Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului(actualizată până la data de 27 iulie 2014*)

------------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 360 din 8 septembrie 2004; ORDONANŢA nr. 1 din 10 ianuarie 2007 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012; LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013; ORDONANŢA nr. 3 din 23 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere termenul până la care trebuie realizată reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, conform art. 3 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, care justifică caracterul de urgenţă şi excepţional,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) La data de 1 mai 2004 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare îşi schimbă denumirea în Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi se reorganizează prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, instituţie care se desfiinţează.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, denumită în continuare A.A.A.S., este instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. (3) Organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi sediul A.A.A.S. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.-----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 2 (1) La data comasării, A.A.A.S. preia patrimoniul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, pe bază de protocol încheiat în conformitate cu situaţia financiară întocmită la data de 30 aprilie 2004. (2) La data prevăzută la alin. (1), A.A.A.S. preia personalul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, acesta păstrându-şi aceleaşi drepturi şi obligaţii stabilite prin contractele individuale de muncă, până la încheierea noului contract colectiv de muncă.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 3 (1) Finanţarea cheltuielilor de personal, a celor aferente funcţionării A.A.A.S. şi a celor pentru reprezentarea României, de către A.A.A.S., în faţa Curţii de Arbitraj Internaţională a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii se asigură integral de la bugetul de stat.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi de valorificare a activelor statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (3) Veniturile realizate din activitatea de administrare şi privatizare urmează regimul stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare.-----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013.(3^1) Conturile bancare ale A.A.A.S. sunt supuse dispoziţiilor legale privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, cu excepţia conturilor din care se plătesc obligaţiile care constau în drepturi de natură salarială stabilite prin titluri executorii, în limita sumelor necesare pentru plata acestor obligaţii, care se plătesc conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013. Executările silite vor viza toate sumele disponibile existente în conturile instituţiei, cu excepţia conturilor deschise pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1).-----------Alin. (3^1) al art. 3 a fost modificat de art. unic din ORDONANŢA nr. 3 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 24 iulie 2014. (4) Cheltuielile directe aferente activităţii de privatizare şi administrare a participaţiilor statului şi activităţii de valorificare a activelor statului se deduc din sumele încasate, iar cheltuielile indirecte se repartizează pe cele două activităţi proporţional cu veniturile încasate.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011. Articolul 4------------Alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de litera b) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.------------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de litera b) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. (3) Administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor provenite din veniturile obţinute din privatizare se fac potrivit art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5A.A.A.S. îndeplineşte următoarele atribuţii:-----------Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. a) cele prevăzute la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, republicată; b) aplicarea strategiei Guvernului privind finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul deţine acţiuni/părţi sociale, aflate în portofoliul său; c) administrarea participaţiilor statului, în calitate de acţionar/asociat, la societăţile comerciale aflate în portofoliul său; d) vânzarea acţiunilor/părţilor sociale deţinute de stat la societăţile comerciale aflate în portofoliul său, prin metodele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare; e) monitorizarea modului în care sunt respectate clauzele din contractele de privatizare, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5^1 (1) Pentru executarea silită a titlurilor executorii, astfel cum sunt definite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, A.A.A.S. îşi poate organiza corpul propriu de executori fiscali. (2) Corpul propriu de executori fiscali se numeşte prin ordin al preşedintelui A.A.A.S. şi are competenţă pe întregul teritoriu al ţării. (3) Procedura de executare silită pentru valorificarea activelor pusă în aplicare de către corpul propriu de executori fiscali ai A.A.A.S. se realizează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.-----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. Articolul 6 (1) Coordonarea activităţii A.A.A.S. este asigurată de ministrul economiei. În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul economiei este sprijinit de un Consiliu de supraveghere şi îndrumare a activităţii A.A.A.S., format din 5 membri, respectiv câte un reprezentant al Ministerului Economiei, care va îndeplini rolul de preşedinte, al Ministerului Justiţiei, al Secretariatului General al Guvernului, al Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Ministerului Finanţelor Publice.