Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului(actualizată până la data de 27 ianuarie 2010*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27 ianuarie 2010, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 360 din 8 septembrie 2004; ORDONANŢA nr. 1 din 10 ianuarie 2007 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010.Având în vedere termenul până la care trebuie realizată reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, conform art. 3 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, care justifică caracterul de urgenţă şi excepţional,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) La data de 1 mai 2004 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare îşi schimbă denumirea în Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi se reorganizează prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, instituţie care se desfiinţează. (2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A.V.A.S., este instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în cadrul căreia se preiau şi drepturile, obligaţiile şi atribuţiile Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilite prin actele normative în vigoare în domeniul privatizării, postprivatizării, prin acorduri internaţionale sau alte acte încheiate de către aceasta, conform legii. (3) Organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi sediul A.V.A.S. se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 2 (1) La data comasării, A.V.A.S. preia patrimoniul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, pe bază de protocol încheiat în conformitate cu situaţia financiară întocmită la data de 30 aprilie 2004. (2) La data prevăzută la alin. (1), A.V.A.S. preia personalul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, acesta păstrându-şi aceleaşi drepturi şi obligaţii stabilite prin contractele individuale de muncă, până la încheierea noului contract colectiv de muncă. Articolul 3 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al A.V.A.S. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.------------Alin. (1) al art. 3 a fost repus în vigoare prin abrogarea ORDONANŢEI nr. 1 din 10 ianuarie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 8 aprilie 2008. (2) Pentru anul 2004 bugetul de venituri şi cheltuieli al A.V.A.S. se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 1 mai 2004. Articolul 4------------Alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de litera b) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.------------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de litera b) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. (3) Administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor provenite din veniturile obţinute din privatizare se fac potrivit art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5A.V.A.S. îndeplineşte următoarele atribuţii: a) cele prevăzute la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, republicată; b) aplicarea strategiei Guvernului privind finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul deţine acţiuni/părţi sociale, aflate în portofoliul său; c) administrarea participaţiilor statului, în calitate de acţionar/asociat, la societăţile comerciale aflate în portofoliul său; d) vânzarea acţiunilor/părţilor sociale deţinute de stat la societăţile comerciale aflate în portofoliul său, prin metodele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare; e) monitorizarea modului în care sunt respectate clauzele din contractele de privatizare, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 (1) Supravegherea şi îndrumarea activităţii A.V.A.S. sunt asigurate de un consiliu de supraveghere şi îndrumare, format din 9 membri, în următoarea componenţă: a) un preşedinte, care este reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; b) 8 membri, respectiv câte un reprezentant al Băncii Naţionale a României, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Justiţiei, Autorităţii Naţionale de Control, Cancelariei Primului-Ministru, Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. (2) Membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare sunt numiţi prin hotărâre a Guvernului, la propunerea conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul financiar-bancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor. (4) Membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare nu pot fi parlamentari, fiindu-le interzis să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altă natură, care i-ar pune într-o poziţie în care interesul lor personal ar intră în conflict cu obligaţiile şi îndatoririle lor faţă de A.V.A.S. (5) Revocarea din funcţie a oricărui membru al Consiliului de supraveghere şi îndrumare se face prin hotărâre a Guvernului, caz în care conducătorul instituţiei al cărei reprezentant a fost revocat va face o nouă propunere în termen de 10 zile. Articolul 7 (1) Consiliul de supraveghere şi îndrumare are următoarele