Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 10 noiembrie 2004 pentru reglementarea unor probleme financiare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.075 din 18 noiembrie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 10 noiembrie 2004 (*actualizata*)pentru reglementarea unor probleme financiare(actualizata până la data de 8 aprilie 2005*)

----------*) Textul initial a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.075 din 18 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 8 aprilie 2005, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 95 din 10 noiembrie 2004; LEGEA nr. 70 din 31 martie 2005.Masurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vizeaza necesitatea modificarii structurii cheltuielilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat pe anul 2004 ca urmare a aparitiei unor prioritati determinate de politicile şi strategiile sectoriale în domeniile: functiei publice, agriculturii, prin suplimentarea stimulentului acordat producătorilor agricoli, asistentei sociale, prin recalcularea pensiilor din sectorul special, şi constituie o situaţie de urgenta şi extraordinara,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se aprobă diminuarea cheltuielilor totale ale bugetului asigurarilor pentru şomaj pe anul 2004, aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 4 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma de 582,6 miliarde lei, majorandu-se cu aceeasi suma excedentul acestui buget. (2) Sinteza cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru şomaj pe anul 2004, cu modificari, detaliate pe părţi, capitole şi titluri, este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Sumele alocate din credite externe pe anul 2004 Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei pentru bugetul asigurarilor pentru şomaj, aprobate prin Legea nr. 519/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza cu 277,7 miliarde lei, din care la capitolul "Alte acţiuni" cu 50,6 miliarde lei, la capitolul "Cheltuieli de administrare ale fondului" cu 135,4 miliarde lei şi la capitolul "Imprumuturi" cu 91,7 miliarde lei, şi, în mod corespunzător, se diminueaza deficitul bugetului sumelor alocate din credite externe. Articolul 2 (1) Cheltuielile de administrare ale fondului şi, respectiv, cheltuielile totale aprobate pentru bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 prin Legea nr. 519/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza cu suma de 40,0 miliarde lei ca urmare a diminuarii cheltuielilor de capital cu suma de 110 miliarde lei şi majorarii cu 70 miliarde lei a cheltuielilor de personal. (2) Cu suma de 40 miliarde lei se diminueaza subventiile primite de bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2004. (3) Sumele alocate din credite externe pe anul 2004 Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, aprobate prin Legea nr. 519/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza cu 70,3 miliarde lei la capitolul "Cheltuieli de administrare ale fondului" şi, în mod corespunzător, se diminueaza deficitul bugetului sumelor alocate din credite externe. Articolul 3 (1) Transferurile din bugetul de stat către bugetul asigurarilor sociale de stat, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi în bugetul de stat pe anul 2004, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se diminueaza cu suma de 40 miliarde lei. (2) Se aprobă suplimentarea cheltuielilor şi a deficitului bugetului de stat pe anul 2004 cu suma de 930,6 miliarde lei, precum şi a Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului cu suma de 970,6 miliarde lei.---------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 70 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005. Articolul 4 (1) Începând cu anul 2004, fondurile aferente sustinerii sistemului de protecţie a copilului se asigura din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor instituţiilor de invatamant preuniversitar de stat, susţinerea sistemului de protecţie a copilului, creselor şi centrelor judetene şi locale de consultanţă agricola. (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului pe anul 2004 se diminueaza cu 3.629,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 2. