Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004

  Crearea noului cadru instituțional ca urmare a comasării fostului Minister al Administrației Publice cu fostul Minister de Interne presupune realizarea unei restructurări corespunzătoare, atât la nivel central, cât și teritorial, care să ducă la eficientizarea activităților din domeniile de competență specifice instituției nou-create. Între domeniile care necesită o abordare imediată sub acest aspect se numără și activitățile de eliberare și evidență a cărților de identitate, a actelor de stare civilă, a pașapoartelor simple, a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor.Având în vedere faptul că procesul de reformă în domeniile sus-menționate a fost îngreunat din cauza dificultăților de natură financiară și de infrastructură, întâmpinate în cadrul demersurilor de descentralizare a activităților specifice, prin transferarea competențelor de la structurile centralizate existente până în acel moment în Ministerul de Interne, la autoritățile publice locale coordonate de Ministerul Administrației Publice, se impune de urgență adoptarea unor măsuri de ordin legislativ care să elimine aceste dificultăți și să asigure crearea unor structuri eficiente, menite să pună în practică principiul descentralizării, aspect relevant din punct de vedere al diminuării birocrației existente până în prezent în relațiile autorităților cu cetățenii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:(2) Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor asigură atât întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea actelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților de alegător și a listelor electorale, cât și desfășurarea activităților de primire a cererilor și de eliberare a pașapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghișeu unic.2. În cuprinsul alineatului (1) al articolului 4, termenul "Ministerul de Interne" se înlocuiește cu "Ministerul Administrației și Internelor".3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(2) Serviciile publice comunitare locale se înființează și în sectoarele municipiului București, prin reorganizarea structurilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, precum și a birourilor de evidență informatizată a persoanei ale Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei. (la 10-12-2004, Alineatul (2) din Articolul 4, Punctul 3., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 4. Literele a), d), e), i) și j) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:a) întocmesc, țin evidența și eliberează certificatele de stare civilă;..............................................................................................d) întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă și orice mențiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condițiile legii;e) actualizează, utilizează și valorifică Registrul local de evidență a persoanei, care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar respectiv;..............................................................................................i) primesc, în sistem de ghișeu unic, cererile și documentele necesare în vederea eliberării cărților de identitate, cărților de alegător, pașapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor și le înaintează serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;j) primesc de la serviciile publice comunitare competente cărțile de identitate, cărțile de alegător, pașapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare și plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitanților; (la 10-12-2004, Punctul 4. din Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 5. La articolul 5, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidență a populației;6. Alineatele (1) și (2) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Se înființează, în subordinea consiliilor județene, servicii publice comunitare județene de evidență a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare județene, prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor județene, precum și a birourilor județene de evidență a populației din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei. (la 10-12-2004, Alineatul (1) din Articolul 6 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) (2) Se înființează, în subordinea Consiliului General al Municipiului București, Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului București, precum și a sectorului evidența populației al Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei. (la 10-12-2004, Alineatul (2) din Articolul 6 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 7. La articolul 7, literele a) și d) vor avea următorul cuprins:a) actualizează, utilizează și valorifică Registrul județean de evidență a persoanei;.................................................................d) asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărților de identitate și a cărților de alegător;8. La articolul 7, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidență a populației;9. Abrogat. (la 10-12-2004, Punctul 9. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 10. În cuprinsul articolului 8, denumirea "ministrul administrației publice" se înlocuiește cu "ministrul administrației și internelor".10^1. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(3) Structura organizatorică, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale serviciilor publice comunitare locale, județene, respectiv al municipiului București, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București și a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, cu avizul Inspectoratului. (la 10-12-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 11. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins: Articolul 11(1) Inspectoratul este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică ce funcționează în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, înființat prin reorganizarea Direcției de evidență a populației din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, și care exercită atribuțiile ce îi sunt date în competență prin lege, cu privire la organizarea și coordonarea activității de evidență a persoanelor.11^1. Articolul 12 va avea următorul cuprins: Articolul 12Inspectoratul asigură punerea în aplicare, într-o concepție unitară, a legislației în vigoare în domeniul evidenței persoanei și a programelor de reformă privind modernizarea relațiilor dintre administrația publică centrală și locală și cetățean. (la 10-12-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 12. Articolul 13 se abrogă.13. La articolul 14, literele a), c), f), g) și h) vor avea următorul cuprins:a) organizează, coordonează și urmărește modul de aplicare, în mod unitar, a reglementărilor legale în domeniul evidenței persoanelor, al stării civile și al schimbării pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;..............................................................................................c) actualizează, utilizează și valorifică Registrul național de evidență a persoanei, care conține datele de identificare și adresele tuturor cetățenilor români, precum și imaginile posesorilor de cărți de identitate;..............................................................................................f) stabilește caracteristicile și elementele de securizare ale cărților de identitate și ale cărților de alegător, împreună cu Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor;g) răspunde, împreună cu Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, precum și cu celelalte instituții abilitate, de punerea în aplicare a reglementărilor privind confidențialitatea și protecția datelor referitoare la persoană;h) gestionează Sistemul național informatic de evidență a persoanelor;» (la 10-12-2004, Punctul 13. din Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 14. La articolul 14, litera d) se abrogă.15. La articolul 14, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) asigură dotarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu registre și certificate de stare civilă, precum și cu materialele necesare producerii cărților de identitate și a cărților de alegător; (la 10-12-2004, Litera h^1) din Articolul 14, Punctul 15. , Articolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 16. La articolul 14, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Inspectoratul îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.17. Articolul 16 se abrogă.18. Articolul 17 va avea următorul cuprins: Articolul 17(1) Organigrama, statul de organizare, precum și regulamentul de organizare și funcționare ale Inspectoratului se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.(2) Coordonarea Inspectoratului în cadrul Ministerului Administrației și Internelor se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.(3) Inspectoratul este condus de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director general adjunct, numiți prin ordin al ministrului administrației și internelor.(4) Posturile necesare funcționării Inspectoratului se asigură prin redistribuire, dintre cele existente în statele de organizare ale Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei.19. Articolul 18 va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Personalul Inspectoratului este constituit din polițiști, alți funcționari publici și personal contractual.(2) Personalul Direcției de evidență a populației din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei se transferă în interesul serviciului și se numește pe funcții la Inspectorat. (la 10-12-2004, Alineatul (2) din Articolul 18 , Punctul 19. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 20. Articolul 19 se abrogă.21. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins: Articolul 20(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor se asigură din venituri proprii, subvenții de la bugetul de stat și, după caz, subvenții de la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului București.22. Alineatul (2) al articolului 20 se abrogă.23. Articolul 21 va avea următorul cuprins: Articolul 21Veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare prevăzute la art. 20 provin din sumele încasate din activitățile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora și prin furnizarea, în condițiile legii, a datelor referitoare la persoană, precum și din donații și sponsorizări.24. Articolul 22 va avea următorul cuprins: Articolul 22Baza de calcul pentru stabilirea taxelor pentru eliberarea documentelor și pentru furnizarea datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor se avizează de către Consiliul Concurenței și se supune aprobării Guvernului de către Ministerul Administrației și Internelor, pe baza propunerilor Inspectoratului.25. Articolul 23 va avea următorul cuprins: Articolul 23Materiile prime necesare în vederea producerii cărților de identitate, cărților de alegător și certificatelor de stare civilă, tipăriturile speciale și tehnica de calcul utilizate în activitatea de evidență a persoanelor se achiziționează de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectorat, în condițiile legii.26. Articolul 24 va avea următorul cuprins: Articolul 24Bunurile mobile și imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, destinate activităților de evidență a persoanelor desfășurate la nivel local, se transmit în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale, în condițiile legii.27. Articolul 24^1 va avea următorul cuprins: Articolul 24^1(1) Polițiștii care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor teritoriale de evidență informatizată a persoanei din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei se detașează la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, în condițiile legii.(2) Personalul contractual, precum și cel constituit din funcționari publici, încadrat la structurile prevăzute la alin. (1), se preia sau, după caz, se transferă în interesul serviciului la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, în condițiile legii, păstrându-și toate drepturile anterior dobândite.