atribuţii principale: a) avizează şi propune Guvernului aprobarea şi modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al A.V.A.S.;------------Litera a) a alin. (1) al art. 7 a fost repusă în vigoare prin abrogarea ORDONANŢEI nr. 1 din 10 ianuarie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 8 aprilie 2008. b) aprobă structura organizatorică a A.V.A.S.; c) aprobă raportul anual de activitate al A.V.A.S.; d) aprobă politica şi strategia în domeniul valorificării activelor statului şi întocmeşte, în vederea aprobării de către Guvern, strategia şi politica în domeniul privatizării; e) supraveghează şi îndrumă activitatea A.V.A.S., în vederea ducerii la îndeplinire a strategiilor şi direcţiilor de acţiune aprobate; f) stabileşte limitele valorice ale activelor statului pentru care selectează şi aprobă metoda de valorificare şi mărimea capitalului social al societăţilor pentru care urmează a se stabili metoda de privatizare; g) aprobă combinarea metodelor de valorificare, utilizarea succesivă a mai multe metode pentru valorificarea aceloraşi active, reluarea metodelor de valorificare pentru creanţele care depăşesc limitele valorice stabilite în condiţiile prevăzute la lit. f); h) aprobă regularizarea diferenţelor valorice care apar în procesul de valorificare a activelor statului. (2) Consiliul de supraveghere şi îndrumare îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (3) Consiliul de supraveghere şi îndrumare se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, hotărând cu majoritatea voturilor membrilor săi. (4) La şedinţele Consiliului de supraveghere şi îndrumare participă, fără drept de vot, preşedintele A.V.A.S. Articolul 8 (1) A.V.A.S. este condusă de un preşedinte, ajutat de 4 vicepreşedinţi. (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt numiţi prin decizie a primului-ministru. (3) Preşedintele este ordonator principal de credite. Articolul 9 (1) Preşedintele A.V.A.S. are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă A.V.A.S. în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii, cu persoanele juridice şi fizice române şi străine, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale; b) asigură conducerea A.V.A.S.; c) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul A.V.A.S.; d) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului de supraveghere şi îndrumare politica şi strategia în domeniul administrării şi valorificării activelor statului aflate în portofoliul A.V.A.S, inclusiv în domeniul privatizării, şi răspunderile ce revin personalului acesteia; e) asigură elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al A.V.A.S., pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere şi îndrumare; f) acordă prin ordin înlesniri la plata creanţelor fiscale preluate în temeiul unor acte normative; g) dispune măsuri operative pentru executarea dispoziţiilor legale privind A.V.A.S., precum şi pentru îndeplinirea politicii şi strategiei în domeniul administrării şi valorificării activelor statului din portofoliul A.V.A.S., inclusiv în domeniul privatizării; h) prezintă primului-ministru, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate al A.V.A.S., aprobat de Consiliul de supraveghere şi îndrumare; la solicitarea primului-ministru, preşedintele A.V.A.S. prezintă rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operaţiuni determinate; i) aprobă conţinutul mandatelor speciale ale reprezentanţilor A.V.A.S. în adunările generale ale societăţilor comerciale, definite şi preluate conform legii în portofoliul A.V.A.S., întrunite pentru a lua hotărâri cu privire la:- dizolvarea, lichidarea, închiderea operaţională sau prelungirea duratei de funcţionare a societăţii comerciale;- desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale societăţii comerciale;- fuziune sau divizare;- desfiinţarea unor sedii secundare, definite potrivit legii;- majorarea sau reducerea capitalului social;- modificarea obiectului de activitate;- constituirea de garanţii asupra bunurilor societăţii comerciale sau închirierea acestora;- vânzarea de active. (2) Preşedintele îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (3) Pe lângă preşedinte funcţionează colegiul director ca organ colectiv de analiză şi evaluare, cu caracter consultativ. Componenţa, atribuţiile şi modalităţile de lucru ale colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.V.A.S., aprobat de Consiliul de supraveghere şi îndrumare. Articolul 10 (1) Vicepreşedinţii A.V.A.S. exercită atribuţiile delegate de către preşedinte. Atribuţiile şi răspunderile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui. (2) În cazul în care preşedintele, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleagă prin ordin pe unul dintre vicepreşedinţi să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.