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, potrivit alin. (1), pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului pe anul 2004 sunt de 3.629,4 miliarde lei şi sunt prevăzute în anexa nr. 3. (4) Unitatile Trezoreriei Statului sunt abilitate să introducă în execuţia bugetului de stat şi a bugetelor locale modificările determinate de aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3), pe baza conturilor de execuţie intocmite de presedintii consiliilor judetene şi de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile lucratoare de la publicarea prezentei ordonante de urgenta. Articolul 5Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute la art. 1-4 în volumul şi în structura bugetului asigurarilor pentru şomaj, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului de stat şi bugetelor sumelor alocate din credite externe asigurarilor pentru şomaj şi asigurarilor sociale de stat pe anul 2004. Articolul 6Începând cu trimestrul IV al anului bugetar, Ministerul Finanţelor Publice poate regulariza cu bugetul de stat disponibilitatile aflate în fondul de risc constituit potrivit legii datoriei publice, în limita sumelor alocate din bugetul de stat. Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Valentin Mocanu,secretar de statBucureşti, 10 noiembrie 2004.Nr. 95. Anexa 1----------------Anexa 1 a fost modificata de RECTIFICAREA nr. 95 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 2 decembrie 2004.MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJPE ANUL 2004───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Denumire indicator Cod Program Modificari Program                                 actualizat +/- modificat                                    2004 2004───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       A B 1 2 3=1+2───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CHELTUIELI - TOTAL 17.837.458.436 -582.602.000 17.254.856.436CHELTUIELI CURENTE 01 16.869.792.586 -383.912.000 16.485.880.586CHELTUIELI DE PERSONAL 02 522.705.505 12.298.000 535.003.505CHELTUIELI MATERIALEŞI SERVICII 20 493.779.040 -30.790.000 462.989.040TRANSFERURI 38 15.853.308.041 -365.420.000 15.487.888.041Transferuri consolidabile 39 3.594.226.173 - 3.594.226.173Transferurineconsolidabile 40 12.259.081.868 -365.420.000 11.893.661.868CHELTUIELI DE CAPITAL 70 116.835.850 -14.000.000 102.835.850IMPRUMUTURI ACORDATE 79 705.505.000 -135.505.000 570.000.000RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DEDOBANZI ŞI COMISIOANELA CREDITE 84 145.325.000 -49.185.000 96.140.000Partea a III-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE 15.189.104.394 -343.782.000 14.845.322.394INVATAMANT 5706 209.890.099 -27.202.000 182.688.099CHELTUIELI CURENTE 01 177.890.099 -27.202.000 150.688.099CHELTUIELI DE PERSONAL 02 18.715.253 -2.702.000 16.013.253CHELTUIELI MATERIALEŞI SERVICII 20 151.521.100 -24.500.000 127.021.100TRANSFERURI 38 7.653.746 - 7.653.746Transferurineconsolidabile 40 7.653.746 - 7.653.746CHELTUIELI DE CAPITAL 70 32.000.000 - 32.000.000ASISTENŢA SOCIALA,ALOCATII, PENSII,AJUTOARE ŞI INDEMNIZATII 6006 12.187.678.122 -316.580.000 11.871.098.122CHELTUIELI CURENTE 01 12.187.678.122 -316.580.000 11.871.098.122TRANSFERURI 38 12.187.678.122 -316.580.000 11.871.098.122Transferurineconsolidabile 40 12.187.678.122 -316.580.000 11.871.098.122ALTE CHELTUIELI SOCIALE 6106 2.791.536.173 - 2.791.536.173CHELTUIELI CURENTE 01 2.791.536.173 - 2.791.536.173TRANSFERURI 38 2.791.536.173 - 2.791.536.173Transferuriconsolidabile 39 2.791.536.173 - 2.791.536.173ALTE ACTIUNI 7206 896.458.997 -55.130.000 841.328.997CHELTUIELI CURENTE 01 896.458.997 -55.130.000 841.328.997CHELTUIELI MATERIALEŞI SERVICII 20 30.018.997 -6.290.000 23.728.997TRANSFERURI 38 866.440.000 -48.840.000 817.600.000Transferuriconsolidabile 39 802.690.000 - 802.690.000Transferurineconsolidabile 40 63.750.000 -48.840.000 14.910.000CHELTUIELI DEADMINISTRARE A FONDULUI 7306 1.046.390.045 -48.185.000 998.205.045CHELTUIELI CURENTE 01 816.229.195 15.000.000 831.229.195CHELTUIELI DE PERSONAL 02 503.990.252 15.000.000 518.990.252CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 