Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 57 din 15 aprilie 1999 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Kazahstan, semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1998
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 29 aprilie 1999 -
LEGE nr. 57 din 15 aprilie 1999pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Kazahstan, semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1998 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 29 aprilie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe ratifica Convenţia consulară dintre România şi Republica Kazahstan, semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1998.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,MIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU CONVENŢIE CONSULARĂîntre România şi Republica KazahstanRomânia şi Republica Kazahstan,animate de dorinţa de a facilita dezvoltarea relaţiilor prieteneşti dintre cele doua tari,în interesul intaririi colaborării economice, comerciale, tehnico-ştiinţifice, culturale şi în alte domenii,dorind sa reglementeze relaţiile consulare dintre ele,au hotărât sa încheie prezenta convenţie consulară şi au convenit asupra următoarelor: Capitolul 1 Definiţii Articolul 1Definitia termenilor folosiţi în convenţieÎn prezenta convenţie termenii de mai jos au următorul înţeles:1. oficiu consular înseamnă consulat general, consulat, viceconsulat sau agenţie consulară;2. circumscripţie consulară înseamnă teritoriul statului de reşedinţa, atribuit oficiului consular pentru exercitarea funcţiilor consulare;3. şef al oficiului consular înseamnă persoana însărcinată sa conducă oficiul consular;4. funcţionar consular înseamnă orice persoană, inclusiv şeful oficiului consular, însărcinată cu îndeplinirea funcţiilor consulare;5. angajat al oficiului consular înseamnă persoana care îndeplineşte în cadrul oficiului consular funcţii administrative şi tehnice;6. membru al personalului de serviciu înseamnă persoana care îndeplineşte atribuţii pe linia deservirii oficiului consular;7. membri ai personalului oficiului consular înseamnă funcţionarii consulari, angajaţii oficiului consular şi membrii personalului de serviciu;8. membru al personalului particular înseamnă persoana angajata în mod exclusiv în serviciul particular al unui membru al personalului oficiului consular;9. localuri consulare înseamnă clădirile sau părţile din clădiri, inclusiv reşedinţa şefului oficiului consular, precum şi terenurile care deservesc aceste clădiri sau părţi din clădiri, care sunt folosite exclusiv de oficiul consular, indiferent în proprietatea cui se afla;10. arhive consulare înseamnă întreaga corespondenta oficială, cifrul, documentele, cărţile, mijloacele tehnice de secretariat, precum şi echipamentul destinat păstrării acestora;11. nava înseamnă orice nava care navighează sub pavilionul statului trimiţător, cu excepţia navei militare;12. aeronava înseamnă orice aparat de zbor înregistrat în statul trimiţător, care are însemnele de zbor şi de identificare ale acestui stat, cu excepţia aparatelor militare. Capitolul 2 Relaţii consulare Articolul 2Înfiinţarea oficiului consular1. Statul trimiţător poate să înfiinţeze un oficiu consular în statul de reşedinţa numai cu consimţământul acestui stat.2. Sediul oficiului consular, rangul şi circumscripţia sa consulară sunt stabilite prin acord între statul trimiţător şi statul de reşedinţa.3. Orice modificări ulterioare privind sediul oficiului consular, rangul acestuia sau circumscripţia sa consulară trebuie stabilite, de asemenea, prin acord între statul trimiţător şi statul de reşedinţa. Articolul 3Patenta consulară şi exequaturul1. Până la numirea şefului oficiului consular, statul trimiţător trebuie să se încredinţeze, pe cale diplomatică, ca persoana numita va primi acordul statului de reşedinţa pentru recunoaşterea sa în calitatea de şef al oficiului consular.2. După primirea acordului menţionat la paragraful 1 al prezentului articol statul trimiţător trimite ministerului afacerilor externe al statului de reşedinţa, prin misiunea sa diplomatică, patenta consulară. În patenta consulară se indica numele şi prenumele şefului oficiului consular, clasa acestuia, circumscripţia consulară în care îşi va exercita funcţiile, precum şi sediul oficiului consular.3. Şeful oficiului consular este admis să îşi exercite funcţiile numai după ce statul de reşedinţa i-a eliberat exequaturul. Exequaturul se eliberează în cel mai scurt timp posibil.4. Până la eliberarea exequaturului statul de reşedinţa poate admite, cu titlu provizoriu, ca şeful oficiului consular să îşi exercite funcţiile. În acest caz prevederile prezentei convenţii îi sunt aplicabile.5. După admiterea şefului oficiului consular, chiar cu titlu provizoriu, statul de reşedinţa informează despre aceasta autorităţile competente din circumscripţia consulară şi ia măsurile necesare ca acesta să îşi poată îndeplini funcţiile. Articolul 4Exercitarea temporară a funcţiilor şefului oficiului consular1. Dacă şeful oficiului consular este împiedicat, din orice cauza, să îşi exercite funcţiile sau dacă funcţia de şef al oficiului consular devine, temporar, vacanta, statul trimiţător îl poate imputernici sa conducă, provizoriu, oficiul consular pe un funcţionar consular din cadrul aceluiaşi oficiu consular sau din cadrul altui oficiu consular al său din statul de reşedinţa ori pe unul dintre membrii personalului diplomatic de la misiunea sa diplomatică din acest stat.2. Numele şi prenumele persoanei împuternicite sa conducă, temporar, oficiul consular vor fi notificate, în prealabil, ministerului afacerilor externe al statului de reşedinţa.3. Persoana desemnată sa conducă, temporar, oficiul consular se bucura de aceleaşi drepturi, privilegii şi imunităţi care sunt acordate şefului oficiului consular, în conformitate cu prevederile acestei convenţii. Articolul 5Persoana declarata non grata1. Statul de reşedinţa poate oricând sa înştiinţeze, pe cale diplomatică, statul trimiţător, ca un funcţionar consular este persona non grata sau ca un angajat consular ori un membru al personalului de serviciu a devenit inacceptabil.