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. (2) Desemnarea membrilor Consiliului de supraveghere şi îndrumare se realizează prin ordin al conducătorului instituţiilor prevăzute la alin. (1).-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. (3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul financiarbancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor. (4) Membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare nu pot fi parlamentari, fiindu-le interzis să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altă natură, care i-ar pune într-o poziţie în care interesul lor personal ar intra în conflict cu obligaţiile şi îndatoririle lor faţă de A.A.A.S.-----------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (5) Revocarea din funcţie a oricărui membru al Consiliului de supraveghere şi îndrumare se realizează prin ordin al conducătorului instituţiei al cărui reprezentant a fost revocat, caz în care se va desemna o nouă persoană, în termen de 10 zile de la data revocării.-----------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere şi îndrumare se aprobă prin ordin al ministrului economiei.-----------Alin. (6) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. (7) Membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare primesc o indemnizaţie lunară al cărei cuantum se stabileşte prin ordin al ministrului economiei. Indemnizaţia nu poate depăşi 50% din cea a preşedintelui A.A.A.S.-----------Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. Articolul 7 (1) Consiliul de supraveghere şi îndrumare are următoarele atribuţii principale: a) avizează şi propune Guvernului aprobarea şi modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi de valorificare a activelor statului;-----------Litera a) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011. b) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.A.A.S.;-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) aprobă raportul anual de activitate al A.A.A.S.;-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. d) aprobă politica şi strategia în domeniul valorificării activelor statului şi întocmeşte, în vederea aprobării de către Guvern, strategia şi politica în domeniul privatizării; e) supraveghează şi îndrumă activitatea A.A.A.S., în vederea ducerii la îndeplinire a strategiilor şi direcţiilor de acţiune aprobate;-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. f) stabileşte limitele valorice ale activelor statului pentru care selectează şi aprobă metoda de valorificare şi mărimea capitalului social al societăţilor pentru care urmează a se stabili metoda de privatizare; g) aprobă combinarea metodelor de valorificare, utilizarea succesivă a mai multe metode pentru valorificarea aceloraşi active, reluarea metodelor de valorificare pentru creanţele care depăşesc limitele valorice stabilite în condiţiile prevăzute la lit. f); h) aprobă regularizarea diferenţelor valorice care apar în procesul de valorificare a activelor statului. (2) Consiliul de supraveghere şi îndrumare îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (3) Consiliul de supraveghere şi îndrumare se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, hotărând cu majoritatea voturilor membrilor săi. (4) La şedinţele Consiliului de supraveghere şi îndrumare participă, fără drept de vot, preşedintele A.A.A.S.-----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 8 (1) A.A.A.S. este condusă de un preşedinte şi de 3 vicepreşedinţi.-----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013.(1^1) Funcţia de preşedinte al A.A.A.S. este asimilată funcţiei de secretar de stat, iar funcţia de vicepreşedinte al A.A.A.S. este asimilată funcţiei de subsecretar de stat.-----------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt numiţi prin decizie a primului-ministru. (3) Preşedintele este ordonator principal de credite atât pentru cheltuielile care se asigură de la bugetul de stat, cât şi pentru bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi de valorificare a activelor statului.-----------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011. Articolul 9 (1) Preşedintele A.A.A.S. are următoarele atribuţii principale:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. a) reprezintă A.A.A.S. în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii, cu persoanele juridice şi fizice române şi străine, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. b) asigură conducerea A.A.A.S.;-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul A.A.A.S.;-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. d) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului de supraveghere şi îndrumare politica şi strategia în domeniul administrării şi valorificării activelor statului aflate în portofoliul A.A.A.S, inclusiv în domeniul privatizării, şi răspunderile ce revin personalului acesteia;-----------Lit. d) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. e) asigură elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi de valorificare a activelor statului, pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere şi îndrumare;-----------Litera e) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011. f) acordă, prin ordin, înlesniri la plata creanţelor fiscale preluate în temeiul unor acte normative, cu respectarea prevederilor în materia ajutorului de stat;-----------Lit. f) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. g) dispune măsuri operative pentru executarea dispoziţiilor legale privind A.A.A.S., precum şi pentru îndeplinirea politicii şi strategiei în domeniul administrării şi valorificării activelor statului din portofoliul A.A.A.S., inclusiv în domeniul privatizării;-----------Lit. g) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. h) prezintă, cu avizul