Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 30 aprilie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări(actualizată până la data de 4 noiembrie 2004*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 30 aprilie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 4 noiembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 50 din 15 iulie 2004; LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000 prin care s-a înfiinţat Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a fost abrogată de art. 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004.Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004 prevede:"Art. 1 (1) La data de 1 mai 2004 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare îşi schimbă denumirea în Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi se reorganizează prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, instituţie care se desfiinţează. (2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A.V.A.S., este instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în cadrul căreia se preiau şi drepturile, obligaţiile şi atribuţiile Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilite prin actele normative în vigoare în domeniul privatizării, postprivatizării, prin acorduri internaţionale sau alte acte încheiate de către aceasta, conform legii. (3) Organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi sediul A.V.A.S. se aprobă prin hotărâre a Guvernului."Având în vedere faptul că finalizarea privatizării în mod accelerat a societăţilor comerciale care se mai află în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, mai ales a celor cu impact semnificativ în plan economic şi social, precum şi consolidarea unor privatizări, în scopul menţinerii acestor societăţi comerciale în activitate şi fără perturbări sociale majore, servesc interesului public general şi imediat,având în vedere importanţa urgentării punerii în aplicare a noilor prevederi speciale, ceea ce justifică caracterul de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică societăţilor comerciale la care statul este acţionar şi aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului sau societăţilor comerciale privatizate de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, la care se aprobă consolidarea conform prevederilor cap. V. Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) APAPS - Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului; b) certificat de obligaţii bugetare - certificatul emis de instituţia bugetară, la solicitarea APAPS, privind datoriile restante ale societăţii comerciale, inclusiv dobânzi şi penalităţi de orice fel aferente acestora. Pentru creanţele preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 577/2003, certificatul de obligaţii bugetare va fi emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; c) creanţe proprii şi credite bugetare gestionate de către APAPS - dividende, fonduri de restructurare şi redresare, credite garantate de către APAPS, împrumuturi pentru plata furnizorilor de utilităţi, precum şi sumele lăsate la privatizare cu titlu gratuit la dispoziţia societăţii comerciale, în situaţia desfiinţării contractelor de privatizare; d) notificarea APAPS - notificarea transmisă societăţii comerciale de către APAPS cu privire la datoriile reprezentând creanţele proprii şi/sau credite bugetare gestionate de către APAPS; e) ordin comun - actul administrativ prin care se acordă înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare restante ale societăţii comerciale, emis de către APAPS împreună cu fiecare creditor bugetar; f) act adiţional la ordinul comun - actul administrativ prin care se acordă înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate până la data emiterii ordinului comun, altele decât cele care au făcut obiectul ordinului comun, sau/şi prin care se acordă înlesnirile prevăzute în cap. V şi VI; g) program de conformare - plan de măsuri cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale precizate prin prevederile autorizaţiei de mediu de către titularul activităţii, sub controlul autorităţii competente pentru protecţia mediului, în scopul respectării reglementărilor privind protecţia mediului. Capitolul II Metode speciale de privatizare Secţiunea 1 Privatizarea accelerată Articolul 3Privatizarea accelerată este metoda de diminuare a participaţiei statului prin vânzarea acţiunilor societăţii comerciale, prin licitaţie cu strigare, în termen de 10 zile de la publicarea ofertei de vânzare. Articolul 4 (1) Oferta de vânzare va fi precedată de publicarea unui anunţ de vânzare cu cel puţin 10 zile înainte. (2) Anunţul de vânzare va cuprinde societăţile comerciale care vor fi privatizate în condiţiile prezentei secţiuni, datele de identificare ale acestora, obiectul de activitate, numărul de acţiuni şi cota din capitalul social deţinut de stat care se vinde. Articolul 5Oferta de vânzare va cuprinde:- preţul de începere a licitaţiei;- documentele de participare ale ofertanţilor;- taxa de participare;- garanţia de participare;- locul, data şi ora la care se ţine licitaţia. Articolul 6Anunţul şi oferta de vânzare se afişează la sediul APAPS şi se publică în unul sau mai multe cotidiene locale şi naţionale, precum şi în alte mijloace de informare în masă, după caz. Articolul 7 (1) Pentru participarea la licitaţie potenţialii cumpărători depun la sediul APAPS următoarele documente: a) dovada privind depunerea taxei de participare şi a garanţiei de participare; b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă investitorul la licitaţie, dacă este cazul; c) documentele care certifică identitatea şi calitatea investitorului:- pentru persoane juridice române:(i) copii de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;(ii) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă română;(iii) declaraţie pe propria răspundere, autentificată la un notar public, privind:- achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari;- faptul că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment;- faptul că nu se află în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 137/2002privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;- pentru persoane juridice străine:(i) copie de pe actul de înmatriculare a societăţii comerciale străine;(ii) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină;(iii) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment şi în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare;- pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale: copie de pe actul de identificare şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, declaraţie pe propria răspundere privind achitarea obligaţiilor fiscale, precum şi declaraţie pe propria răspundere că nu se află în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare;- pentru persoanele fizice române: copie de pe actul de identitate, declaraţie pe propria răspundere privind achitarea obligaţiilor fiscale, precum şi declaraţie pe propria răspundere că nu se află în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare;- pentru persoanele fizice străine: copie de pe paşaport, precum şi declaraţie pe propria răspundere că nu se află în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Lit. c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. (2) Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute la alin. (1) conduce la eliminarea acestora din licitaţie. (3) În cazul în care din conţinutul documentelor prevăzute la alin. (1) nu rezultă îndeplinirea cerinţelor APAPS prevăzute în anunţul de vânzare, comisia de licitaţie poate solicita şi accepta informaţii suplimentare date pe propria răspundere a potenţialilor cumpărători. În cazul în care licitaţia se adjudecă de către un ofertant aflat în această situaţie, încheierea contractului va fi condiţionată de completarea informaţiilor solicitate. Articolul 8Vânzarea se face prin licitaţie deschisă cu strigare, în cursul şedinţei de licitaţie ofertanţii având dreptul să anunţe, prin strigare şi prin ridicarea talonului de participare, un preţ egal sau mai mare ori mai mic decât preţul anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă. Articolul 9 (1) Licitaţia se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 2 ofertanţi acceptaţi. