Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 1 iulie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 (*actualizata*)privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public(actualizata până la data de 7 martie 2005*)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 1 iulie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 7 martie 2005 cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 452 din 1 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2005; RECTIFICAREA nr. 6 din 10 februarie 2005.În vederea atragerii tinerilor profesionisti bine pregatiti în administratia publică din România se urmareste crearea unei noi functii publice specifice cu statut special, denumita manager public, care să beneficieze de un sistem de promovare speciala şi un nivel de salarizare motivant,în cadrul procesului de reforma a administraţiei publice a cărui componenta esenţială o reprezinta înfiinţarea şi dezvoltarea unui corp profesionist de functionari publici, neutru şi comparabil cu cel existent în tarile Uniunii Europene,în vederea crearii unui corp de functionari publici profesionist, România a primit fonduri în valoare de 4 milioane euro din partea Uniunii Europene pentru derularea Proiectului PHARE RO 0106.03, denumit "Crearea unui corp profesionist de manageri publici în administratia publică - Proiectul tinerilor profesionisti", proiect cu o importanţa componenta de instruire a tinerilor functionari publici în tara şi în strainatate, a cărui prima promotie va absolvi în luna august 2004,în vederea evitarii riscului de a nu finaliza proiectul, de a pierde fondurile U.E. alocate, în valoare de 4 milioane euro, şi de a pierde finantarea unui al doilea ciclu al proiectului, în valoare de 3,5 milioane euro, ca urmare a absentei unui cadru normativ special,în vederea redactarii în timp util a Termenilor de referinţa şi având în vedere condiţia ceruta de Comisia Europeana de a se crea baza legala necesară Proiectului tinerilor profesionisti până la data de 30 iunie 2004,având în vedere necesitatea reglementarii statutului juridic pentru absolventii Proiectului PHARE RO 0106.03 în termenul prevăzut în Planul de măsuri urgente pentru integrare europeana al Guvernului României (To Do List),având în vedere respectarea calendarului prevăzut de Foaia de parcurs pentru România a Comisiei Europene privind incheierea capitolelor de negociere cu Uniunea Europeana, elemente care vizeaza interesul public şi constituie situaţii de urgenta şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementeaza statutul special al functionarilor publici numiti intr-o functie publică specifică de manager public. (2) În exercitarea functiei publice specifice, managerul public are rolul de a asigura sprijin pentru politicile de reforma ale Guvernului României în ceea ce priveste proiectarea, managementul şi implementarea, de la nivelurile strategice la cele operationale, a procedurilor şi activităţilor vizand accelerarea reformei administraţiei publice, integrarea în structurile Uniunii Europene, precum şi implementarea legislaţiei armonizate cu acquisul comunitar. (3) Responsabilitatile managerilor publici rezultă din coordonarea de programe, proiecte şi activităţi menite sa accelereze modernizarea administraţiei şi serviciilor publice, cu scopul de a creşte calitatea actului administrativ şi a serviciilor publice furnizate cetateanului, în vederea armonizării acestora cu standardele Uniunii Europene.-------------Art. 1 a fost modificat prin pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 18 februarie 2005. Articolul 2Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, prezenta ordonanţă de urgenţă stabileste reguli specifice privind recrutarea, formarea, numirea, evaluarea, remunerarea şi promovarea rapida în categoria functionarilor publici de conducere, precum şi modalitatea de acces în categoria inaltilor functionari publici a managerilor publici. Capitolul II Cadrul instituţional Articolul 3 (1) Se infiinteaza Comisia pentru managerii publici, denumita în continuare Comisia, ca organism independent, de interes general, ce urmareste şi asigura aplicarea prevederilor referitoare la modalitatile de acces la functia de manager public şi la mecanismele de promovare rapida, reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin normele de aplicare a acesteia. (2) Potrivit prezentei ordonante de urgenta, Comisia indeplineste atribuţii în domeniul evaluării, încadrării în trepte, repartizarii, promovarii, solutionarii contestatiilor şi al excluderii din categoria managerilor publici, asigurand transparenta, imparţialitatea, reprezentativitatea şi obiectivitatea. Rolul Comisiei în domeniul evaluării consta în aprobarea rezultatelor aplicarii procedurilor de evaluare stabilite. (3) Structura, componenta, atribuţiile şi modul de organizare şi functionare ale Comisiei se stabilesc de Guvern, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. (4) Comisia este constituita din maximum 17 reprezentanti ai autorităţilor şi instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale şi instituţiilor de invatamant superior, ai organizaţiilor profesionale din domeniul massmedia, desemnaţi de organele de conducere ale acestora. (5) Secretariatul Comisiei se asigura de către Ministerul Administraţiei şi Internelor. (6) Finantarea cheltuielilor necesare exercitarii atribuţiilor ce revin Comisiei, precum şi cele ale secretariatului Comisiei, ce decurg din prevederile prezentei ordonante de urgenta şi ale normelor de aplicare a acesteia, se asigura de la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Finantarea acestor cheltuieli poate fi asigurata şi prin programe cu asistenţa externa. (7) Ministerul Administraţiei şi Internelor poate colabora, în exercitarea atribuţiilor sale de secretariat al Comisiei, cu un partener de implementare, desemnat potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.