Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 2 decembrie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 (*actualizată*)privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar(actualizată până la data de 12 noiembrie 2009*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 2 decembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 noiembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005; LEGEA nr. 323 din 10 noiembrie 2005; ORDONANŢĂ nr. 23 din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 282 din 6 iulie 2006; ORDONANŢA nr. 62 din 30 august 2006; ORDONANŢA nr. 23 din 31 ianuarie 2007**); ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008***); LEGEA nr. 304 din 3 decembrie 2008; LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009.Măsurile pe care le generează prezenta ordonanţă de urgenţă vizează interesul social, cointeresarea personalului în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale acordate, buna desfăşurare a activităţii în unităţile sanitare publice finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi de la bugetul de stat şi constituie situaţii de urgenţă de interes public.Având în vedere că nivelul de salarizare scăzut şi neadecvat al personalului din sectorul sanitar nu acoperă necesităţile unui trai decent, precum şi imposibilitatea adoptării măsurii propuse pe calea procedurii legislative ordinare până la încheierea anului 2004, astfel încât personalul vizat să poată beneficia de mărirea salarială începând cu luna ianuarie 2005, se impune adoptarea de urgenţă a prezentei reglementări.----------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Alin. (1) al art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 1 iulie 2005*) prevede că:"Se prorogă până la 31 decembrie 2005 prevederile referitoare la creşterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005, stabilite prin: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005".*) Art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 1 iulie 2005 a fost abrogat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 323 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 15 noiembrie 2005.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA nr. 23 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2007, prezenta ordonanţă se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii ianuarie 2007.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;Conform art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008, pe data de 1 aprilie 2008, anexele nr. I-VIII la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. I-X la prezenta ordonanţă.****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 17 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a prezentei legi (n.n. 1 ianuarie 2010) se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36,37 şi art. 41^1.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică personalului din unităţile sanitare finanţate după cum urmează: a) integral de la bugetul de stat; b) integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate; c) din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. d) integral din venituri proprii.------------Lit. d) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005. (2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă personalul contractual care prestează activitate în funcţii de execuţie şi de conducere. Articolul 2Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigură de fiecare ordonator de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual, potrivit legii. Capitolul II Elementele sistemului de salarizare Articolul 4Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile şi alte drepturi. Articolul 5 (1) Salariile de bază sunt prevăzute în: a) anexele nr. I-V, pentru personalul de execuţie, şi sunt diferenţiate pe funcţii, grade şi trepte profesionale; b) anexa nr. VI, pentru personalul cu funcţii de conducere care face parte din comitetul director al spitalelor publice; c) anexa nr. VII, pentru personalul cu funcţii de conducere din cadrul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti şi din centrele de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti; d) anexa nr. VIII, pentru personalul cu funcţii de conducere care face parte din comitetul director al serviciilor de ambulanţă; e) anexa nr. IX, pentru personalul cu funcţii de conducere din cadrul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti. (2) În trimestrul I al anului 2008 salarizarea personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar se face potrivit anexelor la prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), salariile de bază care sunt sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară se stabilesc la 500 lei lunar, începând cu luna ianuarie 2008. (4) Începând cu data de 1 aprilie 2008, salariile de bază la limita minimă prevăzute în anexele nr. I-V sunt ierarhizate pe funcţii, grade şi trepte profesionale, în funcţie de nivelul de studii. (5) Salariile de bază individuale ale personalului contractual de execuţie din sectorul sanitar avute la data de 31 martie 2008, salariile de bază la limita minimă ierarhizate potrivit prevederilor alin. (4), precum şi salariile de bază la limita maximă se majorează în două etape, astfel: a) cu 6%, începând cu data de 1 aprilie 2008, faţă de nivelul din luna martie 2008; b) cu 5%, începând cu data de 1 octombrie 2008, faţă de nivelul din luna septembrie 2008. (6) Prevederile alin. (5) se aplică şi pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază. (7) Salariile de bază individuale calculate pentru cele două etape de majorare, precum şi salariile de bază individuale majorate potrivit prevederilor art. 5^1 se rotunjesc din 1 leu în 1 leu, în favoarea salariaţilor.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. Articolul 5^1Salariile de bază individuale, precum şi salariile de bază la limita maximă pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V se majorează începând cu data de 1 aprilie 2008 faţă de nivelul stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) lit. a), după cum urmează : a) cu 5% pentru nr. crt. 55 şi 56 din anexa nr. I şi nr. crt. 47 şi 48 din anexa nr. II; b) cu 10% pentru nr. crt. 7-9 şi, respectiv, 14-16 din anexa nr. I, nr. crt. 1 şi 4 din anexa nr. IV pct. 1), nr. crt. 1 din anexa nr. IV pct. 2), nr. crt. 1-5 şi, respectiv, 10-14 din anexa nr. V lit. A şi nr. crt. 1-6 din anexa nr. V lit. B; c) cu 15% pentru nr. crt. 3 din anexa nr. I lit. A, nr. crt. 3 din anexa nr. II lit. A, nr. crt. 2 şi 3 şi, respectiv, 5-7 din anexa nr. IV pct. 1), nr. crt. 2 din anexa nr. IV pct. 2), nr. crt. 6-9 şi, respectiv, 15-24 din anexa nr. V lit. A, nr. crt. 7-10 şi, respectiv, 11-20 din anexa nr. V lit. B şi nr. crt. 1-33 din anexa nr. V lit. C.