Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004(*actualizata*)privind vanzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţa sanitar-veterinara(actualizata până la data de 12 mai 2005*)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 mai 2005 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 111 din 3 mai 2005. Articolul 1 (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 9 iunie 1999, cu modificările ulterioare, cuprinzând bunuri imobile - clădiri şi terenuri aferente -, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Se aprobă trecerea bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente -, prevăzute în anexă, aflate în domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul vânzării acestora.(2^1) Prin clădiri, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege sediile de circumscripţii sanitar-veterinare, locuinţe de serviciu şi anexele inseparabile în cazul înstrăinărilor.----------Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 111 din 3 mai 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 9 mai 2005. (3) Se aprobă vânzarea bunurilor prevăzute la alin. (1) în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.--------Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 111 din 3 mai 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 9 mai 2005. Articolul 3 (1) Concesionarii bunurilor imobile prevăzute în anexă pot cumpăra, în baza solicitării scrise, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, un singur imobil - clădire şi teren aferent - dintre cele aflate în concesiunea lor. (2) Bunurile imobile care nu pot face obiectul vânzării rămân în continuare în regim de concesiune. Articolul 4 (1) Vânzarea bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente -, prevăzute în anexă, se face de către Agenţia Domeniilor Statului, prin atribuire directă către concesionarii activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional, care îşi desfăşoară activitatea în aceste imobile. (2) Preţul de vânzare va fi preţul pieţei stabilit pe baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat, din care se deduc investiţiile realizate de concesionar în imobilul respectiv. Raportul de evaluare va evidenţia valoarea investiţiilor efectuate de către solicitant. (3) Deducerea valorii investiţiilor efectuate se va face numai dacă acestea au fost efectuate în baza contractului de concesiune sau cu acordul proprietarului. (4) Valoarea investiţiilor deduse în condiţiile alin. (3) nu poate depăşi 50% din preţul de vânzare stabilit prin raportul de evaluare. (5) Contractele de vânzare-cumpărare pe care Agenţia Domeniilor Statului le va încheia în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă cu concesionarii bunurilor imobile prevăzute în anexă vor avea ca obiect suprafeţele rezultate din măsurătorile cadastrale.----------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 111 din 3 mai 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 9 mai 2005. Articolul 5 (1) Preţul de vânzare se poate achita în rate de către cumpărător. (2) Vânzarea imobilelor cu plata în rate se face în următoarele condiţii: a) avans 20% din preţul de vânzare; b) rate trimestriale eşalonate pe un termen de până la 10 ani; c) perceperea unei dobânzi anuale la nivelul ratei lunare a dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României de la data plăţii.------------Lit. c) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 111 din 3 mai 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 9 mai 2005. Articolul 6Vânzătorul va solicita cumpărătorului constituirea de garanţii pentru asigurarea plăţii: a) scrisoare de garanţie emisă de o bancă comercială română sau de o bancă comercială străină cu care banca română are relaţii de corespondent; sau b) constituirea unei ipoteci pe imobilul care face obiectul vânzării, până la achitarea în totalitate a bunului cumpărat.---------Lit. b) a art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 111 din 3 mai 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 9 mai 2005.-----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 111 din 3 mai 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 9 mai 2005. Articolul 8Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare sunt avansate de către vânzător, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli, inclusiv întocmirea planului cadastral şi a raportului de evaluare, urmând ca sumele respective să fie achitate de către cumpărători la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. Articolul 9 (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare, bunurilor imobile clădiri şi terenuri aferente - cumpărate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu li se poate schimba destinaţia pe perioada concesionării activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional. (2) Interdicţia schimbării destinaţiei, prevăzută la alin. (1), nu se poate întinde pe o perioadă mai mică de 10 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Articolul 10Sumele obţinute din vânzarea bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente -, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se fac venit la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. III-X din Hotărârea Guvernului nr. 661/2004 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului, precum şi pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul vânzării acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 14 mai 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin Teodorescup. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Gabriel Vasile DrăganMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 89. Anexăcuprinzând bunurile imobile care trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului                              Judeţul ALBA                                            IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Alba Iulia Alba lulia, str. 40.278 174,7                            Matelar 2. C.S.V. Berghin Berghin 40.280 211 3 C.S.V Mihalţ Mihalţ 40.281 164,3 4. C.S.V. Întregalde Benic 40.282 227,4 5. C.S.V. Sântimbru Sântimbru 40.283 230,0 6. C.S.V. Teiuş Teiuş 40.284 272 7. C.S.V. Aiud Aiud, str. 40.285 282,5                            Tribun Tudoran 8. C.S.V. Rimetea Rimetea 40.286 213,3 9. C.S.V. Hopârta Hopârta 40.287 249,410. C.S.V. Unirea Unirea 40.288 50811. C.S.V. Fărău Fărău 40.289 226,612. C.S.V. Noşlac Noşlac 40.290 9113. C.S.V. Sebeş Sebeş 40.291 293,214. C.S.V. Câlnic Câlnic 40.292 145,815. C.S.V. Săsciori Săsciori 40.293 231,3816. C.S.V. Daia Română Daia Română 40.294 216,717. C.S.V. Spring Spring 40.295 22718. C.S.V. Doştat Doştat 40.296 22619. C.S.V. Roşia de Roşia de Secaş 40.297 228,8           Secaş20. C.S.V. Ohaba Ohaba 40.298 23521. C.S.V. Cergău Cergău 40.299 264,722. C.S.V. Lunca Lunca Mureşului 40.300 252           Mureşului23. C.S.V. Valea Lungă Valea Lungă 40.301 51724. C.S.V. Cenade Cenade 40.302 10825. C.S.V. Cetatea de Cetatea de Baltă 40.303 303,1           Baltă26. C.S.V. Săliştea Săliştea 40.304 217,727. C.S.V. Şibot Şibot 40.305 12928. C.S.V. Pianu de Pianu de Sus 40.306 277,64           Sus29. C.S.V. Vinţu de Jos Vinţu de Jos 40.307 145,630. C.S.V. Câmpeni Câmpeni 40.308 30631. C.S.V. Zlatna Zlatna 40.309 12632. C.S.V. Albac Albac 40.310 24233. C.S.V. Baia de Baia de Arieş 40.311 234           Arieş34. C.S.V. Ocoliş Ocoliş 40.312 150,935. C.S.V. Şugag Şugag 40.313 203,336. C.S.V. Garda Garda de Sus 40.314 18237. C.S.V. Tiur Blaj 40.315 146,738. C.S.V. Crăciunelu Crăciunelu de 40.316 211,4           de Jos Jos39.C.S.V. Ciugud Ciugud 40.279 267.9                               Judeţul ARAD                                            IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Curtici Curtici 27.329 285 2. C.S.V. Pecica Pecica 27.339 226 3. C.S.V. Ineu Ineu 27.330 90 4. C.S.V. Cermei Cermei 27.335 214 5. C.S.V. Săvârşin Săvârşin 27.341 200 6. C.S.V. Birchiş Birchiş 27.333 244 7. C.S.V. Craiva Craiva 27.336 238 8. C.S.V. Hăşmaş Hăşmaş 27.337 170 9. C.S.V. Bocsig Bocsig 27.344 25010. C.S.V. Buteni Buteni 27.334 38911. C.S.V. Sebiş Sebiş 27.331 26812. C.S.V. Pleşcuţa Pleşcuţa 27.340 10013. C.S.V. Almaş Almaş 27.332 35014. C.S.V. Hălmagiu Hălmagiu 27.338 81                                Judeţul ARGEŞ                                                  IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Albeştii de Albeştii de 28.112 160           Argeş Argeş 2. C.S.V. Albeştii de Albeştii de 28.110 82           Muscel Muscel 3. C.S.V. Aninoasa Aninoasa 28.108; 124                                          28.109 4. C.S.V. Bascov Bascov 28.121 135 5. C.S.V. Brăduleţ Brăduleţ 28.118; 80                                          28.119 6. C.S.V. Bârla Bârla 28.114 200 7. C.S.V. Babana Babana 28.120 75 8. C.S.V. Boteni Boteni 28.116; 164                                          28.117 9. C.S.V. Colibaşi Colibaşi 28.147 5010. C.S.V. Căteasca Căteasca 28.145; 120                                          28.14611. C.S.V. Călineşti Călineşti 28.143 80                                           28.14412. C.S.V. Costeşti Costeşti 28.132 13513. C.S.V. Câmpulung Câmpulung 28.122 202                                          28.123; 28.12414. C.S.V. Corbeni Corbeni 28.141 16215. C.S.V. Cuca Cuca 28.152 4816. C.S.V. Cicăneşti Cicăneşti 28.151 8017. C.S.V. Căldăraru Căldăraru 28.140 16018. C.S.V. Cepari Cepari 28.125; 75                                          28.126; 28.12719. C.S.V. Ciofrângeni Ciofrângeni 28.148 28020. C.S.V. Cotmeana Cotmeana 28.138; 120                                          28.13921. C.S.V. Cetăţeni Cetăţeni 28.149; 49                                          28.15022. C.S.V. Curtea de Curtea de Argeş 28.128; 142           Argeş 28.12923. C.S.V. Corbi Corbi 28.172 23124. C.S.V. Dragoslavele Dragoslavele 28.154 4625. C.S.V. Dobreşti Dobreşti 28.156; 96                                          28.15726. C.S.V. Dâmbovicioara Dâmbovicioara 28.153 8027. C.S.V. Dârmăneşti Dârmăneşti 28.158; 36                                          28.15928. C.S.V. Hârtieşti Hârtieşti 28.161 8429. C.S.V. Hârseşti Hârseşti 28.160 6530. C.S.V. Lunca Lunca Corbului 28.162 360           Corbului31. C.S.V. Mozăceni Mozăceni 28.174; 115                                          28.175; 28.17632. C.S.V. Mioarele Mioarele 28.173 10333. C.S.V. Morăreşti Morăreşti 28.170 8834. C.S.V. Mălureni Mălureni 28.171 7035. C.S.V. Negraşi Negraşi 28.178 4036. C.S.V. Nucşoara Nucşoara 28.177 4037. C.S.V. Oarja Oarja 28.179; 117                                          28.18038. C.S.V. Pietroşani Pietroşani 28.182 13439. C.S.V. Poiana Poiana Lacului 28.183 128                        Lacului40. C.S.V. Popeşti Popeşti 28.184 15041. C.S.V. Recea Recea 28.185 13542. C.S.V. Sălătrucu Sălătrucu 28.189; 90                                          28.19043 C.S.V. Slobozia Slobozia 28.196 16044. C.S.V. Stolnici Stolnici 28.188 20045. C.S.V. Schitu Schitu Goleşti 28.195 170           Goleşti46. C.S.V. Stoeneşti Stoeneşti 28.194 5447. C.S.V. Şuici Şuici 28.191; 100                                          28.19248. C.S.V. Stâlpeni Stâlpeni 28.193 12049. C.S.V. Ştefăneşti Ştefăneşti 28.186; 100                                          28.18750. C.S.V. Tigveni Tigveni 28.197 25051. C.S.V. Teiu Teiu 28.198 18052. C.S.V. Ţiţeşti