-------------Alin. (4) şi (5) ale art. 3 au fost introduse prin pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 452 din 1 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 9 noiembrie 2004.Art. 3 a fost modificat prin pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 18 februarie 2005. Articolul 4 (1) Institutul Naţional de Administratie asigura organizarea urmatoarelor forme de pregatire destinate instruirii persoanelor care doresc sa acceada intr-o functie publică de manager public: a) programe de formare specializata cu durata de 2 ani; b) programe de formare specializata cu durata de un an, specifice pentru tineri functionari publici în vârsta de până la 35 de ani. (2) Pentru realizarea atributiei prevăzute la alin. (1) Institutul Naţional de Administratie poate beneficia de programe cu asistenţa externa.-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificata prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 452 din 1 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 9 noiembrie 2004. Articolul 5Agentia Naţionala a Functionarilor Publici are urmatoarele atribuţii principale: a) colaboreaza cu Comisia şi cu Institutul Naţional de Administratie în vederea stabilirii numarului maxim de functii publice care pot fi ocupate de managerii publici; b) stabileste anual, în condiţiile legii, functiile publice rezervate managerilor publici, conform planului de ocupare a functiilor publice; c) propune conducătorului autorităţii sau al institutiei publice în al carei stat de functii este prevăzută functia publică, în urma rezultatelor evaluării finale realizate de Comisie, numirea managerilor publici; d) asigura transferul managerilor publici, în colaborare cu autorităţile şi instituţiile publice; e) alte atribuţii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Articolul 6 (1) Autorităţile şi instituţiile publice din administratia publică centrala infiinteaza, cu avizul sau la solicitarea Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, posturile corespunzătoare functiilor publice specifice de manager public. (2) Posturile corespunzătoare functiilor publice specifice de manager public pot fi înfiinţate şi de către autorităţi şi institutii ale administraţiei publice locale, cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. (3) Posturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se infiinteaza prin transformarea functiilor publice de execuţie vacante în functii publice specifice de manager public, ale caror grade sunt echivalate functiilor publice de conducere, sau prin crearea de noi posturi, în condiţiile legii. (4) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate sa colaboreze cu Agentia Naţionala a Functionarilor Publici în vederea numirii sau asigurarii transferului managerilor publici, în limita numarului maxim de posturi aprobat.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat prin pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 18 februarie 2005.Alin. (4) al art. 6 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 6 din 10 februarie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 7 martie 2005. Capitolul III Cariera în functia publică de manager public Articolul 7 (1) Selecţia pentru programele de formare specializata se realizează de către Institutul Naţional de Administratie în colaborare cu Agentia Naţionala a Functionarilor Publici şi este monitorizata de către Comisie. (2) Participantii declarati admisi la unul dintre programele prevăzute la art. 4 alin. (1) semneaza un angajament cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin care se obliga sa lucreze în administratia publică timp de 5 ani după incheierea programelor de formare, sub sancţiunea rambursarii cheltuielilor efectuate cu formarea lor în condiţiile prevăzute prin angajament. Articolul 8 (1) Participantii la programul de formare specializata cu durata de un an, organizat de Institutul Naţional de Administratie, destinat tinerilor functionari publici, se numesc stagiari, iar participantii la programul de formare specializata cu durata de 2 ani, organizat de Institutul Naţional de Administratie, destinat absolventilor învăţământului superior, se numesc cursanti. Pe perioada formarii stagiarii şi cursantii sunt obligati să respecte Regulamentul de ordine interioara şi regulamentele de studii ale Institutului Naţional de Administratie. (2) Participantii la programele de formare specializata prevăzute la art. 4 alin. (1), care anterior selectiei aveau statutul de functionar public, îşi păstrează acest statut, fiind suspendati din functia publică pe durata desfăşurării programului de formare. (3) Participantii la programele de formare specializata prevăzute la art. 4 alin. (1), care anterior selectiei nu aveau statutul de functionar public, dobândesc, pe perioada formarii, calitatea de cursant la Institutul Naţional de Administratie. (4) Posturile din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care şi-au desfăşurat activitatea stagiarii şi cursantii selectati, devenite vacante sau, după caz, temporar vacante, pot fi ocupate în condiţiile legii. (5) Pe perioada stagiilor în administratia publică din România cursantii şi stagiarii nu beneficiaza de drepturi banesti din partea autorităţilor şi instituţiilor publice la care acestea se desfăşoară. Articolul 9 (1) Participantii la programele de formare specializata prevăzute la art. 4 alin. (1) sunt exclusi de la acestea în urmatoarele situaţii: a) absenta nemotivata de la programele sau de la activităţile de formare; b) cererea cursantului sau a stagiarului de a renunta la programele de formare; c) abateri disciplinare, stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta; d) obtinerea unor rezultate nesatisfacatoare în cadrul studiilor şi stagiilor în strainatate sau în cazul nerevenirii în România la incheierea perioadei de studii şi de stagii în strainatate. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) stagiarii şi cursantii sunt obligati sa ramburseze cheltuielile de formare efectuate cu instruirea lor. Modalitatile de calcul se stabilesc prin angajamentul prevăzut la art. 7 alin. (2). Articolul 10 (1) Pot ocupa functia publică de manager public, în urma unei evaluari finale realizate de Comisie, urmatoarele categorii de persoane, după cum urmeaza: a) absolventii programului de formare specializata cu durata de 2 ani, organizat de Institutul Naţional de Administratie; b) absolventii programului de formare specializata specific pentru tineri functionari publici, cu durata de un an, organizat de Institutul Naţional de Administratie; c) absolventii programului de burse speciale «Guvernul României», cu condiţia să urmeze un program intensiv de formare specializata în administratia publică, în România, organizat, în condiţiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, de către Institutul Naţional de Administratie sau de alte institutii de formare continua. (2) Pentru a ocupa o functie publică specifică de manager public, absolventii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să indeplineasca condiţiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată.-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 10 a fost modificata prin pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 18 februarie 2005. Articolul 11 (1) Functia publică specifică de manager public se imparte în 3 trepte profesionale de încadrare, definite astfel: a) manager public treapta 1, corespunzător sistemului de promovare foarte rapida; b) manager public treapta 2, corespunzător sistemului de promovare rapida; c) manager public treapta 3, corespunzător sistemului de promovare accelerata. (2) Functia publică specifică de manager public este structurata pe grade profesionale, după cum urmeaza: a) asistent, echivalent cel puţin functiei publice de sef birou; b) special, echivalent cel puţin functiei publice de sef serviciu; c) principal, echivalent cel puţin functiei publice de director adjunct; d) superior, echivalent cel puţin functiei publice de director; e) general, echivalent functiei publice de director general adjunct. (3) Promovarea managerilor publici treapta 1 începe cu gradul de manager public special, iar pentru celelalte trepte începe cu gradul de manager public asistent. Articolul 12 (1) Persoanele prevăzute la art. 10 alin. (1) sunt evaluate la finalizarea programelor de formare specializata de către Comisie, care decide treapta profesionala de încadrare ca manager public. În aceasta evaluare se vor lua în considerare rezultatele evaluării de la absolvirea programelor de formare şi rezultatele aplicarii procedurilor de evaluare finala, prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. (2) În functie de clasamentul final realizat de Comisie şi de optiunile absolventilor programelor prevăzute la art. 10 alin. (1), Agentia Naţionala a Functionarilor Publici întocmeşte, cu contrasemnatura Comisiei, în termenul prevăzut prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, schema de repartizare a absolventilor pe functiile publice de manager public prevăzute în Planul anual de ocupare a functiilor publice. (3) Numirea în functia de manager public se face, în termenul prevăzut de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau institutiei publice în cadrul careia urmeaza să-şi desfasoare activitatea, la propunerea Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.-------------Alin. (1) şi (3) ale art. 12 au fost modificate prin pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 18 februarie 2005. Articolul 13 (1) Managerul public îşi desfăşoară activitatea, de regula, sub directa coordonare a unui înalt functionar public din cadrul autorităţii sau al institutiei publice în care îşi va desfăşura activitatea. (2) În autorităţile sau instituţiile publice în care nu exista inalti functionari publici, managerul public îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a functionarului public de conducere situat pe cel mai înalt nivel din cadrul acestora. (3) Pentru posturile de manageri publici, superiorul ierarhic al acestora stabileste, pe baza atribuţiilor şi responsabilitatilor generale prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, cu consultarea Comisiei, responsabilitatile corespunzătoare fisei postului. (4) Orice contestatii cu privire la neconcordanta dintre atribuţiile stabilite prin fisa postului se aduc în atenţia Comisiei. Comisia poate solicita sporirea sau micsorarea atribuţiilor şi responsabilitatilor sau, după caz, în situaţii temeinic justificate, transferul managerului public. Articolul 14 (1) Managerii publici promovează succesiv în gradele profesionale, pe baza