Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 9 aprilie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 9 aprilie 2004

  Pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni la Banca Comercială Română - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. este necesară emiterea în regim de urgență a prezentului act normativ, avându-se în vedere faptul că încheierea negocierilor cu BERD și IFC și, implicit, cu asociația salariaților din bancă până la sfârșitul lunii martie 2004 reprezintă o condiție pentru încheierea noului Acord stand-by de supraveghere preventivă, negociat de Guvernul României cu Fondul Monetar Internațional.Totodată, în matricea condiționalităților Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II) se prevede că finalizarea vânzării pachetelor de acțiuni la Banca Comercială Română - S.A. către acționari din sectorul privat să se efectueze până cel târziu la data de 30 aprilie 2004.Prevederile prezentului act normativ sunt de aplicabilitate urgentă pentru a se putea realiza transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor cumpărate de către BERD și IFC în termenele convenite cu organismele financiare internaționale.Nefinalizarea negocierilor cu BERD și IFC pentru achiziționarea pachetului de acțiuni al Băncii Comerciale Române - S.A. până la sfârșitul lunii martie 2004 are ca efect neîncheierea noului Acord stand-by de supraveghere preventivă, negociat de Guvernul României cu Fondul Monetar Internațional, și, implicit, neacordarea celei de-a doua tranșe din PSAL II.Aceste motive justifică pe deplin caracterul de urgență și excepțional.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul juridic pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni la Banca Comercială Română - S.A. de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, denumită în continuare A.P.A.P.S., către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) banca - Banca Comercială Română - S.A., societate bancară pe acțiuni înființată în anul 1990 în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.195/1990 privind organizarea Băncii Comerciale Române - S.A., înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J40/90/23 ianuarie 1991, cu sediul social în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sectorul 3, nr. de licență seria A000002 emis de Banca Națională a României în data de 1 iulie 1994;b) BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu sediul la One Exchange Square, Londra, EC2A 2JN;c) IFC - Corporația Financiară Internațională, organizație internațională înființată prin contractul de asociere dintre țările membre, inclusiv România, cu sediul la 2121 Pennsylvania Avenue N.W., Washington D.C., 20433 Statele Unite ale Americii;d) data privatizării băncii - data la care are loc cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni al băncii de către un investitor strategic, așa cum este definit în documentele tranzacției, dată la care A.P.A.P.S., singură sau împreună cu orice entitate publică, așa cum este definită în documentele tranzacției, nu poate să dețină acțiuni sau dreptul de vot în adunările generale ale acționarilor băncii, care să reprezinte mai mult de 11,825% din capitalul social al băncii, și nici o autoritate publică nu deține, direct sau indirect, puterea de a impune direcția conducerii și politicilor băncii; (la 31-05-2004, Litera d) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 28 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 28 mai 2004 ) e) opțiunea de vânzare - dreptul BERD și IFC de a vinde oricând până la privatizarea băncii și obligația A.P.A.P.S. de a cumpăra toate acțiunile pe care BERD și IFC le dețin în bancă în momentul exercitării acestei opțiuni, așa cum este precizat în documentele tranzacției;f) opțiunea de răscumpărare - dreptul A.P.A.P.S. de a răscumpăra și obligația BERD și IFC de a vinde, parțial sau total, acțiunile pe care acestea le dețin în bancă în momentul exercitării acestei opțiuni în scopul vânzării către un investitor strategic, așa cum este precizat în documentele tranzacției;g) documentele tranzacției - toate documentele încheiate, după caz, de A.P.A.P.S., Ministerul Finanțelor Publice, bancă, BERD și IFC în legătură cu vânzarea unor pachete de acțiuni ale băncii;h) opinia legală a Ministerului Justiției - opinia juridică formulată de către Ministerul Justiției, adresată BERD și IFC, care se referă la legalitatea, validitatea și posibilitatea punerii în executare a următoarelor documente ale tranzacției:– contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între A.P.A.P.S. și BERD;– contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între A.P.A.P.S. și IFC;– contractul opțiunii de vânzare încheiat între A.P.A.P.S. și BERD;– contractul opțiunii de vânzare încheiat între A.P.A.P.S. și IFC;– acordul acționarilor încheiat între A.P.A.P.S., BERD și IFC;– acordul de garanție și despăgubire încheiat de Ministerul Finanțelor Publice și BERD;– acordul de garanție și despăgubire încheiat de Ministerul Finanțelor Publice și IFC. (la 31-05-2004, Litera h) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 28 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 28 mai 2004 ) Capitolul II Finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale băncii către BERD și IFC Articolul 3(1) BERD și IFC au dreptul de exercitare, la prețul prestabilit prin documentele tranzacției, a opțiunii de vânzare către A.P.A.P.S. a acțiunilor pe care le dețin în bancă ca urmare a achiziționării pachetului de acțiuni de la A.P.A.P.S. sau ca urmare a dobândirii de acțiuni ale băncii în cadrul majorărilor de capital social aprobate de adunarea generală a acționarilor băncii, precum și ca urmare a restructurării în orice fel a acțiunilor, așa cum este prevăzută în documentele tranzacției, dobândite prin modalitățile prevăzute în cuprinsul prezentului articol.