Ţiţeşti 28.199 16253. C.S.V. Uda Uda 28.201 5154. C.S.V. Ungheni Ungheni 28.200 11555. C.S.V. Vedea Vedea 28.202 19856. C.S.V. Valea Valea Iaşului 28.203 96           Iaşului                           Judeţul BACĂU                                        IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Bacău Bacău, Str. 38.665 367                       Bucovinei nr. 21 2. C.S.V. Bereşti- Bereşti-Tazlau 38.666;38.667;           Tazlău 38.668; 200 3. C.S.V. Buhoci Buhoci 38.669 68 4. C.S.V. Buhuşi Buhuşi, str. 38.670 178                       T. Vladimirescu                       nr. 18 5. C.S.V. Căiuţi Căiuţi 38.671 163 6. C.S.V. Coloneşti Coloneşti 38.672; 153                                            38.673 7. C.S.V. Corbasca Corbasca 38.674; 152                                            38.675 8. C.S.V. Coţofăneşti Coţofăneşti 38.676 165 9. C.S.V. Comăneşti Comăneşti, str. 38.677; 210                       V.Alecsandri nr.46 38.67810. C.S.V. Dămieneşti Dămienesti 38.679; 207                                            38.68011. C.S.V. Dealu Morii Dealu Morii 38.681 16512. C.S.V. Filipeni Filipeni 38.682; 206                                            38.68313. C.S.V. Filipeşti Cârligi, comuna 38.684 136                       Filipeşti14. C.S.V. Găiceana Găiceana 38.685; 160                                            38.68615. C.S.V. Gârleni Gârleni 38.687 17016. C.S.V. Glăvăneşti Glăvăneşti 38.688 20217. C.S.V. Helegiu Helegiu 38.689 14418. C.S.V. Horgeşti Răcătău 38.692; 175                       comuna Horgeşti 38.69319. C.S.V. Hemeiuş Hemeiuş 38.691 12120. C.S.V. Izvoru Izvoru 38.694; 145           Berheciului Berheciului 38.69521. C.S.V. Letea Veche Letea Veche 38.696 7422. C.S.V. Livezi Livezi 38.697; 144                                            38.69823. C.S.V. Măgireşti Măgireşti 38.699;38.700 17924. C.S.V. Măgura Măgura 38.701; 153                                            38.70225. C.S.V. Moineşti Moineşti, Str. 38.703; 152                       Oborului nr. 2 38.70426. C.S.V. Motoşeni Motoşeni 38.705 16227. C.S.V. Negri Negri 38.706 69,528. C.S.V. Nicolae Nicolae Bălcescu 38.707; 60           Bălcescu29. C.S.V. Oituz Oituz, comuna 38.708;38.709 110                       Hârja30. C.S.V. Oneşti Oneşti, str. 38.710; 210                       Mărăşeşti nr. 120 38.71131. C.S.V. Orbeni Orbeni 38.712 10532. C.S.V. Parincea Parincea 38.713 13133. C.S.V. Palanca Palanca 38.714; 264                                            38.71534. C.S.V. Pârjol Pârjol 38.716, 144                                            38.71735. C.S.V. Pânceşti Pânceşti 38.718 14436. C.S.V. Plopana Plopana 38.719; 154                                            38.72037. C.S.V. Poduri Poduri 38.721 18538. C.S.V. Podu Podu Turcului 38.722, 498           Turcului 38.72339. C.S.V. Răcăciuni Răcăciuni 38.724; 481                                            38.72540. C.S.V. Răchitoasa Răchitoasa 38.726; 167                                            38.72741. C.S.V. Sănduleni Sănduleni 38.728 376,542. C.S.V. Sascut Sascut 38.729; 152                                            38.73043. C.S.V. Secuieni Secuieni 38.732 9044. C.S.V. Slănic- Slănic-Moldova, 38.733 185           Moldova str. 1 Ma nr. 31C45. C.S.V. Stănişeşti Stănişeşti 38.734 14646. C.S.V. Ştefan cel Ştefan cel Mare 38.736; 192           Mare 38.73747. C.S.V. Târgu Ocna Târgu Ocna, 38.738; 176                       str. Vlad Ţepeş 38.739                       nr. 148. C.S.V. Vultureni Vultureni 38.740; 144                                            38.741                            Judeţul BIHOR                                          IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Aleşd Aleşd nr. 17 37.435; 340                                              37.436 2. C.S.V. Aştileu Aştileu nr. 1 37.432 60 3. C.S.V. Auşeu Auşeu nr. 213 37.437 107 4. C.S.V. Avram Iancu Avram Iancu nr. 62 37.438 164 5. C.S.V. Bratca Bratca nr. 430 37.439 50 6. C.S.V. Borod Borod nr. 25 37.440 150 7. C.S.V. Beiuş Beiuş, Str. Sârgului 37.441 330                        Mare nr. 6 8. C.S.V. Biharia Biharia, Str. 37.442 368                        Gării nr. 8 9. C.S.V. Batăr Batăr nr. 430 37.443 13310. C.S.V. Borş Sântion nr. 42 37.444 24111. C.S.V. Budureasa Budureasa nr. 3 37.445 18012. C.S.V. Căbeşti Căbeşti nr. 81 37.446 7013. C.S.V. Curăţele Curăţele nr. 2 37.447 5314. C.S.V. Cefa Cefa nr. 1 37.448 20015. C.S.V. Ceica Ceica nr. 66 37.449 18216. C.S.V. Cherechiu Cherechiu nr. 109 37.450 20017. C.S.V. Cărpinet Cărpinet nr.27 37.497 2018. C.S.V. Copăcel Copăcel nr. 2 37.451 17219. C.S.V. Cociuba Mare Cociuba 37.452 165                        Mare nr. 3720. C.S.V. Bunteşti Dumbrăveni nr. 64 37.453 17621. C.S.V. Diosig Diosig, str. 37.454 11222. C.S.V. Dobreşti Dobreşti nr. 45 37.455 5623. C.S.V. Oradea II Oradea, Str. 37.456 157           Episcopia Molidului nr. 5824. C.S.V. Căpâlna Ginta nr. 164 37.457 11025. C.S.V. Ciumeghiu Ghiorac nr. 150 37.458 15226. C.S.V. Hidişelu Hidişelu 37.459 145           de Sus de Sus nr. 3427. C.S.V. Chişlaz Mişca nr. 114 37.462 10528. C.S.V. Girişu Tărian nr. 85 37.489 250           de Criş29. C.S.V. Husasău Miersig nr. 54 37.496 180           de Tinca30. C.S.V. Ineu de Criş Ineu nr. 9 37.460 10031. C.S.V. Lăzăreni Lăzăreni nr. 17 37.461 11632. C.S.V. Măgeşti Măgeşti nr. 12 37.463 10033. C.S.V. Marghita Marghita, str. 37.464 78                        I.L. Caragiale                        nr. 2734. C.S.V. Mădăras Mădăras nr. 18 37.465 11335. C.S.V. Nojorid Nojorid nr. 110 37.466 18836. C.S.V. Olcea Olcea nr. 17 37.467 26437. C.S.V. Oşorhei Oşorhei nr. 311 37.468 8738. C.S.V. Oradea I Oradea, Str 37.482 80                        Seleuşului nr. 5739. C.S.V. Pietroasa Pietroasa nr. 78 37.469 18940. C.S.V. Popeşti Popeşti nr. 18 37.470 4041. C.S.V. Pocola Pocola nr. 82 37.471 10442. C.S.V. Răbăgani Răbăgani nr. 47 37.472 10043. C.S.V. Roşiori Roşiori 37.473 123                        nr. 217/A44. C.S.V. Şinteu Şinteu nr. 7 37.474 5645. C.S.V. Şuncuiuş Şuncuiuş 37.475 10246. C.S.V. Suplacu Suplacu 37.476 136           de Barcău de Barcău,                        Str. Muncii nr. 3847. C.S.V. Şoimi Şoimi nr. 258 37.477 18048. C.S.V. Sălard Sălard nr. 411 37.478 14649. C.S.V. Sârbi Fegernic 37.479 10650. C.S.V. Spinuş Spinuş nr. 113A 37.480 16551. C.S.V. Sâmbăta Sâmbăta nr. 4 37.481 24152. C.S.V. Sânmartin Sânmartin nr. 46 37.483 11053. C.S.V. Sudrigiu Păntăseşti nr. 46 37.484 7054. C.S.V. Sacadat Sacadat nr. 373 37.485 19855. C.S.V. Simian Simian nr. 583 37.487 12056 C.S.V. Tărcaia Tărcaia nr. 61 37.488 17357. C.S.V. Tileagd Tileagd, Str. 37.490 231                        Principală nr. 5358. C.S.V. Tinca Tinca, Str. 37.491 326                        Şcolii nr. 159. C.S.V. Tarcea Tarcea nr. 171 37.492 10060. C.S.V. Vadu Vadu 37.493 157           Crişului Crişului nr. 72261. C.S.V. Vaşcău Vaşcău, Str. 37.494 130                        Şcolii nr. 162. C.S.V. Valea lui Valea lui 37.495 104           Mihai Mihai Str. Mică                        nr. 6963. Clinica Veterinară Oradea, 37.433; 117    Oradea Str. Ion Bogdan 37.434                        nr. 37                    Judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD                                       IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Bistriţa Bistriţa, Str 37.362;37.363 163                       Tărpiului nr. 2 2. C.S.V. Beclean Beclean, str. 37.364; 142                       Gheorghe Doja                       nr. 4 37.365 3. C.S.V. Braniştea Braniştea 37.366 200 4. C.S.V. Budeşti Budeşti 37.367 113 5. C.S.V. Ciceu- Ciceu-Giurgeşti 37.368 150           Giurgeşti 6. C.S.V. Chiuza Chiuza 37.369 158 7. C.S.V. Chiochiş Chiochiş 37.370;37.371;                                          37.372 283 8. C.S.V. Galaţii Galaţii 37.373 115           Bistriţei Bistriţei 9. C.S.V. Feldru Feldru 37.374 18010. C.S.V. Ilva Mare Ilva Mare. 37.375;37.377 14311. C.S.V. Josenii Josenii 37.378 193           Bârgăului Bârgăului12. C.S.V. Livezile Livezile 37.379;37.380; 158                                          37.381;37.38213. C.S.V. Măgura Măgura Ilvei 37.384 65           Ilvei14. C.S.V. Milaş Milaş 37.385 16515. C.S.V. Năsăud Năsăud 37.386 9016. C.S.V. Nimigea Nimigea 37.387;37.388 11317. C.S.V. Reteag Petru Rareş 37.392 25518. C.S.V. Nuşeni Nuşeni 37.389;37.390 113                                          37.39119. C.S.V. Prundu Prundu Bârgăului 37.393;37.394 180           Bârgăului20. C.S.V. Rodna Rodna 37.395 13021. C.S.V. Rebrişoara Rebrişoara 37.396 5022. C.S.V. Satu Nou Cetate 37.397; 168                                          37.39823. C.S.V. Sângeorz- Sângeorz-Băi 37.399; 180           Băi 37.40024. C.S.V. Sînmihaiu Sânmihaiu de 37.401 140           de Câmpie Câmpie25. C.S.V. Şieu Şieu 37.402 12926. C.S.V. Şanţ Şanţ 37.403 8327. C.S.V. Şintereag Şintereag 37.407;37.408;                                          37.409 14228. C.S.V. Spermezeu Spermezeu 37.404;37.405;                                          37.406 13329. C.S.V. Telciu Telciu 37.410; 113                                          37.41130. C.S.V. Teaca Teaca 37.412 16031. C.S.V. Tiha Tiha Bârgăului 37.413 96           Bârgăului32. C.S.V. Urmeniş Urmeniş 37.414;37.415; 135                                          37.416;2.04633. C.S.V. Zagra Zagra 37.418 18034 C.S.V. Viişoara Viişoara 37.417 113                                  Judeţul BOTOŞANI                                        IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Avrămeni Avrămeni 27.845 185 2. C.S.V. Brăeşti Brăeşti 27.847 162 3. C.S.V. Broscăuţi Broscăuţi 27.848 122 4. C.S.V. Bucecea Bucecea 27.849 370 5. C.S.V. Călăraşi Călăraşi 27.850 330 6. C.S.V. Corlăteni Corlăteni 27.851 205 7. C.S.V. Corni Corni 27.852 380 8. C.S.V. Coţuşca Coţuşca 27.853 272 9. C.S.V. Cristeşti Cristeşti 27.854 20510. C.S.V. Cristineşti Cristineşti 27.855 18911. C.S.V. Dângeni Dângeni 27.900 17012. C.S.V. Durneşti Durneşti 27.858 15313. C.S.V. Flămânzi Flămânzi 27.859 29014. C.S.V. Frumuşica Frumuşica 27.860 10615. C.S.V. George George Enescu 27.861 233           Enescu16. C.S.V. Gorbăneşti Gorbăneşti 27.862 20217. C.S.V. Havârna Havârna 27.864 11018. C.S.V. Hăneşti Hăneşti 27.863 10219. C.S.V. Hilişeu- Hilişeu-Horia 27.865 179           Horia20. C.S.V. Hlipiceni Hlipiceni 27.866 16621. C.S.V. Hudeşti Hudeşti 27.867 26222. C.S.V. Manoleasa Manoleasa 27.869 27523. C.S.V. Minai Mihai Eminescu 27.868 285           Eminescu24. C.S.V. Mihăileni Mihăileni 27.870 22525. C.S.V. Mihălăşeni Mihălăşeni 27.871 19026. C.S.V. Mileanca Mileanca 27.872 25027. C.S.V. Mitoc Mitoc 27.873 28528. C.S.V. Nicşeni Nicşeni 27.874 10129. C.S.V. Păltiniş Păltiniş 27.875 21030. C.S.V. Pomârla Pomârla 27.876 27931. C.S.V. Prăjeni Prăjeni 27.877 14732. C.S.V. Răchiţi Răcniţi 27.878 26533. C.S.V. Rădăuţi- Rădăuţi-Prut 27.879 275           Prut34. C.S.V. Ripiceni Ripiceni 27.880 27535. C.S.V. Roma Roma 27.881 24036. C.S.V. Româneşti Româneşti 27.882 28037. C.S.V. Suharău Suharău 27.886 19838. C.S.V. Suliţa Suliţa 27.887 20539. C.S.V, Şendriceni Şendriceni 27.884 10440. C.S.V. Truşeşti Truşeşti 27.889 36941. C.S.V. Todireni Todireni 27.888 22342. C.S.V. Ungureni Ungureni 27.890 25743. C.S.V. Unţeni Unţeni 27.891 28044. C.S.V. Văculeşti Văculeşti 27.893 31045. C.S.V. Viişoara Viişoara 27.894 