Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 10 noiembrie 2004 pentru reglementarea unor probleme financiare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.075 din 18 noiembrie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 10 noiembrie 2004 (*actualizata*)pentru reglementarea unor probleme financiare(actualizata până la data de 8 aprilie 2005*)

----------*) Textul initial a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.075 din 18 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 8 aprilie 2005, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 95 din 10 noiembrie 2004; LEGEA nr. 70 din 31 martie 2005.Masurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vizeaza necesitatea modificarii structurii cheltuielilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat pe anul 2004 ca urmare a aparitiei unor prioritati determinate de politicile şi strategiile sectoriale în domeniile: functiei publice, agriculturii, prin suplimentarea stimulentului acordat producătorilor agricoli, asistentei sociale, prin recalcularea pensiilor din sectorul special, şi constituie o situaţie de urgenta şi extraordinara,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se aprobă diminuarea cheltuielilor totale ale bugetului asigurarilor pentru şomaj pe anul 2004, aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 4 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma de 582,6 miliarde lei, majorandu-se cu aceeasi suma excedentul acestui buget. (2) Sinteza cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru şomaj pe anul 2004, cu modificari, detaliate pe părţi, capitole şi titluri, este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Sumele alocate din credite externe pe anul 2004 Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei pentru bugetul asigurarilor pentru şomaj, aprobate prin Legea nr. 519/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza cu 277,7 miliarde lei, din care la capitolul "Alte acţiuni" cu 50,6 miliarde lei, la capitolul "Cheltuieli de administrare ale fondului" cu 135,4 miliarde lei şi la capitolul "Imprumuturi" cu 91,7 miliarde lei, şi, în mod corespunzător, se diminueaza deficitul bugetului sumelor alocate din credite externe. Articolul 2 (1) Cheltuielile de administrare ale fondului şi, respectiv, cheltuielile totale aprobate pentru bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 prin Legea nr. 519/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza cu suma de 40,0 miliarde lei ca urmare a diminuarii cheltuielilor de capital cu suma de 110 miliarde lei şi majorarii cu 70 miliarde lei a cheltuielilor de personal. (2) Cu suma de 40 miliarde lei se diminueaza subventiile primite de bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004. (3) Sumele alocate din credite externe pe anul 2004 Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, aprobate prin Legea nr. 519/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza cu 70,3 miliarde lei la capitolul "Cheltuieli de administrare ale fondului" şi, în mod corespunzător, se diminueaza deficitul bugetului sumelor alocate din credite externe. Articolul 3 (1) Transferurile din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi în bugetul de stat pe anul 2004, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza cu suma de 40 miliarde lei. (2) Se aprobă suplimentarea cheltuielilor şi a deficitului bugetului de stat pe anul 2004 cu suma de 930,6 miliarde lei, precum şi a Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului cu suma de 970,6 miliarde lei.---------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 70 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005. Articolul 4 (1) Începând cu anul 2004, fondurile aferente sustinerii sistemului de protecţie a copilului se asigura din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor instituţiilor de invatamant preuniversitar de stat, susţinerea sistemului de protecţie a copilului, creselor şi centrelor judetene şi locale de consultanţă agricola. (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului pe anul 2004 se diminueaza cu 3.629,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 2. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, potrivit alin. (1), pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului pe anul 2004 sunt de 3.629,4 miliarde lei şi sunt prevăzute în anexa nr. 3. (4) Unitatile Trezoreriei Statului sunt abilitate să introducă în execuţia bugetului de stat şi a bugetelor locale modificările determinate de aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3), pe baza conturilor de execuţie intocmite de presedintii consiliilor judetene şi de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile lucratoare de la publicarea prezentei ordonante de urgenta. Articolul 5Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute la art. 1-4 în volumul şi în structura bugetului asigurarilor pentru şomaj, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului de stat şi bugetelor sumelor alocate din credite externe asigurarilor pentru şomaj şi asigurarilor sociale de stat pe anul 2004. Articolul 6Începând cu trimestrul IV al anului bugetar, Ministerul Finanţelor Publice poate regulariza cu bugetul de stat disponibilitatile aflate în fondul de risc constituit potrivit legii datoriei publice, în limita sumelor alocate din bugetul de stat. Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Valentin Mocanu,secretar de statBucureşti, 10 noiembrie 2004.Nr. 95. Anexa 1----------------Anexa 1 a fost modificata de RECTIFICAREA nr. 95 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 2 decembrie 2004.MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJPE ANUL 2004───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Denumire indicator Cod Program Modificari Program                                 actualizat +/- modificat                                    2004 2004───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       A B 1 2 3=1+2───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CHELTUIELI - TOTAL 17.837.458.436 -582.602.000 17.254.856.436CHELTUIELI CURENTE 01 16.869.792.586 -383.912.000 16.485.880.586CHELTUIELI DE PERSONAL 02 522.705.505 12.298.000 535.003.505CHELTUIELI MATERIALEŞI SERVICII 20 493.779.040 -30.790.000 462.989.040TRANSFERURI 38 15.853.308.041 -365.420.000 15.487.888.041Transferuri consolidabile 39 3.594.226.173 - 3.594.226.173Transferurineconsolidabile 40 12.259.081.868 -365.420.000 11.893.661.868CHELTUIELI DE CAPITAL 70 116.835.850 -14.000.000 102.835.850IMPRUMUTURI ACORDATE 79 705.505.000 -135.505.000 570.000.000RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DEDOBANZI ŞI COMISIOANELA CREDITE 84 145.325.000 -49.185.000 96.140.000Partea a III-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE 15.189.104.394 -343.782.000 14.845.322.394INVATAMANT 5706 209.890.099 -27.202.000 182.688.099CHELTUIELI CURENTE 01 177.890.099 -27.202.000 150.688.099CHELTUIELI DE PERSONAL 02 18.715.253 -2.702.000 16.013.253CHELTUIELI MATERIALEŞI SERVICII 20 151.521.100 -24.500.000 127.021.100TRANSFERURI 38 7.653.746 - 7.653.746Transferurineconsolidabile 40 7.653.746 - 7.653.746CHELTUIELI DE CAPITAL 70 32.000.000 - 32.000.000ASISTENŢA SOCIALA,ALOCATII, PENSII,AJUTOARE ŞI INDEMNIZATII 6006 12.187.678.122 -316.580.000 11.871.098.122CHELTUIELI CURENTE 01 12.187.678.122 -316.580.000 11.871.098.122TRANSFERURI 38 12.187.678.122 -316.580.000 11.871.098.122Transferurineconsolidabile 40 12.187.678.122 -316.580.000 11.871.098.122ALTE CHELTUIELI SOCIALE 6106 2.791.536.173 - 2.791.536.173CHELTUIELI CURENTE 01 2.791.536.173 - 2.791.536.173TRANSFERURI 38 2.791.536.173 - 2.791.536.173Transferuriconsolidabile 39 2.791.536.173 - 2.791.536.173ALTE ACTIUNI 7206 896.458.997 -55.130.000 841.328.997CHELTUIELI CURENTE 01 896.458.997 -55.130.000 841.328.997CHELTUIELI MATERIALEŞI SERVICII 20 30.018.997 -6.290.000 23.728.997TRANSFERURI 38 866.440.000 -48.840.000 817.600.000Transferuriconsolidabile 39 802.690.000 - 802.690.000Transferurineconsolidabile 40 63.750.000 -48.840.000 14.910.000CHELTUIELI DEADMINISTRARE A FONDULUI 7306 1.046.390.045 -48.185.000 998.205.045CHELTUIELI CURENTE 01 816.229.195 15.000.000 831.229.195CHELTUIELI DE PERSONAL 02 503.990.252 15.000.000 518.990.252CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 312.238.943 - 312.238.943CHELTUIELI DE CAPITAL 70 84.835.850 -14.000.000 70.835.850RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞICOMISIOANE LA CREDITE 84 145.325.000 -49.185.000 96.140.000Rambursari