În acest caz statul trimiţător trebuie să recheme persoana în cauza sau sa dispună încetarea activităţii acesteia.2. Dacă statul trimiţător nu îndeplineşte aceasta obligaţie într-un termen rezonabil, statul de reşedinţa poate retrage exequaturul sau orice alta autorizaţie, dacă îl priveşte pe şeful oficiului consular, ori sa notifice statului trimiţător, pe cale diplomatică, ca refuza sa recunoască persoana în cauza ca membru al personalului oficiului consular, dacă este vorba de un funcţionar consular, de un angajat consular sau de un membru al personalului de serviciu.3. În oricare dintre cazurile menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol statul de reşedinţa nu este obligat să îşi motiveze decizia. Articolul 6Notificarea către statul de reşedinţa a numirilor, sosirilor şi plecarilorStatul trimiţător notifica ministerului afacerilor externe al statului de reşedinţa sau organului desemnat de acesta:1. numirea membrilor personalului oficiului consular, sosirea sau încetarea misiunii la oficiul consular, precum şi orice alte modificări privind statutul acestora, care s-au produs în timpul activităţii lor la oficiul consular;2. sosirea şi plecarea definitivă a unui membru de familie care locuieşte împreună cu un membru al personalului oficiului consular, precum şi, dacă este cazul, faptul ca o persoană devine sau încetează de a mai fi membru de familie;3. sosirea şi plecarea definitivă a membrilor personalului particular şi, dacă este cazul, încetarea serviciului lor în aceasta calitate;4. angajarea şi încetarea calităţii de membru al personalului oficiului consular sau de membru al personalului particular a persoanelor domiciliate în statul de reşedinţa, care au dreptul la privilegii şi imunităţi. Articolul 7Eliberarea documentelor de identitate1. Autorităţile competente ale statului de reşedinţa eliberează, gratuit, fiecărui funcţionar consular un document care atesta identitatea şi funcţia acestuia.2. Prevederile paragrafului 1 din prezentul articol se referă, de asemenea, la angajaţii oficiului consular, la membrii personalului de serviciu şi la membrii personalului particular, cu condiţia ca aceste persoane sa nu aibă cetăţenia statului de reşedinţa şi nici domiciliul în acest stat. Articolul 8Cetăţenia funcţionarilor consulariFuncţionarii consulari pot fi numai cetăţeni ai statului trimiţător, care nu au domiciliul în statul de reşedinţa şi nu exercita în acest stat, în afară atribuţiilor lor oficiale, nici o alta activitate aducatoare de venituri. Capitolul 3 Funcţii consulare Articolul 9Funcţiile oficiului consularFuncţiile oficiului consular constau în:1. apărarea în statul de reşedinţa a drepturilor şi intereselor statului trimiţător, ale cetăţenilor şi persoanelor juridice ale acestuia, în conformitate cu normele dreptului internaţional;2. sprijinirea, în continuare, a dezvoltării relaţiilor între cele doua state în domeniile economic, comercial, cultural, ştiinţific şi al turismului; întărirea relaţiilor prieteneşti dintre ele în aceste domenii, precum şi în alte domenii. Articolul 10Protecţia şi asistenţa consulară1. Funcţionarul consular are dreptul sa acorde protecţia şi asistenţa consulară necesare cetăţenilor statului trimiţător, sa comunice cu aceştia, să le facă recomandări şi, dacă este cazul, să le acorde sprijin pentru realizarea drepturilor de care aceştia se bucura, în conformitate cu legile statului de reşedinţa sau cu acordurile în vigoare dintre cele doua state.2. Cetăţeanul statului trimiţător are dreptul, de asemenea, sa ia legătură cu funcţionarul consular şi sa îl viziteze, fără nici o ingradire. Articolul 11Exercitarea funcţiilor consulare1. Funcţiile consulare sunt exercitate de funcţionarii consulari ai statului trimiţător.2. În caz de necesitate, exercitarea funcţiilor oficiului consular poate fi încredinţată membrilor personalului diplomatic al misiunii diplomatice a statului trimiţător din statul de reşedinţa, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor membrilor personalului diplomatic.Numele şi prenumele membrului personalului diplomatic căruia i se încredinţează îndeplinirea funcţiilor consulare trebuie notificate, în prealabil, ministerului afacerilor externe al statului de reşedinţa.3. Funcţiile consulare se exercită în cadrul circumscripţiei consulare. În afară acesteia funcţionarul consular îşi poate exercita funcţiile numai cu acordul statului de reşedinţa. Articolul 12Legătură cu autorităţile statului de reşedinţaFuncţionarul consular are dreptul, în exercitarea funcţiilor sale, prevăzute în prezenta convenţie, să se adreseze:- autorităţilor competente locale din circumscripţia consulară;- autorităţilor centrale ale statului de reşedinţa, în măsura în care aceasta este permisă de legislaţia statului de reşedinţa. Articolul 13Exercitarea de funcţii consulare pentru un stat terţFuncţionarul consular are dreptul sa exercite funcţii consulare în interesul unui stat terţ, cu acordul statului de reşedinţa. Articolul 14Înregistrarea cetăţenilor statului trimiţător1. Funcţionarul consular are dreptul sa înregistreze cetăţenii statului trimiţător aflaţi în circumscripţia consulară.2. Înregistrarea facuta de funcţionarul consular nu scuteşte cetăţenii statului trimiţător de obligaţia respectării cerinţelor impuse de legislaţia statului de reşedinţa în materie de înregistrare a străinilor. Articolul 15Reprezentarea în faţa autorităţilor statului de reşedinţa 1. Funcţionarul consular are dreptul sa ia măsuri, în conformitate cu legile statului de reşedinţa, pentru asigurarea reprezentării corespunzătoare a cetăţenilor statului trimiţător în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi ale statului de reşedinţa. El poate, în conformitate cu legislaţia statului de reşedinţa, să solicite adoptarea de măsuri provizorii pentru apărarea drepturilor şi intereselor legale ale cetăţenilor statului sau, dacă aceştia absentează sau dacă, din alte motive întemeiate, nu sunt în măsura să îşi apere, în timp util, drepturile şi interesele.2. Funcţionarul consular are, de asemenea, dreptul să solicite instanţelor judecătoreşti sau altor autorităţi amânarea examinării cauzei care îl priveşte pe cetăţeanul statului trimiţător, până când acesta nu va fi informat şi nu va avea posibilitatea reală de a se prezenta personal sau de a fi reprezentat.3. Reprezentarea prevăzută la paragraful 1 al prezentului articol încetează dacă persoanele reprezentate îşi numesc împuterniciţii lor sau preiau personal apărarea drepturilor şi intereselor lor. Articolul 16Protecţia cetăţenilor statului trimiţător1. Autorităţile competente ale statului de reşedinţa înştiinţează funcţionarul consular despre arestarea sau reţinerea, sub orice formă, a unui cetăţean al statului trimiţător, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la