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţia în care la licitaţie se prezintă un singur ofertant, procedura de vânzare a acţiunilor se transformă în negociere, numai dacă acesta oferă preţul de pornire publicat în oferta de vânzare. (3) Licitaţia se desfăşoară după regula licitaţiei competitive sau olandeze, respectiv la un preţ în urcare sau în scădere, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă, astfel: a) dacă se oferă preţul de pornire a licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va creşte preţul cu câte un pas de licitare până când unul dintre ofertanţi acceptă preţul astfel majorat şi nimeni nu oferă un preţ mai mare; b) dacă nici unul dintre ofertanţi nu oferă preţul de pornire a licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va scădea preţul cu câte un pas de licitare până când se înregistrează prima ofertă de cumpărare de cel puţin 20% din preţul de pornire. În cazul în care mai mulţi ofertanţi oferă 20% din preţul de pornire, licitaţia va continua după regula licitaţiei competitive prevăzute la lit. a) până la adjudecarea acţiunilor;------------Lit. c) a alin. (3) al art. 9 a fost abrogată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. d) în situaţia în care nici unul dintre ofertanţi nu oferă cel puţin 20% din preţul de pornire, licitaţia se declară închisă. Articolul 10Dacă la şedinţele de licitaţie prevăzute la art. 9 nu se prezintă nici un ofertant, APAPS poate decide organizarea unei noi licitaţii cu strigare sau schimbarea metodei de privatizare. Articolul 11La închiderea licitaţiei/negocierii, preşedintele comisiei de licitaţie anunţă câştigătorul şi se întocmeşte procesul-verbal de licitaţie/negociere. Articolul 12Preţul de ofertă este calculat de APAPS pe baza raportului de evaluare simplificat. În situaţia în care preţul rezultat din raportul de evaluare simplificat are valoare negativă, preţul de ofertă va fi de 20% din valoarea nominală a unei acţiuni. Articolul 13 (1) Plata preţului de vânzare se va face în maximum 15 zile de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni. (2) În situaţia în care cumpărătorul nu achită preţul la termenul prevăzut la alin. (1) plus 15 zile în care acesta datorează penalităţi la nivelul celor percepute pentru întârzierea la plata creanţelor bugetare, contractul de vânzare-cumpărare se desfiinţează de drept. Articolul 14 (1) În situaţia desfiinţării contractelor conform art. 13 alin. (2), APAPS poate încheia contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni cu ofertantul clasat pe locul 2. (2) În situaţia în care 2 sau mai mulţi ofertanţi s-au clasat pe locul 2, APAPS poate încheia contractul cu ofertantul care a avut numărul de participare la licitaţie cel mai mic. Secţiunea a 2-a Privatizarea prin transferul drepturilor dobândite de APAPS ca urmare a desfiinţării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni Articolul 15Prevederile prezentei secţiuni se aplică societăţilor comerciale la care contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni a fost desfiinţat ca urmare a efectelor pactului comisoriu de gradul IV sau prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi la care APAPS nu s-a reînscris ca acţionar. Articolul 16APAPS poate înstrăina drepturile dobândite în urma desfiinţării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni ale societăţilor comerciale, potrivit art. 15, prin încheierea unui contract de înstrăinare. Articolul 17APAPS poate formula o ofertă de înstrăinare a drepturilor dobândite ca urmare a desfiinţării acestui contract, prin publicarea unui anunţ într-un cotidian de circulaţie naţională şi în format electronic. Articolul 18Oferta de înstrăinare va cuprinde preţul pachetului de acţiuni vândut, care este egal cu diferenţa dintre preţul prevăzut iniţial în contractul de vânzare-cumpărare şi preţul/restul de preţ, după caz, achitat de către cumpărător în contul acestuia până la desfiinţarea contractului, la care se adaugă dobânda aferentă în situaţia în care preţul se plăteşte în rate. Articolul 19Anunţul de înstrăinare va cuprinde: a) denumirea societăţii comerciale; b) date de identificare; c) numărul de acţiuni care au făcut obiectul contractului desfiinţat şi procentul din capitalul social aferent acestora la momentul înstrăinării; d) data şi ora până la care se vor putea depune ofertele la sediul APAPS; e) alte condiţii stabilite de APAPS. Articolul 20Ofertantul care intenţionează să dobândească drepturile prevăzute la art. 16 trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute pentru ofertanţi de reglementările în vigoare referitoare la achiziţionarea unui pachet de acţiuni deţinut de APAPS în societăţile comerciale cu capital de stat. Articolul 21Ca urmare a publicării ofertei APAPS, ofertantul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 20 poate depune o ofertă de cumpărare în vederea dobândirii drepturilor menţionate la art. 16. Articolul 22APAPS va putea accepta transferul drepturilor prevăzute la art. 16 doar dacă prin oferta de cumpărare sunt îndeplinite condiţiile menţionate în anunţul de înstrăinare. Articolul 23 (1) Plata preţului acţiunilor dobândite se va efectua integral sau în rate pe o perioadă de până la 3 ani, cu un avans de cel puţin 30% din preţ. (2) În situaţia în care plata preţului se face în rate, se va percepe dobândă, iar diferenţa de preţ va fi garantată prin instituirea unei garanţii reale mobiliare asupra întregului pachet de acţiuni. Articolul 24În baza contractului de înstrăinare şi a confirmării de către APAPS a plăţii preţului acţiunilor sau avansului, după caz, dobânditorul se va înscrie ca acţionar al societăţii comerciale. Articolul 25Procedura prevăzută în prezenta secţiune nu este supusă reglementărilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002. Capitolul III Restructurarea la privatizare a datoriilor societăţii comerciale către creditorii bugetari şi APAPS Articolul 26 (1) APAPS şi instituţiile bugetare creditoare, la solicitarea APAPS, vor acorda societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în proces de privatizare, următoarele înlesniri: a) scutirea totală sau parţială de la plată a obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2003, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, precum şi credite, împrumuturi şi garanţii acordate de creditorii bugetari;------------Lit. a) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. b) scutirea totală sau parţială de la plată a obligaţiilor reprezentând creanţe proprii şi credite bugetare gestionate de către APAPS; c) scutirea totală sau parţială de la plată a obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2003 către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, precum şi a celor reprezentând creanţele proprii şi a celor provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administraţiei publice locale; d) în cazul scutirii parţiale, diferenţa rămasă de plată în sarcina societăţii comerciale va fi achitată eşalonat pe o perioadă de până la 5 ani, cu 6 luni perioadă de graţie, cuprinsă în perioada de eşalonare, conform graficului întocmit de către creditorul bugetar, autoritatea administraţiei publice locale sau APAPS, după caz; e) scutirea de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data de 31 decembrie 2003, cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; f) scutirea totală de la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel aferente creanţelor prevăzute la lit. b), cuprinse în notificările emise de APAPS, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (2) Facilităţile prevăzute la alin. (1) lit. c) pot fi acordate numai dacă autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc în acest sens. (3) De la prevederile alin. (1) lit. a) fac excepţie obligaţiile bugetare restante ale societăţilor comerciale, reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia individuală pentru asigurările de şomaj, TVA suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursă, pentru care se acordă următoarele înlesniri: a) eşalonarea la plată a obligaţiilor bugetare restante pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, cuprinsă în perioada de eşalonare, conform graficului întocmit de creditorul bugetar care administrează venitul respectiv; b) scutirea de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare eşalonate conform lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; c) TVA suspendată în vamă se va înscrie în primul decont de TVA depus după privatizare atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, fără plata efectivă a acesteia. Se scutesc de la plată dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente TVA suspendate în vamă, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile. (4) De la prevederile alin. (1) lit. a) şi b) fac excepţie obligaţiile bugetare restante ale societăţilor comerciale, datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, şi contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, pentru care se acordă, după caz, următoarele înlesniri: a) eşalonarea obligaţiilor bugetare restante pe o perioadă de 5 ani, cu 6 luni perioadă de graţie, cuprinsă în perioada de eşalonare; b) scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor.------------Alin. (4) al art. 26 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. (5) Întocmirea graficelor de eşalonare la plată şi precizarea sumelor care fac obiectul înlesnirilor se fac de creditorul bugetar, autoritatea administraţiei publice locale sau APAPS, după caz. (6) Obligaţiile bugetare datorate şi neachitate până la data emiterii ordinului comun, de natura celor prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) şi care nu fac obiectul înlesnirilor la plată, se eşalonează la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, cuprinsă în perioada de eşalonare, prin emiterea unui act adiţional la ordinul comun.------------Alin. (6) al art. 26 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. (7) Se scutesc la plată, prin actul adiţional la ordinul comun, dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente obligaţiilor ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (6), calculate până la data emiterii ordinului comun. (8) Pentru obligaţiile ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de orice fel între data transferului dreptului de proprietate şi data emiterii ordinului comun.------------Alin. (8) al art. 26 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. (9) Înlesnirile la plata obligaţiilor care fac obiectul ordinului comun îşi pierd valabilitatea în situaţia în care societatea comercială nu îşi achită obligaţiile curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data emiterii ordinului comun. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenţă obligaţiile curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente. Obligaţiile cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv.------------Alin. (9) al art. 26 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. (10) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prin ordinul comun şi actul adiţional la ordinul comun atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate. (11) Sumele care fac obiectul înlesnirilor la plată sunt cele stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate la cererea APAPS, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza actelor de control, efectuate de organele teritoriale ale creditorilor bugetari şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru bugetele locale, precum şi în notificările emise de APAPS sau de instituţiile creditoare ale căror creanţe nu se regăsesc în certificatele de obligaţii bugetare.------------Alin. (11) al art. 26 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. (12) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării APAPS, ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale sau locale creditoare vor emite certificatele de obligaţii bugetare prin care se atestă cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată. (13) La data scutirii la plată a obligaţiilor societăţii comerciale către APAPS se anulează la plată şi obligaţia APAPS către bugetul consolidat al statului privind încasarea creanţelor proprii şi creditelor bugetare gestionate de către APAPS. (14) Pentru sumele reprezentând obligaţii eşalonate la plată se datorează şi se calculează dobânzi conform prevederilor legale în vigoare, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de graţie acordată la eşalonare dobânzile datorate conform legii se achită lunar. (15) Înlesnirile la plată prevăzute în prezentul articol se acordă prin ordin comun al instituţiei publice care administrează creanţele respective şi APAPS. (16) Criteriile de selecţie şi de încadrare în grilă privind acordarea înlesnirilor sunt cele stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, aplicate pentru situaţiile economico-financiare la 31 decembrie 2003.------------Alin. (16) al art. 26 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. (17) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, APAPS va face notificarea către Consiliul Concurenţei în numele tuturor furnizorilor de ajutor de stat. Orice formă de ajutor de stat reglementată prin prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 143/1999 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.------------Alin. (18) al art. 26 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. (19) Suspendarea executării silite prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 137/2002 se extinde de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor până la împlinirea ultimului termen de plată prevăzut în ordinele comune sau până la data pierderii valabilităţii înlesnirilor acordate prin ordin comun sau prin act adiţional la ordinul comun. (20) Înlesnirile la plată pentru obligaţiile societăţii comerciale, datorate şi neachitate către bugetele locale, se acordă prin hotărâre a consiliului local. Articolul 27 (1) Pentru societăţile comerciale privatizate în baza Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu s-au emis ordinele comune pentru acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor restante, aceste ordine vor fi emise cu respectarea prevederilor art. 26, în următoarele condiţii: a) dacă transferul dreptului de proprietate a avut loc în anul 2003, beneficiază de acordarea înlesnirilor pentru datoriile restante la 31 decembrie 2002; b) dacă transferul dreptului de proprietate a avut loc în anul 2004, beneficiază de acordarea înlesnirilor pentru datoriile restante la 31 decembrie 2003. (2) În situaţia în care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ordinele comune pentru acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor restante au fost emise parţial, pentru datoriile restante la data transferului dreptului de proprietate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin comun sau act adiţional la ordinul comun, după caz, se vor acorda următoarele înlesniri: a) eşalonarea pe o perioadă de maximum 5 ani, cu 6 luni perioadă de graţie, pentru datoriile reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, precum şi credite, împrumuturi şi garanţii acordate de creditorii bugetari, necuprinse în ordinele comune; b) scutirea dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, calculate până la data emiterii actului adiţional.