de crediteexterne şi plati dedobanzi şi comisioanela creditele externe contractate deordonatorii de credite 85 145.325.000 -49.185.000 96.140.000Rambursari de credite externe 8501 64.218.000 -9.780.000 54.438.000Plati de dobanzi şicomisioane 8502 81.107.000 -39.405.000 41.702.000IMPRUMUTURI 8606 705.505.000 -135.505.000 570.000.000IMPRUMUTURI ACORDATE 79 705.505.000 -135.505.000 570.000.000Partea a XVII- aEXCEDENT / DEFICIT 423.594.484 582.602.000 1.006.196.484EXCEDENT 9806 423.594.484 582.602.000 1.006.196.484─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 2                                      SUME                    defalcate din impozitul pe venit pentru                 susţinerea sistemului de protecţie a copilului                                  pe anul 2004                                                                  - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Program actualizat Program modificatcrt. Judeţul 2004 Modificari 2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL 3.629.360.000 -3.629.360.000 0──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 ALBA 79.915.000 -79.915.000 0  2 ARAD 89.037.000 -89.037.000 0  3 ARGES 91.675.000 -91.675.000 0  4 BACAU 107.325.000 -107.325.000 0  5 BIHOR 106.753.000 -106.753.000 0  6 BISTRITA-NASAUD 66.295.000 -66.295.000 0  7 BOTOSANI 86.866.000 -86.866.000 0  8 BRASOV 99.991.000 -99.991.000 0  9 BRAILA 93.101.000 -93.101.000 0 10 BUZAU 112.080.000 -112.080.000 0 11 CARAS-SEVERIN 52.708.000 -52.708.000 0 12 CALARASI 57.041.000 -57.041.000 0 13 CLUJ 91.545.000 -91.545.000 0 14 CONSTANTA 101.930.000 -101.930.000 0 15 COVASNA` 43.117.000 -43.117.000 0 16 DAMBOVITA 80.172.000 -80.172.000 0 17 DOLJ 91.235.000 -91.235.000 0 18 GALATI 110.850.000 -110.850.000 0 19 GIURGIU 38.389.000 -38.389.000 0 20 GORJ 61.856.000 -61.856.000 0 21 HARGHITA 60.000.000 -60.000.000 0 22 HUNEDOARA 86.946.000 -86.946.000 0 23 IALOMITA 52.729.000 -52.729.000 0 24 IASI 223.833.000 -223.833.000 0 25 ILFOV 55.750.000 -55.750.000 0 26 MARAMURES 88.916.000 -88.916.000 0 27 MEHEDINTI 55.957.000 -55.957.000 0 28 MURES 85.513.000 -85.513.000 0 29 NEAMT 80.757.000 -80.757.000 0 30 OLT 88.116.000 -88.116.000 0 31 PRAHOVA 116.790.000 -116.790.000 0 32 SATU MARE 70.659.000 -70.659.000 0 33 SALAJ 45.253.000 -45.253.000 0 34 SIBIU 70.081.000 -70.081.000 0 35 SUCEAVA 127.692.000 -127.692.000 0 36 TELEORMAN 67.340.000 -67.340.000 0 37 TIMIS 113.193.000 -113.193.000 0 38 TULCEA 48.591.000 -48.591.000 0 39 VASLUI 96.854.000 -96.854.000 0 40 VALCEA 109.320.000 -109.320.000 0 41 VRANCEA 76.305.000 -76.305.000 0 42 Municipiul BUCURESTI 146.884.000 -146.884.000 0────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 3                                      SUME                 defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru                 susţinerea sistemului de protecţie a copilului                                 pe anul 2004                                                        - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Program actualizat Program modificatcrt. Judeţul 2004 Modificari 2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL 0 3.629.360.000 3.629.360.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 ALBA 0 79.915.000 79.915.000  2 ARAD 0 89.037.000 89.037.000  3 ARGES 0 91.675.000 91.675.000  4 BACAU 0 107.325.000 107.325.000  5 BIHOR 0 106.753.000 106.753.000  6 BISTRITA-NASAUD 0 66.295.000 66.295.000  7 BOTOSANI 0 86.866.000 86.866.000  8 BRASOV 0 99.991.000 99.991.000  9 BRAILA 0 93.101.000 93.101.000 10 BUZAU 0 112.080.000 112.080.000 11 CARAS-SEVERIN 0 52.708.000 52.708.000 12 CALARASI 0 57.041.000 57.041.000 13 CLUJ 0 91.545.000 91.545.000 14 CONSTANTA 0 101.930.000 101.930.000 15 COVASNA 0 43.117.000 43.117.000 16 DAMBOVITA 0 80.172.000 80.172.000 17 DOLJ 0 91.235.000 91.235.000 18 GALATI 0 110.850.000 110.850.000 19 GIURGIU 0 38.389.000 38.389.000 20 GORJ 0 61.856.000 61.856.000 21 HARGHITA 0 60.000.000 60.000.000 22 HUNEDOARA 0 86.946.000 86.946.000 23 IALOMITA 0 52.729.000 52.729.000 24 IASI 0 223.833.000 223.833.000 25 ILFOV 0 55.750.000 55.750.000 26 MARAMURES 0 88.916.000 88.916.000 27 MEHEDINTI 0 55.957.000 55.957.000 28 MURES 0 85.513.000 85.513.000 29 NEAMT 0 80.757.000 80.757.000 30 OLT 0 88.116.000 88.116.000 31 PRAHOVA 0 116.790.000 116.790.000 32 SATU MARE 0 70.659.000 70.659.000 33 SALAJ 0 45.253.000 45.253.000 34 SIBIU 0 70.081.000 70.081.000 35 SUCEAVA 0 127.692.000 127.692.000 36 TELEORMAN 0 67.340.000 67.340.000 37 TIMIS 0 113.193.000 113.193.000 38 TULCEA 0 48.591.000 48.591.000 39 VASLUI 0 96.854.000 96.854.000 40 VALCEA 0 109.320.000 109.320.000 41 VRANCEA 0 76.305.000 76.305.000 42 Municipiul BUCURESTI 0 146.884.000 146.884.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------