data arestării sau reţinerii acestuia.2. Funcţionarul consular are dreptul, în conformitate cu legislaţia statului de reşedinţa, sa primească corespondenta sau alte trimiteri de la cetăţeanul statului sau, aflat în stare de arest, în asteptarea judecării, ori de la cel care este reţinut, sub orice formă, şi sa întreprindă demersurile necesare pentru a i se acordă asistenţa juridică şi reprezentare.Funcţionarul consular are dreptul sa îl viziteze şi sa comunice cu cetăţeanul statului trimiţător, aflat în stare de detenţie sau care este reţinut sub orice alta forma ori care executa o pedeapsă privativă de libertate, în condiţiile stabilite de legislaţia statului de reşedinţa, după expirarea a 5 zile de la data arestării sau reţinerii.3. Autorităţile competente ale statului de reşedinţa trebuie să informeze, neîntârziat, cetăţeanul statului trimiţător despre dreptul sau de a lua legătură cu funcţionarul consular, conform prevederilor acestui articol. Articolul 17Funcţii referitoare la paşapoarte şi vizeFuncţionarul consular are dreptul:1. sa elibereze paşapoarte şi alte documente similare cetăţenilor statului trimiţător, să le reînnoiască, să le prelungească, să le anuleze sau să efectueze menţiuni în acestea;2. sa acorde vize de intrare şi de tranzit persoanelor care doresc sa viziteze sau sa tranziteze teritoriul statului trimiţător. Articolul 18Funcţii referitoare la probleme de cetăţenie şi la înregistrarea actelor de stare civilăFuncţionarul consular are dreptul:1. sa primească cereri în legătură cu probleme de cetăţenie;2. sa înregistreze şi sa elibereze documente corespunzătoare de naştere sau de deces cetăţenilor statului trimiţător;3. dacă legislaţia statului trimiţător permite, iar legislaţia statului de reşedinţa nu se opune, sa încheie căsătorii;4. sa informeze autorităţile competente ale statului de reşedinţa despre înregistrarea naşterilor, deceselor şi a căsătoriilor, dacă aceasta este cerută de legislaţia statului de reşedinţa.5. Prevederile paragrafelor 1-3 ale prezentului articol nu scutesc persoanele în cauza de obligaţia de a respecta formalităţile cerute de legislaţia statului de reşedinţa.6. Dacă autorităţile statului de reşedinţa sunt informate ca pe teritoriul acestui stat a decedat un cetăţean al statului trimiţător, ele trebuie să anunţe despre aceasta, fără întârziere, oficiul consular. Articolul 19Funcţii referitoare la tutela şi curatela1. Funcţionarul consular are dreptul să se adreseze autorităţilor statului de reşedinţa pentru instituirea tutelei sau curatelei cetăţeanului statului trimiţător, aflat în statul de reşedinţa, şi sa propună numele persoanei care urmează să fie numita în calitate de tutore sau curator.2. Dacă autorităţile statului de reşedinţa au cunoştinţa ca este necesară instituirea tutelei sau a curatelei pentru un cetăţean al statului trimiţător, ele vor informa funcţionarul consular despre aceasta într-un termen cat mai scurt posibil. Articolul 20Funcţii notariale1. În conformitate cu legislaţia statului de reşedinţa, funcţionarul consular are dreptul:- sa primească, sa întocmească şi sa autentifice declaraţii ale cetăţenilor statului trimiţător;- sa primească, sa întocmească şi sa autentifice testamente şi alte documente care se referă la bunuri ale cetăţenilor statului trimiţător;- sa primească, sa întocmească şi sa autentifice documente care se referă la alte acte juridice ale cetăţenilor statului trimiţător, cu excepţia acelor documente prin care se stabilesc, se înstrăinează sau se limitează drepturile asupra bunurilor imobile situate în statul de reşedinţa;- sa legalizeze sigiliile şi semnăturile de pe actele şi documentele cu caracter juridic, care emana de la autorităţile statului trimiţător sau ale statului de reşedinţa;- sa legalizeze copiile şi sa certifice traducerile actelor şi înscrisurilor cu caracter juridic, precum şi extrasele de pe acestea;- sa primească spre păstrare actele şi documentele cu caracter juridic, care aparţin cetăţenilor statului trimiţător ori care sunt adresate acestora.2. Funcţiile enumerate la paragraful 1 al prezentului articol pot fi îndeplinite la sediul oficiului consular sau în alt loc, dacă persoana interesată nu se poate prezenta la oficiul consular din motive temeinice. Articolul 21Funcţii referitoare la drepturile patrimoniale1. Autorităţile statului de reşedinţa vor informa în cel mai scurt timp oficiul consular despre decesul unui cetăţean al statului trimiţător şi îi vor comunică toate datele de care dispun privind activul succesoral, moştenitorii, persoanele care au renunţat la succesiune, precum şi despre existenta unui testament.2. Autorităţile statului de reşedinţa vor informa în cel mai scurt timp oficiul consular despre deschiderea unei succesiuni în statul de reşedinţa, atunci când moştenitorul sau persoana care renunţa la succesiune este cetăţean al statului trimiţător.3. Dacă oficiul consular primeşte informaţii cu privire la bunurile menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol înainte ca acestea să fie cunoscute de autorităţile statului de reşedinţa, oficiul consular va informa fără întârziere autorităţile competente.4. Autorităţile statului de reşedinţa vor informa fără întârziere oficiul consular despre măsurile luate sau pe care intenţionează să le ia pentru evaluarea şi conservarea bunurilor menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol. Funcţionarul consular poate solicita autorităţilor statului de reşedinţa sa adopte măsurile corespunzătoare pentru conservarea succesiunii.5. Funcţionarul consular poate, de asemenea, în conformitate cu legislaţia statului de reşedinţa:- sa ia măsuri de apărare a drepturilor patrimoniale ale cetăţenilor statului trimiţător;- sa urmărească transferul sumelor de bani şi transmiterea altor bunuri care aparţin cetăţenilor statului trimiţător.6. Sumele de bani, bunurile ori înscrisurile referitoare la înstrăinarea acestora, aparţinând cetăţeanului statului trimiţător, care nu se afla sau nu este reprezentat în statul de reşedinţa, se transmit oficiului consular spre a fi predate titularului. Oficiul consular poate primi aceste sume de bani sau bunurile, cu condiţia ca acestea să fie declarate în termenul stabilit de lege, să se achite ori să se garanteze plata tuturor impozitelor şi taxelor stabilite de către legislaţia statului de reşedinţa, să se obţină acordul autorităţilor competente ale statului de reşedinţa pentru transferul sumelor