ministrului economiei, prim-ministrului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate a A.A.A.S.; la solicitarea ministrului economiei sau a prim-ministrului, preşedintele A.A.A.S. prezintă rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operaţiuni determinate;-----------Lit. h) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. i) aprobă conţinutul mandatelor speciale ale reprezentanţilor A.A.A.S. în adunările generale ale societăţilor comerciale, definite şi preluate conform legii în portofoliul A.A.A.S., întrunite pentru a lua hotărâri cu privire la:- dizolvarea, lichidarea, închiderea operaţională sau prelungirea duratei de funcţionare a societăţii comerciale;- desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale societăţii comerciale;- fuziune sau divizare;- desfiinţarea unor sedii secundare, definite potrivit legii;- majorarea sau reducerea capitalului social;- modificarea obiectului de activitate;- constituirea de garanţii asupra bunurilor societăţii comerciale sau închirierea acestora;- vânzarea de active.-----------Lit. i) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Preşedintele îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (3) Pe lângă preşedinte funcţionează colegiul director ca organ colectiv de analiză şi evaluare, cu caracter consultativ. Componenţa, atribuţiile şi modalităţile de lucru ale colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.A.A.S., aprobat de Consiliul de supraveghere şi îndrumare.-----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 10 (1) Vicepreşedinţii A.A.A.S. exercită atribuţiile delegate de către preşedinte. Atribuţiile şi răspunderile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) În cazul în care preşedintele, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleagă prin ordin pe unul dintre vicepreşedinţi să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.------------Art. 11 a fost abrogat de litera b) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. Articolul 12 (1) Activitatea A.A.A.S. în domeniul privatizării şi monitorizării postprivatizare se desfăşoară pe principii comerciale.-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Obligaţiile investitorilor, stipulate în contractele de privatizare, nu sunt considerate obligaţii bugetare. Articolul 13Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, se modifică începând cu data de 1 mai 2004 după cum urmează:1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind valorificarea unor active ale statului"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează: a) valorificarea creanţelor neperformante preluate de la bănci, persoane juridice române, cu capital parţial de stat, în scopul pregătirii pentru privatizare şi creşterii gradului de solvabilitate a acestora; b) valorificarea unor creanţe fiscale preluate în temeiul unor acte normative; c) valorificarea unor creanţe comerciale preluate în temeiul unor acte normative; d) administrarea acţiunilor sau părţilor sociale deţinute de stat, în calitate de acţionar sau asociat; e) valorificarea acţiunilor sau părţilor sociale deţinute de stat, în calitate de acţionar/asociat sau creditor; f) valorificarea unor active ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Activele statului supuse valorificării potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă cuprind: a) creanţe neperformante preluate de la băncile cu capital parţial de stat; b) bunurile mobile şi imobile dobândite de bănci în procedura executării silite ori prin realizarea garanţiilor, precum şi bunuri declarate urmăribile, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă; c) creanţe comerciale asociate creanţelor neperformante preluate; d) creanţe fiscale preluate în temeiul unor acte normative; e) creanţe comerciale preluate în temeiul unor acte normative; f) acţiuni sau părţi sociale deţinute de stat; g) active ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar. (2) Creanţele neperformante prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi identificate şi selectate de băncile cu capital parţial de stat, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) bancă - persoana juridică autorizată să desfăşoare cu titlu profesional, în principal, activităţi de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi de acordare de credite în cont propriu; b) creanţe neperformante - credite sau plasamente, reprezentând principal şi dobânzi, acordate sau efectuate de bănci, clasificate în categoria «îndoielnic» sau «pierdere», după caz, potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României în domeniul clasificării creditelor şi plasamentelor, constituirii, regularizării şi utilizării provizioanelor specifice de risc de credit; c) valoare nominală - valoarea activelor statului preluate şi supuse valorificării potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, astfel cum este înregistrată în evidenţele contabile ale băncii sau ale altei entităţi cedente; d) valoare netă - valoarea nominală a activelor statului supuse valorificării, diminuată cu valoarea provizioanelor constituite potrivit legii; e) valoare realizabilă - valoarea estimată a activelor statului supuse valorificării, ţinându-se seama de valoarea de piaţă a acestora şi de cheltuielile de administrare efectuate până la data înstrăinării acestora; f) valoare tranzacţionată - valoarea realizată ca urmare a valorificării activelor statului preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă; g) creanţe comerciale asociate creanţelor preluate creanţe comerciale aparţinând unor debitori cedaţi asupra altor debitori cedaţi, preluaţi potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, care asigură activelor statului un grad sporit de recuperare; h) creanţe fiscale - drepturi patrimoniale care rezultă din raporturile de drept material fiscal, preluate în temeiul unor acte