Noutăți

 • LEGE nr. 48 din 23 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 58 din 22 martie 2006 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România şi Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, şi pentru reglementarea unor măsuri referitoare la reprezentarea României la Eurojust, în perioada ce precedă aderării şi după data aderării la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 22 din 12 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 310 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 244 din 28 noiembrie 2000 (*republicată*) privind siguranţa barajelor
 • LEGE nr. 271 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 49 din 4 aprilie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGE nr. 124 din 7 iunie 2018 privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii
 • LEGE nr. 465 din 4 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2004 privind instituirea la nivel naţional a Reţelei de informaţii contabile agricole
 • LEGE nr. 36 din 17 martie 2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A.
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 318 din 8 iulie 2003 energiei electrice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 133 din 15 iulie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 17/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 august 2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 69 din 28 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru împrospătarea produselor şi valorificarea celor disponibile
 • LEGE nr. 3 din 30 iunie 1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
 • LEGEA nr. 195 din 20 aprilie 2001 (*republicată*) voluntariatului*)
 • LEGE nr. 31 din 13 martie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în România
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 258 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 633 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar
 • LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • LEGE nr. 162 din 7 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 5-a, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 88 din 1 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
 • LEGE nr. 131 din 5 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
 • LEGE nr. 58 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operaţional, deţinute de societăţile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
 • LEGE nr. 471 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 317 din 10 noiembrie 2005 privind acceptarea amendamentelor la anexele la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra prin rezoluţiile MEPC.111(50) la 4 decembrie 2003 şi MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 3 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 3 martie 2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 557 din 17 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 91 din 6 mai 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 446 din 30 noiembrie 2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 147 din 1 aprilie 2002 pentru ratificarea Convenţiei civile asupra corupţiei, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
 • LEGE nr. 234 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 111 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 302 din 6 octombrie 2009 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 12 din 23 aprilie 1997 privind prelungirea termenului de depunere a bilanţurilor contabile ale agenţilor economici, pe anul 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 13 iunie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentării cu apa, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021