de bani sau pentru transmiterea bunurilor din acest stat în statul trimiţător.7. Dacă un cetăţean al statului trimiţător a decedat în timp ce se afla temporar sau în tranzit pe teritoriul statului de reşedinţa, sumele de bani şi bunurile sale personale se transmit, temporar şi fără formalităţi, oficiului consular.Transmiterea obiectelor personale în statul trimiţător şi transferul banilor, cu excepţia bunurilor dobândite în statul de reşedinţa şi interzise la scoaterea din ţara, se efectuează în conformitate cu legislaţia statului de reşedinţa.8. Oficiul consular al statului trimiţător eliberează autorităţilor sau persoanelor interesate un document prin care confirma primirea sumelor de bani sau a bunurilor ce i-au fost predate în conformitate cu paragrafele 6 şi 7 ale acestui articol.9. Cetăţenii statului trimiţător se bucura de aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii statului de reşedinţa în ceea ce priveşte dobândirea bunurilor şi a succesiunilor.10. Funcţiile oficiului consular, prevăzute la art. 20 din prezenta convenţie, se exercită în privinta bunurilor şi a drepturilor unei persoane decedate, numai dacă nu contravin prevederilor prezentului articol. Articolul 22Funcţii în materie de navigaţie maritima1. Funcţionarul consular are dreptul sa acorde orice sprijin şi asistenţa navei statului trimiţător, aflată în port sau în alt loc de ancorare.2. Funcţionarul consular poate urca la bordul navei imediat ce este aprobat contactul liber cu tarmul, iar comandantul navei şi membrii echipajului pot sa ia legătură cu funcţionarul consular.3. Funcţionarul consular poate solicita sprijin autorităţilor competente ale statului de reşedinţa în orice probleme legate de îndeplinirea funcţiilor sale referitoare la nava statului trimiţător, comandantul navei şi la membrii echipajului.4. Funcţionarul consular are dreptul:- fără a aduce atingere competentei autorităţilor statului de reşedinţa, să efectueze cercetări în legătură cu orice fapte petrecute pe nava statului trimiţător în perioada în care aceasta se afla în cursa sau este ancorata într-un port, sa chestioneze comandantul navei sau orice membru al echipajului, sa verifice documentele navei, sa primească declaraţii în legătură cu incarcatura şi locul de destinaţie, precum şi sa faciliteze intrarea, staţionarea şi plecarea navei din port;- fără a aduce atingere competentei autorităţilor statului de reşedinţa, sa ia măsurile necesare pentru soluţionarea litigiilor dintre comandant şi orice membru al echipajului, inclusiv a celor referitoare la condiţiile de muncă, în măsura în care legislaţia statului trimiţător prevede aceasta;- sa ia măsuri pentru spitalizarea ori pentru repatrierea comandantului navei sau a oricărui membru al echipajului;- sa primească, sa întocmească, sa legalizeze, sa certifice ori sa autentifice orice declaraţie sau alt document prevăzut de legislaţia statului trimiţător cu privire la nava;- sa elibereze certificate provizorii care dau dreptul navei achiziţionate sau construite sa navigheze sub pavilionul statului trimiţător, în conformitate cu legislaţia acestui stat.5. În cazul în care instanţele judecătoreşti sau alte autorităţi competente ale statului de reşedinţa intenţionează sa ia măsuri de constrângere ori să efectueze acte de urmărire penală la bordul navei statului trimiţător, autorităţile competente ale statului de reşedinţa vor înştiinţa despre aceasta funcţionarul consular. Aceasta înştiinţare va fi facuta în prealabil, astfel încât funcţionarul consular să poată fi prezent la efectuarea unor astfel de măsuri. Dacă funcţionarul consular nu a fost prezent, autorităţile competente ale statului de reşedinţa îi vor prezenta, la cerere, o informare completa în legătură cu măsurile pe care le-au luat.Funcţionarul consular va fi înştiinţat şi în cazul în care comandantul navei sau orice membru al echipajului urmează să fie interogat pe ţărm de către autorităţile competente ale statului de reşedinţa.Prevederile acestui paragraf nu se aplică în ceea ce priveşte controlul vamal, sanitar sau al documentelor de trecere a frontierei, precum şi în privinta oricăror acţiuni întreprinse la cererea sau cu acordul comandantului navei.6. Autorităţile statului de reşedinţa vor informa în cel mai scurt timp funcţionarul consular dacă o nava a statului trimiţător a eşuat sau a naufragiat, a suferit orice alta avarie în limitele apelor teritoriale ale statului de reşedinţa sau dacă orice alt obiect care face parte din incarcatura navei avariate, proprietate a unui cetăţean al statului trimiţător, a fost găsit pe ţărm sau în apropierea ţărmului statului de reşedinţa ori a fost adus în portul acestui stat. De asemenea, ele vor comunică funcţionarului consular măsurile luate pentru salvarea membrilor echipajului navei, a pasagerilor, încărcăturii şi a altor bunuri aflate la bordul navei sau care au aparţinut navei ori au făcut parte din incarcatura acesteia şi au fost separate de ea.7. Funcţionarul consular poate acorda orice fel de asistenţa unei asemenea nave, membrilor echipajului şi pasagerilor; în acest scop el se poate adresa autorităţilor competente ale statului de reşedinţa, care îi vor acorda sprijinul necesar.Funcţionarul consular poate să ia măsuri pentru repararea navei ori se poate adresa autorităţilor competente ale statului de reşedinţa pentru a-l sprijini în realizarea acestora sau ca ele sa întreprindă ori sa continue asemenea măsuri.8. Dacă nava avariata sau orice obiecte care au aparţinut unei asemenea nave au fost găsite în apropierea sau pe coasta ţărmului statului de reşedinţa sau au fost aduse într-un port al acestui stat, iar comandantul navei, proprietarul ei, agentul maritim, societăţile de asigurare corespunzătoare nu au posibilitatea de a întreprinde măsuri pentru păstrarea sau pentru dispunerea de o asemenea nava sau de obiectele găsite, funcţionarul consular este considerat împuternicit sa întreprindă, în numele proprietarului navei, măsurile pe care le-ar fi putut întreprinde însuşi proprietarul. Aceste prevederi se aplică, în mod corespunzător, oricărui obiect care face parte din incarcatura navei şi este proprietatea unui cetăţean al statului trimiţător.9. Dacă orice obiect care face parte din incarcatura navei avariate a unui stat terţ este proprietatea unui cetăţean al statului trimiţător şi este găsit pe ţărm sau în apropierea ţărmului statului de reşedinţa ori este adus într-un port al acestui stat, iar comandantul