-------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. Articolul 5^2Salariile de bază la limita minimă şi maximă majorate potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) şi (5) şi art. 5^1 sunt prevăzute în anexele nr. I-V.-------------Art. 5^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. Articolul 6 (1) Salariul de bază pentru personalul cu funcţii de conducere este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradelor sau treptelor profesionale, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariul de bază. (2) Indemnizaţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcţiei de execuţie şi sunt prevăzute în anexa nr. X.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. (3) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, personalul beneficiază de indemnizaţii stabilite procentual din salariul de bază, care se adaugă la salariul de bază şi fac parte din acesta. (4) Indemnizaţia de conducere se acordă şi personalului contractual de execuţie care conduce sau coordonează programe ori proiecte prevăzute în obiectul de activitate al unităţii sanitare publice, în procent de până la 20% din salariul de bază, pe perioada în care conduce sau coordonează programe ori proiecte, stabilită de ordonatorul de credite în raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat. (5) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice se stabilesc de ministrul sănătăţii publice, respectiv de conducătorii ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, sau, după caz, de managerul spitalului, între limitele minime şi maxime prevăzute în anexa nr. VI, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice, prin ordin al conducătorilor ministerelor cu reţea sanitară proprie sau, după caz, printr-un act administrativ al conducătorilor instituţiilor cu reţea sanitară proprie. Limitele minime şi maxime prevăzute în anexa nr. VI sunt stabilite în funcţie de numărul de paturi al spitalului public.-------------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. (6) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere de director, director adjunct ştiinţific, director adjunct financiar-contabilitate, director resurse umane şi contabil-şef din cadrul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti şi din centrele de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. VII.-------------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. (7) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti se stabilesc de autoritatea de sănătate publică, între limitele minime şi maxime prevăzute în anexa nr. VIII, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.-------------Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. (8) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere din cadrul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. IX.-------------Alin. (8) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. Articolul 7 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al posturilor prevăzute în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. (2) Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcţii de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit potrivit prevederilor alin. (1). (3) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, pentru o perioadă de 12 luni, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane pe perioada rămasă.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. (4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (5) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit. Articolul 8 (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008.Tranşa de vechime Cota din salariulîn muncă de bază- între 3 şi 5 ani 5%- de la 5-10 ani 10%- de la 10-15 ani 15%- de la 15-20 de ani 20%- peste 20 de ani 25% (2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă. (3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate. (4) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul sanitar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate. Articolul 9Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de bază, pentru munca prestată în timpul nopţii, dacă efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte. Articolul 10 (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător. Articolul 10^1Personalul contractual încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, care prin natura atribuţiilor de serviciu prestează în mod sistematic activităţi peste durata normală a timpului de lucru sau desfăşoară sistematic activităţi în zilele nelucrătoare şi căruia nu i se poate acorda timp liber corespunzător şi nu beneficiază de prevederile art. 10, are dreptul la acordarea unui spor de până la 25%, calculat la salariul de bază. Categoriile de personal şi locurile de muncă se stabilesc de ordonatorul de credite la propunerea şefilor ierarhici.-------------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. Articolul 11 (1) Personalul care posedă titlul ştiinţific de doctor beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv, care se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea sporului. (2) De sporul prevăzut la alin. (1) pot beneficia şi persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor în alte domenii decât cele în care îşi desfăşoară activitatea, dacă ordonatorul de credite apreciază că titlul ştiinţific de doctor este util în activitatea desfăşurată şi în realizarea atribuţiilor din fişa postului.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. Articolul 12 (1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere. (2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 50% din tariful orar al salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 25%. (3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 50%. (4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă trimestrial de comitetul director.------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 62 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006. (5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă şi care la nivelul acestei unităţi desfăşoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor art. 12. Salariul de bază se stabileşte la limita minimă prevăzută pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi se utilizează pentru stabilirea tarifului orar.