312.238.943 - 312.238.943CHELTUIELI DE CAPITAL 70 84.835.850 -14.000.000 70.835.850RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞICOMISIOANE LA CREDITE 84 145.325.000 -49.185.000 96.140.000Rambursari de crediteexterne şi plati dedobanzi şi comisioanela creditele externe contractate deordonatorii de credite 85 145.325.000 -49.185.000 96.140.000Rambursari de credite externe 8501 64.218.000 -9.780.000 54.438.000Plati de dobanzi şicomisioane 8502 81.107.000 -39.405.000 41.702.000IMPRUMUTURI 8606 705.505.000 -135.505.000 570.000.000IMPRUMUTURI ACORDATE 79 705.505.000 -135.505.000 570.000.000Partea a XVII- aEXCEDENT / DEFICIT 423.594.484 582.602.000 1.006.196.484EXCEDENT 9806 423.594.484 582.602.000 1.006.196.484─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 2                                      SUME                    defalcate din impozitul pe venit pentru                 susţinerea sistemului de protecţie a copilului                                  pe anul 2004                                                                  - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Program actualizat Program modificatcrt. Judeţul 2004 Modificari 2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL 3.629.360.000 -3.629.360.000 0──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 ALBA 79.915.000 -79.915.000 0  2 ARAD 89.037.000 -89.037.000 0  3 ARGES 91.675.000 -91.675.000 0  4 BACAU 107.325.000 -107.325.000 0  5 BIHOR 106.753.000 -106.753.000 0  6 BISTRITA-NASAUD 66.295.000 -66.295.000 0  7 BOTOSANI 86.866.000 -86.866.000 0  8 BRASOV 99.991.000 -99.991.000 0  9 BRAILA 93.101.000 -93.101.000 0 10 BUZAU 112.080.000 -112.080.000 0 11 CARAS-SEVERIN 52.708.000 -52.708.000 0 12 CALARASI 57.041.000 -57.041.000 0 13 CLUJ 91.545.000 -91.545.000 0 14 CONSTANTA 101.930.000 -101.930.000 0 15 COVASNA` 43.117.000 -43.117.000 0 16 DAMBOVITA 80.172.000 -80.172.000 0 17 DOLJ 91.235.000 -91.235.000 0 18 GALATI 110.850.000 -110.850.000 0 19 GIURGIU 38.389.000 -38.389.000 0 20 GORJ 61.856.000 -61.856.000 0 21 HARGHITA 60.000.000 -60.000.000 0 22 HUNEDOARA 86.946.000 -86.946.000 0 23 IALOMITA 52.729.000 -52.729.000 0 24 IASI 223.833.000 -223.833.000 0 25 ILFOV 55.750.000 -55.750.000 0 26 MARAMURES 88.916.000 -88.916.000 0 27 MEHEDINTI 55.957.000 -55.957.000 0 28 MURES 85.513.000 -85.513.000 0 29 NEAMT 80.757.000 -80.757.000 0 30 OLT 88.116.000 -88.116.000 0 31 PRAHOVA 116.790.000 -116.790.000 0 32 SATU MARE 70.659.000 -70.659.000 0 33 SALAJ 45.253.000 -45.253.000 0 34 SIBIU 70.081.000 -70.081.000 0 35 SUCEAVA 127.692.000 -127.692.000 0 36 TELEORMAN 67.340.000 -67.340.000 0 37 TIMIS 113.193.000 -113.193.000 0 38 TULCEA 48.591.000 -48.591.000 0 39 VASLUI 96.854.000 -96.854.000 0 40 VALCEA 109.320.000 -109.320.000 0 41 VRANCEA 76.305.000 -76.305.000 0 42 Municipiul BUCURESTI 146.884.000 -146.884.000 0────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 3                                      SUME                 defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru                 susţinerea sistemului de protecţie a copilului                                 pe anul 2004                                                        - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Program actualizat Program modificatcrt. Judeţul 2004 Modificari 2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL 0 3.629.360.000 3.629.360.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 ALBA 0 79.915.000 79.915.000  2 ARAD 0 89.037.000 89.037.000  3 ARGES 0 91.675.000 91.675.000  4 BACAU 0 107.325.000 107.325.000  5 BIHOR 0 106.753.000 106.753.000  6 BISTRITA-NASAUD 0 66.295.000 66.295.000  7 BOTOSANI 0 86.866.000 86.866.000  8 BRASOV 0 99.991.000 99.991.000  9 BRAILA 0 93.101.000 93.101.000 10 BUZAU 0 112.080.000 112.080.000 11 CARAS-SEVERIN 0 52.708.000 52.708.000 12 CALARASI 0 57.041.000 57.041.000 13 CLUJ 0 91.545.000 91.545.000 14 CONSTANTA 0 101.930.000 101.930.000 15 COVASNA 0 43.117.000 43.117.000 16 DAMBOVITA 0 80.172.000 80.172.000 17 DOLJ 0 91.235.000 91.235.000 18 GALATI 0 110.850.000 110.850.000 19 GIURGIU 0 38.389.000 38.389.000 20 GORJ 0 61.856.000 61.856.000 21 HARGHITA 0 60.000.000 60.000.000 22 