(3) Personalul disponibilizat în urma înființării Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor și a serviciilor publice comunitare beneficiază de drepturile prevăzute de lege.28. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins: Articolul 25^1(1) Predarea-primirea bunurilor mobile și imobile, precum și preluarea personalului și a activităților, de la Ministerul Administrației și Internelor la consiliile locale și județene, se realizează pe bază de protocoale, în condițiile legii.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările rezultate în baza protocoalelor prevăzute la alin. (1), în volumul și structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Administrației și Internelor și în bugetele locale.29. Articolul 26 și anexa se abrogă. Articolul IIAbrogat. (la 10-12-2004, Articolul II a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) Articolul IIILegea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul 2 al articolului 38 va avea următorul cuprins:Organele specializate în ținerea evidenței militare sunt centrele militare județene, municipale și de sector. Unitățile de poliție, precum și, după caz, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor desfășoară activități specifice în sprijinul centrelor militare.2. Alineatul 2 al articolului 57 va avea următorul cuprins:De asemenea, sprijină, îndrumă și verifică activitatea unităților de poliție și a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor în ceea ce privește ținerea evidenței militare a recruților și rezerviștilor.3. Partea introductivă a articolului 59^1 va avea următorul cuprins: Articolul 59^1Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor sub coordonarea și controlul Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor au următoarele obligații privind evidența militară a recruților și rezerviștilor: Articolul IVLegea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Evidența cetățenilor români care domiciliază în România se ține după principiul locului de domiciliu al acestora, de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, împreună cu serviciile publice comunitare de evidența persoanelor, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației.2. Alineatul (2) al articolului 1 se abrogă.3. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(2) Întocmirea, actualizarea, exploatarea și valorificarea datelor Registrului permanent de evidență a populației se fac de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, împreună cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.4. Articolul 3^1 va avea următorul cuprins: Articolul 3^1(1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se eliberează în condițiile prezentei legi, respectiv ale reglementărilor privind regimul pașapoartelor, circulația pe drumurile publice sau, după caz, ale altor acte normative care prevăd eliberarea unor documente necesare persoanei, de către structurile Ministerului Administrației și Internelor, precum și de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.(2) Coordonarea activității de evidență a persoanei se asigură de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.(3) Administrarea bazelor de date integrate, care constituie Registrul permanent de evidență a populației, și producerea cărților de identitate și a cărților de alegător se asigură de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor. (la 10-12-2004, Articolul 3^1 din Punctul 4. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 5. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:(3) Gestionarea și verificarea atribuirii codului numeric personal revin serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, sub coordonarea Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor.6. La articolul 42^1, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins: Articolul 42^1(1) În scopul asigurării resurselor financiare pentru materialele necesare producerii cărților de identitate, a cărților de alegător, a certificatelor de stare civilă, precum și a tipăriturilor speciale, Ministerul Administrației și Internelor prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor. (la 10-12-2004, Alineatul (1) din Articolul 42^1 , Punctul 6. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) (2) Veniturile realizate de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor prin furnizarea datelor din Registrul permanent de evidență a populației și din valorificarea imprimatelor tipizate se fac venit la bugetul de stat. (la 10-12-2004, Alineatul (2) din Articolul 42^1 , Punctul 6. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 7. Articolul 42^1 se completează, după alineatul (3), cu alineatul (3^1) având următorul cuprins:(3^1) Dotarea Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor se realizează prin grija Ministerului Administrației și Internelor, din producția internă și din import. (la 10-12-2004, Alineatul (3^1) din Articolul 42^1, Punctul 7., Articolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 8. Articolul 44 va avea următorul cuprins: Articolul 44Cererile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România și ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României, referitoare la datele de identificare a persoanelor fizice cuprinse în Registrul permanent de evidență a populației, se soluționează de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor. (la 10-12-2004, Articolul 44 din Punctul 8. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 9. În cuprinsul Legii nr. 105/1996, denumirea "Ministerul de Interne" se înlocuiește cu "Ministerul Administrației și Internelor." Articolul VAlineatul (3) al articolului 18 din Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, se abrogă. Articolul VILegea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Denumirile "autoritate a administrației publice locale" și "autorități ale administrației publice locale" se înlocuiesc cu "serviciul public comunitar local de evidența persoanelor", respectiv "servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor", iar denumirea "autorități ale administrației publice județene" se înlocuiește cu "servicii publice comunitare județene".2. În cuprinsul alineatului (1) al articolului 38, termenul "poliție" se înlocuiește cu "serviciul public comunitar de evidență a persoanelor".3. Articolul 66 va avea următorul cuprins: Articolul 66Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor au obligația de a actualiza permanent, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a persoanelor, baza de date a populației. Articolul VIIOrdonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂprivind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor2. Articolele 1-4 vor avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizează în cadrul prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului București.