Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 59 din 15 aprilie 1999 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 28 aprilie 1999 -
LEGE nr. 59 din 15 aprilie 1999privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 28 aprilie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU ACORDîntre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilorGuvernul României şi Guvernul Statului Israel, denumite în continuare părţi contractante,dorind sa intensifice cooperarea economică în avantajul reciproc al ambelor tari,intentionand sa creeze condiţii favorabile pentru dezvoltarea investiţiilor investitorilor unei părţi contractante pe teritoriul celeilalte părţi contractante,şirecunoscând ca promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor pe baza prezentului acord vor conduce la stimularea iniţiativei în afaceri şi vor spori prosperitatea în ambele state, au convenit cele ce urmează: Articolul 1Definiţii1. În sensul prezentului acord: a) Termenul investiţii va cuprinde orice fel de active realizate în conformitate cu legile şi cu reglementările legale ale părţii contractante pe teritoriul căreia se face investiţia, incluzând, dar nelimitandu-se la:(i) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi orice alte drepturi reale;(îi) drepturi decurgând din acţiuni, obligaţiuni şi din alte categorii de participari legale la societăţi comerciale;(iii) drepturi de creanta băneşti şi în alte active, precum şi referitoare la orice activitate având o valoare economică;(iv) drepturi derivate din goodwill, drepturi în domeniul proprietăţii intelectuale, procedee tehnice şi know-how;(v) concesiuni de afaceri, acordate prin lege sau în virtutea unui contract, inclusiv concesiuni pentru prospectarea, cultivarea, extractia sau exploatarea de resurse naturale. b) O modificare a formei în care activele sunt investite sau reinvestite, în conformitate cu legile şi reglementările legale ale părţii contractante pe teritoriul căreia se face investiţia, nu afectează caracterul lor de investiţii în înţelesul acestui acord. c) Termenul investitor va desemna:Cu privire la România:----------------------- orice persoană fizica care, în conformitate cu legea în vigoare, are cetăţenia română, precum şi orice persoană juridică constituită potrivit legii române şi care îşi are sediul social în România;Cu privire la Statul Israel:----------------------------(i) persoane fizice care dobândesc statutul de cetăţean sau de rezident permanent al Statului Israel în conformitate cu legea în vigoare a Statului Israel; sau(îi) societăţi comerciale, inclusiv corporatii, firme sau asociaţii, înregistrate sau constituite în conformitate cu legea Statului Israel.Cu privire la persoanele fizice - o persoană care are atât cetăţenie israeliana, cat şi cetăţenie română, care investeste în Israel, nu va fi considerată un investitor român, în sensul acestui acord.Cu privire la persoanele juridice - o persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia română şi având sediul principal în România, care este controlată, fie direct, fie indirect, de cetăţeni israelieni, nu va fi considerată un investitor român, în sensul acestui acord. d) Termenul venituri va cuprinde suma produsă de o investiţie, incluzând, dar nelimitandu-se la: dividende, profit, dobânda, câştiguri de capital, redevenţe şi onorarii. e) Termenul teritoriu va cuprinde teritoriul statului fiecărei părţi contractante, inclusiv marea teritorială, precum şi platoul continental şi zona economică exclusiva, asupra cărora statul respectiv îşi exercită, în conformitate cu legislaţia interna şi cu dreptul internaţional, suveranitatea, drepturile suverane sau jurisdicţia. Articolul 2Promovarea şi protejarea investiţiilor1. Fiecare parte contractantă, pe teritoriul sau, va incuraja şi va crea condiţii favorabile pentru investiţiile investitorilor celeilalte părţi contractante şi va admite astfel de investiţii, conform dreptului sau de a-şi exercită prerogativele conferite de propriile legi.2. Investiţiilor făcute de investitorii fiecărei părţi contractante li se va acorda un tratament just şi echitabil şi ele se vor bucura de întreaga protecţie şi securitate pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Nici una dintre părţile contractante nu va împiedica în vreun fel, prin măsuri nerezonabile sau discriminatorii, conducerea, menţinerea, utilizarea, valorificarea sau dreptul de a dispune de investiţiile de pe teritoriul sau de către investitorii celeilalte părţi contractante.3. Fiecare parte contractantă se angajează să asigure mijloace eficiente de sustinere a pretenţiilor şi de aplicare a drepturilor în legătură cu prezentul acord, autorizaţiile pentru investiţii şi proprietăţi. Nici una dintre părţile contractante