(2) Pentru respectarea practicilor de efectuare a investițiilor, BERD și IFC au dreptul să exercite opțiunea de vânzare oricând până la privatizarea băncii. Articolul 4(1) A.P.A.P.S. are dreptul de exercitare, la prețul prestabilit prin documentele tranzacției, a opțiunii de răscumpărare, totală sau parțială, a acțiunilor pe care BERD și IFC le dețin în bancă în momentul exercitării acesteia, acțiuni care au fost dobândite conform art. 3 alin. (1).(2) În scopul vânzării către un investitor strategic, așa cum este definit în documentele tranzacției, A.P.A.P.S. are dreptul oricând să exercite opțiunea de răscumpărare. Articolul 5(1) În cazul majorărilor de capital social al băncii, impuse de lege și/sau de reglementările Băncii Naționale a României, A.P.A.P.S. are dreptul să subscrie acțiuni noi, atât corespunzător cotei deținute de stat, cât și corespunzător cotei celorlalți acționari, inclusiv BERD și IFC, dacă aceștia nu au subscris în vederea menținerii cotei de participare la capitalul social al băncii.(2) A.P.A.P.S. poate să-și exercite dreptul de subscriere până la atingerea nivelului de capitalizare impus de lege și/sau de reglementările Băncii Naționale a României. Articolul 6(1) A.P.A.P.S. este mandatată să despăgubească BERD și IFC pentru eventualele daune suportate de acestea, care decurg din încălcarea unor declarații, garanții, fapte sau acte, în conformitate cu documentele tranzacției, indiferent dacă acestea au fost cunoscute de BERD și IFC la data încheierii documentelor tranzacției și a altor obligații.(2) Obligația de despăgubire a A.P.A.P.S. către BERD și IFC poate depăși limita de 50% din prețul plătit de către BERD și IFC pentru acțiunile cumpărate cu valoarea penalităților și a altor costuri aferente daunelor solicitate. Articolul 7(1) Sumele necesare pentru plata de către A.P.A.P.S. a prețului opțiunii de vânzare, respectiv al opțiunii de răscumpărare, sunt asigurate din veniturile încasate de instituțiile implicate în procesul de privatizare din vânzarea acțiunilor deținute de stat la societățile comerciale și din dividende, potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante.(2) În situația în care sumele rezultate din sursele prevăzute la alin. (1) nu acoperă integral prețul exercitării oricăreia dintre aceste opțiuni, diferența va fi acoperită prin prevederea acesteia în bugetul de stat, la Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale, urmând ca reconstituirea sumelor alocate de la bugetul de stat să fie realizată din veniturile obținute potrivit alin. (1).(3) Din sursele prevăzute la alin. (1) și (2) se acoperă și obligația de plată a A.P.A.P.S. pentru sumele prevăzute la art. 6.(4) În cazul în care sumele alocate de bugetul de stat nu se pot reconstitui integral până la data de 31 decembrie a anului respectiv, acestea rămân cheltuieli ale acestui buget. Articolul 8În situația exercitării opțiunii de vânzare de către BERD și IFC, respectiv a opțiunii de răscumpărare de către A.P.A.P.S., pentru regularizarea finală a raporturilor dintre A.P.A.P.S., Ministerul Finanțelor Publice, pe de o parte, și BERD și IFC, pe de altă parte, A.P.A.P.S. și Ministerul Finanțelor Publice sunt mandatate să renunțe, potrivit prevederilor documentelor tranzacției, la toate acțiunile judecătorești sau arbitrale, precum și la drepturile și pretențiile pe care le-ar avea împotriva BERD și IFC în legătură cu oricare și toate aspectele care decurg din documentele tranzacției. Articolul 9(1) În situația exercitării opțiunii de vânzare de către BERD și IFC, respectiv a opțiunii de răscumpărare de către A.P.A.P.S., A.P.A.P.S. și Ministerul Finanțelor Publice sunt mandatate să plătească, potrivit prevederilor documentelor tranzacției, toate sumele reprezentând costurile suportate de BERD și IFC pentru susținerea acțiunilor judecătorești sau arbitrale care au ca obiect realizarea unor drepturi sau pretenții la care BERD și IFC renunță.(2) A.P.A.P.S. va plăti sumele prevăzute la alin. (1) din veniturile obținute potrivit legii, iar Ministerul Finanțelor Publice, din veniturile obținute potrivit art. 7. Articolul 10A.P.A.P.S. este mandatată să renunțe la dreptul de regres împotriva băncii, salariaților și membrilor consiliului de administrație pentru informațiile care au stat la baza declarațiilor și garanțiilor acordate BERD și IFC de către A.P.A.P.S., prin documentele tranzacției. Articolul 11(1) Prin derogare de la prevederile Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, BERD și IFC sunt exceptate de la obligația de notificare a Consiliului Concurenței cu privire la achiziționarea acțiunilor în bancă.(2) BERD și IFC au dreptul să ia măsurile necesare pentru punerea în practică a documentelor tranzacției și să exercite drepturile și obligațiile ce le revin conform acestora. Articolul 12(1) A.P.A.P.S. este mandatată să renunțe la judecată, în toate acțiunile aflate pe rolul instanțelor judecătorești și arbitrale în legătură cu banca, conform documentelor tranzacției.