(2) Serviciile publice comunitare asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea pașapoartelor simple, respectiv a permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și plăcilor cu numere de înmatriculare. Articolul 2Coordonarea și controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură de Direcția Generală de Pașapoarte, respectiv Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. Articolul 3Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția generală de pașapoarte și Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor asigură punerea în aplicare, într-o concepție unitară, a legislației în vigoare în domeniul pașapoartelor simple, respectiv din domeniul permiselor de conducere și al certificatelor de înmatriculare, precum și a programelor de reformă privind apropierea administrației publice de cetățean. Articolul 4Serviciile publice comunitare și direcțiile prevăzute la art. 2 cooperează cu instituțiile abilitate din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale, conform legii3. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:Organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple4. Articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple se înființează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului București, prin reorganizarea formațiunilor teritoriale de pașapoarte din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București.5. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple au următoarele atribuții principale:6. La articolul 6, alineatul (1) se completează după litera c), cu litera c^1), care va avea următorul cuprins:c^1) furnizează permanent, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a persoanelor, informații necesare actualizării Registrului național de evidență a pașapoartelor simple;7. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În exercitarea atribuțiilor legale specifice, serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple cooperează cu serviciile publice comunitare, locale și județene, de evidență a persoanelor, precum și cu serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București.8. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple în cadrul prefecturilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor.(2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Direcției generale de pașapoarte, structura organizatorică a serviciului public comunitar, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură de către Ministerul Administrației și Internelor, precum și statul de funcții, în condițiile legii.9. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Direcția generală de pașapoarte este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, înființată prin reorganizarea Direcției de pașapoarte din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, și care exercită competențele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea și coordonarea activității de evidență și eliberare a pașapoartelor simple.10. La articolul 9, alineatul (1) se completează în final cu litera f), care va avea următorul cuprins:f) asigură dotarea serviciilor publice comunitare de eliberare și evidență a pașapoartelor simple, precum și furnizarea materialelor necesare emiterii pașapoartelor simple.11. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(2) Direcția generală de pașapoarte îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.12. După articolul 9 se introduce articolul 9^1 cu următorul cuprins: Articolul 9^1Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale și tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare și evidență a pașapoartelor se asigură de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția generală de pașapoarte, conform contractelor încheiate în acest scop.13. Articolul 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Organigrama, statul de organizare, precum și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției generale de pașapoarte se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.(2) Coordonarea Direcției generale de pașapoarte în cadrul Ministerului Administrației și Internelor se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.(3) Direcția generală de pașapoarte este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director general adjunct, numiți prin ordin al ministrului administrației și internelor.(4) Posturile necesare funcționării Direcției generale de pașapoarte se asigură prin redistribuire dintre cele existente în statele de organizare ale Direcției pașapoarte din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, precum și din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administrației și Internelor.14. Articolul 11 se abrogă.15. După capitolul III se introduc două noi capitole, capitolele III^1 și III^2, cu următorul cuprins: Capitolul III^1 Organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Articolul 11^1Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se înființează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului București, prin reorganizarea compartimentelor regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei și a sectorului regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Administrației și Internelor. Articolul 11^2(1) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor au următoarele atribuții principale:a) constituie, actualizează și valorifică Registrul județean de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;b) organizează examenele pentru obținerea permiselor de conducere, în condițiile legii;c) asigură emiterea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere;d) soluționează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în condițiile legii;e) monitorizează și controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană;f) gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii;(2) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.