navei, proprietarul obiectului, agentul maritim, societăţile de asigurare corespunzătoare nu au posibilitatea de a întreprinde măsuri de conservare sau de dispoziţie cu privire la un asemenea obiect, funcţionarul consular este considerat împuternicit sa ia, în numele proprietarului, măsurile pe care le-ar fi putut lua el însuşi. Articolul 23Funcţii în materie de navigaţie aeriană Prevederile art. 22 din prezenta convenţie se aplică în mod corespunzător şi navigaţiei aeriene, fără a se aduce atingere altor înţelegeri în vigoare dintre cele doua state. Articolul 24Alte funcţii consulareFuncţionarul consular poate îndeplini orice alte funcţii consulare încredinţate de statul trimiţător, neprevăzute în prezenta convenţie, dacă statul de reşedinţa, care trebuie să fie informat despre acestea, permite îndeplinirea lor sau nu are obiecţiuni. Capitolul 4 Privilegii şi imunităţi Articolul 25Protecţia activităţii oficiului consularStatul de reşedinţa ia toate măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare normală a oficiului consular, precum şi măsuri pentru ca membrii personalului oficiului consular să îşi poată exercita funcţiile şi sa beneficieze de privilegiile şi de imunităţile prevăzute de prezenta convenţie. Articolul 26Folosirea drapelului naţional şi a stemei1. Scutul cu stema statului trimiţător şi inscripţia cu denumirea oficiului consular, scrisă în limba statului trimiţător şi a statului de reşedinţa, pot fi fixate pe clădirea oficiului consular.2. Drapelul statului trimiţător poate fi arborat pe clădirea oficiului consular, la reşedinţa şefului oficiului consular şi, de asemenea, pe mijloacele de transport folosite de şeful oficiului consular, atunci când îndeplineşte funcţiile oficiale.3. În exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul articol trebuie respectate legile, regulamentele, normele şi uzanţele statului de reşedinţa. Articolul 27Procurarea de localuri1. Statul trimiţător poate, în condiţiile şi în forma stabilite de statul de reşedinţa, sa dobândească în proprietate sau sa arendeze terenuri, clădiri sau părţi din clădiri, sa construiască clădiri şi sa amenajeze terenuri, necesare în vederea amplasarii de localuri consulare, precum şi de locuinţe pentru membrii personalului oficiului consular.2. Statul de reşedinţa va sprijini statul trimiţător în obţinerea terenurilor, localurilor sau a părţilor din localuri pentru scopurile prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol şi va facilita statului trimiţător sa dobândească clădiri în alt mod.3. Prevederile acestui articol nu scutesc statul trimiţător de obligaţia respectării legilor şi a regulamentelor statului de reşedinţa referitoare la construcţii şi la sistematizarea oraseneasca, aplicabile în zona unde sunt situate terenurile, imobilele sau părţile din clădirile astfel dobândite. Articolul 28Inviolabilitatea personală1. Funcţionarii consulari, angajaţii oficiului consular şi membrii lor de familie care locuiesc împreună cu aceştia se bucura de inviolabilitate personală. Ei nu vor fi supuşi arestului sau reţinerii sub nici o formă. Aceste prevederi nu se aplică persoanelor menţionate la art. 45 din prezenta convenţie.2. Statul de reşedinţa este obligat sa trateze cu respectul cuvenit funcţionarii consulari, angajaţii oficiului consular şi membrii lor de familie cu care locuiesc împreună şi sa întreprindă măsurile corespunzătoare pentru a preveni orice atingere adusă persoanei, libertăţii sau demnităţii acestora. Articolul 29Inviolabilitatea localurilor consulare şi a reşedinţei şefului oficiului consular1. Localurile consulare şi reşedinţa şefului oficiului consular sunt inviolabile.2. Autorităţile statului de reşedinţa nu pot pătrunde în localurile consulare fără acordul şefului oficiului consular al statului trimiţător ori al şefului misiunii diplomatice a statului trimiţător în statul de reşedinţa sau al persoanei desemnate de către unul dintre aceştia.Aceste prevederi se aplică şi reşedinţei şefului oficiului consular.3. Statul de reşedinţa ia măsurile necesare pentru a asigura protecţia localurilor consulare, pentru a preveni intrarea forţată în acestea, precum şi pentru a împiedica orice acţiune care le-ar deteriora sau ar aduce atingere demnităţii oficiului consular.4. Bunurile care sunt folosite exclusiv pentru îndeplinirea funcţiilor de către oficiul consular al statului trimiţător, inclusiv mijloacele sale de transport, indiferent în proprietatea cui se afla, nu sunt supuse rechizitiei, confiscării sau altor măsuri care ar împiedica activitatea normală a oficiului consular. Mijloacele de transport aflate în afară oficiului consular nu pot fi supuse percheziţiei din partea autorităţilor statului de reşedinţa, fără acordul şefului oficiului consular sau al şefului misiunii diplomatice a statului trimiţător. Articolul 30Scutirea oficiului consular al statului trimiţător de impozite şi taxeOficiul consular al statului trimiţător este scutit în statul de reşedinţa de orice impozite şi taxe, naţionale sau locale, pentru:- terenurile, clădirile şi părţile din clădiri, care sunt proprietatea statului trimiţător ori care sunt închiriate de el sau în numele sau şi care sunt folosite pentru îndeplinirea activităţii oficiului consular ori ca locuinţe pentru funcţionarii consulari, angajaţii oficiului consular şi membrii personalului de serviciu, cu excepţia taxelor pentru servicii special prestate;- contractele şi documentele referitoare la dobândirea unor astfel de imobile, dacă statul trimiţător le procura exclusiv pentru activitatea oficiului consular;- orice bunuri mobile, inclusiv mijloacele de transport, care sunt în proprietatea, posesia sau folosinţă statului trimiţător şi care sunt utilizate exclusiv pentru activităţile oficiului consular. Articolul 31Inviolabilitatea arhivelor consulareArhivele consulare sunt inviolabile în orice moment şi indiferent în ce loc s-ar afla. Articolul 32Libertatea de comunicare1. Oficiul consular are dreptul sa comunice cu guvernul statului trimiţător, cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale acestuia, situate în statul de reşedinţa sau în alte state. Statul de reşedinţa asigura condiţiile necesare pentru aceasta.Oficiul consular poate folosi toate mijloacele obişnuite de comunicare, cifrul, curierii diplomatici şi consulari, valizele diplomatice şi consulare.2. La folosirea mijloacelor obişnuite de comunicare oficiului consular i se aplică aceleaşi tarife ca şi misiunii diplomatice.Oficiul