27046. C.S.V. Vârfu Vârfu Câmpului 27.892 194           Câmpului47. C.S.V. Vlădeni Vlădeni 27.895 17048. C.S.V. Vorniceni Vorniceni 27.896 19549. C.S.V. Vorona Vorona 27.897 21050. C.S.V. Darabani Darabani 27.856 16951. C.S.V. Săveni Săveni 27.883 54852. C.S.V. Dorohoi Dorohoi 27.857 31453. C.S.V. Botoşani Botoşani 27.846 160                               Judeţul BRAŞOV                                                    IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Codlea Codlea 38.629 80 2. C.S.V. Feldioara Feldioara 38.630 61 3. C.S.V. Prejmer Prejmer 38.631 60 4. C.S.V. Sânpetru Sânpetru 38.632 70 5. C.S.V. Făgăraş Făgăraş 38.641 84 6. C.S.V. Hârseni Hârseni 38.642 60 7. C.S.V. Şercaia Şercaia 38.634 80 8. C.S.V. Şinca Şinca 38.633 56 9. C.S.V. Voila Voila 38.643 8010. C.S.V. Caţa Caţa 38.635 29511. C.S.V. Horghiz Horghiz 38.636 6012. C.S.V. Homorod Homorod 38.637 11013. C.S.V. Racoş Racoş 38.638 8014. C.S.V. Rupea Rupea 38.639 12615. C.S.V. Ungra Ungra 38.640 6816. C.S.V. Bran Bran 38.645 9217. C.S.V. Braşov I Braşov 38.647 15818. C.S.V. Râşnov Râşnov 38.646 186                            Judeţul BRĂILA                                          IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Bărăganul Bărăganul 34.238 198 2. C.S.V. Berteştii Berteştii de Sus 34.239 243           de Sus 3. C.S.V. Ciocile Ciocile 34.240 198 4. C.S.V. Grădiştea Grădiştea 34.243 135 5. C.S.V. Ianca Ianca 34.245 198 6. C.S.V. Salcia Tudor Salcia Tudor 34.259 234 7. C.S.V. Măxineni Măxineni 34.247 198 8. C.S.V. Movila Movila Miresii 34.248 144           Miresii 9. C.S.V. Mircea Vodă Mircea Vodă 34.249 33210. C.S.V. Racoviţa Racoviţa 34.251 23411. C.S.V. Stăncuţa Stăncuţa 34.252 6012. C.S.V. Surdila- Surdila- 34.254 110           Găiseanca Găiseanca13. C.S.V. Tudor Tudor 34.253 60           Vladimirescu Vladimirescu14. C.S.V. Unirea Unirea 34.255 7515. C.S.V. Vădeni Vădeni 34.256 5116. C.S.V. Viziru Viziru 34.257 33217. C.S.V. NR. 1 Brăila 34.241 96           Brăila18. C.S.V. Faurei Faurei 34.242 16819. C.S.V. Gropeni Gropeni 34.244 23420. C.S.V. Roşiori Roşiori 34.250 6421. C.S.V. Salcia Tudor Salcia Tudor 34.259 234                            Judeţul BUZĂU                                       IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Amaru Amaru 36.357 281 2. C.S.V. Bălăceanu Bălăceanu 36.358 281 3. C.S.V. Berca Berca 36.360 275 4. C.S.V. Boldu Boldu 36.361 134 5. C.S.V. Buda Buda 36.362 75 6. C.S.V. Căneşti Căneşti 36.363 205 7. C.S.V. Calvini Calvini 36.364 283 8. C.S.V. Caragele Caragele 36.365 255 9. C.S.V. Beceni Beceni 36.359 17810. C.S.V. CA. CA. Rosetti 36.366 185           Rosetti11. C.S.V. Cislău Cislău 36.367 27012. C.S.V. Chiojdu Chiojdu 36.401 51213. C.S.V. Cochirleanca Cochirleanca 36.368 26114. C.S.V. Gălbinaşi Gălbinaşi 36.369 15615. C.S.V. Gherăseni Gherăseni 36.406 8216. C.S.V. Ghergheasa Ghergheasa 36.370 6017. C.S.V. Grebănu Grebănu 36.403 18218. C.S.V. Glodeanu- Glodeanu- 36.371 476           Siliştea Siliştea19. C.S.V. Măgura Măgura 36.373 6020. C.S.V. Mărăcineni Mărăcineni 36.374 24021. C.S.V. Merei Merei 36.375 38522. C.S.V. Mihăileşti Mihăileşti 36.376 42423. C.S.V. Mânzăleşti Mânzăleşti 36.377 18724. C.S.V. Murgeşti Murgeşti 36.378 14425. C.S.V. Nehoiu Nehoiu 36.379 8826. C.S.V. Pănătău Pănătău 36.404 21627. C.S.V. Pătârlagele Pătârlagele 36.380 20928. C.S.V. Padina Padina 36.381 25329. C.S.V. Pietroasele Pietroasele 36.383 23030. C.S.V. Pogoanele Pogoanele 36.382 14731. C.S.V. Poşta Poşta Câlnău 36.384 119           Câlnău32. C.S.V. Puieşti Puieşti 36.385 16333. C.S.V. Râmnicelu Râmnicelu 36.386 12034. C.S.V. Ruşeţu Ruşeţu 36.389 28135. C.S.V. Săgeata Săgeata 36.388 20436. C.S.V. Smeeni Smeeni 36.390 20837. C.S.V. Scutelnici Scutelnici 36.392 14038. C.S.V. Scorţoasa Scorţoasa 36.391 13239. C.S.V. Topliceni Topliceni 36.393 12440. C.S.V. Vadu Paşii Vadu Paşii 36.394 9441. C.S.V. Verneşti Verneşti 36.395 18542. C.S.V. Vâlcelele Vâlcelele 36.396 21643. C.S.V. Valea Valea Râmnicului 36.397 130           Râmnicului44. C.S.V. Vintilă Vintilă Vodă 36.398 241           Vodă45. C.S.V. Zărneşti Zărneşti 36.399 13046. C.S.V. Ziduri Ziduri 36.400 15647. C.S.V. Buzău Buzău 36.402 18048. C.S.V. Râmnicu Râmnicu Sărat 36.387 158           Sărat                 Judeţul CARAS-SEVERIN                                   IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Comorâşte Horotic 26.793 80 2. C.S.V. Brebu Brebu 26.801 35 3. C.S.V. Răcăşdia Răcăşdia 26.794 133 4. C.S.V. Slatina- Slatina-Timiş 26.795 118           Timiş 5. C.S.V. Socol Socol 26.796 217 6. C.S.V. Mehadica Mehadica 26.797 104,5 7. C.S.V. Dalboşeţ Dalboşeţ 26.798 65 8. C.S.V. Iablaniţa Petnic 26.799 500 9. C.S.V. Zorlenţu Zorlenţu Mare 26.800 24           Mare10. C.S.V. Păltiniş Păltiniş 26.802 5611. C.S.V. Prigor Prigor 26.803 7212. C.S.V. Doclin Tirol 26.804 236,513. C.S.V. Fârliug Fârliug 26.805 8314. C.S.V. Mehadia Mehadia 26.806 11615. C.S.V. Obreja Obreja 26.807 12116. C.S.V. Caransebeş Caransebeş 26.808; 26.809 18717. C.S.V. Cornea Cornea 26.810 16618. C.S.V. Teregova Teregova 26.812 2319. C.S.V. Vermeş Vermeş 26.813 15320. C.S.V. Bocşa Bocşa 26.814 44021. C.S.V. Cornereva Cornereva 26.817 16922. C.S.V. Băuţar Băuţar 26.818 12023. C.S.V. Lăpuşnicu Lăpuşnicu Mare 26.819 108           Mare24. C.S.V. Oţelu Roşu Oţelu Roşu 26.820 4025. C.S.V. Oraviţa Oraviţa 26.821 4126. C.S.V. Buchin Buchin 26.822 15327. C.S.V. Caraşova Caraşova 26.823 2428. C.S.V. Bănia Bănia 26.816 21629. C.S.V. Bucoşniţa Bucoşniţa 26.824 16230. C.S.V. Domaşnea Domaşnea 26.811 18931. C.S.V. Constantin Constantin 26.825; 26.826 90           Daicoviciu Daicoviciu32. C.S.V. Grădinari Grădinari 26.827 10833. C.S.V. Ticvaniu Ticvaniu Mare 26.828 98           Mare34. C.S.V. Vrani Vrani 26.829 10835. C.S.V. Moldova Moldova Nouă 26.830 200           Nouă36. C.S.V. Turnu Zerveşti 26.832 72           Ruieni                           Judeţul CĂLĂRAŞI                                        IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Borcea Borcea 26.905 219 2. C.S.V. Călăraşi Călăraşi, Str. 26.903 91                          Dobrogei nr. 16 3. C.S.V. Dragalina Dragalina 26.916 232 4. C.S.V. Lehliu-Gară Lehliu-Gară 26.922 240 5. C.S.V. Chirnogi Chirnogi 26.911 191 6. C.S.V. Olteniţa Olteniţa, Str. 26.929 62,3                          Pescarilor nr. 29A 7. C.S.V. Lupşanu Lupşanu 26.924 244 8. C.S.V. Alexandru Alexandru 26.904 185           Odobescu Odobescu 9. C.S.V. Belciugatele Belciugatele 26.906 10110. C.S.V. Budeşti Budeşti 26.907 17111. C.S.V. Crivat Crivăţ 26.908 14512. C.S.V. Chiselet Chiselet 26.909 20013. C.S.V. Ciocăneşti Ciocăneşti 26.910 8414. C.S.V. Curcani Curcani 26.912 8415. C.S.V. Cuza Vodă Cuza Vodă 26.913 23016. C.S.V. Dorobanţu Dorobanţu 26.914 17017. C.S.V. Dragoş Vodă Dragoş Vodă 26.915 20818. C.S.V. Gurbăneşti Gurbăneşti 26.917 16019. C.S.V. Grădiştea Grădiştea 26.918 24120. C.S.V. Frăsinet Frăsinet 26.919 20421. C.S.V. Fundeni Fundeni 26.920 10722. C.S.V. Independenţa Independenţa 26.921 30723. C.S.V. Lehliu-Sat Lehliu-Sat 26.923 10524. C.S.V. Luica Luica 26.925 11325. C.S.V. Mănăstirea Mănăstirea 26.926 25326. C.S.V. Modelu Modelu 26.927 18227. C.S.V. Nicolae Nicolae Bălcescu 26.928 98           Bălcescu28. C.S.V. Perişoru Perişoru 26.930 12429. C.S.V. Radovanu Radovanu 26.931 27630. C.S.V. Săruleşti Săruleşti 26.932 13531. C.S.V. Sohatu Progresu, comuna 26.933 140                          Sohatu32. C.S.V. Tămădău Tămădău 26.934 7133. C.S.V. Ulmu Ulmu 26.935 11734. C.S.V. Ulmeni Ulmeni 26.936 12735. C.S.V. Vlad Ţepeş Vlad Ţepeş 26.937 9936. C.S.V. Vâlcelele Vâlcelele 26.938 106                                   Judeţul Cluj                                                    IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Aghireşu Aghireşu 36.053 120 2. C.S.V. Aluniş Aluniş 36.055 113 3. C.S.V. Aiton Aiton 36.054 140 4. C.S.V. Apahida Apahida 36.056 91 5. C.S.V. Aşchileu Aşchileu 36.057 125 6. C.S.V. Baciu Baciu 36.058 91 7. C.S.V. Băişoara Băişoara 36.059 116 8. C.S.V. Bobâlna Bobâlna 36.060;36.061 181 9. C.S.V. Borşa Borşa 36.062 16110. C.S.V. Buza Buza 36.063 13011. C.S.V. Căianu Căianu 36.064;36.065 17312. C.S.V. Călăraşi Călăraşi 36.066 10413. C.S.V. Călăţele Călăţele 36.067 17514. C.S.V. Cămăraşu Cămăraşu 36.068 11615. C.S.V. Căpuş Căpuşu Mare 36.069 9116. C.S.V. Căşeiu Căşeiu 36.070; 36.071 19117. C.S.V. Cătina Cătina 36.072 14618. C.S.V. Ceanu Mare Ceanu Mare 36.073; 36.074 18519. C.S.V. Chinteni Chinteni 36.075 9620. C.S.V. Chiuieşti Chiuieşti 36.076; 36.077 21321. C.S.V. Ciucea Ciucea 36.078 21422. C.S.V. Ciurila Ciurila 36.079 11523. C.S.V. Câmpia Turzii Câmpia Turzii 36.080; 36.081 8124. C.S.V. Câţcău Câţcău 36.082 16025. C.S.V. Cluj I Cluj-Napoca 36.083 11526. C.S.V. Cluj III Cluj-Napoca 36.084 8827. C.S.V. Corneşti Corneşti 36.085 16328. C.S.V. Feleacu Feleacu 36.086 8029. C.S.V. Fizeşu Fizeşu 36.087 100           Gherlii Gherlii30. C.S.V. Floreşti Floreşti 36.088 11531. C.S.V. Frata Frata 36.089 12132. C.S.V. Geaca Geaca 36.090 19933. C.S.V. Gherla Gherla 36.092; 36.093 18834. C.S.V. Gilău Gilău 36.094 15235. C.S.V. Gârbău Gârbău 36.095 19136. C.S.V. Huedin Huedin 36.097; 36.098 28837. C.S.V. Iara Iara 36.099 14038. C.S.V. Iclod Iclod 36.100 14439. C.S.V. Izvoru Izvoru 36.101 86           Crişului Crişului40. C.S.V. Jucu Jucu 36.102 18841. C.S.V. Luna Luna 36.104 7742. C.S.V. Măguri- Măguri- 36.105 190           Răcătău Răcătău43. C.S.V. Mănăstireni Mănăstireni 36.106 18244. C.S.V. Mărgău Mărgău 36.108 12745. C.S.V. Mărişel Mărişel 36.109 13946. C.S.V. Mica Mica 36.110 16247. C.S.V. Mihai Viteazu Mihai Viteazu 36.111 20048. C.S.V. Mintiu Mintiu 36.112 150           Gherlii Gherlii49. C.S.V. Mociu Mociu 36.113 15550. C.S.V. Pălatca Pălatca 36.115 12751. C.S.V. Panticeu Panticeu 36.116 20852. C.S.V. Petreştii Petreştii 36.118 90           de Jos de Jos53. C.S.V. Ploscoş Ploscoş 36.119 17654. C.S.V. Răscruci Bonţiola 36.120 12755. C.S.V. Recea-Cristur Recea-Cristur 36.124 17256. C.S.V. Sâncraiu Sâncraiu 36.121;36.122 17657. C.S.V. Sânmărtin Sânmărtin 36.125;36.126 19858. C.S.V. Sânpaul Sânpaul 36.127 13459. C.S.V. Suatu Suatu 36.128;36.129 17860. C.S.V. Tritenii Tritenii 36.130;36.131 179           de Jos de Jos61. C.S.V. Turda I Turda 36.132 13662. C.S.V. Tureni Tureni 36.134;36.133 10763. C.S.V. Ţaga Ţaga 34.135 7864. C.S.V. Unguraş Unguraş 36.136 11365. C.S.V. Vad Vad 36.137 12566. C.S.V. Savadisla Savadisla 36.123 11967. C.S.V. Vultureni Vultureni 36.138 129                       Judeţul CONSTANŢA                                   IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Adamclisi Adamclisi 39.550 331 2. C.S.V. Deleni Deleni 39.551 199 3. C.S.V. Albeşti Albeşti 39.552 152 4. C.S.V. Limanu Limanu 39.576 252 5. C.S.V. 23 August 23 August 39.606 110           (Unirea) 6. C.S.V. Pecineaga Pecineaga 39.593 57 7. C.S.V. Băneasa Băneasa 39.553 135 8. C.S.V. Dobromir Dobromir 39.567 166 9. C.S.V. Chirnogeni Chirnogeni 39.558 19810. C.S.V. Cogealac Cogealac 39.561 58811. C.S.V. Cernavodă Cernavodă 39.562 11312. C.S.V. Aliman Aliman 39.605 23413. C.S.V. Castelu Castelu 39.560 12014. C.S.V. Cobadin Cobadin 39.565 34115. C.S.V. Ciocârlia Ciocârlia 39.557 23916. C.S.V. Târguşor Târguşor 39.599 27017. C.S.V. Nicolae Nicolae Bălcescu 39.586 184           Bălcescu18. C.S.V. Crucea Crucea 39.554 