(3) În exercitarea atribuțiilor legale specifice, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor cooperează cu serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, cu cele locale și județene de evidență a persoanelor, precum și cu serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București. Articolul 11^3(1) Modul de organizare și funcționare ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în cadrul prefecturilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor.(2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, structura organizatorică a serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură de către Ministerul Administrației și Internelor, precum și statul de funcții, în condițiile legii. Capitolul III^2 Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Articolul 11^4(1) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, înființată prin reorganizarea Serviciului central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din structura Ministerului Administrației și Internelor și care exercită competențele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea și coordonarea activității de evidență și eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare.(2) Sediul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor este în municipiul București. Articolul 11^5(1) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor are următoarele atribuții principale:a) răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor legale în domeniul evidenței permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare, precum și al desfășurării examenelor pentru obținerea permiselor de conducere;b) elaborează normele și metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;c) asigură dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, furnizarea materialelor necesare emiterii permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare, precum și producerea plăcilor cu numere de înmatriculare; (la 10-12-2004, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 11^5 , Punctul 15. , Articolul VII a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) d) constituie, utilizează și actualizează Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;e) gestionează Sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;f) furnizează, în condițiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorități și instituții publice, agenți economici și de alte persoane juridice pentru derularea unor acțiuni de interes general reglementate prin acte normative;g) răspunde de punerea în aplicare, împreună cu celelalte instituții abilitate, a reglementărilor privind confidențialitatea și protecția datelor referitoare la persoană;h) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii.(2) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege. Articolul 11^6Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale și tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare și evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare se asigură de Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, conform contractelor încheiate în acest scop. (la 10-12-2004, Articolul 11^6 din Punctul 15. , Articolul VII a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) Articolul 11^7(1) Organigrama, statul de organizare, precum și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.(2) Coordonarea Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în cadrul Ministerului Administrației și Internelor se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.(3) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este condusă de un director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director adjunct, numiți prin ordin al ministrului administrației și internelor.(4) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se constituie pe actualele posturi ale Serviciului central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, precum și din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administrației și Internelor.15^1. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple ori de prelungire a valabilității acestora se depun de către solicitanți, în condițiile legii, la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, constituite în județul în a cărui rază solicitanții își au domiciliul sau, după caz, reședința. Persoanele care au domiciliul în municipiul București pot depune cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, constituite la nivelul sectoarelor municipiului București. (la 10-12-2004, Articolul VII a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 15^2. După articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu următorul cuprins: Articolul 12^1Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple, în termen de până la 3 zile, se depun numai la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple. (la 10-12-2004, Articolul VII a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 16. Articolul 13 va avea următorul cuprins: Articolul 13Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple analizează cererile prevăzute la art. 12 și emit pașapoartele simple solicitate de cetățeni sau, după caz, înscriu mențiunile necesare în acestea, în condițiile legii, și le transmit operativ serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, care le eliberează solicitanților.17. Articolul 15 va avea următorul cuprins: Articolul 15(1) Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și pentru furnizarea datelor din Registrul național de evidență a pașapoartelor simple, registrele județene și al municipiului București de evidență a pașapoartelor simple, Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, cu avizul Consiliului Concurenței.