nu va împiedica dreptul investitorilor celeilalte părţi contractante de a avea acces la instanţele judecătoreşti, tribunalele şi instituţiile sale administrative, precum şi la orice alte organisme care exercită puteri judiciare.4. Fiecare parte contractantă va publică toate legile şi reglementările legale, care au legătură sau care afectează pe teritoriul sau investiţiile investitorilor celeilalte părţi contractante. Articolul 3Tratamentul naţiunii celei mai favorizate1. Nici una dintre părţile contractante nu va supune, pe teritoriul sau, investiţiile sau veniturile investitorilor celeilalte părţi contractante unui tratament mai puţin favorabil decât cel care este acordat investiţiilor sau veniturilor propriilor investitori sau investiţiilor ori veniturilor investitorilor oricărui stat terţ.2. Nici una dintre părţile contractante nu va supune, pe teritoriul sau, investitorii celeilalte părţi contractante unui tratament mai puţin favorabil decât cel care este acordat propriilor săi investitori sau investitorilor unui stat terţ, în ceea ce priveşte conducerea, menţinerea, utilizarea, valorificarea sau dreptul de a dispune de investiţiile lor.3. Prevederile acestui articol nu vor fi interpretate în sensul de a obliga o parte contractantă sa extindă asupra investitorilor celeilalte părţi contractante beneficiul vreunui tratament, preferinta sau privilegiu rezultând din: a) orice acord internaţional sau aranjament referitor, în totalitate sau în principal, la impozitare sau orice legislaţie interna referitoare, în totalitate sau în principal, la impozitare; sau b) orice uniune vamală sau economică existenta, orice acord privind o zona de comerţ liber sau orice acord internaţional similar la care orice parte contractantă este sau ar putea deveni parte. Articolul 4Despăgubirea pentru pierderi1. Investitorilor unei părţi contractante, ale căror investiţii de pe teritoriul celeilalte părţi contractante suferă pierderi ca urmare a unui război sau a altui conflict armat, a unei revoluţii, unei stări naţionale de urgenta, revolte, insurectii, rascoale sau a altor evenimente similare de pe teritoriul ultimei părţi contractante, li se va acorda de către aceasta din urma parte contractantă, în ceea ce priveşte restituirea, despăgubirea, compensarea sau alta reglementare, un tratament nu mai puţin favorabil decât cel pe care ultima parte contractantă îl acorda propriilor săi investitori sau investitorilor oricărui stat terţ. Plăţile rezultate vor fi liber transferabile.2. Fără a încalcă prevederile paragrafului 1 al acestui articol, investitorilor unei părţi contractante care, în oricare dintre situaţiile la care s-a referit acest paragraf, suferă pierderi pe teritoriul celeilalte părţi contractante, rezultând din: a) rechizitionarea proprietăţii lor de către forţele sau autorităţile acesteia; sau b) distrugerea proprietăţii lor de către forţele sau autorităţile sale, care nu a fost cauzată de acţiuni de lupta sau nu a fost cerută de necesitatea situaţiei, li se va acorda restituirea sau despăgubirea adecvată. Plăţile rezultate vor fi liber transferabile. Articolul 5Exproprierea şi despăgubirea1. Investiţiile efectuate de investitorii unei părţi contractante pe teritoriul celeilalte părţi contractante nu vor fi naţionalizate, expropriate sau supuse unor măsuri având un efect echivalent cu naţionalizarea sau cu exproprierea (în continuare: expropriere), exceptând: a) utilitatea publică legată de necesităţile interne ale acelei părţi contractante; b) pe o baza nediscriminatorie; şi c) contra unei despăgubiri prompte, adecvate şi efective.2. Despăgubirea: a) va fi egala cu valoarea de piaţa a investiţiei expropriate, imediat înaintea exproprierii sau înainte ca exproprierea iminenta sa devină cunoscută public, oricare dintre ele survine prima; b) va include dobânda, asa cum este prevăzut de lege, până la data plăţii; şi c) va fi efectuată fără întârziere, fiind efectiv realizabila şi liber transferabila.3. În situaţia în care valoarea de piaţa nu poate fi stabilită cu usurinta, despăgubirea va fi determinata pe baza unor principii echitabile, ţinându-se seama, inter alia, de capitalul investit, de aprecierea şi deprecierea acestuia, de veniturile curente, de valoarea de înlocuire şi de alţi factori relevanti.4. Investitorii afectaţi vor avea dreptul, în conformitate cu legea părţii contractante care face exproprierea, la o revizuire prompta a cazului lor, efectuată de către o autoritate judecătorească sau de către o alta autoritate independenta a acelei părţi contractante, precum şi la evaluarea investiţiei lor, în conformitate cu principiile enunţate în acest paragraf. Articolul 6Transferurile valutare1. Fiecare parte contractantă, pe teritoriul căreia s-au făcut investiţiile