normative."5. Capitolul II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIAutoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului"6. Articolele 4-8 se abrogă.7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Finanţarea A.V.A.S. este asigurată din următoarele surse, ale căror formare, administrare, angajare şi utilizare se fac potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi reglementărilor legale aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii: a) sume rezultate din valorificarea activelor statului menţionate la art. 2 alin. (1); b) onorarii aferente serviciilor de consultanţă prestate de A.V.A.S. pe bază de contract; c) alte surse prevăzute de actele normative în vigoare aplicabile activităţii A.V.A.S. (2) Pentru desfăşurarea activităţii proprii, A.V.A.S. poate folosi bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de la persoane fizice şi juridice, române sau străine, sub formă de donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii."8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În vederea îndeplinirii rolului său, A.V.A.S. are următoarele atribuţii principale: a) preluarea cu plată a creanţelor neperformante şi a creanţelor comerciale asociate acestora. Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face în condiţiile art. 17; b) preluarea fără plată a unor creanţe fiscale, conform legii; c) preluarea cu/fără plată a unor creanţe comerciale, conform legii; d) preluarea fără plată a unor acţiuni/părţi sociale deţinute de stat; e) exercitarea tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar/asociat a statului; f) valorificarea creanţelor neperformante, creanţelor comerciale şi a creanţelor fiscale preluate, la valoarea nominală a acestora, prin:- plata eşalonată, efectuată de debitor după încheierea unei convenţii de eşalonare cu A.V.A.S., asigurată în mod corespunzător cu garanţii;- cesiunea creanţelor, prin negociere directă, ca urmare a primirii unei oferte de cumpărare;- subrogaţia în drepturile de creanţă ale A.V.A.S., prin negociere directă, ca urmare a primirii unei oferte de plată integrală de la un terţ;- stingerea creanţelor ca efect al dării în plată;- conversia creanţelor în acţiuni; g) valorificarea creanţelor neperformante, creanţelor comerciale şi a creanţelor fiscale preluate, la valoarea de piaţă a acestora, rezultată din raportul dintre cerere şi ofertă, prin:- cesiunea creanţelor prin licitaţie publică;- executarea silită prin poprirea tuturor veniturilor debitorului, urmăribile potrivit legii;- executarea silită a bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea debitorului sau garanţilor, declarate urmăribile potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea valorificării prin licitaţie publică;- alte măsuri de natură să faciliteze valorificarea superioară a creanţelor, inclusiv valorificarea asociată cu creanţe comerciale preluate de către A.V.A.S.; h) valorificarea acţiunilor deţinute de stat şi administrate de A.V.A.S., la valoarea de piaţă a acestora, rezultată din raportul dintre cerere şi ofertă, prin:- operaţiuni specifice pieţelor reglementate, interne sau internaţionale, pentru societăţile deţinute public;- cesiunea acţiunilor prin licitaţie publică, internă sau internaţională, pentru societăţile de tip închis; i) valorificarea părţilor sociale deţinute de stat şi administrate de A.V.A.S., la valoarea de piaţă a acestora, rezultată din raportul dintre cerere şi ofertă, prin:- cesiunea părţilor sociale prin negociere directă, în cazul în care există şi alţi asociaţi în societatea comercială;- cesiunea părţilor sociale prin licitaţie publică; j) valorificarea unor active ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar, prin licitaţie publică. (2) A.V.A.S. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin acte normative."8^1. După alineatul (2) al articolului 25 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins: (3) Conturile bancare ale A.V.A.S. sunt supuse prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2002.-------------Pct. 8^1 al art. 13 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 360 din 8 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 10 septembrie 2004.9. Alineatul (1) al articolului 34 se abrogă.10. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) După comunicarea către debitor a titlului executoriu, A.V.A.S. poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natură pe care debitorul le deţine în orice bancă sau organizaţie cooperatistă de credit, indiferent de moneda în care sunt constituite. (2) Poprirea nu este supusă validării. (3) Poprirea înfiinţată anterior ca măsură asigurătorie devine executorie prin comunicarea copiei de pe titlul executoriu, făcută terţului poprit, şi înştiinţarea despre aceasta a debitorului. (4) Terţul poprit este obligat ca, în termen de două zile de la primirea comunicării ce i s-a făcut potrivit alin. (1) şi (3), să confirme în scris blocarea conturilor. (5) Poprirea se consideră înfiinţată la data la care terţul poprit, prin înştiinţarea transmisă A.V.A.S., confirmă că datorează sume de bani debitorului, iar în lipsă, la data expirării termenului prevăzut la alin. (4). (6) După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat să facă de îndată reţinerile prevăzute de lege şi să vireze sumele reţinute în contul indicat de A.V.A.S., comunicând totodată în scris despre existenţa altor creditori. (7) În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, terţul poprit îi va anunţa în scris despre aceasta pe creditori şi va proceda la distribuirea sumelor. (8) Încălcarea prevederilor alin. (6) şi (7) atrage nulitatea oricărei plăţi şi răspunderea solidară a băncii şi debitorului, în limita sumelor sustrase blocării."11. Articolul 75 va avea următorul cuprins:"Art. 75. - (1) În cazul în care la a treia licitaţie nu se oferă preţul de pornire sau nu se prezintă nici un