consular poate instala şi poate utiliza o statie de radioemisie numai cu acordul statului de reşedinţa.3. Corespondenta oficială a oficiului consular, indiferent de mijloacele de comunicare folosite, valiza consulară, prevăzută cu semne exterioare vizibile ce indica caracterul ei oficial, este inviolabilă; aceasta nu este supusă controlului şi nu poate fi reţinută de autorităţile statului de reşedinţa.4. Curierul consular trebuie să fie cetăţean al statului trimiţător, care să nu aibă domiciliul permanent în statul de reşedinţa. Statul de reşedinţa asigura curierului consular condiţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale şi pentru a se bucura de aceleaşi drepturi, privilegii şi imunităţi ca şi curierul diplomatic.5. Valiza consulară poate fi încredinţată comandantului navei sau al aeronavei. Acesta trebuie să aibă un document oficial care să indice numărul coletelor din care se compune valiza consulară, fără a fi considerat curier consular. Funcţionarul consular poate să preia valiza consulară, direct şi nestanjenit, de la comandantul navei sau al aeronavei şi sa o predea în acelaşi mod. Articolul 33Libertatea de deplasareFuncţionarul consular, angajatul oficiului consular şi membrii personalului de serviciu au dreptul să se deplaseze liber pe teritoriul statului de reşedinţa, cu excepţia zonelor în care accesul străinilor este interzis sau limitat. Articolul 34Taxe consulare şi impozite1. Oficiul consular poate percepe taxe consulare pe teritoriul statului de reşedinţa, în conformitate cu legile şi cu regulamentele statului trimiţător.2. Taxele percepute sunt scutite de impozite în statul de reşedinţa. Articolul 35Imunitatea de jurisdicţie a funcţionarului consular1. Funcţionarul consular se bucura de imunitate de jurisdicţie penală a statului de reşedinţa. El se bucura, de asemenea, de imunitatea de jurisdicţie civilă şi administrativă a acestuia, cu excepţia următoarelor acţiuni civile:- acţiunile reale privind un imobil particular, situat pe teritoriul statului de reşedinţa, dacă funcţionarul consular nu îl poseda în numele statului trimiţător pentru realizarea funcţiilor consulare;- acţiunile privind o succesiune în care funcţionarul consular figurează ca executor testamentar, tutore/curator, moştenitor sau legatar şi nu în numele statului trimiţător;- acţiunile care rezultă din încheierea unui contract de către un funcţionar consular, pe care acesta nu l-a încheiat, în mod direct sau indirect, în calitatea sa de mandatar al statului trimiţător;- acţiunile intentate de un terţ pentru pagube rezultate dintr-un accident cauzat în statul de reşedinţa de un mijloc de transport rutier.2. Faţa de funcţionarul consular nu poate fi luată nici o măsura de executare, în afară de cazurile prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol şi numai dacă executarea poate avea loc fără a se aduce atingere inviolabilitatii persoanei sau locuinţei sale. Articolul 36Imunitatea de jurisdicţie a angajatului oficiului consularAngajatul oficiului consular se bucura de imunitate de jurisdicţie penală a statului de reşedinţa. El beneficiază, de asemenea, de imunitate de jurisdicţie a statului de reşedinţa în cauzele civile şi administrative prevăzute la art. 35 din prezenta convenţie, numai pentru actele îndeplinite în exercitarea funcţiilor sale oficiale. Aceste prevederi nu se aplică persoanelor menţionate la art. 45 din prezenta convenţie. Articolul 37Imunitatea de jurisdicţie a membrilor personalului de serviciuMembrii personalului de serviciu se bucura de imunitate de jurisdicţie penală, civilă şi administrativă a statului de reşedinţa numai pentru actele îndeplinite în exercitarea atribuţiilor lor oficiale. Aceste prevederi nu se aplică persoanelor menţionate la art. 45 din prezenta convenţie. Articolul 38Imunitatea de jurisdicţie a membrilor de familieImunităţile prevăzute la art. 35-37 din prezenta convenţie pentru funcţionarii consulari, angajaţii oficiului consular şi pentru membrii personalului de serviciu se aplică în mod corespunzător şi membrilor lor de familie cu care locuiesc împreună. Articolul 39Depunerea de mărturie1. Autorităţile statului de reşedinţa pot solicita ca funcţionarii consulari, angajaţii oficiului consular sau membrii personalului de serviciu să depună mărturie în cauzele penale şi administrative. Funcţionarii consulari pot refuza depunerea de mărturie în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi ale statului de reşedinţa, iar în aceasta situaţie împotriva lor nu poate fi luat nici un fel de măsuri coercitive.2. Angajaţii oficiului consular şi membrii personalului de serviciu nu pot refuza să depună mărturie, cu excepţia faptelor care au legătură cu îndeplinirea obligaţiilor lor oficiale.3. Autorităţile care solicită mărturie de la membrii personalului oficiului consular trebuie să se abţină de a interveni în probleme care privesc activitatea oficială a acestora. Asemenea mărturii, atunci când este posibil şi dacă exista deja consimţământul, pot fi luate, în scris sau oral, la sediul oficiului consular sau la reşedinţa membrilor personalului oficiului consular, în asa fel încât sa nu fie împiedicată îndeplinirea sarcinilor oficiale ale acestor persoane.4. Funcţionarul consular care a consimţit să depună mărturie are dreptul ca în locul jurământului sa dea o declaraţie scrisă. Articolul 40Scutirea de prestaţii obligatorii şi de alte obligaţii Membrii oficiului consular şi membrii lor de familie care locuiesc împreună cu aceştia sunt scutiţi în statul de reşedinţa de orice prestaţii obligatorii. Prevederile acestui articol nu se aplică persoanelor menţionate la art. 45 din prezenta convenţie. Articolul 41Scutirea membrilor oficiului consular de impozite şi taxe1. Funcţionarii consulari şi angajaţii oficiului consular, precum şi membrii lor de familie care locuiesc împreună cu aceştia sunt scutiţi în statul de reşedinţa de orice impozite şi taxe, naţionale şi locale.2. Scutirile prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol nu se referă la:- impozitele indirecte, care sunt în mod normal încorporate în preţul mărfurilor şi al serviciilor;- impozitele şi taxele asupra bunurilor imobile particulare, situate pe teritoriul statului de reşedinţa;- impozitele şi taxele pentru succesiunile şi bunurile dobândite în statul de reşedinţa, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 43 din prezenta convenţie;- impozitele şi taxele asupra veniturilor de orice natura care îşi au sursa în statul de reşedinţa, cu excepţia salariilor primite pentru activitatea lor oficială;- impozitele şi taxele de orice fel pentru tranzacţii sau pentru documentele care se referă la acestea;- taxele pentru serviciile prestate.3. Statul de reşedinţa scuteşte membrii personalului de serviciu de plată oricăror impozite pe salariile primite pentru activitatea lor oficială.4. Membrii personalului oficiului consular, care folosesc personal privat a cărui retributie nu este scutită în statul de reşedinţa de impozitul pe venit, trebuie să respecte dispoziţiile legislaţiei statului de reşedinţa în materie de percepere a impozitului pe venit.5. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 ale acestui articol nu se aplică persoanelor menţionate la art. 45 din prezenta convenţie. Articolul 42Scutirea de control vamal şi de taxe vamale1. Statul de reşedinţa permite statului trimiţător sa introducă şi sa scoată toate bunurile, inclusiv automobilele destinate folosinţei oficiului consular, cu scutire de taxe vamale şi de control vamal, cu excepţia cheltuielilor de depozitare, de transport şi a celor privind serviciile similare.2. Funcţionarul consular poate să importe în statul de reşedinţa şi sa exporte bagajele sale, lucrurile personale şi alte obiecte, inclusiv automobile, care sunt destinate folosinţei sale sau a membrilor familiei sale, cu care locuieşte împreună, fără control vamal, taxe şi impozite, percepute de statul de reşedinţa la importul şi la exportul de bunuri.3. Angajaţii oficiului consular şi membrii personalului de serviciu beneficiază de drepturile prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol pentru obiectele importate cu ocazia primei lor instalări.4. Prezentul articol nu poate fi interpretat în sensul că ar permite importul în statul de reşedinţa sau exportul din acesta al bunurilor care sunt interzise importului sau exportului de legile statului de reşedinţa.5. Bagajele personale ale funcţionarilor consulari nu sunt supuse controlului vamal. Acestea pot fi controlate numai dacă exista motive serioase să se presupună ca ele conţin alte bunuri decât cele prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol sau bunuri interzise la import sau la export ori care sunt supuse unor măsuri de carantina, conform legilor şi regulamentelor statului de reşedinţa. Într-un asemenea caz controlul poate avea loc în prezenta funcţionarului consular sau a unui membru al familiei sale. Dacă funcţionarul consular refuza sa consimtă la efectuarea controlului bagajului personal, bagajul se retrimite la locul de plecare. Articolul 43Bunurile unui membru al personalului oficiului consular care a decedatÎn cazul decesului unui membru al personalului oficiului consular sau al unui membru al familiei acestuia, care locuieşte împreună cu el, statul de reşedinţa:- permite exportul bunurilor mobile ale defunctului, cu excepţia celor care au fost dobândite în statul de reşedinţa şi care fac obiectul unei prohibiţii la export în momentul decesului;- scuteşte bunurile mobile ale celui decedat de orice impozite şi taxe, cu condiţia ca aceste bunuri să se fi aflat pe teritoriul statului de reşedinţa numai datorită prezentei defunctului în calitate de membru al personalului oficiului consular sau de membru al familiei acestuia. Articolul 44Renunţare la imunităţi1. Statul trimiţător poate renunţa la imunitatea de jurisdicţie a unui membru al personalului oficiului consular şi a membrilor săi de familie care locuiesc împreună cu acesta. În toate cazurile renunţarea trebuie să fie expresă şi în forma scrisă. Renunţarea la imunitatea de jurisdicţie pentru o acţiune civilă nu înseamnă renunţarea la imunitatea privind executarea hotărârii, pentru care se cere o renunţare expresă.2. Dacă funcţionarul consular sau o altă persoană care se bucura de imunitatea de jurisdicţie a statului de reşedinţa, conform art. 35-38 din prezenta convenţie, intenteaza o acţiune, aceasta nu mai poate invoca imunitatea de jurisdicţie faţă de nici o cerere reconvenţională legată direct de cererea principala. Articolul 45Excepţii de la privilegii şi imunităţiPrivilegiile şi imunităţile prevăzute în prezenta convenţie, cu excepţia paragrafului 2 al art. 39 şi 43, nu se aplică membrilor personalului oficiului consular şi membrilor de familie ai acestora, care locuiesc împreună cu ei, dacă sunt cetăţeni ai statului de reşedinţa sau domiciliază în acest stat. Articolul 46Începutul şi încetarea privilegiilor şi imunităţilor1. Funcţionarul consular, angajatul oficiului consular şi membrul personalului de serviciu se bucura de privilegiile şi de imunităţile prevăzute în prezenta convenţie de la data trecerii frontierei statului de reşedinţa pentru a prelua funcţiile sau dacă se afla deja în statul de reşedinţa, din momentul intrării lor în funcţie.2. Membrii de familie ai persoanelor faţă de care se aplică prevederile paragrafului 1 al prezentului articol se bucura de privilegiile şi de imunităţile prevăzute pentru ei în prezenta convenţie:- de la data de când funcţionarul consular, angajatul oficiului consular sau membrul personalului de serviciu obţine dreptul de a beneficia de privilegii şi de imunităţi în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol;- din momentul trecerii frontierei statului de reşedinţa, dacă sosesc ulterior;- din momentul în care au devenit membri ai familiei acestora.3. La expirarea termenului de exercitare a atribuţiilor de serviciu ale funcţionarului consular, angajatului oficiului consular sau ale membrului personalului de serviciu imunităţile şi privilegiile acestora, precum şi imunităţile şi privilegiile membrilor lor de familie încetează din momentul iesirii lor de pe teritoriul statului de reşedinţa sau după trecerea unei perioade rezonabile de la eliberarea acestora din funcţie.4. Imunităţile şi privilegiile membrilor lor de familie încetează, de asemenea, din momentul în care ei nu mai sunt membri de familie ai funcţionarului consular, ai angajatului oficiului consular sau ai membrului personalului de serviciu. Totuşi, dacă persoana în cauza da garanţii ca va părăsi statul de reşedinţa într-un termen rezonabil, aceasta se bucura de imunităţi şi de privilegii până la ieşirea din statul de reşedinţa.5. În caz de deces al unui funcţionar consular, angajat al oficiului consular sau al unui membru al personalului de serviciu, membrii familiei acestuia continua să se bucure de privilegiile şi de imunităţile prevăzute în prezenta