de către investitorii celeilalte părţi contractante, va garanta acelor investitori transferul liber al plăţilor referitoare la aceste investiţii în valută liber convertibilă, îndeosebi, dar nu exclusiv, al: a) capitalului şi sumelor suplimentare necesare pentru menţinerea şi dezvoltarea investiţiei; b) veniturilor, în conformitate cu art. 1 lit. d) din acest acord; c) sumelor pentru rambursarea împrumuturilor curente, contractate şi documentate, cu referire directa la o anumită investiţie; d) sumelor rezultate din vânzarea totală sau parţială, din înstrăinarea sau lichidarea unei investiţii; e) despăgubirilor prevăzute la art. 4 şi 5; f) câştigurilor cetăţenilor unei părţi contractante, care au permisiunea sa lucreze, în conformitate cu legile şi cu reglementările legale în vigoare, legate de o investiţie de pe teritoriul celeilalte părţi contractante.2. Transferurile vor fi efectuate fără întârziere nejustificată în valută convertibilă în care a fost investit iniţial capitalul sau în orice alta valuta convertibilă agreată de investitor şi de partea contractantă respectiva, la cursul de schimb aplicabil la data transferului, în conformitate cu reglementările legale de schimb valutar în vigoare ale părţii contractante pe teritoriul căreia a fost facuta investiţia şi cu condiţia ca investitorul să îşi fi îndeplinit toate obligaţiile fiscale.În cazul în care reglementările legale de schimb valutar ale unei părţi contractante se modifica, acea parte contractantă garantează ca acele modificări nu vor afecta drepturile de repatriere a investiţiilor şi a veniturilor, ci acestea vor rămâne în vigoare asa cum au fost în momentul în care a fost efectuată investiţia. Totuşi, dacă respectivele modificări vor oferi investiţiilor şi veniturilor condiţii mai favorabile decât cele care au fost în vigoare în momentul efectuării investiţiei, condiţiile cele mai favorabile vor prevala.3. Părţile contractante se obliga sa acorde transferurilor la care se face referire în paragrafele 1 şi 2 ale acestui articol un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat transferurilor referitoare la investiţiile efectuate de investitorii oricărui stat terţ. Articolul 7Reglementarea diferendelor relative la investiţii dintre o parte contractantă şi un investitor 1. Orice diferend între o parte contractantă şi un investitor al celeilalte părţi contractante privind o investiţie a acelui investitor de pe teritoriul primei părţi contractante va fi soluţionat, pe cat posibil, pe cale amiabila, prin consultări şi negocieri între părţile la diferend.2. Dacă apare un astfel de diferend şi nu poate fi rezolvat pe cale amiabila sau într-un alt mod în termen de 6 luni de la notificarea scrisă a existenţei diferendului, atunci investitorul afectat poate institui proceduri de reglementare, prin adresarea unei cereri:- fie instanţei judecătoreşti competente a părţii contractante pe teritoriul statului unde a fost efectuată investiţia;- fie arbitrajului internaţional, în conformitate cu prevederile paragrafului 3 al acestui articol.Atunci când investitorul a supus diferendul spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente a părţii contractante pe teritoriul căreia investiţia a fost facuta sau arbitrajului internaţional, investitorul va avea dreptul să îşi retragă cererea de la procedura aleasă şi să prezinte diferendul spre soluţionare celeilalte proceduri, cu condiţia sa nu mai fi fost data încă o hotărâre definitivă şi obligatorie.3. În cazul arbitrajului internaţional, la alegerea investitorului interesat, diferendul poate fi supus spre soluţionare Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (denumit în continuare Centrul), constituit pe baza Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii dintre state şi persoane ale altor state, deschisă spre semnare la Washington la 18 martie 1965.4. Dacă investitorul alege arbitrajul internaţional, partea contractantă care este parte la diferend consimte prin aceasta supunerea spre soluţionare a diferendului relativ la investiţie unui astfel de arbitraj.5. Partea contractantă care este o parte la diferend, oricând pe durata procedurilor în curs pentru soluţionarea diferendelor relative la investiţii, nu va putea sa folosească, ca apărare, imunitatea sa sau faptul ca investitorul a primit despăgubire ca urmare a unui contract de asigurare, care acoperă integral sau parţial paguba sau pierderea respectiva.6. Nici o parte contractantă nu va urmări pe cai diplomatice vreun diferend transmis Centrului, în afară de cazul în care: a) secretarul general al Centrului sau o comisie de conciliere ori un tribunal arbitral, constituit de acesta, decide ca diferendul nu este sub jurisdicţia Centrului; sau b) cealaltă parte contractantă refuza