19119. C.S.V. Hârşova Hârşova 39.569 35620. C.S.V. Ciobanu Ciobanu 39.556 17321. C.S.V. Saraiu Saraiu 39.598 20822. C.S.V. Gârliciu Gârliciu 39.568 19523. C.S.V. Mircea Vodă Mircea Vodă 39.582 6024. C.S.V. Negru Vodă Negru Vodă 39.580 9725. C.S.V. Cerchezu Cerchezu 39.564 25026. C.S.V. Independenţa Independenţa 39.573; 378                                                39.57227. C.S.V. Mihai Mihai Viteazu 39.579 110           Viteazu28. C.S.V. Dumbrăveni Dumbrăveni 39.566 6029. C.S.V. Istria Istria 39.574 10030. C.S.V. Pantelimon Pantelimon 39.603 19531. C.S.V. Peştera Peştera 39.591 12032. C.S.V. Năvodari Năvodari 39.585 21633. C.S.V. Mihail Mihail 39.578 300           Kogălniceanu Kogălniceanu34. C.S.V. Corbu Corbu 39.563 9035. C.S.V. Topraisar Topraisar 39.601 22636. C.S.V. Constanţa Constanţa 39.604 15037. C.S.V. Cumpăna Cumpăna 39.555 32838. C.S.V. Mereni Mereni 39.583 5039. C.S.V. Petroşani Petroşani 39.592 11140. C.S.V. Rasova Rasova 39.595 21741. C.S.V. Lumina Lumina 39.597 170                                   Judeţul COVASNA                                              IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Bodoc Bodoc 37.948 193 2. C.S.V. Ghelinţa Ghelinţa 37.949 109 3. C.S.V. Reci Reci 37.950 167 4. C.S.V. Sânzieni Sânzieni 37.951 151                                  Judeţul DÂMBOVIŢA                                           IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Băleni Băleni 35.815; 128                                             99.459;99.462 2. C.S.V. Băleni Dobra 35.816 72 3. C.S.V. Bucşani Bucşani 35.817 140 4. C.S.V. Butimanu Butimanu 35.818; 160                                             99.434 5. C.S.V. Cobia Cobia 35.819 144 6. C.S.V. Comişani Comişani 35.820 270 7. C.S.V. Conteşti Conteşti 35.822 69 8. C.S.V. Corbii Mari Corbii Mari 35.823; 175                                             99.460 9. C.S.V. Cornăţelu Cornăţelu 35.824; 63                                             99.43510. C.S.V. Corneşti Corneşti 35.825; 64                                             99.461;99.46311. C.S.V. Crevedia Crevedia 35.826 24012. C.S.V. Dărmăneşti Dărmăneşti 35.827; 178                                             99.46413. C.S.V. Dragodana Dragodana 35.828 20014. C.S.V. Finta Finta 35.829 13015. C.S.V. Găeşti Găeşti 35.830; 80                                             99.44716. C.S.V. Gura Gura Ocniţei 35.831; 133           Ocniţei 99.45717. C.S.V. Gura Şuţii Gura Şuţii 35.832 5618. C.S.V. Hulubeşti Hulubeşti 35.833 16819. C.S.V. Lunguleţu Lunguleţu 35.835; 140                                             99.46520. C.S.V. Lucieni Lucieni 35.834 5021. C.S.V. Malu cu Malu cu Flori 35.836 400           Flori22. C.S.V. Măneşti Măneşti 35.837 17023. C.S.V. Mătăsaru Mătăsaru 35.838; 100                                             99.83924. C.S.V. Mogoşani Mogoşani 35.840 9625. C.S.V. Moreni Moreni 35.841;35.842 16226. C.S.V. Moroeni Moroeni 35.843 10427. C.S.V. Odobeşti Odobeşti 35.844 6428. C.S.V. Poiana Poiana 35.845 7229. C.S.V. Potlogi Potlogi 35.846; 170                                             99.439;99.47030. C.S.V. Produleşti Produleşti 35.847; 125                                             99.44031. C.S.V. Răcari Răcari 35.848 8432. C.S.V. Răzvad Răzvad 35.849; 53                                             99.458;99.46733. C.S.V. Runcu Runcu 35.850 5034. C.S.V. Titu Titu 35.852; 400                                             99.441;99.44335. C.S.V. Tărtăşeşti Tărtăşeşti 35.851 4836. C.S.V. Ulieşti Ulieşti 35.853 7037. C.S.V. Ulmi Ulmi 35.854; 200                                             99.46838. C.S.V. Valea Mare Valea Mare 35.855 16239. C.S.V. Vişina Vişina 35.856 126                                             99.46940. C.S.V. Voineşti Voineşti 35.857 162                               Judeţul DOLJ                                              IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Amărăştii Amărăştii de Sus 39.610/39.672 444           de Sus 2. C.S.V. Amărăştii Amărăştii de Jos 39.611;39.671 614           de Jos 3. C.S.V. Apele Vii Apele Vii 39.630 64 4. C.S.V. Argetoaia Argetoaia 39.614; 287                                              39.673 5. C.S.V. Almăj Almăj 39.613 135 6. C.S.V. Băileşti Băileşti 39.615;39.674 283 7. C.S.V. Bechet Bechet 39.616 192 8. C.S.V. Barca Barca 39.617; 283                                              39.675 9. C.S.V. Brădeşti Brădeşti 39.619 20610. C.S.V. Bratovoeşti Bratovoeşti 39.618 18311. C.S.V. Brahova Brahova 39.620; 250                                              39.62112. C.S.V. Calopăr Calopăr 39.626:39.676 20013. C.S.V. Celaru Celaru 39.629 10614. C.S.V. Calafat I Calafat 39.622 20315. C.S.V. Caraula Caraula 39.628;39.678 30216. C.S.V. Basarabi Basarabi 39.623;39.698 155                                              39.699;39.700;10081117. C.S.V. Ciupercenii Ciupercenii Noi 39.632 144           Noi18. C.S.V. Cetate Cetate 39.631 20919. C.S.V. Castranova Castranova 39.627;100812 16320. C.S.V. Dobreşti Dobreşti 39.635; 340                                              39.63621. C.S.V. Dăbuleni Dăbuleni 39.633; 39.679 25922. C.S.V. Daneţi Daneţi 39.634 13923. C.S.V. Dioşti Dioşti 39.638;39.682 23824. C.S.V. Desa Desa 39.637 15625. C.S.V. Filiaşi Filiaşi 39.639 17626. C.S.V. Galicea Galicea Mare 39.645 118           Mare27. C.S.V. Goicea Goicea 39.643;39.684 27828. C.S.V. Giurgiţa Giurgiţa 39.641 10629. C.S.V. Gighera Gighera 39.640;39.683 10630. C.S.V. Giubega Giubega 39.642 17431. C.S.V. Greceşti Greceşti 39.644 11432. C.S.V. Izvoare Izvoare 39.624;39.685 38933. C.S.V. Leu Leu 39.646 19034. C.S.V. Moţăţei Moţăţei 39.650;39.688 45435. C.S.V. Mischii Mischii 39.648 22136. C.S.V. Mârşani Mârşani 39.649;39.687 31437. C.S.V. Podari Podari 39.655;39.621 31438. C.S.V. Perişor Perişor 39.651 9739. C.S.V. Pleniţa Pleniţa 39.654 14640. C.S.V. Poiana Mare Poiana Mare 39.656 14641. C.S.V. Piscu Vechi Piscu Vechi 39.652 38242. C.S.V. Rast Rast 39.658 11343. C.S.V. Siliştea Siliştea Crucii 39.662 564           Crucii44. C.S.V. Sălcuţa Sălcuţa 39.660 12645. C.S.V. Şegarcea Şegarcea 39.659;39.694 48346. C.S.V. Şimnic Şimnicu de Sus 39.663 20847. C.S.V. Seaca de Seaca de Câmp 39.653 160           Câmp48. C.S.V. Seaca de Seaca de Pădure 39.661 30           Pădure49. C.S.V. Teslui Teslui 39.664 25550. C.S.V. Ţuglui Ţuglui 39.665 17051. C.S.V. Vela Vela 39.668;39.696 20052. C.S.V. Vârvor Vârvor 39.669;39.697 16053. C.S.V. Valea Valea Stanciului 39.666;39.695 460           Stanciului 39.66754. C.S.V. Craiova Craiova 39.670 9855. C.S.V. Melineşti Melineşti 39.647 17956. C.S.V. Afumaţi Afumaţi 39.612 231                            Judeţul GALAŢI                                      IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Bălăbăneşti Bălăbăneşti 27.372 244 2. C.S.V. Bereşti Bereşti 27.403 60 3. C.S.V. Braniştea Braniştea 27.370 144 4. C.S.V. Bălăşeşti Bălăşeşti 27.371 244 5. C.S.V. Cuca Cuca 27.377 244 6. C.S.V. Cudalbi Cudalbi 27.379 244 7. C.S.V. Cavadineşti Cavadineşti 27.374 244 8. C.S.V. Certeşti Certeşti 27.375 244 9. C.S.V. Frumuşiţa Frumuşiţa 27.382 7710. C.S.V. Folteşti Folteşti 27.405 34411. C.S.V. Griviţa Griviţa 27.386 25512. C.S.V. Ghidigeni Ghidigeni 27.385 6213. C.S.V. Galaţi 1 Galaţi 27.367 9014. C.S.V. Independenţa Independenţa 27.404 14315. C.S.V. Lieşti Lieşti 27.387 14416. C.S.V. Măstăcani Măstăcani 27.388 14417. C.S.V. Nămoloasa Nămoloasa 27.389 24418. C.S.V. Oancea Oancea 121.580 6019. C.S.V. Pechea Pechea 27.390 24420. C.S.V. Slobozia Slobozia Conachi 27.393 244           Conachi21. C.S.V. Suceveni Suceveni 27.395 17422. C.S.V. Târgu Bujor Târgu Bujor 27.373 24423. C.S.V. Tudor Tudor Vladimirescu 27.398 244           Vladimirescu24. C.S.V. Ţepu Ţepu 27.399 14425. C.S.V. Vânători Vânători 27.402 7926. C.S.V. Corni Corni 27.376 23727. C.S.V. Cosmeşti Cosmeşti 27.378 31528. C.S.V. Fârţăneşti Fârţăneşti 27.383 6429. C.S.V. Fundeni Fundeni 27.384 3030. C.S.V. Piscu Piscu 27.391 6031. C.S.V. Slivna Slivna 27.396 10532. C.S.V. Scânteieşti Scânteieşti 27.397 5533. C.S.V. Umbrăreşti Umbrăreşti 27.400 25134. C.S.V. V.Mărului V.Mărului 27.401 8135. C.S.V. Barcea Barcea 9.002 86                               Judeţul GIURGIU                                          IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Adunaţii- Adunaţii- 39.820 188           Copăceni Copăceni 2. C.S.V. Băneasa Băneasa 39.827 166 3. C.S.V. Bolintin- Bolintin-Vale 39.821;39.823 185           Vale 39.824 4. C.S.V. Bolintin- Bolintin-Deal 39.822 257           Deal 5. C.S.V. Bucşani Bucşani 39.825;39.826 213 6. C.S.V. Buturugeni Buturugeni 39.862 193 7. C.S.V. Clejani Clejani 39.830;39.831;                                               39.832 108 8. C.S.V. Crevedia Crevedia 39.828 77,5 9. C.S.V. Daia Daia 39.835 13510. C.S.V. Frăţeşti Frăţeşti 39.836 86411. C.S.V. Giurgiu Giurgiu 39.838 138,512. C.S.V. Floreşti- Floreşti- 39.837 81           Stoeneşti Stoeneşti13. C.S.V. Gogoşari Gogoşari 39.842;39.843 23114. C.S.V. Grădinari Grădinari 39.839; 111                                               39.840;39.84115. C.S.V. Hotarele Hotarele 39.846 18016. C.S.V. Iepureşti Iepureşti 39.847 27317. C.S.V. Joiţa Joiţa 39.850 12418. C.S.V. Mârşa Mârşa 39.851 85019. C.S.V. Mihăileşti Mihăileşti 39.852 10820. C.S.V. Răsuceni Răsuceni 39.853 15021. C.S.V. Roata Roata 39.854 59,422. C.S.V. Singureni Singureni 39.856 6023. C.S.V. Stoeneşti Stoeneşti 39.858 10824. C.S.V. Toporu Toporu 39.859 47525. C.S.V. Ulmi Ulmi 39.860 11726. C.S.V. Vedea Vedea 39.863 8527. C.S.V. Ghimpaţi Ghimpaţi 39.844;39.845 21128. C.S.V. Izvoarele Izvoarele 39.848;39.849 18029. C.S.V. Stanesti Stanesti 39.857 180                                 Judeţul GORJ                                            IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Albeni Albeni 37.583 250 2. C.S.V. Alimpeşti Alimpeşti 37.585;37.584 250 3. C.S.V. Aninoasa Aninoasa 37.586 250 4. C.S.V. Baia de Baia de Fier 37.587 250           Fier 5. C.S.V. Bălăneşti Bălăneşti 37.588 250 6. C.S.V. Băleşti Băleşti 37.589 250 7. C.S.V. Bengeşti Bengeşti 37.590 250 8. C.S.V. Berleşti Berleşti 37.591 250 9. C.S.V. Bâlteni Bâlteni 37.592;37.593; 250                                              100.865; 100.86410. C.S.V. Bolboşi Bolboşi 37.594 25011. C.S.V. Borăscu Borăscu 37.595 25012. C.S.V. Bumbeşti- Bumbeşti-Jiu 37.596 250           Jiu13. C.S.V. Bumbeşti- Bumbeşti-Piţic 37.597 250           Piţic14. C.S.V. Bustuchin Bustuchin 37.598 25015. C.S.V. Cătune Cătune 37.599 20016. C.S.V. Câlnic Câlnic 37.601; 250                                              100.86617. C.S.V. Cruşeţ Cruşeţ 37.602 25018. C.S.V. Dăneşti Dăneşti 37.603; 250                                              100.86719. C.S.V. Drăguţeşti Drăguţeşti 37.604; 250                                              100.86820. C.S.V. Godineşti Godineşti 37.605 25021. C.S.V. Leleşti Leleşti 37.606 25022. C.S.V. Licurici Licurici 37.607; 250                                              100.87023. C.S.V. Mătăsari Mătăsari 37.608 25024. C.S.V. Motru Motru 37.609; 250                                              37.61025. C.S.V. Negomir Negomir 37.611 25026. C.S.V. Novaci Novaci 37.612; 250                                              100.871; 100.87227. C.S.V. Padeş Padeş 37.616 12028. C.S.V. Peştişani Peştişani 37.614; 