------------Art. 11 a fost abrogat de litera b) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. Articolul 12 (1) Activitatea A.V.A.S. în domeniul privatizării şi monitorizării postprivatizare se desfăşoară pe principii comerciale. (2) Obligaţiile investitorilor, stipulate în contractele de privatizare, nu sunt considerate obligaţii bugetare. Articolul 13Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, se modifică începând cu data de 1 mai 2004 după cum urmează:1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind valorificarea unor active ale statului"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează: a) valorificarea creanţelor neperformante preluate de la bănci, persoane juridice române, cu capital parţial de stat, în scopul pregătirii pentru privatizare şi creşterii gradului de solvabilitate a acestora; b) valorificarea unor creanţe fiscale preluate în temeiul unor acte normative; c) valorificarea unor creanţe comerciale preluate în temeiul unor acte normative; d) administrarea acţiunilor sau părţilor sociale deţinute de stat, în calitate de acţionar sau asociat; e) valorificarea acţiunilor sau părţilor sociale deţinute de stat, în calitate de acţionar/asociat sau creditor; f) valorificarea unor active ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Activele statului supuse valorificării potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă cuprind: a) creanţe neperformante preluate de la băncile cu capital parţial de stat; b) bunurile mobile şi imobile dobândite de bănci în procedura executării silite ori prin realizarea garanţiilor, precum şi bunuri declarate urmăribile, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă; c) creanţe comerciale asociate creanţelor neperformante preluate; d) creanţe fiscale preluate în temeiul unor acte normative; e) creanţe comerciale preluate în temeiul unor acte normative; f) acţiuni sau părţi sociale deţinute de stat; g) active ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar. (2) Creanţele neperformante prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi identificate şi selectate de băncile cu capital parţial de stat, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) bancă - persoana juridică autorizată să desfăşoare cu titlu profesional, în principal, activităţi de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite în cont propriu; b) creanţe neperformante - credite sau plasamente, reprezentând principal şi dobânzi, acordate sau efectuate de bănci, clasificate în categoria «îndoielnic» sau «pierdere», după caz, potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României în domeniul clasificării creditelor şi plasamentelor, constituirii, regularizării şi utilizării provizioanelor specifice de risc de credit; c) valoare nominală - valoarea activelor statului preluate şi supuse valorificării potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, astfel cum este înregistrată în evidenţele contabile ale băncii sau ale altei entităţi cedente; d) valoare netă - valoarea nominală a activelor statului supuse valorificării, diminuată cu valoarea provizioanelor constituite potrivit legii; e) valoare realizabilă - valoarea estimată a activelor statului supuse valorificării, ţinându-se seama de valoarea de piaţă a acestora şi de cheltuielile de administrare efectuate până la data înstrăinării acestora; f) valoare tranzacţionată - valoarea realizată ca urmare a valorificării activelor statului preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă; g) creanţe comerciale asociate creanţelor preluate creanţe comerciale aparţinând unor debitori cedaţi asupra altor debitori cedaţi, preluaţi potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, care asigură activelor statului un grad sporit de recuperare; h) creanţe fiscale - drepturi patrimoniale care rezultă din raporturile de drept material fiscal, preluate în temeiul unor acte normative."5. Capitolul II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIAutoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului"6. Articolele 4-8 se abrogă.7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Finanţarea A.V.A.S. este asigurată din următoarele surse, ale căror formare, administrare, angajare şi utilizare se fac potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi reglementărilor legale aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii: a) sume rezultate din valorificarea activelor statului menţionate la art. 2 alin. (1); b) onorarii aferente serviciilor de consultanţă prestate de A.V.A.S. pe bază de contract; c) alte surse prevăzute de actele normative în vigoare aplicabile activităţii A.V.A.S. (2) Pentru desfăşurarea activităţii proprii, A.V.A.S. poate folosi bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de la persoane fizice şi juridice, române sau străine, sub formă de donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii."8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În vederea îndeplinirii rolului său, A.V.A.S. are următoarele atribuţii principale: a) preluarea cu plată a creanţelor neperformante şi a creanţelor comerciale asociate acestora. Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face în condiţiile art. 17; b) preluarea fără plată a unor creanţe fiscale, conform legii; c) preluarea cu/fără plată a unor creanţe comerciale, conform legii; d) preluarea fără plată a unor acţiuni/părţi sociale deţinute de stat; e) exercitarea tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar/asociat a statului; f) valorificarea creanţelor neperformante, creanţelor comerciale şi a creanţelor fiscale preluate, la valoarea nominală a acestora, prin:- plata eşalonată, efectuată de debitor după încheierea unei convenţii de eşalonare cu A.V.A.S., asigurată în mod corespunzător cu garanţii;- cesiunea creanţelor, prin negociere directă, ca urmare a primirii unei oferte de cumpărare;- subrogaţia în drepturile de creanţă ale A.V.A.S., prin negociere directă, ca urmare a primirii unei oferte de plată integrală de la un terţ;- stingerea creanţelor ca efect al dării în plată;- conversia creanţelor în acţiuni; g) valorificarea creanţelor neperformante, creanţelor comerciale şi a creanţelor fiscale preluate, la valoarea de piaţă a acestora, rezultată din raportul dintre cerere şi ofertă, prin:- cesiunea creanţelor prin licitaţie publică;- executarea silită prin poprirea tuturor veniturilor debitorului, urmăribile potrivit legii;- executarea silită a bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea debitorului sau garanţilor, declarate urmăribile potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea valorificării prin licitaţie publică;- alte măsuri de natură să faciliteze valorificarea superioară a creanţelor, inclusiv valorificarea asociată cu creanţe comerciale preluate de către A.V.A.S.; h) valorificarea acţiunilor deţinute de stat şi administrate de A.V.A.S., la valoarea de piaţă a acestora, rezultată din raportul dintre cerere şi ofertă, prin:- operaţiuni specifice pieţelor reglementate, interne sau internaţionale, pentru societăţile deţinute public;- cesiunea acţiunilor prin licitaţie publică, internă sau internaţională, pentru societăţile de tip închis; i) valorificarea părţilor sociale deţinute de stat şi administrate de A.V.A.S., la valoarea de piaţă a acestora, rezultată din raportul dintre cerere şi ofertă, prin:- cesiunea părţilor sociale prin negociere directă, în cazul în care există şi alţi asociaţi în societatea comercială;- cesiunea părţilor sociale prin licitaţie publică; j) valorificarea unor active ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar, prin licitaţie publică. (2) A.V.A.S. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin acte normative."8^1. După alineatul (2) al articolului 25 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins: (3) Conturile bancare ale A.V.A.S. sunt supuse prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2002.-------------Pct. 8^1 al art. 13 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 360 din 8 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 10 septembrie 2004.9. Alineatul (1) al articolului 34 se abrogă.10. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) După comunicarea către debitor a titlului executoriu, A.V.A.S. poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natură pe care debitorul le deţine în orice bancă sau organizaţie cooperatistă de credit, indiferent de moneda în care sunt constituite. (2) Poprirea nu este supusă validării. (3) Poprirea înfiinţată anterior ca măsură asiguratorie devine executorie prin comunicarea copiei de pe titlul executoriu, făcută terţului poprit, şi înştiinţarea despre aceasta a debitorului. (4) Terţul poprit este obligat ca, în termen de două zile de la primirea comunicării ce i s-a făcut potrivit alin. (1) şi (3), să confirme în scris blocarea conturilor. (5) Poprirea se consideră înfiinţată la data la care terţul poprit, prin înştiinţarea transmisă A.V.A.S., confirmă că datorează sume de bani debitorului, iar în lipsă, la data expirării termenului prevăzut la alin. (4). (6) După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat să facă de îndată reţinerile prevăzute de lege şi să vireze sumele reţinute în contul indicat de A.V.A.S., comunicând totodată în scris despre existenţa altor creditori. (7) În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, terţul poprit îi va anunţa în scris despre aceasta pe creditori şi va proceda la distribuirea sumelor. (8) Încălcarea prevederilor alin. (6) şi (7) atrage nulitatea oricărei plăţi şi răspunderea solidară a băncii şi debitorului, în limita sumelor sustrase blocării."11. Articolul 75 va avea următorul cuprins:"Art. 75. - (1) În cazul în care la a treia licitaţie nu se oferă preţul de pornire sau nu se prezintă nici un ofertant, A.V.A.S. va putea fie să adjudece bunul în contul creanţei, caz în care se va proceda la o diminuare a creanţei cu 50% din preţul bunului stabilit prin expertiză potrivit art. 71 alin. (1), fie să solicite evaluatorului o actualizare a valorii de piaţă stabilite anterior. În acest caz A.V.A.S. va relua procedura de vânzare