vechimii în gradul profesional detinut şi în urma deciziei Comisiei. (2) Decizia Comisiei este bazata pe rezultatele evaluării performantelor profesionale individuale, efectuata de către superiorul ierarhic al managerului public evaluat, şi pe rezultatele aplicarii procedurilor de evaluare prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. (3) Evaluarea managerilor publici poate fi initiata la solicitarea acestora, a superiorului ierarhic sau a Comisiei. (4) În urma evaluării Comisiei managerii publici pot obtine urmatoarele rezultate, detaliate în normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta: a) reconfirmarea sau pierderea statutului de manager public; b) promovarea, reconfirmarea în grad sau retrogradarea managerului public; c) incadrarea pe o treapta superioara sau inferioara, în cazuri extraordinare. (5) În urma evaluării Comisiei managerii publici pot promova în gradele superioare, după cum urmeaza: a) conform sistemului de promovare foarte rapida, managerii publici treapta 1 pot promova după cel puţin 8 luni; b) conform sistemului de promovare rapida, respectiv de promovare accelerata, managerii publici treapta 2 şi treapta 3 pot promova după cel puţin 12 luni. (6) Managerii publici sunt evaluaţi obligatoriu de către Comisie la incheierea termenelor maxime prevăzute la lit. a)-c), iar managerii publici reconfirmati pe treapta profesionala promovează automat în gradele profesionale, în functie de rezultatele obtinute, după cum urmeaza: a) conform sistemului de promovare foarte rapida, managerii publici treapta 1 promovează în termen de 16 luni; b) conform sistemului de promovare rapida, managerii publici treapta 2 promovează în termen de 24 de luni; c) conform sistemului de promovare accelerata, managerii publici treapta 3 promovează în termen de 36 de luni. (7) Evaluarea fiecarui manager public de către Comisie trebuie să fie efectuata cel puţin o dată pe an, dar nu mai mult de doua ori. (8) În urma promovarii în grad, în termenul prevăzut în normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, superiorul ierarhic al managerului public stabileste, cu consultarea Comisiei, atribuţiile şi responsabilitatile sporite ale noii functii publice, cu respectarea condiţiilor art. 13 alin. (3).-------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat prin pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 18 februarie 2005. Articolul 15 (1) Managerii publici au obligaţia sa fi desfăşurat activitate în cadrul a cel puţin două autorităţi sau institutii publice ca o condiţie necesară pentru a participa la concursul organizat pentru accederea în categoria inaltilor functionari publici. (2) În vederea indeplinirii acestei obligaţii, managerii publici pot solicita Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici transferul în cadrul altei autorităţi sau institutii publice, pe o functie publică de manager public echivalenta. (3) Comisia poate solicita, de asemenea, transferul în cadrul altei autorităţi sau institutii publice, pe o functie publică de manager public echivalenta, în condiţiile legii. Articolul 16 (1) Statutul de manager public se poate pierde în cazul obtinerii unor rezultate nesatisfăcătoare la evaluarile performantelor profesionale individuale periodice, în cazul savarsirii de abateri disciplinare, precum şi în condiţiile art. 84 din Legea nr. 188/1999, republicată. (2) În cazul pierderii statutului de manager public, Agentia Naţionala a Functionarilor Publici ia masurile necesare pentru redistribuirea persoanelor respective pe o functie publică generală, în limita functiilor publice vacante. (3) În cazul pierderii statutului de manager public, persoanele care au incheiat angajamentul prevăzut la art. 7 alin. (2) au obligaţia sa lucreze în administratia publică până la expirarea duratei prevăzute în angajament. Articolul 17 (1) Managerii publici care indeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi deţin gradul de manager public superior sau de manager public general pot participa la concursurile organizate pentru ocuparea functiilor publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici. (2) După intrarea în categoria inaltilor functionari publici, managerilor publici le sunt aplicabile dispozitiile referitoare la inaltii functionari publici. Capitolul IV Regimul de salarizare a managerilor publici Articolul 18 (1) Pe perioada derularii programelor de formare specializata în România, inclusiv în timpul vacantei şi al stagiului, cursantii şi stagiarii sunt remunerati de la bugetul de stat prin bugetul Institutului Naţional de Administratie. (2) Pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) sistemul de remunerare consta intr-o bursa egala asigurata de Institutul Naţional de Administratie, stabilita prin hotărâre a Guvernului. (3) Perioada formarii se considera vechime în munca, în functia publică sau în specialitate, după caz. Articolul 19 (1) Pentru activitatea desfăşurată până la intrarea în categoria inaltilor functionari publici managerii publici au dreptul la un salariu egal functiei publice de conducere din minister, echivalenta gradului de manager public, la care se adauga un spor de manager public, determinat în functie de treapta deţinută, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.(1^1) Stabilirea salariului de baza al managerului public se face potrivit reglementarilor legale pentru funcţionarii publici din aparatul propriu al ministerelor, prin insumarea salariului de baza corespunzător functiei de consilier, gradul profesional superior, treapta de salarizare I, cu indemnizatia de conducere aferenta functiei publice de conducere, echivalenta gradului profesional detinut de managerul public respectiv.