250                                              100.88129. C.S.V. Polovragi Polovragi 37.613; 250                                              100.87730. C.S.V. Prigoria Prigoria 37.615 20031. C.S.V. Săcelu Săcelu 37.617 25032. C.S.V. Săuleşti Săuleşti 37.618; 250                                              100.87833. C.S.V. Scoarţa Scoarţa 37.619 25034. C.S.V. Schela Schela 37.620 10035. C.S.V. Slivileşti Slivileşti 37.621; 250                                              100.88236. C.S.V. Stoina Stoina 37.622 25037. C.S.V. Teleşti Teleşti 37.623 25038. C.S.V. Tismana Tismana 37.624 25039. C.S.V. Târgu Târgu Cărbuneşti 37.625; 250           Cărbuneşti 100.88440. C.S.V. Târgu Jiu I Târgu Jiu 37.626 25041. C.S.V. Târgu Jiu II Târgu Jiu 37.627 25042. C.S.V. Turceni Turceni 37.628;37.629 25043. C.S.V. Ţânţăreni Ţânţăreni 37.631 25044. C.S.V. Urdari Urdari 37.632 25045. C.S.V. Văgiuleşti Văgiuleşti 37.633 12046. C.S.V. Plopşoru Plopşoru 37.634 52                            Judeţul HARGHITA                                      IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Atid Atid 35.044 271 2. C.S.V. Bilbor Bilbor 35.045 113 3. C.S.V. Cârţa Cârţa 35.046 203 4. C.S.V. Ciuc- Ciuc- Sângeorgiu 35.047 431           Sângeorgiu 5. C.S.V. Ciumani Ciumani 35.048 189 6. C.S.V. Cobăteşti Cobăteşti 35.049 374 7. C.S.V. Corund Corund 35.050 367 8. C.S.V. Cristuru Cristuru 35.051 479           Secuiesc Secuiesc 9. C.S.V. Dăneşti Dăneşti 35.052 40310. C.S.V. Dealu Dealu 35.053 19211. C.S.V. Dârjiu Dârjiu 35.054 30312. C.S.V. Ditrău Ditrău 35.055 20013. C.S.V. Frumoasa Frumoasa 35.056 11514. C.S.V. Gheorgheni Gheorgheni 35.057 39815. C.S.V. Joseni Joseni 35.058 14516. C.S.V. Lăzarea Lăzarea 35.059 24717. C.S.V. Lueta Lueta 35.060 25818. C.S.V. Lunca de Jos Lunca de Jos 35.061 23519. C.S.V. Lunca de Sus Lunca de Sus 35.062 10020. C.S.V. Lupeni Lupeni 35.063 18821. C.S.V. Mărtiniş Mărtiniş 35.064 17022. C.S.V. Mereşti Mereşti 35.065 8223. C.S.V. Mihăileni Mihăileni 35.066 16424. C.S.V. Mugeni Mugeni 35.067 10425. C.S.V. Ocland Ocland 35.068 7626. C.S.V. Odorheiu Odorheiu 35.069 40           Secuiesc Secuiesc27. C.S.V. Plăieşii de Plăieşii de Jos 35.070 190           Jos28. C.S.V. Porumbenii Porumbenii Mari 35.071 82           Mari29. C.S.V. Praid Praid 35.072 21330. C.S.V. Remetea Remetea 35.073 28531. C.S.V. Săcel Săcel 35.074 21832. C.S.V. Sărmaş Sărmaş 35.075 19433. C.S.V. Siculeni Siculeni 35.076 2034. C.S.V. Şimoneşti Şimoneşti 35.077 25235. C.S.V. Sândominic Sândominic 35.078 13236. C.S.V. Sânmartin Sânmartin 35.079 21637. C.S.V. Sânpaul Sânpaul 35.080 7938. C.S.V. Sânsimion Sânsimion 35.081 25039. C.S.V. Subcetate Subcetate 35.082 8440. C.S.V. Suseni Suseni 35.083 4841. C.S.V. Topliţa Topliţa 35.084 390           (Mureş)42. C.S.V. Tulgheş Tulgheş 35.085 18343. C.S.V. Tuşnad Tuşnad 35.086 12244. C.S.V. Ulieş Ulieş 35.087 14045. C.S.V. Vlăhiţa Vlăhiţa 35.088 23346. C.S.V. Zetea Zetea 35.090 14047. C.S.V. Miercurea- Miercurea-Ciuc 35.037 57           Ciuc                             Judeţul HUNEDOARA                                           IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Baia de Baia de Criş 37.709 213           Criş 2. C.S.V. Crişcior Crişcior 37.710 213 3. C.S.V. Luncoiu de Luncoiu de Jos 37.711 60           Jos 4. C.S.V. Ribiţa Ribiţa 37.712 198,45 5. C.S.V. Vaţa de Jos Vaţa de Jos 37.713 304 6. C.S.V. Tomeşti Tomeşti 37.714 133,9 7. C.S.V. Cristur Cristur 37.715 234 8. C.S.V. Brănişca Brănişca 37.716 250 9. C.S.V. Hărău Hărău 37.717 13510. C.S.V. Certeju Certeju de Sus 37.718 7911. C.S.V. Veţel Veţel 37.719 10012. C.S.V. Simeria Simeria 37.720 26113. C.S.V. Ilia Ilia 37.721 30814. C.S.V. Dobra Dobra 37.722 23115. C.S.V. Gurasada Gurasada 37.723 295,316. C.S.V. Lăpugiu Lăpugiu 37.724 26017. C.S.V. Zam Zam 37.725 13918. C.S.V. Haţeg Haţeg 37.726 354,119. C.S.V. Baru Mare Baru Mare 37.727 21620. C.S.V. Pui Pui 37.728 25321. C.S.V. Toteşti Toteşti 37.729 266,622. C.S.V. Râu de Mori Râu de Mori 37.730 233,723. C.S.V. Densuş Densuş 37.731 31024. C.S.V. Sarmizegetusa Sarmizegetusa 37.732 35225. C.S.V. General General Berthelot 37.733 120,8           Berthelot26. C.S.V. Călan Călan 37.734 238,527. C.S.V. Boşorod Boşorod 37.735 15428. C.S.V. Bretea Bretea Română 37.736 336           Română29. C.S.V. Pestişu Mic Pestişu Mic 37.738 68,930. C.S.V. Orăştie Orăştie 37.739 14631. C.S.V. Beriu Beriu 37.740 31432. C.S.V. Mărtineşti Mărtineşti 37.741 26433. C.S.V. Orăştioara Orăştioara 37.742 11134. C.S.V. Geoagiu Geoagiu 37.744 14435. C.S.V. Romos Romos 37.745 17136. C.S.V. Petroşani Petroşani 37.746 193                                 Judeţul IALOMIŢA                                                IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Albeşti Albeşti 34.579 86 2. C.S.V. Armăşeşti Armăşeşti 34.591 65 3. C.S.V. Axintele Axintele 34.603 92 4. C.S.V. Borduşani Borduşani 34.599 156 5. C.S.V. Căzăneşti Căzăneşti 34.587 102 6. C.S.V. Ciochina Ciochina 34.590 115 7. C.S.V. Cocora Cocora 34.600 69 8. C.S.V. Coşereni Coşereni 34.583 108 9. C.S.V. Drăgoeşti Drăgoeşti 34.598 8010. C.S.V. Făcăeni Făcăeni 34.592 13611. C.S.V. Feteşti Feteşti 34.606 7012. C.S.V. Fierbinţi Fierbinţi 34.604 2613. C.S.V. Gârbovi Gârbovi 34.586 9814. C.S.V. Grindu Grindu 34.585 8115. C.S.V, Griviţa Griviţa 34.580 16416. C.S.V. Jilavele Jilavele 34.602 22817. C.S.V. Manasia Manasia 34.582 7318. C.S.V. Miloşeşti Miloşeşti 34.578 5819. C.S.V. Movilita Movilita 34.584 5020. C.S.V. Perieţi Perieti 34.577 8421. C.S.V. Reviga Reviga 34.601 10422. C.S.V. Sălcioara Sălcioara 34.589 20123. C.S.V. Săveni Săveni 34.597 10224. C.S.V. Scânteia Scânteia 34.594 21425. C.S.V. Sfântu Sfântu Gheorghe 34.588 104           Gheorghe26. C.S.V. Sudiţi Sudiţi 34.595 8527. C.S.V. Sineşti Sineşti 34.605 5728. C.S.V. Slobozia Slobozia 34.576 5729. C.S.V. Ţăndărei Ţăndărei 34.593 10530. C.S.V. Urziceni Urziceni 34.581 136                           Judeţul IAŞI                                           IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Andrieşeni Andrieşeni 38.742 100 2. C.S.V. Bivolari Bivolari 38.743 132 3. C.S.V. Bosia Bosia 38.744 280 4. C.S.V. Bârnova Bârnova 38.745 150 5. C.S.V. Butea Butea 38.746 152 6. C.S.V. Ciorteşti Ciorteşti 38.747 140 7. C.S.V. Ciurea Ciurea 38.748 210 8. C.S.V. Comarna Comarna 38.749 148 9. C.S.V. Costuleni Costuleni 38.750 14810. C.S.V. Cotnari Cotnari 38.751 14011. C.S.V. Cozmeşti Cozmeşti 38.752 15212. C.S.V. Cristeşti Cristeşti 38.753 20013. C.S.V. Dagâţa Dagâţa 38.754 10814. C.S.V. Erbiceni Erbiceni 38.755 15215. C.S.V. Focuri Focuri 38.756 21616. C.S.V. Golăieşti Golăieşti 38.757 8017. C.S.V. Gorban Gorban 38.758 18118. C.S.V. Grajduri Grajduri 38.759 8019. C.S.V. Gropniţa Gropniţa 38.760 20820. C.S.V. Horleşti Horleşti 38.761 6021. C.S.V. Ipatele Ipatele 38.762 13522. C.S.V. Lespezi Lespezi 38.763 20923. C.S.V. Luncani Luncani 38.764 22224. C.S.V. Mădârjac Mădârjac 38.765 8025. C.S.V. Mirceşti Mirceşti 38.766 15626. C.S.V. Miroslăveşti Miroslăveşti 38.767 11227. C.S.V. Mogoşeşti- Mogoşeşti-Siret 38.768 144           Siret28. C.S.V. Movileni Movileni 38.769 14429. C.S.V. Oţeleni Oţeleni 38.770 8430. C.S.V. Plugari Plugari 38.771 14931. C.S.V. Podu Iloaiei Podu Iloaiei 38.772 19232. C.S.V. Popeşti Popeşti 38.773 14933. C.S.V. Probota Probota 38.774 15034. C.S.V. Paşcani Paşcani 38.775 25535. C.S.V. Rediu Rediu 38.777 18036. C.S.V. Răducăneni Răducăneni 38.778 15337. C.S.V. Româneşti Româneşti 38.779 9038. C.S.V. Ruginoasa Ruginoasa 38.780 14439. C.S.V. Schitu Duca Schitu Duca 38.781 22540. C.S.V. Scânteia Scânteia 38.782 21441. C.S.V. Strunga Strunga 38.783 14442. C.S.V. Şcheia Şcheia 38.784 16043. C.S.V. Şipote Şipote 38.785 22344. C.S.V. Todireşti Todireşti 38.786 16045. C.S.V. Trifeşti Trifeşti 38.787 14646. C.S.V. Ţibana Ţibana 38.788 15147. C.S.V. Ţibăneşti Ţibăneşti 38.789 14448. C.S.V. Victoria Victoria 38.790 15149. C.S.V. Vânători Vânători 104.517 163           Paşcani50. C.S.V. Vlădeni Vlădeni 38.791 19251. C.S.V. Târgu Târgu Frumos 38.793 182           Frumos52. C.S.V. Iaşi Iaşi 38.796 22553. C.S.V. Hârlău Hârlău 38.797 290                              Judeţul MARAMUREŞ                                       IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Ardusat Ardusat nr. 110 27.677 180 2. C.S.V. Ariniş Ariniş nr. 38 27.678 214 3. C.S.V. Asuaju de Asuaju de Sus 27.679 108           Sus nr. 230 4. C.S.V. Baia Sprie Baia Sprie, Str. 27.682; 184                       Prisei nr. 129 100.462 5. C.S.V. Băiţa de Băiţa de sub 27.683 138           sub Codru Codru nr. 29 6. C.S.V. Bicaz Bicaz nr. 130 27.685 217 7. C.S.V. Băseşti Băseşti nr. 35 27.684 247 8. C.S.V. Bistra Bistra nr. 280 27.686 72 9. C.S.V. Bârsana Bârsana nr. 17 27.687 19710. C.S.V. Bocicoiu Bocicoiu Mare 27.688 126           Mare nr. 3011. C.S.V. Borşa Borşa nr. 285 27.689; 336                                             100.46312. C.S.V. Bogdan Vodă Bogdan Vodă 27.690 144                       nr. 1213. C.S.V. Boiu Mare Boiu Mare 27.692; 220                       nr. 304 27.69114. C.S.V. Botiza Botiza nr. 19 27.693 19915. C.S.V. Călineşti Călineşti 27.694; 104                       nr. 243 27.625; 27.69616. C.S.V. Câmpulung Câmpulung la 27.698; 216           la Tisa Tisa nr. 13 27.69717. C.S.V. Cicârlău Cicârlău nr. 87 27.699 9318. C.S.V. Cerneşti Cerneşti nr. 24 27.700 23419. C.S.V. Copalnic- Copalnic- 27.702; 233           Mănăştur Mănăştur nr. 26 27.70120. C.S.V. Coroieni Coroieni nr.379 27.703 14421. C.S.V. Cupşeni Cupşeni nr. 132 27.704 23022. C.S.V. Dumbrăviţa Dumbrăviţa 27.706; 188                       nr. 136 27.70523. C.S.V. Dumbrava Dumbrava 27.707 7224. C.S.V. DragomireştiDragomireşti 27.708 243                       nr. 1425. C.S.V. Fărcaşa Fărcaşa nr. 209 27.709 16226. C.S.V. Giuleşti Giuleşti nr. 325 27.711 25227. C.S.V. Groşi Groşi nr. 729 27.712 22028. C.S.V. Lăpuş Lăpuş nr. 37 27.713 22429. C.S.V. Leordina Leordina nr. 272 27.714 18030. C.S.V. Hideaga Hideaga nr. 201 27.715; 168                                              27.71631. C.S.V. Mireşu Mare Mireşu Mare 27.717 250                       nr. 2932. C.S.V. Moisei Moisei nr. 723 27.718;27.719 16233. C.S.V. Oarţa de Oarţa de Jos 27.720 214           Jos nr. 1634. C.S.V. Ocna Şugatag nr. 33 27.721;27.722 220           Şugatag35. C.S.V. Petrova Petrova nr. 136 27.723 8736. C.S.V. Poienile de Poienile de sub 27.724 117           sub Munte Munte nr. 17937. C.S.V. Recea Recea nr. 5 27.725 16238. C.S.V. Remetea Remetea 27.726 98           Chioarului Chioarului nr. 11739. C.S.V. Sighetu Sighetu 100.469; 219           Marmaţiei Marmaţiei 27.748; 100.466;                                             100.467; 100.46840. C.S.V. Rogoz Rogoz nr. 34 27.727 15341. C.S.V. Rozavlea Rozavlea nr. 51 27.728 12842. C.S.V. Săcălăşeni Săcălăşeni 27.729 71                       nr. 3943. C.S.V. Sălsig Sălsig nr. 11 27.730 10744. C.S.V. Săpânţa Săpânţa nr. 141 27.731 32045. C.S.V. Săcel Săcel nr. 155 27.732 7246. C.S.V. Siliştea Siliştea de Sus 27.733 190           de Sus nr. 14547. C.S.V. Seini Seini nr. 40 27.734; 241                                             100.464;100.46548. C.S.V. Şişeşti Şişeşti nr. 167 27.735 9549. C.S.V. Şomcuta Şotncuta Mare 27.736 310           Mare nr. 4150. C.S.V. Suciu de Suciu de Sus 27.737 148           Sus nr. 17851. C.S.V. Strâmtura Strâmtura 27.738 