Articolul 15 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 137/2002privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, preţul obţinut de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din vânzarea acţiunilor societăţii se va vira Parcului Industrial Hunedoara, în termen de 10 zile de la data emiterii deciziei Consiliului Concurenţei, în scopul realizării infrastructurii necesare funcţionării Parcului Industrial Hunedoara. (2) Procedura privind virarea sumei prevăzute la alin. (1) către Parcul Industrial Hunedoara se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.--------------Art. 15 a fost modificat de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Preşedintele Autorităţii pentruPrivatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului,Claudiu Ştefan Seucanp. Ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Marta Nora Ţărnea,secretar de statBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 116.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 304 din 11 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGEA nr. 62 din 10 mai 2011 dialogului social
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 40 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
 • LEGE nr. 82 din 29 aprilie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
 • LEGE nr. 35 din 3 aprilie 1991 privind regimul investiţiilor străine
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 58 din 1 noiembrie 1974 privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
 • LEGE nr. 543 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 17 martie 2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 180 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 283 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 92*) din 4 august 1992 *** Republicată pentru organizarea judecătorească
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 27 iunie 2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
 • LEGE nr. 195 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 149 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 septembrie 2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • LEGE nr. 42 din 28 aprilie 1992 pentru aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 şi a unor măsuri de protecţie a fondului forestier
 • LEGE nr. 288 din 5 august 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora
 • LEGE nr. 70 din 15 iulie 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru crearea Biroului European de Radiocomunicaţii (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993
 • LEGE nr. 130 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 87 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 493 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 187 din 18 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 528 din 25 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum şi a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • LEGE nr. 295 din 14 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2013 pentru modificarea art. 13 alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie
 • LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
 • LEGE nr. 17 din 2 decembrie 1988 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 210/1988 pentru aplicarea majorării pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusa şi pentru limita de vîrsta, a pensiilor pentru pierderea capacităţii de muncă, a pensiilor invalizilor de război şi a pensiilor militare
 • LEGE nr. 685 din 28 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 132/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi de instalaţii pentru irigat din producţia internă
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 298 din 14 noiembrie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic
 • LEGE nr. 92 din 6 mai 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 15 martie 2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 29 decembrie 1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 157 din 11 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 132 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021