-------------Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 304 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008. (6) Medicii care nu sunt încadraţi în spital, dar efectuează gărzi într-o unitate sanitară beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca şi medicii din spital cu acelaşi grad profesional.-------------Alin. (6) al art. 12 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 304 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008.------------Art. 12 [iniţial cu alin. (1)-(4)] a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005. Articolul 13 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; b) pentru activităţi ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază; c) pentru activităţile care se desfăşoară în unităţile de urgenţă neurovasculare, de neurologie şi neurochirurgie şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum şi pentru personalul din unităţi, secţii şi compartimente de boli infecţioase, neonatologie, săli de naştere şi din laboratoarele de analize medicale, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 304 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008. d) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; e) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, personalul sanitar de la camerele de gardă din spitalele de urgenţă, personalul încadrat în blocul operator, precum şi medicii de specialitate chirurgicală, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie intervenţională, în laboratoarele de endoscopie intervenţională, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular şi neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor - UPU-SMURD, UPU şi CPU -, secţii şi compartimente de ATI şi de terapie intensivă, secţii şi compartimente de îngrijiri paleative, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli.-------------Litera e) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 304 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008. f) pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi cu condiţii deosebite de muncă dispersare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 60% din salariul de bază; g) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii, un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a; h) pentru unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de până la 15% din salariul de bază. (2) Localităţile cu condiţii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care se află unităţi sanitare, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Pentru sporurile prevăzute al alin. (1) lit. e) este necesar şi avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice. (4) Nevăzătorii cu handicap grav care sunt încadraţi în muncă beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază. (5) Personalul contractual de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din sectorul sanitar beneficiază de un spor lunar de prevenţie, în cuantum de 11% din salariul de bază, care se acordă începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.-------------Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 304 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008. (6) Personalul din unităţile sanitare, inclusiv personalul de specialitate medico-sanitar contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţilor de sănătate publică, beneficiază de un spor lunar de prevenţie, în cuantum de 11% din salariul de bază.-------------Alin. (6) al art. 13 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 304 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008.------------Art. 13 [iniţial cu alin. (1)-(4)] a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005. Articolul 14Munca prestată în unităţile sanitare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător. Articolul 15În unităţile sanitare unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, prevăzut la art. 9, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture. Articolul 16 (1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfăşoară activitate integrată în unităţile sanitare în care funcţionează catedra sau disciplina didactică. (2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare este integrat în unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii. (3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia rezidenţilor, desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate şi vacante. (4) Cadrele didactice, la încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ, care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani, îşi pot continua activitatea, cu norma întreagă, în unităţile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005. Articolul 17 (1) Personalul contractual salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia anual, în perioada mai-septembrie, de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu condiţia încadrării în nivelul alocaţiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile în bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Pentru personalul încadrat şi care începând cu data de 1 aprilie 2008 urmează să beneficieze de salarizarea prevăzută în anexa nr. I, salariile de bază individuale se stabilesc pe funcţia, gradul sau treapta profesională avută, după cum urmează: a) la limita minimă, dacă salariul de bază individual se situează sub salariul de bază minim; b) se menţine salariul de bază individual, dacă acesta se situează între salariul de bază minim şi maxim; c) conform evaluării performanţelor profesionale individuale, cu respectarea prevederilor alin. (1).