prin licitaţie pornind de la noul preţ de referinţă, până la vânzarea bunului sau schimbarea metodei de valorificare. (2) A.V.A.S. este autorizată să identifice posibilităţi de valorificare superioară pentru bunurile adjudecate potrivit alin. (1). (3) În situaţia în care s-a procedat la adjudecarea de către A.V.A.S. a bunurilor supuse executării silite, acestea vor trece în proprietatea privată a statului şi în administrarea A.V.A.S., pe baza procesului-verbal de adjudecare în contul creanţei, care constituie titlu de proprietate. (4) Acelaşi regim îl vor avea şi bunurile acceptate de A.V.A.S. ca dare în plată pentru stingerea obligaţiei de plată a debitorului cedat. Convenţia de dare în plată constituie titlu de proprietate. (5) Bunurile adjudecate de A.V.A.S., precum şi cele acceptate ca dare în plată pentru stingerea obligaţiei de plată a debitorului, reglementate în prezentul articol, pot fi transmise fără plată în domeniul public al statului, în condiţiile legii, cu rectificarea corespunzătoare a indicatorilor de venituri şi cheltuieli-transferuri din bugetul de venituri şi cheltuieli al A.V.A.S., în sensul diminuării lor, cu valoarea înregistrată în evidenţa contabilă." Articolul 14În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare şi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, începând cu data de 1 mai 2004, cu denumirea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Articolul 15Pe data de 1 mai 2004 se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 225/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 16Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Preşedintele Autorităţii pentru ValorificareaActivelor Bancare,Mircea UrsachePreşedintele Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participaţiilor Statului,Ovidiu Tiberiu Muşetescup. Ministrul finanţelor publice,Neculae Eugeniu Plăiaşu,secretar de statBucureşti, 15 aprilie 2004.Nr. 23.---------------

Noutăți

 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 580 din 22 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • LEGE nr. 71 din 17 iulie 1992 privind autorizarea garantarea unor credite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 198 din 7 noiembrie 2011 privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 265 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2004 dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005
 • LEGE nr. 9 din 9 mai 1968 pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 653 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 206 din 11 noiembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 9 din 10 ianuarie 2002 privind denunţarea Convenţiei internaţionale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • LEGE nr. 364 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 28 octombrie 1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 64 din 23 martie 2005 privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului şi a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 octombrie 2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
 • LEGE nr. 130 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 29 iunie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 16 iunie 1997 privind regimul investiţiilor străine în România
 • LEGE nr. 25 din 23 februarie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, care modifică Acordul anual de finanţare 2004, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 7 iulie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 171 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 289 din 5 august 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 10 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
 • LEGE nr. 52 din 9 aprilie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de reforma a învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 277 din 4 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 79 din 23 decembrie 1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 7 octombrie 1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 31 mai 2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 29 iunie 2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism
 • LEGE nr. 9 din 29 martie 1974 privind controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 197 din 17 noiembrie 1997 privind instituirea Zilei adolescentului
 • LEGE nr. 516 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 104 din 26 mai 1998 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Columbia, semnat la Bucureşti la 31 iulie 1997
 • LEGE nr. 406 din 13 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
 • LEGE nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
 • LEGE nr. 526 din 25 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • LEGE nr. 39 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 346 din 22 decembrie 2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iulie 2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021