(1^2) Sporul de manager public se determina prin aplicarea la salariul de baza al managerului public, calculat potrivit alin. (1^1), a procentului determinat în functie de treapta profesionala deţinută, prevăzut în primul tabel din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Managerul public care ocupa o functie de înalt functionar public beneficiaza de un spor de manager public, calculat în functie de salariul de baza, corespunzător nivelului acestei functii, prevăzut în anexa. (3) Managerii publici beneficiaza de toate drepturile salariale suplimentare prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată. (4) Pierderea statutului de manager public atrage pierderea sporului de manager public.-------------Alin. (1^1) şi (1^2) ale art. 19 au fost introduse prin pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 18 februarie 2005. Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 20 (1) Pe durata derularii proiectelor din domeniul administraţiei publice, finantate prin Programul PHARE, numărul de locuri pentru cele doua programe prevăzute la art. 4 alin. (1) se stabileste de către Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, Institutul Naţional de Administratie şi Unitatea Centrala pentru Reforma Administraţiei Publice, cu consultarea echipelor de asistenţa tehnica ale acestor proiecte. (2) Selecţia pentru programele de formare specializata, derulate cu asistenţa tehnica din partea proiectelor PHARE prevăzute la alin. (1), se face de către echipele de asistenţa tehnica ale acestor proiecte, în colaborare cu Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, Institutul Naţional de Administratie şi cu Unitatea Centrala pentru Reforma Administraţiei Publice. Articolul 21 (1) Absolventii programelor de formare organizate cu asistenţa Proiectului PHARE RO 0106.03, componentele "Stagiari 2003-2004" şi "Cursanti 2003-005", sunt considerati ca facand parte din categoriile prevăzute la art. 8 alin. (1) şi beneficiaza de drepturile banesti prevăzute pe perioada formarii. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (4), pe durata derularii proiectelor din domeniul administraţiei publice, finantate prin programul PHARE, din Comisie vor putea sa faca parte şi experti din state membre ale Uniunii Europene, propusi de către echipele de asistenţa tehnica ale proiectelor PHARE, prevăzute la art. 20 alin. (2). (3) Prin excepţie, absolventii proiectului prevăzut la alin. (1), componenta "Stagiari 2003-2004", pot fi numiti ca manageri publici după maximum un an de la evaluarea finala. (4) Absolventii proiectului prevăzut la alin. (1), componentele "Stagiari 2003-2004" şi "Cursanti 2003-2005", selectati, sunt numiti pe posturile de manager public potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cu condiţia sa fi semnat angajamentul prevăzut la art. 7 alin. (2), beneficiind de drepturile corespunzătoare din prima zi în care ocupa pozitia de manager public.-------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat prin pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 452 din 1 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 9 noiembrie 2004. Articolul 22 (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată. (2) În termen de 60 de zile*) de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aproba, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, normele metodologice de aplicare a acesteia, prin care se stabilesc: a) mecanismul de gestionare a functiei publice de manager public: procesul de selecţie, evaluare, numire, plasare, transfer, promovare; b) atribuţiile indeplinite de autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de structurile care aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta şi modalitatile de colaborare dintre acestea; c) modalitatile de pierdere a statutului de manager public; d) cazurile de intrerupere a programelor de formare; e) atribuţiile şi responsabilitatile specifice minimale ale managerilor publici; f) modalitatile de creare a functiilor publice de manager public; g) nivelul bursei şi mecanismele de remunerare ale stagiarilor şi cursantilor.----------------*) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Termenul prevăzut la art. 22 alin. (2) a fost prorogat cu 60 de zile calculate de la data intrarii în vigoare a ORDONANTEI DE URGENTA nr. 6 din 10 februarie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 18 februarie 2005, conform art. II din acest act normativ. Articolul 23Numărul functiilor publice de manager public nu se ia în calcul la stabilirea procentului de 12% prevăzut de lege pentru functiile publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici şi categoriei functionarilor publici de conducere.