(2) A.P.A.P.S. este mandatată să renunțe, conform documentelor tranzacției, la solicitarea oricăror pretenții, drepturi sau cereri care pot apărea împotriva băncii sau în legătură cu banca până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor cumpărate către BERD și IFC. Articolul 13În situația exercitării opțiunii de vânzare sau a opțiunii de răscumpărare, A.P.A.P.S. și Ministerul Finanțelor Publice sunt mandatate să suporte costurile aferente documentelor necesare a fi încheiate în legătură cu exercitarea respectivelor opțiuni. Sumele reprezentând costurile aferente documentelor tranzacției vor fi acoperite de A.P.A.P.S. din veniturile obținute potrivit legii și de Ministerul Finanțelor Publice din sursele prevăzute la art. 7. Articolul 14(1) Sunt, rămân și vor fi garantate de stat următoarele:a) toate angajamentele extrabilanțiere și răspunderile rezultate din sau în legătură cu Banca Română de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. pentru care banca este răspunzătoare;b) toate răspunderile, inclusiv daunele directe și indirecte rezultate din sau în legătură cu litigiile izvorâte din activitatea Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., pentru care banca este răspunzătoare.(2) Pentru pretențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), nereglementate la data fuziunii Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. cu banca, se acordă garanția statului în aceleași condiții de acordare a garanției pentru angajamentele extrabilanțiere reglementate de art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 30 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru acoperirea integrală a angajamentelor extrabilanțiere și a răspunderilor rezultate din acestea, prevăzute la alin. (1) lit. a), pentru care banca este răspunzătoare, se autorizează Guvernul ca la propunerea băncii să mărească limita stabilită prin art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1999, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pentru pretențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se autorizează Guvernul ca, la propunerea băncii, să completeze lista litigiilor de natura celor reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 iulie 2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 177/2001, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de evoluția litigiilor prezente și/sau de apariția unor eventuale noi litigii în legătură cu activitatea desfășurată de BANCOREX. Articolul 15(1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se subrogă în drepturile și obligațiile Băncii Comerciale Române - S.A. și reprezintă statul, în calitate de garant, în toate procesele și cererile cu care sunt sau vor fi învestite instanțele judecătorești ori arbitrale în legătură cu angajamentele, răspunderile, daunele directe sau indirecte, precum și orice alte obligații ori pretenții, prezente sau viitoare, izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului.(2) Valorificarea de către persoanele îndreptățite a pretențiilor prevăzute la alin. (1) se realizează exclusiv împotriva Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.(3) Sumele de plată stabilite în sarcina Băncii Comerciale Române - S.A. sau a Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, după caz, se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, iar reconstituirea plăților efectuate se face prin executarea garanțiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b).(4) Cheltuielile pentru asigurarea reprezentării în instanțe conform alin. (1), precum și cheltuielile de judecată, în cazul în care banca sau statul cade în pretenții, se suportă din bugetul propriu al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.(5) Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, va formula cereri de intervenție în procesele prevăzute la alin. (1) în condițiile Codului de procedură civilă. (la 01-11-2004, Articolul 15 din Capitolul II a fost modificat de Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 01 noiembrie 2004 ) Articolul 16(1) Se mandatează Ministerul Finanțelor Publice să emită garanțiile de stat în favoarea BERD și IFC pentru garantarea tuturor obligațiilor de plată asumate de A.P.A.P.S. față de BERD și IFC conform documentelor tranzacției, inclusiv obligațiile prevăzute în art. 3, 4 și 6, precum și dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente.(2) Prin derogare de la prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, garanțiile emise conform alin. (1) sunt exceptate de la obligația obținerii aprobării Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, precum și de la plata comisionului la fondul de risc.(3) Garanțiile de stat emise potrivit alin. (1) își încetează valabilitatea în momentul în care oricare și toate plățile către BERD și IFC garantate sunt considerate efectuate în mod irevocabil conform prevederilor documentelor tranzacției. Articolul 17Se mandatează Ministerul Justiției să emită opinia legală către BERD și IFC. Capitolul III Vânzarea unui pachet de acțiuni către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. Articolul 18(1) Se aprobă vânzarea unui pachet de acțiuni de 8% din capitalul social total al băncii către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A., la prețul de 10.350 lei/acțiune.(2) Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat cu Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. intră în vigoare după efectuarea de către BERD și IFC a plății prețului acțiunilor cumpărate.(3) În vederea atingerii obiectivului stabilit prin strategia de privatizare a băncii, respectiv privatizarea băncii, acțiunile cumpărate de membrii Asociației Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. nu pot fi înstrăinate sau grevate cu sarcini până la privatizarea băncii sau până la vânzarea acțiunilor de către BERD și IFC ca urmare a exercitării opțiunii de vânzare.