220                       nr. 16352. C.S.V. Tăuţii- Tăuţii-Măgherăuş 27.739 135           Măgherăuş nr. 8553. C.S.V. Târgu Lăpuş Târgu Lăpuş 27.740 201                       nr. 16654. C.S.V. Ulmeni Ulmeni nr. 231 27.741; 162                                              27.74255. C.S.V. Valea Valea Chioarului 27.743 169           Chioarului nr. 6856. C.S.V. Vima Mică Vima Mică nr. 78 27.745; 225                                              27.74457. C.S.V. Vişeu de Vişeu de Jos 27.746 111           Jos nr. 9558. C.S.V. Vişeu de Vişeu de Sus 27.747 388           Sus nr. 101                            Judeţul MEHEDINŢI                                         IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Burila Mare Burila Mare 39.758; 150                                              39.759 2. C.S.V. Baia de Baia de Aramă 39.750 153           Aramă 3. C.S.V. Broşteni Broşteni 39.757 60 4. C.S.V. Bala Crainici 39.752 60 5. C.S.V. Balta Balta 39.753 103 6. C.S.V. Bâcleş Bâcleş 39.755 120 7. C.S.V. Butoieşti Butoieşti 39.760 117 8. C.S.V. Bălăciţă Bălăciţă 39.761 102 9. C.S.V. Bâlvăneşti Bâlvăneşti 39.762 9010. C.S.V. Cireşu Cireşu 39.765 9911. C.S.V. Cujmir Cujmir 39.766 14012. C.S.V. Gârla Mare Gârla Mare 39.773 8013. C.S.V. Căzăneşti Căzăneşti 39.763; 136                                              39.76414. C.S.V. Dumbrava Dumbrava 39.756 9515. C.S.V. Devesel Devesel 39.767 11016. C.S.V. Floreşti Floreşti 39.769; 40                                              39.790; 39.79117. C.S.V. Gruia Gruia 39.771 12018. C.S.V. Greci Greci 39.772 6019. C.S.V. Gogoşu Gogoşu 39.770 10020. C.S.V. Hinova Hinova 39.768 2721. C.S.V. Isverna Isverna 39.754 9822. C.S.V. Jiana Jiana 39.774 6323. C.S.V. Malovăţ Malovăţ 39.775 4024. C.S.V. Obârşia de Obârşia de Câmp 39.776; 60           Câmp 39.79425. C.S.V. Oprişor Oprişor 39.777; 145                                              39.79526. C.S.V. Poroiana Poroiana Mare 39.780 121           Mare27. C.S.V. Pătulele Pătulele 39.779 11028. C.S.V. Punghina Punghina 39.781 21629. C.S.V. Rogova Rogova 39.782; 153                                              39.78330. C.S.V. Salcia Salcia 39.784 15031. C.S.V. Schela Drobeta-Turnu 39.785; 107           Cladovei Severin 39.79732. C.S.V. Strehaia Strehaia 39.786; 104                                              39.79633. C.S.V. Şovarna Şovarna 39.787 8034. C.S.V. Vlădaia Vlădaia 39.789 9835. C.S.V. Orşova Orşova 39.778 8336. C.S.V. Vânju Mare Vânju Mare 39.788 207                             Judeţul MUREŞ                                      IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Acăţari Acăţari, Str. 36.879; 337                         Principală nr. 98 36.878 2. C.S.V. Apold Apold nr. 5 36.880 156 3. C.S.V. Bahnea Bahnea, str. 36.882; 488                         6 Martie 36.881 4. C.S.V. Băgaciu Băgaciu 36.885 185                         nr. 106 5. C.S.V. Bălăuşeri Bălăuşeri, Str. 36.886 255                         Principală nr. 10 6. C.S.V. Bichiş Bichiş, Str. 36.889; 217                         Principală nr. 132 36.860 7. C.S.V. Bogata Bogata 36.888; 356                                               36.887 8. C.S.V. Brâncoveneşti Brâncoveneşti, 36.891; 171                         Str. Gării nr. 55 36.892 9. C.S.V. Cheţani Cheţani, Str. 36.897; 403                         Principală nr. 135 36.89810. C.S.V. Chiheru Chiheru 36.895 97           de Jos de Jos11.C.S.V.Coroisânmărtin, Coroisânmărtin 36.896 140                         Str. Principală                         nr. 26612. C.S.V. Eremitu Eremitu, 36.900 340                         str. Agyacos nr. 21513. C.S.V. Dumbrăvioara Ernei, 36.903 227                         Str. Principală                         nr. 28214. C.S.V. Fărăgău Fărăgău, 36.904; 206                         Str. 36.905                         Principală nr. 31/A15. C.S.V. Fântânele Fântânele, 36.902; 133                         Str. Principala 36.901                         nr. 1216. C.S.V. Găleşti Găleşti 36.906;36.907 11317. C.S.V. Găneşti Găneşti, 36.908 174                         Str. Mare nr. 1.03918. C.S.V. Ghindari Ghindari nr.36 36.915 16019. C.S.V. Glodeni Glodeni, Str. 36.909; 267                         Principală nr. 598 36.91020. C.S.V. Gorneşti Gorneşti, Str. 36.912; 324                         Principală nr. 418 36.91121. C.S.V. Gurghiu Gurghiu, 36.913; 36.914 440                         str. Crişan nr. 2722. C.S.V. Hodac Hodac 36.916 20023. C.S.V. Iclănzel Iclănzel 36.917 25524. C.S.V. Livezeni Livezeni 36.918 13225. C.S.V. Lunca Lunca 36.921;36.922 9226. C.S.V. Lunca Lunca 36.919;36.920 177           Bradului Bradului27. C.S.V. Măgherani Măgherani 36.923;36.924 33428. C.S.V. Miercurea Miercurea 36.925 298           Nirajului Nirajului 36.92629. C.S.V. Neaua Neaua 36.929 10030. C.S.V. Ogra Ogra 36.928 18931. C.S.V. Papiu Ilarian Papiu Ilarian 36.930 2932. C.S.V. Pănet Pănet 36.931 8233. C.S.V. Păsăreni Păsăreni 36.932;39.933 12434. C.S.V. Pogăceaua Pogăceaua, 36.934;36.935 190                         Str.                         Principală nr. 1335. C.S.V. Râciu Râciu, Str. 36.936 146                         Principală nr. 1036. C.S.V. Saschiz Saschiz 36.937 84                         nr. 44837. C.S.V. Sărmaşu Sărmaşu, Str. 36.938 186                         Republicii nr. 13338. C.S.V. Sângeorgiu Sângeorgiu 36.940; 216           de Pădure de Pădure, 36.939                         Str. Morii nr.539. C.S.V. Sânger Sânger 36.941;36.942 20240. C.S.V. Sânpaul Sânpaul 36.943;36.944 21241. C.S.V. Sânpetru Sânpetru 36.945 187           de Câmpie de Câmpie,                         Str. Principală                         nr. 32542. C.S.V. Suplac Suplac, str. 36.946 32                         Idrifaia nr. 11443. C.S.V. Şăulia Şăulia, 36.947;36.948 137                         str. Buturoi                         nr. 53144. C.S.V. Ungheni Ungheni 36.949 150                         nr. 6845. C.S.V. Valea Largă Valea Largă 36.950;36.951 13146. C.S.V. Vătava Vătava 36.952; 372                         nr. 219 36.95347. C.S.V. Vărgata Vărgata 36.954;36.955 200                         nr. 15148. C.S.V. Viişoara Viişoara 36.956;36.957 13649. C.S.V. Vânători Vânători 36.958 15950. C.S.V. Voivodeni Voivodeni 36.959;36.960 22051. C.S.V. Zău de Câmpie Zău de Câmpie 36.961;36.962 33152. C.S.V. Nades Nades 36.927 280                               Judeţul NEAMŢ                                         IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Piatra-Neamţ Piatra-Neamţ 26.174 270 2. C.S.V. Bârgăuani Bălăneşti, 26.172 72                         comuna Bârgăuani 3. C.S.V. Gârcina Gârcina 26.175 117 4. C.S.V. Viişoara Viişoara 26.176 100 5. C.S.V. Dragomireşti Dragomireşti 26.178 100 6. C.S.V. Podoleni Podoleni 26.190 340 7. C.S.V. Bodeşti Bodeşti 26.191 233 8. C.S.V. Girov Girov 26.193 227 9. C.S.V. Roznov Roznov 26.200 14410. C.S.V. Borleşti Borleşti 26.203 15611. C.S.V. Dumbrava Dumbrava Roşie 26.204 197           Roşie12. C.S.V. Roman Roman 26.184 13513. C.S.V. Bira Bira 26.173 20914. C.S.V. Bahna Bahna 26.179 8415. C.S.V. Ion Creangă Ion Creangă 26.180 14916. C.S.V. Icuşeşti Icuşeşti 26.171 17017. C.S.V. Gherăeşti Gherăeşti 26.181 18118. C.S.V. Tămăşeni Tămăşeni 26.182 20119. C.S.V. Făurei Făurei 26.183 22420. C.S.V. Oniceni Oniceni 26.185 21021. C.S.V. Români Români 26.186 20822. C.S.V. Dulceşti Dulceşti 26.187 8523. C.S.V. Secuieni Secuieni 26.188 16724. C.S.V. Stăniţa Stăniţa 26.189 20425. C.S.V. Trifeşti Trifeşti 26.202 18526. C.S.V. Târgu-Neamţ Târgu-Neamţ 26.196 12027. C.S.V. Răuceşti Răuceşti 26.194 16128. C.S.V. Bălţăteşti Bălţăteşti 26.177 14329. C.S.V. Urecheni Urecheni 26.195 12030. C.S.V. Petricani Petricani 26.211 13531. C.S.V. Ţibucani Davideni, 26.205 176                         comuna Ţibucani32. C.S.V. Bicaz Bicaz 26.197 6933. C.S.V. Bicazu Bicazu Ardelean 26.198 128           Ardelean34. C.S.V. Borca Borca 26.199 24235. C.S.V. Hangu Hangu 26.201 4036. C.S.V. Mărgineni Mărgineni 26.206 18937. C.S.V. Crăcăoani Crăcăoani 26.207 18938. C.S.V. Săbăoani Săbăoani 26.208 18939. C.S.V. Horia Horia 26.209 35240. C.S.V. Dobreni Dobreni 26.210 54                             Judeţul OLT                                     IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Izbiceni Izbiceni 35.948 219 2. C.S.V. Corabia Corabia 35.949 65,45 3. C.S.V. Ianca Ianca 35.950 171 4. C.S.V. Brastavăţu Brastavăţu 35.951 110 5. C.S.V. Obârşia Obârşia 35.952 56 6. C.S.V. Vădăstriţa Vădăstriţa 35.953 223 7. C.S.V. Vişina Vişina 35.954 212 8. C.S.V. Băbiciu Băbiciu 35.955 222,3 9. C.S.V. Vlădila Vlădila 35.957; 233                                               35.95610. C.S.V. Radomireşti Radomireşti 35.958 11211. C.S.V. Caracal 1 Caracal 35.999 63,1612. C.S.V. Caracal 2 Caracal 36.000 133,8413. C.S.V. Cezieni Cezieni 35.959 101,0514. C.S.V. Dobrosloveni Dobrosloveni 35.960 8015. C.S.V. Spâncenata Sprâncenata 35.961 7916. C.S.V. Stoicăneşti Stoicăneşti 35.962 18017. C.S.V. Drăgăneşti Drăgăneşti-Olt 35.963 120           Olt18. C.S.V. Mărunţei Mărunţei 35.964 12819. C.S.V. Izvoarele Izvoarele 35.965 8820. C.S.V. Corbu Corbu 35.967 15221. C.S.V. Vâlcele Vâlcele 35.968 60,422. C.S.V. Valea Mare Valea Mare 35.969 101,2523. C.S.V. Brebeni Brebeni 35.970 9724. C.S.V. Clocociov Slatina 35.971 17425. C.S.V. Milcov Milcov 35.972 11026. C.S.V. Piatra-Olt Piatra-Olt 35.974 15027. C.S.V. Balş Balş 35.975 375,1228. C.S.V. Iancu Jianu Iancu Jianu 35.978; 222                                               35.97729. C.S.V. Bobiceşti Bobiceşti 35.980; 35.979 26130. C.S.V. Vulpeni Vulpeni 35.982; 35.981 189,7531. C.S.V. Voineasa Voineasa 35.984; 35.983 22332. C.S.V. Grădinari Grădinari 35.985 157,533. C.S.V. Curtişoara Curtişoara 35.986 7434. C.S.V. Scorniceşti Scorniceşti 35.987 18035. C.S.V. Mărgineni Mărgineni 35.988 7236. C.S.V. Optaşi Optaşi 35.989 20737. C.S.V. Potcoava Potcoava 35.990 199,538. C.S.V. Spineni Spineni 35.991 147,239. C.S.V. Dobroteasa Dobroteasa 35.992 8940. C.S.V. Vitomireşti Vitomireşti 35.993 16241. C.S.V. Poboru Poboru 35.994 9642 C.S.V. Topana Topana 35.995 17143 C.S.V. Verguleasa Verguleasa 35.996 144                          Judeţul PRAHOVA                                        IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Berceni Comuna Berceni 26.250 72,1 2. C.S.V. Balta Balta Doamnei 26.518 224,8           Doamnei 3. C.S.V. Gornet- Gornet-Cricov 26.544 74,73           Cricov 4. C.S.V. Gura Gura Vitioarei 26.546 98,75           Vitioarei 5. C.S.V. Sângeru Sângeru 26.560 72,5 6. C.S.V. Vălenii de Vălenii de Munte 26.564 180           Munte 7. C.S.V. Drajna Drajna 26.537 113                    Judeţul SATU MARE                                     IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Acâş Str. Principală 38.374 216                      nr. 134 2. C.S.V. Ardud str. Ştefan cel 38.376 143                      Mare nr. 45 3. C.S.V. Bătarci Uliţa satului 38.377 232                      nr. 510 4. C.S.V. Beltiug Str. Principală 38.378 160                      nr. 96 5. C.S.V. Bixad Str. Principală 38.379 243                      nr. 230 6. C.S.V. Bogdand Str. Principală 38.380 284                      nr. 177 7. C.S.V. Botiz Str. Teilor 38.381 55 8. C.S.V. Carei Str. Culturii 38.382 60                      nr. 21 9. C.S.V. Călineşti- Str. Principală 38.383 