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul delegat pentruadministratia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 25 iunie 2004.Nr. 56. Anexa Sporurile salariale corespunzătoare gradelor de managerpublic echivalente functiilor publicede conducere (% din salariul de baza)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                             Spor de manager                                                             public (procent)                                                          ─────────────────────Functia publică Gradul Functia Manager Manager Manager                                 echivalenta public public public                                                        treapta treapta treapta                                                           1 2 3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Manager public General Director general 60% 55% 25%                                adjunct Manager public Superior Director 60% 55% 25% Manager public Principal Director adjunct 60% 55% 25% Manager public Special Sef serviciu 60% 55% 25% Manager public Asistent Sef birou 60% 55% 25%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Sporurile salariale corespunzătoare functiilor publice din     categoria inaltilor functionari publici cu statut de manager              public (% din salariul de baza)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Functia publică Statutul Spor de manager public                                                        (procent)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Secretar general Manager public 50% Secretar general adjunct Manager public 50% Director general Manager public 60%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────________________

Noutăți

 • LEGE nr. 59 din 24 martie 2004 privind ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă şi Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învăţământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), semnat la Zagreb la 9 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 112 din 27 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp
 • LEGE nr. 112 din 2 aprilie 2003 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat şi interguvernamental în perioada 1949-1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 18 septembrie 1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 2 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 152 din 20 mai 2005 pentru aprobarea participării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, în calitate de observator, la Asociaţia "Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie ale Uniunii Europene"
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA *** Republicată
 • LEGE nr. 119 din 23 iunie 2016 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 19 septembrie 2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012
 • LEGE nr. 44 din 6 martie 2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul
 • LEGE nr. 97 din 16 mai 2016 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015
 • LEGE nr. 313 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, precum şi a contului anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 2001
 • LEGE nr. 217 din 11 noiembrie 2010 pentru aderarea României la Convenţia privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare naţionale care sunt reţinute atunci când resursele proprii tradiţionale sunt puse la dispoziţia bugetului Uniunii Europene, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 54 din 14 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 79 din 26 martie 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Ştefăneşti, judeţul Botoşani
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 87 din 18 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor
 • LEGE nr. 160 din 22 octombrie 1997 privind declararea oraşului Calafat municipiu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • LEGE nr. 5 din 30 iunie 1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale ţăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate
 • LEGE nr. 262 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2003
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 134 din 21 iulie 2000 privind regimul parcurilor industriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 478 din 9 iulie 2002 pentru modificarea art. 29 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 65 din 16 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 113/1998 privind acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide, realizat în anul 1991 în cadrul Programului guvernamental de importuri critice, şi a diferenţelor de preţ şi de curs, aferente importului de ulei brut, realizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 274/1992
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 17 din 21 februarie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate, traficului ilicit de stupefiante şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2007
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 147 din 1 aprilie 2002 pentru ratificarea Convenţiei civile asupra corupţiei, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 135 din 24 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69 din 26 august 1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
 • LEGE nr. 664 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2002 pentru modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire
 • LEGE nr. 296 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 21 mai 2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 118 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 90 din 16 aprilie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 351 din 2 mai 1945 pentru reprimirea speculei ilicite şi a sabotajului economic*)
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 231 din 5 decembrie 2011 privind transmiterea unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", respectiv a obiectivului de investiţii "Autostrada Nădlac-Arad"
 • LEGE nr. 153 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021