-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. Articolul 18 (1) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior. (2) Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005. Articolul 19 (1) Pentru stabilirea salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care în ultimele 12 luni au fost în concediu medical, concediu fără plată, potrivit legii, sau au avut contractele individuale de muncă suspendate, sunt evaluate printr-un examen de testare a cunoştinţelor profesionale, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs, pentru cei care promovează examenul de testare. (2) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care promovează examenul de testare a cunoştinţelor profesionale va beneficia de o creştere a salariului de bază avut, în situaţia în care salariul de bază se situează între limitele prevăzute de lege pentru funcţia, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În situaţia în care salariul de bază avut se situează sub salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective, la determinarea salariului de bază se va lua în calcul salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective. (3) În cazul nepromovării acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim actual al funcţiei avute anterior. Articolul 20 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportată la perioada întregului an. (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare sau au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Premiul anual nu se acordă persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motive imputabile lor. (4) Premiul anual se acordă în condiţiile prevăzute de lege.-------------Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008.------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 5 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Capitolul III Alte drepturi Articolul 22 (1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, prin cumul de funcţii, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au funcţia de bază în afara unităţii. (2) Posturile vacante din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. (3) Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana care cumulează are funcţia de bază, iar cumulul de funcţii se efectuează în afara programului de la norma de bază. Articolul 23Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul încadrat în unităţile sanitare publice finanţate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază lunar de maximum 20 de tichete de masă.------------Art. 23 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005. Articolul 24 (1) Personalul contractual din sistemul sanitar, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, beneficiază de servicii medicale, tratament şi medicaţie, în regim gratuit, numai la recomandarea medicului de specialitate, suportate din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi de la bugetul de stat, după caz, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Unităţile sanitare publice eliberează, în regim gratuit, personalului contractual din unităţile sanitare certificatul prenupţial şi fişa medicală pentru conducătorii auto.--------------Art. 24 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2007. Capitolul IV Angajarea şi promovarea în funcţii Articolul 25 (1) Angajarea personalului pe funcţii, grade şi trepte profesionale se face prin concurs pe un post vacant existent în statul de funcţii. (2) Promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării. (3) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Articolul 25^1Pentru unităţile sanitare publice finanţate integral de la bugetul de stat, ordonatorii principali de credite pot aproba o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la legea bugetului de stat şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante.------------Art. 25^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2007. Capitolul V Delegarea şi detaşarea Articolul 26 (1) Personalul încadrat în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi delegat pentru exercitarea cu caracter temporar a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. (2) Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile şi se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile. (3) Personalul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 27Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. Articolul 28 (1) Personalul încadrat în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi detaşat la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. (2) Detaşarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult un an şi, în mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni. (3) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege. (4) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea. (5) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat. Capitolul VI Drepturi în cazul mutării în altă localitate Articolul 29 (1) Personalul mutat în cadrul aceleiaşi unităţi sanitare, în altă localitate, are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa; b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază net lunar; c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele care se mută în altă unitate sanitară situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare de încadrare s-a făcut această menţiune. Plata drepturilor respective se suportă de unitatea sanitară publică la care se face angajarea. Articolul 30 (1) La încadrarea într-o unitate sanitară publică din sectorul sanitar, din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat. În cazul medicilor şi farmaciştilor, indemnizaţia de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a rezidenţiatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs. (2) Indemnizaţia de instalare este echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate medico-sanitar se face cu mare greutate, stabilite de ordonatorul de credite şi avizate de Ministerul Sănătăţii sau de celelalte ministere cu reţea sanitară proprie. (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au încetat activitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an. Capitolul VII State de funcţii Articolul 31 (1) După aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului de venituri şi cheltuieli, fiecare unitate sanitară cu personalitate juridică îşi întocmeşte anual statul de funcţii, cu încadrarea în normativele de personal, numărul maxim de posturi repartizat şi în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Statul de funcţii se aprobă de Ministerul Sănătăţii sau de celelalte ministere cu reţea sanitară proprie ori de direcţia de sănătate publică, după caz, în funcţie de subordonare. Capitolul VIII Dispoziţii finale Articolul 32 (1) În anul 2005 salariile de bază individuale ale personalului din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea procentelor de majorare prevăzute pe funcţii, grade şi trepte profesionale în anexa nr. VI.