225           Oaş nr. 1/A10. C.S.V. Căuaş Str. Principală 38.384 174                      nr. 111. C.S.V. Cehăluţ Str. Principală 38.385 325                      nr. 16812. C.S.V. Craidorolţ Str. Principală 38.386 94                      nr. 1913. C.S.V. Crucişor Str. Principală 38.387 348                      nr. 2014. C.S.V. Culciu Str. Principală 38.388 90                      nr. 13415. C.S.V. Doba Str. Principală 38.389 25                      nr. 23616. C.S.V. Gherţa Str. Principală 38.390 63                      nr. 65017. C.S.V. Hodod Str. Principală 38.392 113                      nr. 13518. C.S.V. Homorodu Homorodu de Jos 38.393 163                      Str. Principală                      nr. 19719. C.S.V. Livada Str. Laar Vasile 38.394 370                      nr. 220. C.S.V. Micula Str. Principală 38.395 330                      nr. 10721. C.S.V. Moftin Str. Principală 38.396 345                      nr. 10322. C.S.V. Negreşti- Str. 1 Iunie 38.397 106           Oaş nr. 12723. C.S.V. Oraşu Nou Str. Satu Mare 38.399 64                      nr. 14324. C.S.V. Păuleşti Str. Principală 38.400 201                      nr. 15025. C.S.V. Petreşti Str. Hathaz 38.401 80                      nr. 42626. C.S.V. Pişcolt Str. Principală 38.402 41                      nr. 5627. C.S.V. Pir Str. Tăşnadului 38.403 141                      nr. 56128. C.S.V. Santău Str. Ghereuşa 38.405 183                      nr. 425/A29. C.S.V. Satu Mare Str. Toamnei 38.406 72                      nr. 3430. C.S.V. Socond Str. Principală 38.407 66                      nr. 11331. C.S.V. Supur Str. Morii 38.408 204                      nr. 10332. C.S.V. Târna Mare Str. Principală 38.409 149                      nr. 20333. C.S.V. Terebeşti Str. Principală 38.411 288                      nr. 218/A34. C.S.V. Tiream Str. Gării 38.412 120                      nr. 12635. C.S.V. Turţ Str. Călinete 38.413 267                      nr. 13536. C.S.V. Turulung Str. Abatorului 38.414 60                      nr. 21637. C.S.V. Valea Str. Principală 38.415 48           Vinului nr. 21638. C.S.V. Viile Str. Plopilor 38.416 52           Satu Mare nr. 2139. Policlinica Str. Toamnei 38.417 300           Satu Mare nr. 32 - 3440. C.S.V. Andrid str.Principala 38.375 160                      nr. 14341. C.S.V. Sanislau str. Ogorului 38.404 190                      nr. 1094                             Judeţul SĂLAJ                                      IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Almaşu Almaşu 36.158; 77                                            36.159 2. C.S.V. Bălan Bălan 36.160; 50                                            36.161 3. C.S.V. Bobota Bobota 36.162; 97                                            36.163 4. C.S.V. Bocşa Borla 36.164; 152,9                                            36.165 5. C.S.V. Buciumi Buciumi 36.166; 146,7                                            36.167 6. C.S.V. Cizer Cizer 36.169; 144                                            36.170 7. C.S.V. Coşeiu Coşeiu 36.171; 144                                            36.172 8. C.S.V. Crişeni Crişeni 36.173; 144,9                                            36.174 9. C.S.V. Cuzăplac Cuzăplac 36.175 7610. C.S.V. Dobrin Dobrin 36.176; 125,2                                            36.17711. C.S.V. Dragu Dragu 36.178 16212. C.S.V. Fildu Fildu de Jos 36.179 80,7513. C.S.V. Gâlgău Gâlgău 36.180; 144                                            36.18114. C.S.V. Gârbou Gârbou 36.182; 72                                            36.18315. C.S.V. Hereclean Hereclean 36.184 5616. C.S.V. Ileanda Ileanda 36.186 17617. C.S.V. Ip Ip 36.187 10018. C.S.V. Jibou Jibou 36.188; 36.189 164,619. C.S.V. Letca Letca 36.190; 152,9                                            36.19120. C.S.V. Meseşeni Meseşenii de Jos 36.192 7621. C.S.V. Năpradea Năpradea 36.193; 142                                            36.19422. C.S.V. Nuşfalău Nuşfalău 36.195 25823. C.S.V. Plopiş Plopiş 36.197; 184,73                                            36.19824. C.S.V. Românaşi Românaşi 36.199 160,8525. C.S.V. Rus Şimişna 36.200; 235                                            36.20126. C.S.V. Sălăţig Sălăţig 36.202 20727. C.S.V. Pericei Pericei 36.196 18028. C.S.V. Sânmihaiu Sânmihaiu 36.205 50,3           Almaşului Almaşului29. C.S.V. Someş- Someş-Odorhei 36.206; 152           Odorhei 36.20730. C.S.V. Surduc Surduc 36.208 115,5231. C.S.V. Şimleu Şimleu Silvaniei 36.209; 214           Silvaniei 36.21032. C.S.V. Valcău Valcău 36.211 22933. C.S.V. Zalău 1 Zalău 36.212;36.213 270,9834. C.S.V. Zalău 2 Zalău - cartier 36.214 79                      Ortelec35. C.S.V. Zimbor Zimbor 36.215;36.216 72                                     Judeţul SIBIU                                                IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Sibiu I Sibiu, Drumul 39.141 120                        Ocnei nr. 1 2. C.S.V. Avrig Avrig, str. 39.142 100                        Avram Iancu nr. 39 3. C.S.V. Agnita Agnita, str. 39.144 234                        Mihai Viteazu nr. 1 4. C.S.V. Ocna Ocna Sibiului, 39.145 251           Sibiului Str. De Mijloc nr. 9 5. Clinica veterinară Sibiu, Calea 39.147 257           Sibiu Şurii Mari                                Judeţul SUCEAVA                                                IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Arbore Arbore 34.829 246 2. C.S.V. Bădeuţi Bădeuţi 34.830 230 3. C.S.V. Boroaia Boroaia 34.831 300 4. C.S.V. Bosanci Bosanci 34.832 232 5. C.S.V. Botoşana Botoşana 34.833 246 6. C.S.V. Cacica Cacica 34.834 300 7. C,S,V. Calafindeşti Calafindeşti 34.835 370 8. C.S.V. Cajvana Cajvana 34.836 300 9. C.S.V. Ciprian Ciprian 34.837 299           Porumbescu Porumbescu10. C.S.V. Cornu Cornu Luncii 34.838 300           Luncii11. C.S.V. Dărmăneşti Dărmăneşti 34.839 23412. C.S.V. Dolhasca Dolhasca 34.840 22213. C.S.V. Dolneşti Dolneşti 34.841 15014. C.S.V. Dorna Dorna 34.842 200           Candrenilor Candrenilor15. C.S.V. Dorneşti Dorneşti 34.843 30016. C.S.V. Drăguşeni Drăguşeni 34.844 24617. C.S.V. Fălticeni Fălticeni, Str. 34.845 300                            Teilor nr. 218. C.S.V. Forăşti Forăşti 34.846 9619. C.S.V. Gălăneşti Gălăneşti 34.847 12820. C.S.V. Grămeşti Grămeşti 34.848 25521. C.S.V. Grăniceşti Grăniceşti 34.849 20022. C.S.V. Horodniceni Horodniceni 34.850 30023. C.S.V. Horodnic Horodnic 34.851 24724. C.S.V. Păltinoasa Păltinoasa 34.852 30025. C.S.V. Pârteşti Pârteştii de Jos 34.853 24726. C.S.V. Preuteşti Preuteşti 34.854 24027. C.S.V. Rădăşeni Rădăşeni 34.855 10028. C.S.V. Şcheia Şcheia 34.856 15029. C.S.V. Stroieşti Stroieşti 34.857 21930. C.S.V. Suceava Suceava, Aleea 34.858 235                            Dumbrăvii31. C.S.V. Şaru Dornei Şaru Dornei 34.859 10232. C.S.V. Todireşti Todireşti 34.860 24733. C.S.V. Vadu Vadu Moldovei 34.861 219           Moldovei34. C.S.V. Vatra Vatra Dornei, 34.862 200           Dornei Str. Chiliei nr. 735. C.S.V. Vereşti Vereşti 34.863 30036. C.S.V. Vicovu de Vicovu de Sus 34.864 200           Sus37. C.S.V. Volovăţ Volovăţ 34.865 30038. C.S.V. Zamostea Zamostea 34.866 22039. C.S.V. Zvoriştea Zvoriştea 34.867 100                                 Judeţul TELEORMAN                                           IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Pietroşani Pietroşani 39.321 68,7 2. C.S.V. Roşiori de Roşiori de Vede, 39.303 18,7           Vede str. I. L.                          Caragiale nr. 8 3. C.S.V. Peretu Peretu 39.311 142,4 4. C.S.V. Troianul Troianul 39.307 112 5. C.S.V. Videle Videle, Str. 144.922 50                          Tăbăcăriei nr. 3 6. C.S.V. Drăgăneşti- Drăgăneşti- 39.325 255           Vlaşca Vlaşca 7. C.S.V. Blejeşti Blejeşti 39.326 80 8. C.S.V. Gălăteni Gălăteni 39.335 80 9. C.S.V. Gratia Gratia 39.331 14010. C.S.V. Scurtu Mare Scurtu Mare 39.338 8011. C.S.V. Turnu Turnu Măgurele, 39.312 116,5           Măgurele Str. Chimiei nr. 2512. C.S.V. Crangeni Crangeni 39.308 8713. C.S.V. Seaca Seaca 39.315 90,8514. C.S.V. Putineiu Putineiu 39.316 77,515. C.S.V. Vităneşti Vităneşti 39.300 125,516. C.S.V. Mârzăneşti Mârzăneşti 39.318 10017. C.S.V. Călineşti Călineşti 39.298 15418. C.S.V. Drăcşenei Drăcşenei 39.306 8019. C.S.V. Zimnicea Zimnicea 144.921 8520. C.S.V. Furculeşti Furculeşti 39.297 10021. C.S.V. Sirbeni Sirbeni 39.333 74,622. C.S.V. Slobozia Slobozia 39.337 56           Mandra Mandra                                   Judeţul TIMIŞ                                        IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Banloc Banloc 35.173 250 2. C.S.V. Livezile Livezile 35.174 138 3. C.S.V. Becicherecu Becicherecu Mic 35.132 298           Mic nr. 477 4. C.S.V. Belinţ Chizătău 35.133 351 5. C.S.V. Bethausen Bethausen 35.148 276 6. C.S.V. Biled Biled nr. 358 35.177 325 7. C.S.V. Şandra Şandra 35.178 200 8. C.S.V. Buziaş Buziaş 35.182 120 9. C.S.V. Cenei Cenei 35.149 38710. C.S.V. Ciacova Ciacova, str. T. 35.134 551                        Vladimirescu nr.1711. C.S.V. Coşteiu Coşteiu nr. 698 35.135 22812. C.S.V. Denta Denta nr. 74 35.136 29513. C.S.V. Deta Deta, Str. 35.167 307                        Revoluţiei nr. 1714. C.S.V. Dumbrava Dumbrava 35.150 18615. C.S.V. Făget Făget, str. 35.151 219                        Ştefan cel Mare nr. 5916. C.S.V. Gătaia Gătaia 35.153 14217. C.S.V. Ghizela Ghizela 35.154 21918. C.S.V. Giera Giera 35.137 14219. C.S.V. Jamu Mare Jamu Mare 35.155 297                        nr. 17820. C.S.V. Jebel Jebel nr. 387 35.156 34021. C.S.V. Lenauheim Lenauheim 35.197 11622. C.S.V. Liebling Liebling 35.138 24923. C.S.V. Lugoj Lugoj, str. 35.164 683                        Traian Vuia nr. 324. C.S.V. Margina Margina nr. 176 35.139 8125. C.S.V. Maşloc/ Fibiş, comuna 35.152 180           Fibiş Maşloc26. C.S.V. Mănăştiur Mănăştiur 35.157 13727. C.S.V. Moraviţa Stamora Germană 35.158 205                        nr. 21128. C.S.V. Ohaba Lungă Ohaba Lungă 35.166 21229. C.S.V. Orţişoara Orţişoara 35.140 276                        nr. 13130. C.S.V. Peciu Nou Peciu Nou 35.159 237                        nr. 17231. C.S.V. Periam Periam nr. 778 35.141 29432. C.S.V. Pişchia Pişchia nr. 146 35.160 26833. C.S.V. Remetea Remetea Mare 35.161 22234. C.S.V. Satchinez Satchinez 35.142 344                        nr. 32635. C.S.V. Săcălaz Săcălaz nr. 354 35.143 23336. C.S.V. Secas Secas nr. 106 35.168 28337. C.S.V. Sânandrei Sânandrei nr. 87 35.144 35638. C.S.V. Sânnicolau Sânnicolau Mare, 35.171 196           Mare Calea Traian nr. 5939. C.S.V. Recaş Recaş 35.203 27040. C.S.V. Traian Vuia Sudriaş nr. 48 35.162 49041. C.S.V. Uivar Uivar nr. 137 35.211 15742. C.S.V. Variaş Variaş nr. 376 35.147 15843. C.S.V. Voiteg Voiteg 35.165 33544. C.S.V. Criciova Criciova 35.187 34345. C.S.V. Curtea Curtea 35.188 72                          Judeţul TULCEA                                         IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Babadag Babadag 27.757 101 2. C.S.V. Baia Baia 27.758; 27.759 161 3. C.S.V. Beidaud Beidaud 27.760; 205                                           27.761 4. C.S.V. Casimcea Casimcea 27.762; 123                                           27.763 5. C.S.V. Cataloi Cataloi 27.764; 122                                           27.765 6. C.S.V. Carcaliu Carcaliu 27.810 86 7. C.S.V. Ceamurlia Ceamurlia de Jos 27.766;27.767 68           de