să se supună unei hotărâri date de un tribunal arbitral.7. Toate hotărârile arbitrale vor fi definitive şi obligatorii pentru părţile la diferend.8. Toate sumele primite ca rezultat al reglementării vor fi liber transferabile. Articolul 8Reglementarea diferendelor dintre părţile contractante1. Diferendele dintre părţile contractante privind interpretarea sau aplicarea prevederilor acestui acord vor fi reglementate pe cai diplomatice.2. Dacă cele doua părţi contractante nu pot ajunge la o înţelegere în termen de 6 luni de la notificarea diferendului, diferendul va fi supus, la cererea oricărei părţi contractante, unui tribunal arbitral format din 3 membri. Fiecare parte contractantă va desemna câte un arbitru, iar aceşti 2 arbitri vor numi un preşedinte care va fi cetăţean al unui stat terţ.3. Dacă una dintre părţile contractante nu şi-a desemnat arbitrul şi nu a dat curs invitatiei celeilalte părţi contractante de a face aceasta desemnare în termen de doua luni, arbitrul va fi desemnat, la cererea acelei părţi contractante, de către preşedintele Curţii permanente de arbitraj.4. Dacă ambii arbitri nu ajung la o înţelegere în ceea ce priveşte alegerea preşedintelui în termen de doua luni de la desemnarea lor, acesta va fi numit, la cererea oricărei părţi contractante, de către preşedintele Curţii permanente de arbitraj.5. Dacă, în cazurile specificate la paragrafele 3 şi 4 ale acestui articol, preşedintele Curţii permanente de arbitraj este împiedicat să îşi exercite funcţia respectiva sau dacă este cetăţean al oricărei părţi contractante, numirea va fi facuta de către vicepreşedinte, iar dacă acesta din urma este împiedicat să îşi exercite funcţia respectiva sau dacă este cetăţean al oricărei părţi contractante, numirea va fi facuta de către judecătorul cu cea mai mare funcţie din cadrul Curţii, care nu este cetăţean al vreunei părţi contractante.6. Sub rezerva altor dispoziţii date de părţile contractante, tribunalul îşi va determina propria procedura.7. Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat şi cele ale reprezentării sale în procedurile de arbitraj. Cheltuielile pentru preşedinte şi celelalte cheltuieli vor fi suportate în mod egal de părţile contractante.8. Hotărârile tribunalului sunt definitive şi obligatorii pentru fiecare parte contractantă. Articolul 9SubrogareaDacă o parte contractantă sau agenţia desemnată de aceasta (în continuare: prima parte contractantă) face o plata în contul unei despăgubiri date cu privire la o investiţie de pe teritoriul celeilalte părţi contractante (în continuare: a doua parte contractantă), a doua parte contractantă va recunoaşte: a) transferul către prima parte contractantă, pe baza legii sau a unei tranzacţii legale, al tuturor drepturilor şi pretenţiilor părţii despagubite şi faptul ca prima parte contractantă este indreptatita la acelaşi tratament cu privire la drepturi şi pretenţii ca şi partea despagubita; şi b) ca prima parte contractantă este indreptatita sa exercite astfel de drepturi şi sa susţină astfel de pretenţii în virtutea subrogarii şi pentru orice plata primită ca urmare a unor astfel de drepturi şi pretenţii, în aceeaşi măsura ca şi partea despagubita.Orice plati primite în valută neconvertibila de prima parte contractantă, ca urmare a drepturilor şi pretenţiilor dobândite, vor fi liber utilizabile de către prima parte contractantă pentru efectuarea oricărei cheltuieli apărute pe teritoriul celei de a doua părţi contractante. Articolul 10Aplicarea altor reguliDacă prevederile legii oricărei părţi contractante sau obligaţiile potrivit dreptului internaţional, existente în prezent sau care vor fi stabilite în viitor între părţile contractante în completarea prezentului acord, conţin reguli, fie generale, fie specifice, care indreptatesc investiţiile investitorilor celeilalte părţi contractante la un tratament mai favorabil decât este prevăzut de prezentul acord, asemenea reguli, în măsura în care vor fi mai favorabile, vor prevala asupra prezentului acord. Articolul 11Domeniul de aplicare1. Prezentul acord se va aplica investiţiilor de pe teritoriul unei părţi contractante, efectuate în conformitate cu legile şi cu reglementările legale ale acesteia de către investitorii celeilalte părţi contractante fie înainte, fie după intrarea în vigoare a acestui acord.2. Totuşi diferendele care au apărut anterior intrării în vigoare a prezentului acord vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 2 septembrie 1991. Articolul 12Intrarea în vigoare1. Fiecare parte contractantă va notifica celeilalte părţi contractante despre îndeplinirea procedurilor cerute pentru intrarea în vigoare a acestui acord. Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări.2. Fără a încalcă prevederile paragrafului 2 al art. 11 din acest acord, de la data intrării sale în vigoare prezentul acord va înlocui Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 2 septembrie 1991. Articolul 13Valabilitatea şi expirareaAcest acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 10 ani. Ulterior el va continua să fie în vigoare până la expirarea termenului de 12 luni de la data la care oricare parte contractantă va notifica în scris celeilalte părţi contractante despre încetarea valabilităţii sale. În ceea ce priveşte investiţiile efectuate în timpul valabilităţii acordului, prevederile sale vor continua să fie valabile cu privire la aceste investiţii pentru o perioadă de 10 ani de la data expirării şi fără a prejudicia aplicarea în continuare a regulilor generale de drept internaţional.Drept care subsemnaţii, pe deplin autorizaţi la aceasta de respectivele lor guverne, au semnat acest acord.Semnat la Ierusalim la 3 august 1998, data care corespunde zilei de 11 AV. 5758, în doua exemplare originale, în limbile română, ebraica şi engleza, toate cele trei texte fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleza va prevala.Pentru Guvernul României,PRIM-MINISTRURADU VASILEPentru Guvernul Statului Israel,PRIM-MINISTRUBENJAMIN NETANYAHU--------

Noutăți

 • LEGE nr. 197 din 31 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 140 din 25 octombrie 2001 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 324 din 27 iunie 2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 128 din 18 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2001 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la 30 iunie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 192 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • LEGE nr. 66 din 8 iulie 1992 privind acordarea unor facilităţi pentru atragerea de capital străin în domeniul explorării şi exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze
 • LEGE nr. 73 din 4 mai 2000*) (*republicată*) privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 12 iunie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei
 • LEGE nr. 140 din 22 iulie 1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 639 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 188 din 20 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum şi a Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 91 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele financiare externe
 • LEGE nr. 97 din 21 mai 2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 312 din 24 aprilie 1945 pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tarii sau de crime de război *)
 • LEGE nr. 98 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 15 martie 2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 516 din 23 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 22 februarie 2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 1.082 din 1 aprilie 1931 privind ratificarea "Modus-ului Vivendi" comercial încheiat între România şi Austria la 30 August 1930
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 63 din 22 iunie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 ianuarie 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 27 decembrie 2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 21 iunie 2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
 • LEGE nr. 65 din 12 martie 2018 pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 5 septembrie 2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 şi la Bucureşti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 268 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 195 din 20 aprilie 2001 voluntariatului
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 16 iunie 2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Naţionala a Pădurilor
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 12 decembrie 2007 privind indemnizaţia acordată membrilor din România în Parlamentul European
 • LEGE nr. 70 din 26 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2004 pentru modificarea şi completarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor de finanţare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 27 iunie 2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 14 august 2003 privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 103 din 23 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 307 din 30 decembrie 2008 privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC)
 • LEGE nr. 153 din 6 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 239/2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizaţii sportive internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor anuale
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021