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Capitolul IV Dispoziţii speciale privind finalizarea privatizării unor societăţi comerciale Articolul 28 (1) Se aprobă stingerea prin conversie în acţiuni a următoarelor creanţe asupra Societăţii Comerciale "Fortus" - S.A. Iaşi, creanţe ce vor fi cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare: a) creanţele bugetare reprezentând contribuţia la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, exigibile la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; b) creanţele bugetare reţinute şi înregistrate de către societatea comercială şi plătibile în numele terţilor, exigibile la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală pentru asigurările sociale, contribuţia individuală pentru asigurările de şomaj, contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursă, precum şi dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere aferente acestora, datorate şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (2) Acţiunile rezultate în urma conversiei vor fi transferate pe bază de protocol la APAPS pentru a fi vândute la acelaşi preţ pe acţiune şi în aceleaşi condiţii cu acţiunile vândute prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni. (3) Sumele încasate de APAPS în urma vânzării vor fi virate bugetelor, după deducerea cheltuielilor aferente privatizării. (4) TVA suspendată în vamă se va înscrie în primul decont de TVA depus după privatizare atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, fără plata efectivă a acesteia. Reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Articolul 29Pentru Societatea Comercială "Tractorul UTB" - S.A. Braşov se aprobă scutirea la plată a tuturor sumelor acordate cu titlu de împrumut de către APAPS în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov. Articolul 30 (1) Se scutesc la plată datoriile Societăţii Comerciale "Hart" - S.A. Miercurea-Ciuc, reprezentând creditul acordat de Ministerul Finanţelor Publice potrivit Hotărârii Guvernului nr. 935/1997 privind alocarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului a sumei de 6 miliarde lei pentru finanţarea producţiei de tractoare fabricate de Societatea Comercială "Hart" - S.A. Miercurea-Ciuc, inclusiv majorările, dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestuia pentru sumele datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (2) Se convertesc în acţiuni datoriile societăţii comerciale către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuţia angajaţilor, datorate la data de 31 decembrie 2002. Capitolul V Consolidări ale unor privatizări efectuate de APAPS Articolul 31Prezentul capitol se aplică societăţilor comerciale privatizate în vederea consolidării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni. Articolul 31^1 (1) Se acordă Societăţii Comerciale "Rostramo" - S.A. Târgu Jiu următoarele înlesniri: a) se scutesc la plată obligaţiile bugetare datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj; b) se scutesc la plată dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate la data emiterii ordinului comun. (2) Se aprobă stingerea prin conversie în acţiuni a următoarelor creanţe, ce vor fi cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare: a) creanţele bugetare reprezentând contribuţia la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, exigibile la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; b) creanţele bugetare reţinute şi înregistrate de către societatea comercială şi plătibile în numele terţilor, exigibile la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală pentru asigurările sociale, contribuţia individuală pentru asigurările de şomaj, contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursă; c) se scutesc la plată dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente debitelor convertite în acţiuni prevăzute la lit. a) şi b), calculate la data realizării conversiei. (3) Acţiunile rezultate în urma conversiei vor fi transferate pe bază de protocol la AVAS pentru a fi vândute cumpărătorului la acelaşi preţ pe acţiune cu cel din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni. (4) Sumele încasate de AVAS în urma vânzării vor fi virate bugetelor, după deducerea cheltuielilor aferente privatizării. (5) T.V.A. suspendată în vamă se va înscrie în primul decont de T.V.A. depus după privatizare atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, fără plata efectivă a acesteia. Reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.------------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 31^2Se acordă Societăţii Comerciale «BIOSIN» - S.A. Calafat următoarele înlesniri la plată: a) se scutesc la plată obligaţiile bugetare datorate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi neachitate la 30 iunie 2004; b) se scutesc la plată dobânzile şi penalităţile aferente debitelor de mai sus, calculate până la data emiterii ordinului comun.------------Art. 31^2 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 31^3 (1) AVAS este mandatată să renunţe la aplicarea pactului comisoriu de grad IV stipulat în cuprinsul contractului de privatizare a Societăţii Comerciale Asigurare Reasigurare «ASTRA» - S.A. Bucureşti, pentru toate obligaţiile ajunse la scadenţă până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Se scutesc la plată penalităţile de întârziere de orice fel aferente tuturor obligaţiilor stipulate în contractul de privatizare a Societăţii Comerciale Asigurare Reasigurare «ASTRA» - S.A. Bucureşti, ajunse la scadenţă până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Scutirea la plată prevăzută la alin. (2) nu exonerează de la îndeplinirea obligaţiei principale.------------Art. 31^3 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 31^4Societăţile comerciale provenite din divizarea înainte de privatizare a unei societăţi cu capital majoritar de stat beneficiază de aceleaşi înlesniri la plata obligaţiilor bugetare ca şi societatea din care s-au divizat.------------Art. 31^4 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 31^5 (1) Societăţile comerciale pentru care au fost emise ordine comune sau pentru care urmează a fi emise ordine comune de acordare a înlesnirilor la plată în baza prevederilor Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi rămase la plată la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aferente obligaţiilor bugetare restante reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia angajaţilor la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, taxa pe valoarea adăugată suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursă, care au fost eşalonate la plată prin ordinele comune emise. (2) Se scutesc la plată dobânzile şi penalităţile de orice fel, calculate între data transferului dreptului de proprietate şi data emiterii ordinului comun.------------Art. 31^5 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 31^6Se acordă Societăţii Comerciale «NAVOL» - S.A. Olteniţa următoarele înlesniri la plata obligaţiilor bugetare cuprinse în certificatul de obligaţii bugetare: a) eşalonarea la plată a datoriilor reprezentând impozite, taxe, contribuţii, datorate şi neachitate la 30 iunie 2004, pe o perioadă de 5 ani, cu 6 luni perioadă de graţie cuprinsă în perioada de eşalonare; b) scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel calculate până la data emiterii ordinului comun.------------Art. 31^6 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 31^7Se acordă Societăţii Comerciale «I.C.P.P.A.M.» - S.A. Baloteşti următoarele înlesniri la plată: a) scutirea la plată a datoriilor reprezentând fonduri de restructurare acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 212/1995privind instituirea regimului special de supraveghere economico-financiară la unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, Hotărârii Guvernului nr. 81/1997privind scoaterea din rezervele materiale naţionale a cantităţii de 100 mii tone grâu, Hotărârii Guvernului nr. 293/1997privind acordarea unor fonduri în vederea restructurării şi reabilitării patrimoniului genetic la speciile porcine şi păsări, în scopul păstrării capacităţii de relansare a producţiei naţionale de carne de porc, de pasăre şi ouă, Hotărârii Guvernului nr. 685/1997pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 293/1997privind acordarea unor fonduri în vederea restructurării şi reabilitării patrimoniului genetic la speciile porcine şi păsări, în scopul păstrării capacităţii de relansare a producţiei naţionale de carne de porc, de pasăre şi ouă, precum şi Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, cu modificările ulterioare, şi Legii bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994; b) scutirea totală de la plată a tuturor obligaţiilor rezultate din garantarea de către AVAS a creditului acordat de Banca Comercială Română - S.A. în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2001privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit fără dobândă acordat Societăţii Comerciale «I.C.P.P.A.M.» - S.A. Baloteşti; c) la data scutirii de la plată a obligaţiilor societăţii către AVAS se anulează la plată şi obligaţia AVAS către bugetul consolidat al statului privind încasarea creanţelor proprii, precum şi a creanţelor bugetare gestionate de către AVAS.