convenţie până la data la care ei părăsesc teritoriul statului de reşedinţa sau până la expirarea unui termen rezonabil care le va fi fost acordat în acest scop. Articolul 47Asigurarea pentru pagube cauzate terţilorPersoanele care beneficiază de imunităţi şi de privilegii, potrivit prezentei convenţii, sunt obligate să respecte legile şi regulamentele statului de reşedinţa privind asigurarea pentru pagubele cauzate terţilor ca urmare a folosirii oricărui mijloc de transport rutier, naval sau aerian. Articolul 48Îndeplinirea funcţiilor consulare de către un membru al personalului diplomaticÎndeplinirea funcţiilor consulare de către un membru al personalului diplomatic al misiunii diplomatice a statului trimiţător în statul de reşedinţa nu aduce atingere, în nici un fel, imunităţilor şi privilegiilor sale diplomatice, chiar dacă acesta exercita funcţii consulare cu titlu temporar. Articolul 49Respectarea legilor statului de reşedinţa1. Fără a aduce atingere privilegiilor şi imunităţilor prevăzute în prezenta convenţie, persoanele care beneficiază de privilegii şi de imunităţi au obligaţia de a respecta legile şi regulamentele statului de reşedinţa şi de a nu se amesteca în treburile interne ale acestui stat.2. Privilegiile, imunităţile şi facilităţile prevăzute pentru funcţionarii consulari, angajaţii oficiului consular şi pentru membrii personalului de serviciu vor fi folosite exclusiv pentru îndeplinirea funcţiilor lor oficiale.3. Localurile consulare vor fi folosite numai pentru activităţi consulare.4. Arhivele consulare trebuie să conţină numai documente şi obiecte cu caracter oficial. Articolul 50Numirea consulilor onorificiNumirea consulilor onorifici se face de către fiecare stat, potrivit prevederilor articolelor corespunzătoare din Convenţia de la Viena din 1963, cu privire la relaţiile consulare. Capitolul 5 Dispoziţii finale Articolul 51Ratificarea, intrarea în vigoare şi încetarea valabilităţii1. Prezenta convenţie este supusă ratificării şi intră în vigoare în a 30-a zi de la data efectuării schimbului instrumentelor de ratificare; convenţia rămâne în vigoare pe o durată nedeterminată.2. Fiecare stat poate să denunţe convenţia în orice moment, prin notificare scrisă adresată celuilalt stat. În acest caz ea îşi va inceta valabilitatea după 6 luni de la data denunţării.Semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1998, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, kazaha şi rusa, toate textele având aceeaşi valoare. În caz de divergenta de interpretare între textul în limbile română şi kazaha, va prevala textul în limba rusa.Pentru România, Mihai Razvan Ungureanu, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe Pentru Republica Kazahstan,Kassymzhomart Tokaev,ministrul afacerilor externe-----------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 30 decembrie 1997 privind utilizarea disponibilităţilor existente în urma execuţiei bugetare pe anul 1997 a fondurilor constituite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997
 • LEGE nr. 117 din 26 mai 2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului
 • LEGE nr. 105 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 122 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunităţile Europene privind asocierea României la cel de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare şi Inovare (2002-2006) şi la cel de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţi de cercetare şi instruire cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 9 februarie 2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 23 decembrie 1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului
 • LEGE nr. 247 din 30 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 47 din 17 decembrie 1971 pentru abrogarea articolului 53 alineatul 1 litera d din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, astfel cum a fost republicată în Buletin Oficial, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 209 din 20 iulie 2015 privind anularea unor obligaţii fiscale
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 11 ianuarie 2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 294 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 40 din 12 martie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind recunoaşterea reciprocă a perioadelor de studii şi a actelor de studii eliberate în România şi în Republica Slovaca, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998
 • LEGE nr. 64 din 12 aprilie 2016 pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 160 din 22 octombrie 1997 privind declararea oraşului Calafat municipiu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • LEGE nr. 20 din 27 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecţiei şi securităţii civile privind asistenţa şi cooperarea în situaţii de urgenţă, semnat la Paris la 22 aprilie 2008
 • LEGE nr. 3 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii
 • LEGE nr. 164 din 22 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • LEGE nr. 64 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 356 din 3 decembrie 2007 pentru aderarea României la Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994
 • LEGE nr. 301 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 23 februarie 1999 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 235 din 2 iunie 2003 privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.)
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 309 din 13 noiembrie 2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 251 din 19 iulie 2007 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 56 din 1 aprilie 2019 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 124 din 9 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 255 din 10 iunie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea şi completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 298 din 7 iulie 2006 privind informarea publicului asupra modalităţii de interpretare play-back de către artiştii interpreţi vocali în timpul spectacolelor sau concertelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 166 din 17 august 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1997 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 30 martie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 180 din 13 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 151 din 15 iulie 1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020