ofertant, A.V.A.S. va putea fie să adjudece bunul în contul creanţei, caz în care se va proceda la o diminuare a creanţei cu 50% din preţul bunului stabilit prin expertiză potrivit art. 71 alin. (1), fie să solicite evaluatorului o actualizare a valorii de piaţă stabilite anterior. În acest caz A.V.A.S. va relua procedura de vânzare prin licitaţie pornind de la noul preţ de referinţă, până la vânzarea bunului sau schimbarea metodei de valorificare. (2) A.V.A.S. este autorizată să identifice posibilităţi de valorificare superioară pentru bunurile adjudecate potrivit alin. (1). (3) În situaţia în care s-a procedat la adjudecarea de către A.V.A.S. a bunurilor supuse executării silite, acestea vor trece în proprietatea privată a statului şi în administrarea A.V.A.S., pe baza procesului-verbal de adjudecare în contul creanţei, care constituie titlu de proprietate. (4) Acelaşi regim îl vor avea şi bunurile acceptate de A.V.A.S. ca dare în plată pentru stingerea obligaţiei de plată a debitorului cedat. Convenţia de dare în plată constituie titlu de proprietate. (5) Bunurile adjudecate de A.V.A.S., precum şi cele acceptate ca dare în plată pentru stingerea obligaţiei de plată a debitorului, reglementate în prezentul articol, pot fi transmise fără plată în domeniul public al statului, în condiţiile legii, cu rectificarea corespunzătoare a indicatorilor de venituri şi cheltuieli-transferuri din bugetul de venituri şi cheltuieli al A.V.A.S., în sensul diminuării lor, cu valoarea înregistrată în evidenţa contabilă." Articolul 14În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare şi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, începând cu data de 1 mai 2004, cu denumirea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Articolul 15Pe data de 1 mai 2004 se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 225/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 16Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Preşedintele Autorităţii pentru ValorificareaActivelor Bancare,Mircea UrsachePreşedintele Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participaţiilor Statului,Ovidiu Tiberiu Muşetescup. Ministrul finanţelor publice,Neculae Eugeniu Plăiaşu,secretar de statBucureşti, 15 aprilie 2004.Nr. 23.---------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 14 septembrie 2000 privind modul de stabilire a plăţilor compensatorii şi a ajutoarelor care se acordă personalului militar
 • LEGE nr. 59 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 6 din 6 ianuarie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 380 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în baza Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 16 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale
 • LEGE nr. 8 din 8 martie 1993 pentru ratificarea Acordului european privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe (A.G.T.C.), încheiat la Geneva la 1 februarie 1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 3 iunie 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7^2 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 79 din 20 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • LEGE nr. 213 din 11 noiembrie 2010 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 74 din 9 mai 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor şi reabilitarea drumurilor) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 noiembrie 1996, şi a Acordului de împrumut (Proiectul de reabilitare a drumurilor II) dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor, semnat la Luxemburg la 23 octombrie 1996 şi la Bucureşti la 25 octombrie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 7 iunie 1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 9 din 29 ianuarie 1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 194 din 19 iulie 2018 pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 75 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 6 din 25 februarie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Australiei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 21 iunie 1993
 • LEGE nr. 17 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 188 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 25 aprilie 2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
 • LEGE nr. 9 din 10 ianuarie 2002 privind denunţarea Convenţiei internaţionale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 287 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienta Energiei
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 100 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Armenia, semnată la Bucureşti la 20 aprilie 1994
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 152 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul "Asistenţa în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România", semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
 • LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2016 privind diminuarea risipei alimentare
 • LEGE nr. 790 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităţilor prin bănci comerciale
 • LEGE nr. 205 din 11 noiembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 94 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 13 septembrie 2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 65 din 8 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea Codului penal, privind unele fapte de corupţie
 • LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 (*republicată*) privind graţierea şi procedura acordării graţierii*)
 • LEGE nr. 70 din 22 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE"
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 352 din 6 iunie 2002 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 92 din 4 august 1992 pentru organizarea judecătorească
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021