(2) Sumele obținute din încasarea taxelor prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.(3) Examinarea persoanelor care solicită obținerea permiselor de conducere reprezintă prestare de serviciu și se organizează ca activitate distinctă finanțată integral din venituri extrabugetare. Veniturile obținute din prestarea acestor activități se rețin de prefecturi și se utilizează în regim extrabugetar. (la 10-12-2004, Articolul 15 din Punctul 17. , Articolul VII a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1153 din 07 decembrie 2004 ) 18. Articolul 15^1 va avea următorul cuprins: Articolul 15^1(1) Personalul Direcției generale de pașapoarte și al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple este constituit din polițiști, funcționari publici și personal contractual.(2) Personalul constituit din polițiști și funcționari publici, încadrat la Direcția de pașapoarte și la formațiunile teritoriale de pașapoarte din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București, se transferă în interesul serviciului și se numește pe funcții la Direcția generală de pașapoarte, respectiv la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, în condițiile legii.(3) Personalul contractual încadrat la Direcția de pașapoarte și la formațiunile teritoriale de pașapoarte din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului Independent de Evidență Informatizată a Persoanei al municipiului București, va fi preluat, în condițiile legii, de Direcția generală de pașapoarte, respectiv de serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, păstrându-și drepturile salariale existente până la data efectuării preluării.(4) Încadrarea și eliberarea din funcție a personalului serviciilor publice comunitare se efectuează prin ordin al prefectului, în condițiile legii, cu avizul Direcției generale de pașapoarte.(5) Personalul disponibilizat în urma înființării Direcției generale de pașapoarte și a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple beneficiază de drepturile prevăzute de lege.19. După articolul 15^1 se introduce un nou articol, articolul 15^2, cu următorul cuprins: Articolul 15^2(1) Personalul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este constituit din polițiști, funcționari publici și personal contractual.(2) Personalul constituit din polițiști și funcționari publici, încadrat la Serviciul central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare și la compartimentele regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Administrației și Internelor se transferă în interesul serviciului și se numește pe funcții la Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, respectiv la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în condițiile legii.(3) Personalul contractual încadrat la Serviciul central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare și la compartimentele regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Administrației și Internelor va fi preluat, în condițiile legii, de Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, respectiv de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, păstrându-și drepturile salariale existente până la data efectuării preluării.(4) Încadrarea și eliberarea din funcție a personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se efectuează prin ordin al prefectului, în condițiile legii, cu avizul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.20. Articolele 16 și 17, precum și alineatul (1) al articolului 18 se abrogă.21. În cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 83/2001, denumirea "Direcția generală pentru pașapoarte" se înlocuiește cu "Direcția generală de pașapoarte", iar denumirea "Ministerul Administrației Publice" se înlocuiește cu "Ministerul Administrației și Internelor Articolul VIIIOrdonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care cetățeanul român nu deține documente prin care să poată face dovada identității sale, pașaportul consular va fi eliberat numai după confirmarea acesteia de către Direcția generală de pașapoarte.2. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8Pașapoartele simple se eliberează de serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, denumite în continuare serviciile publice comunitare, și se păstrează de către titulari.3. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple se depun, personal, de către solicitanți la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.4. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple ori de prelungire a valabilității acestora, includerea ulterioară a minorilor ori aplicarea ulterioară a mențiunilor se soluționează de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.5. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:(2) Pașapoartele găsite, precum și cele care au aparținut persoanelor decedate se predau celui mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple sau, după caz, de evidență a persoanelor.6. Articolul 25 va avea următorul cuprins: Articolul 25Cetățenii români cu domiciliul în străinătate ori cei aflați temporar în străinătate, cărora autoritățile statului respectiv le-au aprobat stabilirea domiciliului, pot depune cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple, în care se menționează țara de domiciliu, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar când se află temporar în țară, la serviciile publice comunitare pe raza cărora au avut ultimul domiciliu sau pe raza cărora au reședința.7. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:(2) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea pașaportului simplu ori a altui document de călătorie se declară la serviciul public comunitar pe raza căruia domiciliază titularul, iar a celui de serviciu sau diplomatic, la Ministerul Afacerilor Externe. Articolul IXAlineatul (3) al articolului 13 și articolul 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002 se abrogă. Articolul X(1) În cadrul Ministerului Administrației și Internelor se înființează Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date Privind Evidența Persoanelor, la nivel de direcție, în limita numărului de posturi aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu atribuții în gestionarea și administrarea la nivel național a bazelor de date privind evidența persoanei, cărților de identitate, pașapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și a altor documente necesare persoanei în relațiile cu statul.