Jos 8. C.S.V. Cerna Cerna 27.768;27.769 103 9. C.S.V. Ceatalchioi Ceatalchioi 27.770 3310. C.S.V. Chilia Chilia Veche 27.771;27.772 119           Veche11. C.S.V. Dăeni Dăeni 27.773; 99                                           27.77412. C.S.V. Dorobanţu Dorobanţu 27.775 13613. C.S.V. Greci Greci 27.776 14614. C.S.V. Hamcearca Hamcearca 27.779 13515. C.S.V. Horia Horia 27.777;27.778 16016. C.S.V. Izvoarele Izvoarele 27.781 12017. C.S.V. Jurilovca Jurilovca 27.782; 27.783 13918. C.S.V. Mahmudia Mahmudia 27.784; 118                                           27.78519. C.S.V. Macin Macin, str. 27.786; 150                       Eliade Rădulescu 27.787                       nr. 820. C.S.V. Murighiol Murighiol 27.788 12821. C.S.V. Mihai Bravu Mihai Bravu 27.789; 27.790 13022. C.S.V. Mihail Mihail Kogălniceanu 27.815 86           Kogălniceanu23. C.S.V. Nalbant Nalbant 27.791 4024. C.S.V. Niculiţel Niculiţel 27.792; 140                                           27.81625. C.S.V. Nufăru Nufăru 27.793; 27.794 9526. C.S.V. Peceneaga Peceneaga 27.795; 27.796 12627. C.S.V. Sarichioi Sarichioi 27.797 5728. C.S.V. Sfântu Sfântu Gheorghe 27.811 74           Gheorghe29. C.S.V. Slava Slava Cercheză 27.798; 27.799 66           Cercheză30. C.S.V. Smârdan Smârdan 27.801 18031. C.S.V. Topolog Topolog 27.802;27.803 12632. C.S.V. Tulcea I Tulcea 27.806 10433. C.S.V. Turcoaia Turcoaia 27.804; 27.805 9434. C.S.V. Valea Valea Nucarilor 27.807; 27.808 121           Nucarilor35. C.S.V. Văcăreni Văcăreni 27.809 12136. C.S.V. Isaccea Isaccea 27.780 9237. C.S.V. Sulina Sulina 27.800 127                                   Judeţul VASLUI                                              IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Zorleni Zorleni 59.355 176 2. C.S.V. Zăpodeni Zăpodeni 59.354 132 3. C.S.V. Vutcani Vutcani 59.353 208 4. C.S.V. Voineşti Voineşti 59.352 209 5. C.S.V. Vinderei Vinderei 59.351 267 6. C.S.V. Viişoara Viişoara 59.350 211 7. C.S.V. Vetrişoaia Vetrişoaia 59.349 263 8. C.S.V. Văleni Văleni 59.347 44 9. C.S.V. Vaslui Vaslui 59.348 6410. C.S.V. Tutova Tutova 59.346 23611. C.S.V. Todireşti Todireşti 59.345 18412. C.S.V. Tătărani Tătărani 59.344 21013. C.S.V. Pogana Pogana 59.336 24414. C.S.V. Poieneşti Poieneşti 59.335 6415. C.S.V. Puieşti Puieşti 59.337 6316. C.S.V. Pungeşti Pungeşti 59.338 28217. C.S.V. Rebricea Rebricea 59.339 20718. C.S.V. Soleşti Soleşti 59.340 16819. C.S.V. Stănileşti Stănileşti 59.341 21920. C.S.V. Ştefan cel Ştefan cel Mare 59.342 215           Mare21. C.S.V. Şuletea Şuletea 59.343 24522. C.S.V. Murgeni Murgeni 144.903 11223. C.S.V. Negreşti Negreşti 59.332 36024. C.S.V. Olteneşti Olteneşti 59.333 13225. C.S.V. Perieni Perieni 59.334 15626. C.S.V. Lipovăţ Lipovăţ 59.330 21827. C.S.V. Laza Laza 59.329 15428. C.S.V. Ivăneşti Ivăneşti 59.328 19329. C.S.V. Iana Iana 59.327 18230. C.S.V. Huşi Huşi 59.326 24431. C.S.V. Hoceni Hoceni 59.325 16532. C.S.V. Griviţa Griviţa 59.324 16833. C.S.V. Ghergheşti Ghergheşti 59.323 17734. C.S.V. Găgeşti Găgeşti 59.322 25035. C.S.V. Fălciu Fălciu 59.321 30536. C.S.V. Epureni Epureni 59.320 22037. C.S.V. Dumeşti Dumeşti 59.319 8038. C.S.V. Cârja Murgeni 59.331 16239. C.S.V. Drânceni Drânceni 59.318 17640. C.S.V. Dragomireşti Dragomireşti 59.317 21241. C.S.V. Dimitrie Dimitrie 59.316 101           Cantemir Cantemir42. C.S.V. Deleni Deleni 59.314 4443. C.S.V. Deleşti Deleşti 59.315 8444. C.S.V. Dăneşti Dăneşti 59.313 14245. C.S.V. Creţeşti Creţeşti 59.312 20946. C.S.V. Codăeşti Codăeşti 59.309 35747. C.S.V. Costeşti Costeşti 59.310 17748. C.S.V. Crasna Crasna 59.311 10149. C.S.V. Buneşti Buneşti 144.902 10850. C.S.V. Avereşti Avereşti 59.308 21151. C.S.V. Bogdăneşti Bogdăneşti 59.307 18352. C.S.V. Bârlad Bârlad 59.306 37653. C.S.V. Berezeni Berezeni 59.305 21454. C.S.V. Băceşti Băceşti 59.303 29655. C.S.V. Banca Banca 59.304 10956. C.S.V. Băcani Băcani 59.302 25357. C.S.V. Alexandru Alexandru 59.301 218           Vlahuţă Vlahuţă                                Judeţul VÂLCEA                                          IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Călimăneşti Călimăneşti 26.004;100.653 101 2. C.S.V. Câineni Câineni 26.010 167 3. C.S.V. Copăceni Copăceni 26.015 97 4. C.S.V. Creţeni Creţeni 26.001 88 5. C.S.V. Făureşti Făureşti 26.008; 26.007 76 6. C.S.V. Fârtăţeşti Fârtăţeşti 25.990 156 7. C.S.V. Frânceşti Frânceşti 26.018 52 8. C.S.V. Galicea Galicea 26.000 75 9. C.S.V. Ghioroiu Ghioroiu 26.006;100.659;100.660 6810. C.S.V. Grădiştea Grădiştea 25.991 7811. C.S.V. Govora Govora 26.019 5612. C.S.V. Lădeşti Lădeşti 26.025 8113. C.S.V. Lungeşti Lungeşti 25.999 9814. C.S.V. Mateeşti Mateeşti 25.989 12815. C.S.V. Măciuca Măciuca 26.014 10116. C.S.V. Mihăeşti Mihăeşti 26.026 7917. C.S.V. Bălcescu Nicolae Bălcescu 26.022 5518. C.S.V. Olanu Olanu 25.998 10119. C.S.V. Orleşti Orleşti 26.023 10020. C.S.V. Oteşani Oteşani 26.024 16421. C.S.V. Pietrari Pietrari 25.995 7422. C.S.V. Roşiile Roşiile 25.993;25.994 12523. C.S.V. Slătioara Slătioara 26.021 10124. C.S.V. Stăneşti Stăneşti 25.996 3625. C.S.V. Stoeneşti Stoeneşti 26.027 8626. C.S.V. Stoileşti Stoileşti 25.997 8627. C.S.V. Şuşani Şuşani 26.009 3628. C.S.V. Zătreni Zătreni 25.992 250                                   Judeţul VRANCEA                                       IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul SuprafaţaNr. circumscripţiei imobilului de inventar desfăşuratăcrt. sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Andreiaşu Andreiaşu de Jos 36.240 126 2. C.S.V. Bogheşti Bogheşti 36.241 240 3. C.S.V. Ciorăşti Ciorăşti 36.242 110 4. C.S.V. Câmpuri Câmpuri 36.243 120 5. C.S.V. Corbiţa Corbiţa 36.244 156 6. C.S.V. Coteşti Coteşti 36.245 216 7. C.S.V. Dumbrăveni Dumbrăveni 36.246 80 8. C.S.V. Garoafa Garoafa 36.247 98 9. C.S.V. Gugeşti Gugeşti 36.248 24010. C.S.V. Gura Gura Caliţei 36.249 240           Caliţei11. C.S.V. Homocea Homocea 36.250 24012. C.S.V. Jitia Jitia 36.251 13013. C.S.V. Măicăneşti Măicăneşti 36.252 13614. C.S.V. Milcovul Milcovul 36.253 28015. C.S.V. Movilita Movilita 36.254 11416. C.S.V. Năruja Năruja 36.255 20717. C.S.V. Paltin Paltin 36.256 13018. C.S.V. Păuneşti Păuneşti 36.257 24019. C.S.V. Pufeşti Pufeşti 36.258 5020. C.S.V. Răcoasa Răcoasa 36.259 12021. C.S.V. Sihlea Sihlea 36.260 24022. C.S.V. Soveja Soveja 36.261 19523. C.S.V. Suraia Suraia 36.262 12024. C.S.V. Tănăsoaia Tănăsoaia 36.263 13225. C.S.V. Tătăranu Tătăranu 36.264 12026. C.S.V. Tâmboeşti Tâmboeşti 36.265 24027. C.S.V. Tulnici Tulnici 36.266 21628. C.S.V. Vidra Vidra 36.267 12029. C.S.V. Vânători Vânători 36.268 24030. C.S.V. Vulturu Vulturu 36.269 14031. C.S.V. Câmpineanca Câmpineanca 36.270 24032. C.S.V. Goleşti Goleşti 36.271 24033. C.S.V. Focşani Focşani 36.272 12234. C.S.V. Adjud Adjud 36.273 52935. C.S.V. Mărăşeşti Mărăşeşti 36.274 22536. C.S.V. Odobeşti Odobeşti 36.275 14037. C.S.V. Panciu Panciu 36.276 12038. C.S.V. Dumitreşti Dumitreşti 36.277 234                 Municipiul BUCUREŞTI                                     IMOBILUL           Denumirea Adresa Numărul Suprafaţa        circumscripţiei imobilului de inventar desfăşurată           sanitare (localitatea) M.F.P. a clădirii          veterinare (m,)          actuale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Clinica veterinară Bucureşti, str. 35.301 1.950 Bucureşti Ilioara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Anexa a fost înlocuită cu anexa la LEGEA nr. 111 din 3 mai 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 9 mai 2005, potrivit art. II din actul mai sus menţionat.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 327 din 5 decembrie 2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 178 din 9 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 61 din 22 martie 2006 pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 237 din 5 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 588 din 31 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicată*) privind prefectul şi instituţia prefectului*)
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 474 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • LEGE nr. 410 din 17 octombrie 2003 privind declararea ca oraş a comunei Berbeşti, judeţul Valcea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea alin. (6) şi (7) ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 119 din 29 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantităţilor de 1.000 tone de benzina şi 300 tone de ulei mineral, acordate ca ajutor umanitar Republicii Moldova
 • LEGE nr. 69 din 31 martie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă
 • Codul Familiei (abrogat)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 108 din 27 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, şi a Protocolului adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 9 februarie 2000 privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 96 din 8 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, şi a Protocolului privind un amendament la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, şi, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în şase limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, şi a Protocolului privind un amendament la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998
 • LEGE nr. 255 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • LEGE nr. 404 din 20 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 224 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluării şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime care utilizează porturile româneşti sau care navighează în apele naţionale
 • CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864
 • LEGE nr. 67 din 15 martie 2018 privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în Primul Război Mondial
 • LEGE nr. 332 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 (*republicată*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 13 martie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • LEGE nr. 56 din 4 iunie 1992 (*republicată*) privind frontiera de stat a României*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 57 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 261/1971 pentru modificarea Decretului nr. 1171/1968 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţămîntului astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 700/1969
 • LEGE nr. 10 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 45/1969 pentru modificarea Codului silvic
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 194 din 19 iulie 2018 pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 195 din 20 iulie 2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • LEGE nr. 195 din 21 octombrie 2008 privind înfiinţarea Universităţii "Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 554 din 14 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 99 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • LEGE nr. 580 din 22 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 636 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 60 din 11 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
 • LEGE nr. 211 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecţia Socială
 • LEGE nr. 337 din 21 decembrie 2018 privind statutul inspectorului de muncă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021