Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 24 octombrie 2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 28 octombrie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 118 din 24 octombrie 2003privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 28 octombrie 2003

  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1Creanțele bugetare reprezentând taxa pe valoarea adăugată, accize, contribuția la Fondul special al drumurilor publice, precum și majorările de întârziere, dobânzile, penalitățile și penalitățile de întârziere, datorate și neachitate de către Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta la data de 30 septembrie 2003, urmează regimul juridic prevăzut de prezenta ordonanță de urgență. Articolul 2(1) În termen de cel mult 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice, poate decide cu privire la emiterea de obligațiuni care să fie subscrise și vărsate de stat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Hotărârile pentru emiterea obligațiunilor se adoptă de organele statutare ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta, în regim de drept comun. Hotărârile prin care se adoptă măsura emiterii de obligațiuni se comunică Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile de la data adoptării. Articolul 3(1) Valoarea emisiunii de obligațiuni este egala cu valoarea obligațiilor datorate bugetului de stat, prevăzute la art. 1.(2) Obligațiunile se emit cu data de 30 septembrie 2003, data de la care se datorează dobânzi, denominate în euro, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naționala a României pentru data de 30 septembrie 2003.(3) Obligațiunile vor fi nominative, dematerializate, transferabile, cu o valoare nominală de 25 euro, purtătoare de dobânda egala cu EURIBOR pentru 12 luni plus 1,5% pe an. În cazul în care rata anuală a profitului realizată de către emitent în anul anterior este de peste 10%, dobânda va fi EURIBOR pentru 12 luni plus 2% pe an, pentru anul curent. Dobânzile sunt plătibile anual.(4) Scadența obligațiunilor va fi de maximum 7 ani și se va stabili prin convenția de emisiune, conform mandatului acordat Ministerului Finanțelor Publice de către Guvern. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, convenția de emisiune va fi reanalizată și transmisă Guvernului. (la 18-04-2005, Alineatul (4) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 89 din 8 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 15 aprilie 2005 ) (5) Emiterea obligațiunilor se face în baza unei convenții de emisiune încheiate de emitent și statul român prin Ministerul Finanțelor Publice, fără oferta publică, care va cuprinde caracteristicile tehnice ale emisiunii, precum și drepturile și obligațiile părților, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Emisiunea de obligațiuni nu este supusă aprobării de către Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare.(6) Convenția de emisiune se încheie în termen de 20 de zile de la data adoptării hotărârii organului statutar al Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta. Articolul 4(1) În termen de 5 zile de la data încheierii convenției de emisiune, statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, subscrie obligațiunile emise conform art. 3. Plata acestora se face prin anularea obligațiilor bugetare prevăzute la art. 1.(2) Se scutesc de la plata dobânzile și penalitățile de orice fel aferente obligațiilor bugetare prevăzute la art. 1, pe perioada de la data de 30 septembrie 2003 și până la data plății prevăzută la alin. (1). Articolul 5Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta va putea opta pentru răscumpărarea obligațiunilor înainte de scadenta, caz în care va plati dobânda acumulată până la data răscumpărării. Articolul 6(1) Dobânzile, sumele rezultate din transferul obligațiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, precum și cele aferente răscumpărării acestora sunt supuse regimului juridic al creanțelor bugetare.(2) Sumele prevăzute la alin. (1), care se cuvin statului, se vărsa la bugetul de stat. Articolul 7Obligațiunile nerăscumpărate în condițiile art. 5 sunt convertibile la data scadenței, la opțiunea emitentului, în acțiuni ordinare având un rang pari passu cu acțiunile ordinare existente la data emisiunii. Valoarea nominală, exprimată în lei, a unei acțiuni sau a totalului valorilor nominale, exprimate în lei, a numărului de acțiuni rezultate din modificarea ulterioară, în sensul diminuării sau majorării valorii nominale, exprimată în lei, a unei acțiuni la data emisiunii va fi egală cu valoarea nominală a unei acțiuni de la data emisiunii, exprimată în lei, înmulțită cu raportul dintre cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Națională a României pentru data scadenței și cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Națională a României pentru data emisiunii. (la 18-04-2005, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 89 din 8 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 15 aprilie 2005 ) Articolul 8(1) Evidenta obligațiunilor emise potrivit prezentei ordonanțe de urgență se tine de către un registru independent privat, pe costul emitentului.(2) În termen de 6 luni de la data emiterii, prin hotărâre a Guvernului, obligațiunile vor fi înregistrate la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare pentru tranzacționarea acestora pe piețele reglementate, în condițiile regulamentului aprobat în acest scop de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. (la 18-04-2005, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 89 din 8 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 15 aprilie 2005 ) Articolul 9Investitorul care deține pachetul majoritar de acțiuni al Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta are drept de preferinta la cumpărarea acțiunilor rezultate din conversia prevăzută la art. 7. Dreptul de preferinta se poate exercita pentru întregul pachet de acțiuni rezultat din conversie sau pentru părți din acesta. Articolul 10Obligatarii, precum și obligatarii beneficiari ai conversiei în acțiuni și/sau succesorii lor în drepturi nu se vor putea opune modificărilor aduse actelor constitutive ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta care sunt făcute în temeiul prevederilor contractului de privatizare. Articolul 11Operațiunile desfășurate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv în vederea înregistrării conversiei la organele competente, sunt scutite de la plata oricăror taxe, tarife sau comisioane. Articolul 12(1) Pe perioada în care statul deține obligațiuni emise în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice instituie supraveghere fiscală permanenta la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta. În acest scop, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice participa în calitate de observator la ședințele consiliului de administrație al societății comerciale.(2) Reprezentantul prevăzut la alin. (1) poate solicita conducerii executive a societății comerciale rapoarte periodice privind modul de gestionare a patrimoniului Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta și situația financiară a acesteia. Articolul 13Prezenta ordonanță de urgență se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 162 alin. (1), și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare. (la 18-04-2005, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 89 din 8 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 15 aprilie 2005 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul economiei și comerțului,
  Dan Ioan Popescu
  București, 24 octombrie 2003.Nr. 118.-------

  Noutăți

 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 404 din 9 noiembrie 2006 privind finanţarea asistenţei pentru dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 septembrie 2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 113 din 7 iunie 2019 pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 252 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 190 din 13 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 135 din 5 iulie 2011 pentru modificarea art. 908 din Codul de comerţ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 111 din 13 martie 2002 pentru ratificarea Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998
 • LEGE nr. 294 din 3 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
 • LEGE nr. 48 din 7 iulie 1994 privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991 şi a drepturilor aferente anului 1993 şi 1994 pentru persoanele ale căror terenuri agricole se afla în patrimoniul regiilor autonome cu activitatea agricolă, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 245 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale
 • LEGE nr. 692 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul-UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 103 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2009
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 19 iulie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 28 iunie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • LEGE nr. 505 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 281 din 23 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
 • LEGE nr. 335 din 3 decembrie 2007 camerelor de comerţ din România
 • LEGE nr. 195 din 23 iunie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 3 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii
 • LEGE nr. 1 din 9 ianuarie 2007 pentru ratificarea Acordului de cooperare stat european cooperant dintre Guvernul României şi Agenţia Spaţială Europeană, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2006
 • LEGE nr. 256 din 14 decembrie 2010 pentru instituirea Zilei limbii tătare
 • LEGE nr. 468 din 25 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 48 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
 • LEGE nr. 92 din 21 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 555 din 23 martie 1865 de instituirea perceptorilor
 • LEGE nr. 115 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 177 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021