(2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Centrului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor. Articolul XIDe la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, următoarele denumiri din actele normative în vigoare se înlocuiesc după cum urmează:a) Direcția de pașapoarte - Direcția generală de pașapoarte;b) Direcția de evidență a populației - Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor;c) Direcția Generală de Evidență Informatizată a Persoanei - Direcția generală de pașapoarte, Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor sau Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, după caz;d) formațiune de evidență informatizată a persoanei - serviciu public comunitar de evidență a persoanei, serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor sau serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, după caz. Articolul XIIGuvernul va modifica în mod corespunzător hotărârile adoptate în temeiul actelor normative modificate și completate prin prezenta ordonanță de urgență, Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003 și Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul administrației și internelor,
  Marian Florian Săniuță
  Ministrul delegat
  pentru administrația publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Eugen Bejinariu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 15 iunie 2004.Nr. 50.--------------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 241 din 24 noiembrie 2000 privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc funcţii în afară Ministerului de Interne în organizaţiile internaţionale care acorda asistenţa de specialitate pe teritoriul României
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 3 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 305 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România
 • LEGE nr. 202 din 13 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 166 din 22 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 octombrie 2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 70 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 785/1969 privind impunerea venitului realizat de personalul român angajat la societăţi cu sediul în străinătate, la care participă organizaţii economice socialiste române
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 21 septembrie 2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 22 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 165/1982 pentru modificarea articolului 55 alineatul 2 din Legea nr. 57/1968 de organizare şi funcţionare a consiliilor populare
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 217 din 27 iulie 2018 privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 30 iunie 2000 pentru completarea alineatului 2 al articolului 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2000
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 25 martie 1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 24 din 6 martie 1991 pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vînzare internaţionala de mărfuri
 • LEGE nr. 191 din 10 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării
 • LEGE nr. 537 din 24 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Dumitriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 12 iunie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 26 noiembrie 1998 privind acordarea unor facilităţi la plata creanţelor fiscale către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ale Societăţii Comerciale "Tractorul" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 46 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi ţinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 31 octombrie 2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 328 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • LEGE nr. 497 din 28 decembrie 2006 pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România
 • LEGE nr. 102 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 771 din 29 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 19 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 179 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 557 din 15 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România
 • LEGE nr. 65 din 12 aprilie 2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 34 din 31 martie 1936 pentru modificarea unor dispoziţiuni din legea timbrului şi a impozitului pe acte şi fapte juridice, precum şi art. 27 din legea contractului de consignaţie
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 10 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 574 din 22 decembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2002, semnat la Bucureşti la 12 mai 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 28 martie 2002 privind încetarea aplicabilităţii unor facilităţi
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • LEGEA nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*) privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 44 din 7 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 170 din 13 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 252 din 23 decembrie 2016 pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 8 aprilie 1999 privind autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a contragaranta o scrisoare de garanţie ce se va elibera de către Banca Agricolă - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societăţii Comerciale "Comtim" - S.A. Timişoara de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 125 din 7 iulie 2016 privind aderarea României la Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021