Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe bancare neperformante asupra Societăţii Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călăraşi
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 1 iunie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 27 mai 2004privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe bancare neperformante asupra Societății Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călărași
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 1 iunie 2004

  Având în vedere situația Societății Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călărași, societate comercială care se încadrează în categoria marilor societăți cu impact semnificativ pe plan social, a cărei finalizare imediată a privatizării, în conformitate cu Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL II), determină îmbunătățirea situației economice și sociale din zonă,având în vedere faptul că nepromovarea imediată a prezentei reglementări ar face imposibilă finalizarea proiectului Donasid, care se preconizează că va permite, în primă etapă, crearea a 1.000 noi locuri de muncă, iar, pe parcursul dezvoltării proiectului, a peste 6.000 de noi locuri de muncă, dintre care circa 4.500 într-un parc industrial, prin atragerea de investitori,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 și art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și care se află în proces de privatizare, aprobată prin Legea nr. 595/2002, se aprobă vânzarea, la prețul de 20 milioane euro, inclusiv TVA, a activelor, stocurilor de materii prime, materiale și piese de schimb, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, proprietatea Societății Comerciale "SIDERCA" S.A. Călărași, în cadrul procedurii de executare silită, organizată de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, rezultată în urma negocierii directe către Societatea Comercială "DONASID" - S.A. Călărași, societate comercială cu capital mixt, constituită în conformitate cu prevederile art. 50 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contractul de vânzare-cumpărare a activelor, stocurilor de materii prime, materiale și piese de schimb menționate la alin. (1) se va încheia în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 2(1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este mandatată să plătească suma de 117,789 miliarde lei Băncii Comerciale Române - S.A. în contul creanței deținute de aceasta la Societatea Comercială «SIDERCA» - S.A. Călărași, pe măsura încasării prețului prevăzut la art. 1 alin. (1). Creanța se va consolida în valută (EUR), la cursul de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.(2) La data efectuării plăților prevăzute la alin. (1) către Banca Comercială Română - S.A., în limita sumei prevăzute la alin. (1), se anulează de la plată obligația Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului către Trezoreria Statului, conform indicatorilor de venituri și cheltuieli - transferuri din bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului. (la 05-11-2004, Articolul 2 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 439 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 02 noiembrie 2004 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității
  pentru Valorificarea Activelor Statului,
  Mircea Ursache
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 27 mai 2004.Nr. 40. Anexă
               DATELE DE IDENTIFICARE
    a activelor, stocurilor de materii prime, materiale și piese de schimb
     ce urmează a fi vândute Societății Comerciale "DONASID" - S.A.
     Călărași în cadrul procedurii de executare silită, organizată de
      Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului asupra
          Societății Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călărași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.                                          Milioane        Mii       Mii crt.    Denumirea                            - lei -       - USD -   - euro -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.   Total active                           2.388.016      72.222     66.810 1.1. Oțelărie + Turnare      continuă + Utilități                   1.131.176      34.211     31.647 1.2. Laminor de profile grele      și șină                                1.256.840      38.011     35.163 2.   Stocuri de materii prime,      materiale, utilaje, obiecte      de inventar                              634.444      19.187     17.749 2.1. Oțelărie + Turnare continuă      + utilități                              194.919       5.895      5.453 2.2. Laminor de profile grele și șină         439.525      13.292     12.296──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Total general:                         3.022.460      91.409     84.559──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  --------

  Noutăți

 • LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 (*republicată*) pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice*)
 • LEGE nr. 189 din 18 iulie 2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi
 • LEGE nr. 88 din 8 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • LEGE nr. 80 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 107 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 10 din 21 martie 1996 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Beirut la 28 iunie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 100 din 2 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masa şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 31 august 1996 *** Republicat privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 209 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 16 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
 • LEGE nr. 282 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 26 din 17 decembrie 1971 privind modificarea articolului 73 alineatul 3 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 246 din 22 iunie 2006 pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
 • LEGE nr. 80 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE din 14 februarie 1929*) pentru camerele de comerţ şi de industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 14 decembrie 2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 86 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii
 • LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
 • LEGE nr. 5 din 20 aprilie 1972 privind gospodărirea apelor în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 225 din 25 noiembrie 2010 privind modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 212 din 13 noiembrie 2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 169 din 14 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 4 din 30 mai 1950 pentru ratificarea decretelor emise de Prezidiul Marii Adunări Naţionale în perioada dela 23 Decemvrie 1949 pînă la 27 Mai 1950
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 32 din 27 martie 2017 pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 7 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 285 din 14 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 28 martie 2002 privind încetarea aplicabilităţii unor facilităţi
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 606 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 47/2002 de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 22 septembrie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 660 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2001
 • LEGE nr. 42 din 2 martie 2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
 • LEGE nr. 84 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări*)
 • LEGE nr. 460 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 19 decembrie 2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 11 aprilie 2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă "Locato"
 • LEGE nr. 127 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 43 din 16 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021