------------Art. 31^7 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 32 (1) Societăţile comerciale privatizate începând cu data de 1 decembrie 2001 şi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care au fost emise sau urmează a fi emise ordine comune de acordare a înlesnirilor la plată pentru creanţele proprii şi creditele bugetare gestionate de AVAS, beneficiază şi de: a) scutirea totală sau parţială de la plată a creanţelor proprii şi creditelor bugetare gestionate de AVAS, altele decât cele care au făcut obiectul ordinului comun, rămase de plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) scutirea totală sau parţială de la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente creanţelor prevăzute la lit. a), calculate până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni; c) scutirea de la plata dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente creanţelor proprii şi creditelor bugetare gestionate de către AVAS, calculate de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni până la data scutirii acestora. (2) Scutirea la plata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se acordă prin ordin comun sau act adiţional la ordinul comun, după caz, iar sumele care fac obiectul scutirii sunt stabilite prin notificările emise de instituţia publică implicată. (3) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligaţiilor reprezentând creanţe AVAS, acordate în baza reglementărilor legale în materie, şi care până la data de 30 noiembrie 2004 fac dovada stingerii sumelor cuprinse în rate, cu termene de plată până la aceeaşi dată, şi îndeplinirii celorlalte condiţii în care înlesnirile au fost aprobate, beneficiază de menţinerea înlesnirii pentru sumele rămase de plată începând cu 30 noiembrie 2004, cu toate efectele prevăzute de lege. (4) Pentru plata cu întârziere a ratelor şi a obligaţiilor curente de către debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1), AVAS calculează şi comunică acestora până la data de 10 decembrie 2004 diferenţa de dobândă şi penalitatea de întârziere aferentă, după caz, care se vor achita până la data de 20 decembrie 2004. (5) Pentru sumele rămase de plată AVAS va comunică debitorilor graficele de plată refăcute, fără a se depăşi numărul de rate aprobate iniţial.------------Art. 32 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 33În situaţia în care ordinele comune pentru acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare au fost emise într-o perioadă mai mare de 90 de zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, iar societăţile comerciale şi-au achitat obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal, cu termene scadente începând cu data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, până la data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal, înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare acordate societăţilor comerciale prin ordine comune îşi menţin valabilitatea cu toate efectele prevăzute de lege. Articolul 33^1Pentru societăţile comerciale la care ordinul comun s-a emis în luna decembrie a anului fiscal şi care nu au achitat obligaţiile bugetare datorate în 90 de zile de la data emiterii ordinului comun, înlesnirile la plată îşi menţin valabilitatea dacă societatea comercială achită aceste datorii până la data de 20 decembrie 2005.------------Art. 33^1 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 35 (1) Se acordă Societăţii Comerciale "Industria Sârmei" - S.A. Câmpia Turzii următoarele înlesniri: a) se scutesc la plată datoriile reprezentând creditele pentru plata furnizorilor de utilităţi, acordate de APAPS în baza Ordonanţei Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a decontărilor în economie; b) se scutesc la plată obligaţiile bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, cu excepţia obligaţiilor bugetare locale, acumulate între data de 1 ianuarie 2003 şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; c) se convertesc în acţiuni obligaţiile bugetare restante datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, acumulate între data de 1 ianuarie 2003 şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; d) se scutesc la plată dobânzile şi penalităţile de întârziere neachitate, aferente debitelor prevăzute la lit. a)-c), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, prin ordin comun, şi cele calculate după data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor până la data emiterii ordinului comun, prin actul adiţional la ordinul comun. (2) Scutirile prevăzute la alin. (1) se acordă prin act adiţional întocmit la ordinul comun. Articolul 36Se scutesc la plată datoriile Societăţii Comerciale "Mefin" - S.A. Sinaia, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente dividendelor cuvenite APAPS, datorate şi neachitate la data de 31 decembrie 2001, cu diminuarea corespunzătoare a obligaţiei de plată a APAPS către bugetul general consolidat. Articolul 37 (1) Pentru societăţile comerciale privatizate şi pentru care s-au încheiat convenţii de eşalonare a creanţelor furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale se scutesc la plată majorările şi penalităţile de întârziere calculate de furnizorii de utilităţi între data transferului dreptului de proprietate şi data încheierii convenţiei de eşalonare a creanţelor furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale. (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se acordă prin act adiţional la convenţia de eşalonare. (3) De la data încheierii convenţiei de eşalonare, sub condiţia respectării prevederilor acesteia, nu se mai calculează majorări şi penalităţi de întârziere pentru sumele care au făcut obiectul eşalonării. (4) Pe perioada pe care au fost acordate eşalonări la plată furnizorii de utilităţi vor calcula dobânzi la nivelul celor aferente creanţelor bugetare. Articolul 38Termenul legal prevăzut la art. 14 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea APAPS pentru încheierea convenţiilor de eşalonare, începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru societăţile comerciale la care transferul dreptului de proprietate s-a realizat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.------------Art. 38 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 39 (1) Pe perioada de la transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor până la realizarea prevederilor ordinului comun sau, după caz, până la ultima plată efectuată conform graficului de eşalonare prevăzut în ordinul comun se suspendă aplicarea oricărei măsuri de executare silită începută de către instituţiile bugetare creditoare şi APAPS asupra societăţii comerciale şi nu se va face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. (2) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au acordat înlesnirile prin ordin comun atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate. Articolul 40 (1) Înlesnirile la plată acordate prin ordinele comune îşi pierd valabilitatea şi în situaţia în care societatea comercială privatizată nu îşi achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal, cu scadenţe ce se împlinesc ulterior datei emiterii ordinului comun. (2) În cazul în care societatea comercială privatizată nu achită la scadenţă obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente. Obligaţiile bugetare cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv. (3) La societăţile comerciale la care contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni ale statului au fost semnate după data intrării în vigoare a Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care ordinele comune de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare au fost emise într-o perioadă mai mare de 90 de zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, obligaţiile bugetare cu termene scadente după data semnării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni şi până la data transferului de proprietate asupra acţiunilor, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, se vor achita eşalonat până la data de 20 decembrie 2005.