Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 10 noiembrie 2004 pentru reglementarea unor probleme financiare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.075 din 18 noiembrie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 10 noiembrie 2004 (*actualizata*)pentru reglementarea unor probleme financiare(actualizata până la data de 2 decembrie 2004*)

----------*) Textul initial a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.075 din 18 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 2 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 95 din 10 noiembrie 2004.Masurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vizeaza necesitatea modificarii structurii cheltuielilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat pe anul 2004 ca urmare a aparitiei unor prioritati determinate de politicile şi strategiile sectoriale în domeniile: functiei publice, agriculturii, prin suplimentarea stimulentului acordat producătorilor agricoli, asistentei sociale, prin recalcularea pensiilor din sectorul special, şi constituie o situaţie de urgenta şi extraordinara,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se aprobă diminuarea cheltuielilor totale ale bugetului asigurarilor pentru şomaj pe anul 2004, aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 4 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma de 582,6 miliarde lei, majorandu-se cu aceeasi suma excedentul acestui buget. (2) Sinteza cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru şomaj pe anul 2004, cu modificari, detaliate pe părţi, capitole şi titluri, este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Sumele alocate din credite externe pe anul 2004 Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei pentru bugetul asigurarilor pentru şomaj, aprobate prin Legea nr. 519/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza cu 277,7 miliarde lei, din care la capitolul "Alte acţiuni" cu 50,6 miliarde lei, la capitolul "Cheltuieli de administrare ale fondului" cu 135,4 miliarde lei şi la capitolul "Imprumuturi" cu 91,7 miliarde lei, şi, în mod corespunzător, se diminueaza deficitul bugetului sumelor alocate din credite externe. Articolul 2 (1) Cheltuielile de administrare ale fondului şi, respectiv, cheltuielile totale aprobate pentru bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 prin Legea nr. 519/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza cu suma de 40,0 miliarde lei ca urmare a diminuarii cheltuielilor de capital cu suma de 110 miliarde lei şi majorarii cu 70 miliarde lei a cheltuielilor de personal. (2) Cu suma de 40 miliarde lei se diminueaza subventiile primite de bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004. (3) Sumele alocate din credite externe pe anul 2004 Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, aprobate prin Legea nr. 519/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza cu 70,3 miliarde lei la capitolul "Cheltuieli de administrare ale fondului" şi, în mod corespunzător, se diminueaza deficitul bugetului sumelor alocate din credite externe. Articolul 3 (1) Transferurile din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi în bugetul de stat pe anul 2004, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza cu suma de 40 miliarde lei. (2) Se aprobă suplimentarea cheltuielilor, respectiv a Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului şi a deficitului bugetului de stat pe anul 2004 cu suma de 970,6 miliarde lei. Articolul 4 (1) Începând cu anul 2004, fondurile aferente sustinerii sistemului de protecţie a copilului se asigura din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor instituţiilor de invatamant preuniversitar de stat, susţinerea sistemului de protecţie a copilului, creselor şi centrelor judetene şi locale de consultanţă agricola. (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului pe anul 2004 se diminueaza cu 3.629,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 2. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, potrivit alin. (1), pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului pe anul 2004 sunt de 3.629,4 miliarde lei şi sunt prevăzute în anexa nr. 3. (4) Unitatile Trezoreriei Statului sunt abilitate să introducă în execuţia bugetului de stat şi a bugetelor locale modificările determinate de aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3), pe baza conturilor de execuţie intocmite de presedintii consiliilor judetene şi de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile lucratoare de la publicarea prezentei ordonante de urgenta. Articolul 5Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute la art. 1-4 în volumul şi în structura bugetului asigurarilor pentru şomaj, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului de stat şi bugetelor sumelor alocate din credite externe asigurarilor pentru şomaj şi asigurarilor sociale de stat pe anul 2004. Articolul 6Începând cu trimestrul IV al anului bugetar, Ministerul Finanţelor Publice poate regulariza cu bugetul de stat disponibilitatile aflate în fondul de risc constituit potrivit legii datoriei publice, în limita sumelor alocate din bugetul de stat. Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Valentin Mocanu,secretar de statBucureşti, 10 noiembrie 2004.Nr. 95. Anexa 1----------------Anexa 1 a fost modificata de RECTIFICAREA nr. 95 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 2 decembrie 2004.MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJPE ANUL 2004───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Denumire indicator Cod Program Modificari Program                                 actualizat +/- modificat                                    2004 2004───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       A B 1 2 3=1+2───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CHELTUIELI - TOTAL 17.837.458.436 -582.602.000 17.254.856.436CHELTUIELI CURENTE 01 16.869.792.586 -383.912.000 16.485.880.586CHELTUIELI DE PERSONAL 02 522.705.505 12.298.000 535.003.505CHELTUIELI MATERIALEŞI SERVICII 20 493.779.040 -30.790.000 462.989.040TRANSFERURI 38 15.853.308.041 -365.420.000 15.487.888.041Transferuri consolidabile 39 3.594.226.173 - 3.594.226.173Transferurineconsolidabile 40 12.259.081.868 -365.420.000 11.893.661.868CHELTUIELI DE CAPITAL 70 116.835.850 -14.000.000 102.835.850IMPRUMUTURI ACORDATE 79 705.505.000 -135.505.000 570.000.000RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DEDOBANZI ŞI COMISIOANELA CREDITE 84 145.325.000 -49.185.000 96.140.000Partea a III-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE 15.189.104.394 -343.782.000 14.845.322.394INVATAMANT 5706 209.890.099 -27.202.000 182.688.099CHELTUIELI CURENTE 01 177.890.099 -27.202.000 150.688.099CHELTUIELI DE PERSONAL 02 18.715.253 -2.702.000 16.013.253CHELTUIELI MATERIALEŞI SERVICII 20 151.521.100 -24.500.000 127.021.100TRANSFERURI 38 7.653.746 - 7.653.746Transferurineconsolidabile 40 7.653.746 - 7.653.746CHELTUIELI DE CAPITAL 70 32.000.000 - 32.000.000ASISTENŢA SOCIALA,ALOCATII, PENSII,AJUTOARE ŞI INDEMNIZATII 6006 12.187.678.122 -316.580.000 11.871.098.122CHELTUIELI CURENTE 01 12.187.678.122 -316.580.000 11.871.098.122TRANSFERURI 38 12.187.678.122 -316.580.000 11.871.098.122Transferurineconsolidabile 40 12.187.678.122 -316.580.000 11.871.098.122ALTE CHELTUIELI SOCIALE 6106 2.791.536.173 - 2.791.536.173CHELTUIELI CURENTE 01 2.791.536.173 - 2.791.536.173TRANSFERURI 38 2.791.536.173 - 2.791.536.173Transferuriconsolidabile 39 2.791.536.173 - 2.791.536.173ALTE ACTIUNI 7206 896.458.997 -55.130.000 841.328.997CHELTUIELI CURENTE 01 896.458.997 -55.130.000 841.328.997CHELTUIELI MATERIALEŞI SERVICII 20 30.018.997 -6.290.000 23.728.997TRANSFERURI 38 866.440.000 -48.840.000 817.600.000Transferuriconsolidabile 39 802.690.000 - 802.690.000Transferurineconsolidabile 40 63.750.000 -48.840.000 14.910.000CHELTUIELI DEADMINISTRARE A FONDULUI 7306 1.046.390.045 -48.185.000 998.205.045CHELTUIELI CURENTE 01 816.229.195 15.000.000 831.229.195CHELTUIELI DE PERSONAL 02 503.990.252 15.000.000 518.990.252CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 312.238.943 - 312.238.943CHELTUIELI DE CAPITAL 70 84.835.850 -14.000.000 70.835.850RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞICOMISIOANE LA CREDITE 84 145.325.000 -49.185.000 96.140.000Rambursari de crediteexterne şi plati dedobanzi şi comisioanela creditele externe contractate deordonatorii de credite 85 145.325.000 -49.185.000 96.140.000Rambursari de credite externe 8501 64.218.000 -9.780.000 54.438.000Plati de dobanzi şicomisioane 8502 81.107.000 -39.405.000 41.702.000IMPRUMUTURI 8606 705.505.000 -135.505.000 570.000.000IMPRUMUTURI ACORDATE 79 705.505.000 -135.505.000 570.000.000Partea a XVII- aEXCEDENT / DEFICIT 423.594.484 582.602.000 1.006.196.484EXCEDENT 9806 423.594.484 582.602.000 1.006.196.484─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 2                                      SUME                    defalcate din impozitul pe venit pentru                 susţinerea sistemului de protecţie a copilului                                  pe anul 2004                                                                  - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Program actualizat Program modificatcrt. Judeţul 2004 Modificari 2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL 3.629.360.000 -3.629.360.000 0──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 ALBA 79.915.000 -79.915.000 0  2 ARAD 89.037.000 -89.037.000 0  3 ARGES 91.675.000 -91.675.000 0  4 BACAU 107.325.000 -107.325.000 0  5 BIHOR 106.753.000 -106.753.000 0  6 BISTRITA-NASAUD 66.295.000 -66.295.000 0  7 BOTOSANI 86.866.000 -86.866.000 0  8 BRASOV 99.991.000 -99.991.000 0  9 BRAILA 93.101.000 -93.101.000 0 10 BUZAU 112.080.000 -112.080.000 0 11 CARAS-SEVERIN 52.708.000 -52.708.000 0 12 CALARASI 57.041.000 -57.041.000 0 13 CLUJ 91.545.000 -91.545.000 0 14 CONSTANTA 101.930.000 -101.930.000 0 15 COVASNA` 43.117.000 -43.117.000 0 16 DAMBOVITA 80.172.000 -80.172.000 0 17 DOLJ 91.235.000 -91.235.000 0 18 GALATI 110.850.000 -110.850.000 0 19 GIURGIU 38.389.000 -38.389.000 0 20 GORJ 61.856.000 -61.856.000 0 21 HARGHITA 60.000.000 -60.000.000 0 22 HUNEDOARA 86.946.000 -86.946.000 0 23 IALOMITA 52.729.000 -52.729.000 0 24 IASI 223.833.000 -223.833.000 0 25 ILFOV 55.750.000 -55.750.000 0 26 MARAMURES 88.916.000 -88.916.000 0 27 MEHEDINTI 55.957.000 -55.957.000 0 28 MURES 85.513.000 -85.513.000 0 29 NEAMT 80.757.000 -80.757.000 0 30 OLT 88.116.000 -88.116.000 0 31 PRAHOVA 116.790.000 -116.790.000 0 32 SATU MARE 70.659.000 -70.659.000 0 33 SALAJ 45.253.000 -45.253.000 0 34 SIBIU 70.081.000 -70.081.000 0 35 SUCEAVA 127.692.000 -127.692.000 0 36 TELEORMAN 67.340.000 -67.340.000 0 37 TIMIS 113.193.000 -113.193.000 0 38 TULCEA 48.591.000 -48.591.000 0 39 VASLUI 96.854.000 -96.854.000 0 40 VALCEA 109.320.000 -109.320.000 0 41 VRANCEA 76.305.000 -76.305.000 0 42 Municipiul BUCURESTI 146.884.000 -146.884.000 0────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 3                                      SUME                 defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru                 susţinerea sistemului de protecţie a copilului                                 pe anul 2004                                                        - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Program actualizat Program modificatcrt. Judeţul 2004 Modificari 2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL 0 3.629.360.000 3.629.360.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 ALBA 0 79.915.000 79.915.000  2 ARAD 0 89.037.000 89.037.000  3 ARGES 0 91.675.000 91.675.000  4 BACAU 0 107.325.000 107.325.000  5 BIHOR 0 106.753.000 106.753.000  6 BISTRITA-NASAUD 0 66.295.000 66.295.000  7 BOTOSANI 0 86.866.000 86.866.000  8 BRASOV 0 99.991.000 99.991.000  9 BRAILA 0 93.101.000 93.101.000 10 BUZAU 0 112.080.000 112.080.000 11 CARAS-SEVERIN 0 52.708.000 52.708.000 12 CALARASI 0 57.041.000 57.041.000 13 CLUJ 0 91.545.000 91.545.000 14 CONSTANTA 0 101.930.000 101.930.000 15 COVASNA 0 43.117.000 43.117.000 16 DAMBOVITA 0 80.172.000 80.172.000 17 DOLJ 0 91.235.000 91.235.000 18 GALATI 0 110.850.000 110.850.000 19 GIURGIU 0 38.389.000 38.389.000 20 GORJ 0 61.856.000 61.856.000 21 HARGHITA 0 60.000.000 60.000.000 22 HUNEDOARA 0 86.946.000 86.946.000 23 IALOMITA 0 52.729.000 52.729.000 24 IASI 0 223.833.000 223.833.000 25 ILFOV 0 55.750.000 55.750.000 26 MARAMURES 0 88.916.000 88.916.000 27 MEHEDINTI 0 55.957.000 55.957.000 28 MURES 0 85.513.000 85.513.000 29 NEAMT 0 80.757.000 80.757.000 30 OLT 0 88.116.000 88.116.000 31 PRAHOVA 0 116.790.000 116.790.000 32 SATU MARE 0 70.659.000 70.659.000 33 SALAJ 0 45.253.000 45.253.000 34 SIBIU 0 70.081.000 70.081.000 35 SUCEAVA 0 127.692.000 127.692.000 36 TELEORMAN 0 67.340.000 67.340.000 37 TIMIS 0 113.193.000 113.193.000 38 TULCEA 0 48.591.000 48.591.000 39 VASLUI 0 96.854.000 96.854.000 40 VALCEA 0 109.320.000 109.320.000 41 VRANCEA 0 76.305.000 76.305.000 42 Municipiul BUCURESTI 0 146.884.000 146.884.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 24 aprilie 2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 211 din 21 iulie 2015 pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 140 din 29 iunie 1998 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forţate
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 143 din 10 iulie 2008 pentru completarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 347 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 434 din 25 octombrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 201 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 299 din 28 septembrie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 iunie 2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 65 din 22 iunie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1990 privind încuviinţarea adopţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 6 martie 2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 548 din 29 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală
 • LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
 • LEGE nr. 314 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 17 noiembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului-Ministru
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 298 din 14 noiembrie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGEA nr. 339 din 18 decembrie 2015 bugetului de stat pe anul 2016
 • LEGE nr. 224 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 313 din 19 februarie 1879 pentru anularea clauzei penale din oarecare contracte şi pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 10 iunie 2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 103 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare
 • LEGE nr. 614 din 13 noiembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic
 • LEGE nr. 60 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 301/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
 • LEGE nr. 723 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 288 din 7 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 29 septembrie 2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 370 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora
 • LEGE nr. 73 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 177 din 9 mai 2003 pentru asigurarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente Programului SAPARD - Măsura 2.1 - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021