(4) Interdicția prevăzută la alin. (3) se extinde și asupra tuturor drepturilor exercitate aferente acțiunilor. Capitolul IV Guvernanța corporativă a băncii Articolul 19(1) Supravegherea, administrarea și coordonarea activității băncii sunt asigurate de Consiliul de supraveghere ales de Adunarea generală a acționarilor băncii. Consiliul de supraveghere este format din administratori care au atribuțiile stabilite în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în alte prevederi legale.(2) Consiliul de supraveghere deleagă o parte din atribuțiile sale unor comitete formate din administratori, membri ai Consiliului de supraveghere. Articolul 20Activitatea de supraveghere a structurii globale de remunerare a băncii, inclusiv a membrilor conducerii executive a băncii, este delegată Comitetului de remunerare de către Consiliul de supraveghere. Articolul 21Activitatea de supraveghere a realizării politicilor și mecanismelor financiare ale băncii, inclusiv a caracterului adecvat al mecanismelor de control financiar al băncii, este delegată Comitetului de audit și conformitate de către Consiliul de supraveghere. Articolul 22(1) Funcția executivă a băncii, respectiv cea de conducere operativă a băncii, este încredințată Comitetului executiv format din salariați ai băncii, ai cărui membri sunt aleși de Adunarea generală a acționarilor băncii.(2) Comitetul executiv este constituit dintr-un președinte executiv și din vicepreședinți executivi.(3) Nici membrii Comitetului executiv și nici ceilalți salariați ai băncii nu pot face parte din Consiliul de supraveghere. Articolul 23(1) Atribuțiile, competențele, organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere sunt stabilite de Adunarea generală a acționarilor băncii, potrivit Legii nr. 31/1990, Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare, precum și oricărei legi aplicabile, prin documentele tranzacției, și sunt cuprinse în statutul băncii.(2) Consiliul de supraveghere constituit conform art. 19 respectă atribuțiile și competențele consiliului de administrație din Legea nr. 31/1990, Legea nr. 58/1998, precum și pe cele stabilite în sarcina sa prin documentele tranzacției și statutul băncii. Capitolul V Dispoziții finale Articolul 24În situația reorganizării sau desființării A.P.A.P.S., drepturile și obligațiile stabilite în sarcina sa prin prezenta ordonanță de urgență, precum și prin documentele tranzacției sunt preluate de instituția succesoare în drepturi și obligații a A.P.A.P.S. Articolul 25Alineatul 3 al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din Registrul Comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității pentru Privatizare
  și Administrarea Participațiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Mușetescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 7 aprilie 2004.Nr. 18.--------------

  Noutăți

 • LEGE nr. 627 din 19 noiembrie 2002 privind producerea şi comercializarea hameiului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 3 decembrie 2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 586 din 29 octombrie 2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 272 din 22 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 31 martie 2010
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 490 din 1 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti-B, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului*)
 • LEGE nr. 287 din 19 noiembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 3 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 83 din 12 iulie 1996 a serviciilor poştale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 71 din 17 iulie 1992 privind autorizarea garantarea unor credite
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 327 din 5 decembrie 2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune
 • LEGE nr. 628 din 19 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 320 din 20 decembrie 2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 443/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti
 • LEGE nr. 45 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 650/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Construcţiilor Industriale
 • LEGE nr. 133 din 19 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 65 din 15 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1994, emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 131 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 250 din 19 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 • LEGE nr. 185 din 2 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea în anul 1999 a examenelor din învăţământul preuniversitar
 • LEGE nr. 189 din 13 mai 2003 privind asistenţa judiciară internaţionala în materie civilă şi comercială
 • LEGE nr. 23 din 13 ianuarie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 333 din 17 iulie 2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 28 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 478 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 iunie 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
 • LEGE nr. 87 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 148/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi a unor servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 164 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021