HUNEDOARA 0 86.946.000 86.946.000 23 IALOMITA 0 52.729.000 52.729.000 24 IASI 0 223.833.000 223.833.000 25 ILFOV 0 55.750.000 55.750.000 26 MARAMURES 0 88.916.000 88.916.000 27 MEHEDINTI 0 55.957.000 55.957.000 28 MURES 0 85.513.000 85.513.000 29 NEAMT 0 80.757.000 80.757.000 30 OLT 0 88.116.000 88.116.000 31 PRAHOVA 0 116.790.000 116.790.000 32 SATU MARE 0 70.659.000 70.659.000 33 SALAJ 0 45.253.000 45.253.000 34 SIBIU 0 70.081.000 70.081.000 35 SUCEAVA 0 127.692.000 127.692.000 36 TELEORMAN 0 67.340.000 67.340.000 37 TIMIS 0 113.193.000 113.193.000 38 TULCEA 0 48.591.000 48.591.000 39 VASLUI 0 96.854.000 96.854.000 40 VALCEA 0 109.320.000 109.320.000 41 VRANCEA 0 76.305.000 76.305.000 42 Municipiul BUCURESTI 0 146.884.000 146.884.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------

Noutăți

 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 18 septembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • LEGE nr. 282 din 15 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1999
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 29 iunie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi
 • LEGE nr. 34 din 8 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 667 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002
 • LEGE nr. 165 din 3 octombrie 2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 253 din 30 iunie 2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 249 din 5 decembrie 2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 198 din 26 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 205 din 29 iunie 2005 privind reglementarea situaţiei financiare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi a altor agenţi economici şi instituţii publice care desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare prin suportarea de la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor cheltuieli efectuate în anul 2004
 • LEGE nr. 65 din 21 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 21 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 391 din 28 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 90 din 1 iulie 2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • LEGE nr. 31 din 3 aprilie 2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 334/1970 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului Cultelor
 • LEGE nr. 155 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor convenţii adoptate de Organizaţia Internaţionala a Muncii
 • LEGE nr. 110 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 112 din 5 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 198 din 7 noiembrie 2011 privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 15 noiembrie 2000 privind finanţarea continuării şi finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 21 septembrie 2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 decembrie 2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 122 din 7 iulie 2000 privind declararea oraşului Săcele, judeţul Braşov, municipiu
 • LEGE nr. 445 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001
 • LEGE nr. 43 din 30 iunie 1994 pentru aderarea României la Acordul general asupra privilegiilor şi imunităţilor Consiliului Europei, precum şi la Protocoalele adiţionale nr. 1, 2, 4 şi 5
 • LEGE nr. 124 din 30 mai 2017 privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 140 din 10 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • LEGE nr. 325 din 28 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. privind finanţarea Proiectului pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2000
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 119 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 4 din 30 mai 1950 pentru ratificarea decretelor emise de Prezidiul Marii Adunări Naţionale în perioada dela 23 Decemvrie 1949 pînă la 27 Mai 1950
 • LEGE nr. 187 din 20 octombrie 2016 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 14 octombrie 2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice
 • LEGE nr. 203 din 23 iunie 1947 pentru reglementarea circulaţiei şi stabilirea regimului juridic al imobilelor agricole*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021