------------Alin. (3) al art. 40 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 41La societăţile comerciale pentru care au fost extinse înlesnirile la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâri ale Guvernului adoptate în temeiul art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se extind înlesnirile la plată până la data de 31 decembrie 2002 şi pentru creanţele proprii ale instituţiei publice implicate. Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 42 (1) În situaţia în care ulterior semnării ordinului comun se constată că sumele şi celelalte informaţii care au stat la baza acordării înlesnirilor la plată au fost eronate şi au implicaţii majore în conţinutul ordinului comun, pe baza documentelor care atestă această situaţie, APAPS şi creditorul bugetar, care au aprobat înlesnirea la plată, anulează ordinul comun. (2) Anularea ordinului comun va fi comunicată debitorului de către APAPS. În această situaţie documentaţia va fi completată în mod corespunzător şi va fi reanalizată în vederea acordării înlesnirii la plată printr-un nou ordin comun. (3) În situaţia în care se constată erori materiale de altă natură decât cele prevăzute la alin. (1), APAPS şi creditorul bugetar pot încheia un act adiţional de rectificare a ordinului comun prin care s-au acordat înlesnirile la plată. Articolul 42^1 (1) Înlesnirile la plata obligaţiilor restante se acordă prin ordin comun al AVAS cu fiecare creditor bugetar şi/sau cu Ministerul Finanţelor Publice, după caz, indiferent de actul normativ în baza căruia s-a realizat privatizarea societăţii comerciale. (2) De la prevederile alin. (1) fac excepţie înlesnirile acordate de autorităţile administraţiei publice locale, care vor fi acordate prin hotărâre a consiliului local.------------Art. 42^1 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 43 (1) La societăţile comerciale privatizate sumele reprezentând fondurile de restructurare şi redresare acordate în baza unor acte normative, precum şi creditele şi/sau împrumuturile acordate pentru plata energiei electrice şi a gazelor naturale, dividendele şi accesoriile acestora, datorate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se convertesc în acţiuni ce revin de drept statului. (2) Se convertesc în acţiuni şi dobânzile, penalităţile de întârziere, precum şi alte sume similare, aferente sumelor prevăzute la alin. (1), datorate şi neachitate până la data realizării conversiei. La data conversiei se anulează şi obligaţia AVAS către bugetul de stat. (3) Administratorii societăţilor comerciale privatizate vor convoca în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă adunarea generală extraordinară a acţionarilor, având pe ordinea de zi majorarea capitalului social cu sumele prevăzute la alin. (1) şi (2). (4) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine în termen de 5 zile de la convocare. (5) Acţiunile rezultate din conversia prevăzută la alin. (1) şi (2) se vând de către AVAS cu acordarea dreptului de preferinţă cumpărătorului participaţiei statului la capitalul social sau succesorului legal al acestuia. Veniturile rezultate din vânzarea acţiunilor urmează regimul juridic al veniturilor din privatizare. (6) Cumpărătorul sau succesorul legal al acestuia îşi va exprima opţiunea în termen maxim de 15 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a majorării capitalului social cu sumele prevăzute la alin. (1) şi (2). (7) În cazul în care cumpărătorul sau succesorul legal al acestuia nu îşi manifestă dreptul de preferinţă în termenul prevăzut la alin. (6) sau nu acceptă preţul de ofertă, APAPS va putea vinde acţiunile rezultate din conversie prin orice metodă. (8) Operaţiunile prevăzute la alin. (1)-(7) se realizează prin derogare de la prevederile Legii nr. 297/2004privind piaţa de capital.------------Art. 43 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 43^1 (1) Creanţele preluate de AVAS conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2002, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 557/2003, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobată prin Legea nr. 358/2004, faţă de societăţile comerciale aflate în proces de privatizare la care AVAS deţine pachetul majoritar de acţiuni ori care s-au privatizat prin vânzarea de către instituţia publică implicată în privatizare sau de către AVAS a pachetului majoritar de acţiuni şi pentru care contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni se află în derulare, se pot converti în acţiuni conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, republicată, cu modificările ulterioare. (2) În situaţia societăţilor comerciale la care, anterior conversiei prevăzute la alin. (1), AVAS a încheiat contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni, cumpărătorul/succesorul legal al acestuia are drept de preferinţă la cumpărarea acţiunilor rezultate în urma conversiei creanţelor menţionate la alin. (1), la acelaşi preţ pe acţiune cu cel prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni. (3) În situaţia în care cumpărătorul/succesorul legal al acestuia nu îşi exercită dreptul de preferinţă prevăzut la alin. (2) în termen de 15 zile de la data înregistrării majorării capitalului social la oficiul registrului comerţului, acţiunile rezultate în urma conversiei realizate conform prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi vândute prin oricare dintre metodele prevăzute de legislaţia privatizării. (4) În situaţia societăţilor comerciale la care AVAS nu a încheiat contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni anterior conversiei prevăzute la alin. (1), acţiunile rezultate în urma conversiei creanţelor menţionate la alin. (1) se vor vinde în pachet comun şi la acelaşi preţ pe acţiune cu pachetul de acţiuni deţinut iniţial de AVAS. (5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică şi în cazul creanţelor preluate de AVAS în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004, asupra societăţilor comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului sau altor instituţii implicate în privatizare. (6) Se convertesc în acţiuni creanţele AVAS reprezentând dividende şi daune moratorii, penalităţile şi majorările aferente datorate de societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului. (7) Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la alin. (5) şi (6) se transferă pe bază de protocol de predare-primire, încheiat în termen de 15 zile de la data înregistrării majorării capitalului social la oficiul registrului comerţului, Ministerului Economiei şi Comerţului în vederea gestionării şi vânzării acestora în pachet comun şi la acelaşi preţ cu acţiunile deţinute de acesta. (8) Suma încasată în urma vânzării acţiunilor din pachetul comun va fi repartizată în termen de 30 de zile de la încasarea acesteia, după deducerea cheltuielilor efectuate cu privatizarea de către Ministerul Economiei şi Comerţului, proporţional cu valoarea rezultată din vânzare. (9) De la data realizării conversiei creanţelor prevăzute la alin. (6) se anulează obligaţia AVAS de virare la bugetul de stat a eventualelor diferenţe dintre valoarea creanţelor şi valoarea încasată în urma vânzării acţiunilor rezultate din conversie.------------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 44Studiile de evaluare sau expertiză elaborate în cadrul procesului de privatizare, postprivatizare sau lichidare voluntară pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul APAPS se realizează de către un evaluator autorizat, persoană fizică sau juridică română sau străină, care va fi angajat direct de către APAPS sau de către societatea comercială, dintre evaluatorii agreaţi de APAPS, pe bază de selecţie de oferte. Articolul 45 (1) Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat care nu au depus timp de 3 ani consecutiv situaţii financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la registrul comerţului ori care şi-au încetat activitatea se dizolvă de drept şi se radiază din registrul comerţului la solicitarea APAPS, în calitate de acţionar majoritar. (2) Bunurile rămase după radierea prevăzută la alin. (1) se vând direct de către APAPS prin una dintre metodele prevăzute de legislaţia în materia privatizării, veniturile obţinute astfel fiind considerate venituri din privatizare. Transferul dreptului de proprietate al acestor bunuri din patrimoniul societăţii comerciale către APAPS nu este supus taxei pe valoarea adăugată. (3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică numai societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care nu au creditori comerciali privaţi, care să poată să îşi valorifice creanţele în condiţiile legii. Articolul 46Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se vor acorda cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materia concurenţei şi ajutorului de stat. Articolul 47 (1) Pe perioada derulării înlesnirilor la plată acordate societăţilor comerciale prin ordin comun, potrivit prevederilor Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă aplicarea oricăror măsuri de executare silită începute de către instituţia publică implicată asupra societăţii comerciale şi nu se va face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. (2) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au acordat înlesnirile prevăzute în ordinul comun atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite. Articolul 48În scopul îndeplinirii unor angajamente asumate de Guvernul României, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai mult de 12 luni, se suspendă judecarea tuturor acţiunilor judiciare, extrajudiciare, precum şi orice procedură de executare silită până la finalizarea procedurilor de dizolvare şi lichidare voluntară prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, îndreptate împotriva următoarelor societăţi comerciale:- Societatea Comercială «COLOROM» - S.A. Codlea;- Societatea Comercială «Republica» - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială «CUG» - S.A. Cluj-Napoca;- Societatea Comercială «TURNU» - S.A. Turnu Măgurele;- Societatea Comercială «BRAFOR» - S.A. Braşov;- Societatea Comercială «AMPELUM» - S.A. Zlatna;- Societatea Comercială «Autotransport» - S.A. Braşov;- Societatea Comercială «IAIFO» - S.A. Zalău;- Societatea Comercială «Energoreparaţii» - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială «ROCAR» - S.A. Bucureşti;- Societatea Comercială «CMB» - S.A. Bocşa;- Societatea Comercială «UTEPS» - S.A. Alba Iulia;- Societatea Comercială «Foraje Sonde» - S.A. Târgu Cărbuneşti;- Societatea Comercială «SEREDILE» - S.A. Galaţi;- Societatea Comercială «FLACĂRA» - S.A. Buzău;- Societatea Comercială «SINCAR» - S.A. Brăila;- Societatea Comercială «VERACHIM» - S.A. Giurgiu.------------Art. 48 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 49 (1) Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, privatizate după 1 decembrie 2001 şi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi la care în dosarele de prezentare în vederea privatizării nu a fost prevăzută posibilitatea acordării de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare şi/sau a creanţelor proprii faţă de aceste societăţi comerciale, beneficiază de înlesnirile la plată prevăzute în: a) contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni; sau b) în actele normative care prevedeau acordarea de înlesniri, în vigoare la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (2) La solicitarea APAPS, creditorii bugetari şi/sau APAPS, după caz, vor acorda înlesnirile la plată prevăzute în contracte sau cele prevăzute în actele normative în vigoare la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (3) Societăţile comerciale privatizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi la care în contractele de privatizare deja încheiate sunt cuprinse prevederi referitoare la acordarea de înlesniri la plată, datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, vor beneficia de emiterea ordinelor comune pentru acordarea înlesnirilor prevăzute în contract.------------Art. 49 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 50Metodele speciale de privatizare şi măsurile de restructurare la privatizare a datoriilor societăţilor comerciale către creditorii bugetari şi APAPS, prevăzute în cap. II şi III, precum şi la art. 39-42 şi la art. 44-47, se pot aplica şi de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale a căror listă se va aproba prin hotărâre a Guvernului. Articolul 50^1 (1) În scopul măririi şanselor de privatizare, indiferent de metoda de privatizare aleasă, comisia de negociere/licitaţie va putea solicita şi accepta completări şi precizări la documentele depuse de ofertanţi în cadrul procesului de privatizare, precum şi prezentarea ulterioară a acestora în forma prevăzută de dispoziţiile legale în materia privatizării sau de dosarul de prezentare. (2) În cazul neprezentării de către ofertanţi a oricăruia dintre documentele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare şi/sau solicitate de către comisia de negociere/licitaţie conform alin. (1), după caz, precum şi în situaţia în care din conţinutul acestor documente nu rezultă îndeplinirea cerinţelor AVAS, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi. (3) Nu vor putea participa la procesul de privatizare persoanele fizice sau juridice, române ori străine care se regăsesc în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, republicată, cu modificările ulterioare.------------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 51Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu celelalte dispoziţii legale în materia privatizării, în măsura în care acestea nu sunt contrare dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 52Ordonanţa Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 33/2003, se completează după cum urmează:1. La articolul 3 se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:"(3) Eşalonarea la plată a obligaţiilor bugetare restante prevăzute la alin. (2) se acordă prin ordin comun al creditorilor bugetari şi al APAPS, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Se scutesc la plată majorările de întârziere, dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la alin. (2), calculate până la data emiterii ordinului comun."2. După articolul 11 se introduce un articol nou, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - Se scutesc la plată majorările de întârziere, dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente creanţelor care fac obiectul conversiei prevăzute la art. 3-5, datorate de la data finalizării privatizării până la data realizării conversiei, precum şi orice alte accesorii aferente creanţelor bugetare achitate de societatea comercială, datorate şi calculate la data finalizării privatizării." Articolul 53Ordonanţa Guvernului nr. 45/2004pentru finalizarea privatizării unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aflate în dificultate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu completări prin Legea nr. 361/2004, se modifică şi se completează astfel:1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:«a) scutirea la plată a obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2003, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, precum şi credite şi garanţii acordate de creditorii bugetari;................................................................. c) scutirea la plată a obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2003 către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, precum şi cele reprezentând creanţele proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administraţiei publice locale, ce pot fi acordate de consiliul local prin hotărâre.»2. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu următorul cuprins:«Art. 1^1. - (1) Obligaţiile bugetare datorate şi neachitate până la data emiterii ordinului comun de natura celor prevăzute la art. 1 şi care nu fac obiectul înlesnirilor la plată se eşalonează la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, cuprinsă în perioada de eşalonare, prin emiterea unui act adiţional la ordinul comun. (2) Se scutesc la plată prin actul adiţional la ordinul comun dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente obligaţiilor ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1), calculate până la data emiterii ordinului comun.»3. Articolul 2 se abrogă.4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:«Art. 5. - Se acordă Societăţii Comerciale "Rodipet" - S.A. Bucureşti următoarele înlesniri la plată: a) stingerea prin conversie în acţiuni a creanţelor bugetare neachitate de societate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, precum şi a celorlalte venituri reprezentând totalitatea creanţelor proprii şi a celor provenite din credite gestionate de APAPS, cu excepţia celor prevăzute la art. 18 alin. (4) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care prin ordin comun al APAPS şi al instituţiilor bugetare creditoare, emis în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă eşalonarea la plată pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, inclusă în perioada de eşalonare; b) stingerea prin conversie în acţiuni a creanţelor Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", datorate şi neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; c) scutirea de la plată a dobânzilor, a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b), calculate până la data realizării conversiilor şi neachitate; d) scutirea de la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare eşalonate conform lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi neachitate; e) scutirea de la plată a dobânzilor şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare eşalonate conform lit. a), calculate între data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi data emiterii ordinului comun şi neachitate.»5. După articolul 8 se introduc articolele 8^1-8^5 cu următorul cuprins:«Art. 8^1. - Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 219/1998privind regimul concesiunilor, terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale pe care sunt amplasate puncte de vânzare ale Societăţii Comerciale "Rodipet" - S.A. Bucureşti, cu excepţia celor din municipiul Bucureşti, se atribuie acesteia printr-un contract de concesiune, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.Art. 8^2. - Concesiunea se face fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau a unui caiet de sarcini şi fără o formă de publicitate, prin negociere directă între cedent şi societatea comercială, excepţie făcând situaţiile în care planul de urbanism general, aprobat de autorităţile locale, impune schimbarea locaţiei cu una identică ca suprafaţă şi aşezare comercială.Art. 8^3. - Contractul de concesiune se încheie pe o durată de maximum 49 de ani, cu prelungirea de drept pe o durată de 24 de ani şi 6 luni în situaţia în care Societatea Comercială "Rodipet" - S.A. Bucureşti continuă exploatarea terenului concesionat pentru realizarea scopului iniţial.Art. 8^4. - Societatea Comercială "Rodipet" - S.A. Bucureşti beneficiază de atribuirea directă printr-un contract de concesiune a terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor din municipiul Bucureşti, pe care vor fi amplasate punctele de vânzare realizate pentru îndeplinirea programului de investiţii asumat prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni.Art. 8^5. - Concesiunea, potrivit prezentei ordonanţe, are ca obiect exclusiv utilizarea de către Societatea Comercială "Rodipet" - S.A. Bucureşti a terenurilor pentru amplasarea punctelor de vânzare în scopul îndeplinirii obiectului de activitate şi nu poate fi extinsă la alte activităţi.------------Art. 53 a fost introdus de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 54Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică astfel:- Articolul 23 va avea următorul cuprins:«Art. 23. - Toate societăţile comerciale din portofoliul APAPS care au semnat, până la sfârşitul anului 2003, contractul de privatizare cu un proiect de parc industrial vor beneficia de facilităţile prevăzute la cap. II».------------Art. 54 a fost introdus de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004. Articolul 55Înlesnirile la plată se acordă prin ordin comun al creditorului bugetar cu AVAS şi/sau Ministerul Finanţelor Publice, indiferent de actul normativ prin care acestea au fost acordate. Pentru datoriile restante la bugetul administraţiei publice locale, înlesnirile vor fi acordate prin hotărâre a consiliului local.------------Art. 55 a fost introdus de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 442 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Preşedintele Autorităţiipentru Privatizareşi Administrarea Participaţiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MuşetescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statBucureşti, 29 aprilie 2004.Nr. 26.______

Noutăți

 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului
 • LEGE nr. 526 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
 • LEGE nr. 306 din 24 decembrie 2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 384 din 10 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 698 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) şi a Instrumentului de amendare a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 286 din 7 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 octombrie 2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 125 din 12 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 29 iunie 2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea proiectului "Instalaţia de anhidrida ftalica şi plastifianţi" la Societatea Comercială "OLTCHIM" - S.A. Ramnicu Valcea
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 28 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 78 din 8 aprilie 1998 pentru aderarea României la Convenţia pentru protejarea producătorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, adoptată la Geneva la 29 octombrie 1971
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 144 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizaţiilor unor aleşi locali pentru anul 2005
 • LEGE nr. 87 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor instituţionale ale Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda şi Regatului Suediei la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 28 iunie 1999
 • LEGE nr. 10 din 28 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
 • LEGE nr. 233 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • LEGE nr. 6 din 29 aprilie 1971 privind acordarea unor scutiri şi reduceri de impozit pe veniturile realizate de gospodăriile agricole aparţinînd membrilor cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor individuali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 211 din 5 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 23 februarie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 10 iulie 1997 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru depozitarea graului din recolta anului 1997, proprietate a producătorilor agricoli şi a arendaşilor
 • LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 251 din 14 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2001 privind acceptarea de către România a Codului internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum şi acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MSC.61 (67) şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.101 (73) ale Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 şi, respectiv, la 5 decembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 116 din 2 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului
 • LEGE nr. 312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 121 din 17 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 243 din 17 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 126/1998 pentru modificarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 26 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 139 din 5 iulie 2011 privind modificarea şi completarea Statutului personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990
 • LEGE nr. 217 din 27 iulie 2018 privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021