------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005. (2) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din creşterea rezultată ca diferenţă între salariul de bază individual stabilit potrivit alin. (1) şi salariul de bază avut în luna decembrie 2004, iar diferenţa se acordă începând cu luna octombrie 2005. (3) Salariile de bază individuale, calculate conform prevederilor alin. (1) şi (2), vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului.------------Alin. (3) al art. 32 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005. Articolul 32^1 (1) Salariile de bază stabilite potrivit anexelor nr. I-IV se majorează în 3 etape, astfel: a) cu 5% începând cu data de 1 ianuarie 2007 faţă de nivelul din luna decembrie 2006; b) cu 2% începând cu data de 1 aprilie 2007 faţă de nivelul din luna martie 2007; c) cu 14% începând cu data de 1 octombrie 2007 faţă de nivelul din luna septembrie 2007. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), limita minimă şi limita maximă a salariilor de bază prevăzute în anexele nr. I-IV se majorează cu 5% începând cu data de 1 ianuarie 2007, cu 2% începând cu luna aprilie 2007 şi cu 14% începând cu luna octombrie 2007. (3) Majorarea prevăzută la alin. (2) se aplică şi pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază. (4) Salariile de bază individuale calculate pentru cele 3 etape de majorare, precum şi salariile de bază individuale majorate potrivit prevederilor art. 32^2 se rotunjesc din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaţilor.------------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2007. Articolul 32^2Salariile de bază pentru unele funcţii prevăzute în anexa nr. I «Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar», pct. II «Unităţi clinice, institute şi centre medicale», lit. A «Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar» se majorează după cum urmează: a) cu 12% începând cu data de 1 ianuarie 2007 faţă de nivelul stabilit potrivit prevederilor art. 32^1 alin. (1) lit. a), pentru poziţiile 3-5 şi, respectiv, 10; b) cu 15% începând cu data de 1 ianuarie 2007 faţă de nivelul stabilit potrivit prevederilor art. 32^1 alin. (1) lit. a), pentru poziţiile 6 şi 7 şi, respectiv, 11 şi 12.------------Art. 32^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2007. Articolul 33Salariile de bază prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt brute şi impozabile şi se vor actualiza prin aplicarea creşterilor salariale acordate în conformitate cu prevederile legale. Articolul 34Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului în grade şi trepte profesionale şi a celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.-------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2007. Articolul 36Personalul de specialitate trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu. Articolul 37 (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, precum şi la drepturile aferente, în condiţiile stabilite pentru personalul contractual din sectorul bugetar. (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun, civile şi administrative, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice. Articolul 38Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă privind stabilirea salariului de bază individual la încadrare, promovarea personalului, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii. Articolul 39Ulterior stabilirii competenţelor pe tipuri de spitale, salariile de bază individuale pe funcţii, grade şi trepte profesionale vor fi stabilite în mod diferenţiat în funcţie de categoria unităţii şi de complexitatea activităţii, prin hotărâre a Guvernului. Articolul 40Salariile de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în structurile care furnizează servicii ambulatorii de specialitate nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii, grade şi trepte profesionale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.------------Art. 40 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005. Articolul 40^1 (1) Salariile de bază individuale pentru medicii din unităţile sanitare publice cu paturi cu personalitate juridică, cu excepţia medicilor din comitetul director, pot fi majorate sau diminuate în funcţie de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai managementului secţiei, compartimentului, laboratorului ori serviciului medical, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli repartizat secţiei, compartimentului, laboratorului sau serviciului medical. (2) Salariile de bază individuale ale medicilor pot fi majorate proporţional cu realizarea indicatorilor prevăzuţi la alin. (1), dar nu mai mult de 50% din nivelul salariului de bază individual. (3) În cazul în care salariul de bază individual al medicilor este stabilit la nivelul maxim, acesta poate fi depăşit cu procentul prevăzut la alin. (2) sau, după caz, la art. 40^2 . (4) Salariile de bază individuale ale medicilor, diminuate în condiţiile alin. (1), nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii şi grade profesionale, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.-------------Art. 40^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. Articolul 40^2În cazul în care spitalul sau, după caz, secţia, compartimentul, laboratorul ori serviciul medical dispune de venituri proprii, altele decât cele provenite din contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, salariile de bază individuale ale medicilor pot fi majorate în condiţiile prevăzute la art. 40^1 alin. (1), dar nu mai mult de 100%.-------------Art. 40^2 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. Articolul 40^3Majorarea sau, după caz, diminuarea salariilor de bază individuale ale medicilor se face trimestrial, după evaluarea indicatorilor de performanţă şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei, compartimentului, laboratorului ori serviciului medical.-------------Art. 40^3 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. Articolul 40^4 (1) Procentul concret de majorare sau, după caz, de diminuare a salariilor de bază individuale ale medicilor se propune de şeful de secţie, laborator ori serviciu medical şi se aprobă de comitetul director al spitalului, pe baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) Pentru şefii de secţie, laborator sau serviciu medical, precum şi pentru compartimentele aprobate distinct în structura spitalului, procentul concret de majorare ori, după caz, de diminuare a salariilor de bază individuale ale medicilor se propune de directorul medical şi se aprobă de managerul spitalului.-------------Art. 40^4 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. Articolul 40^5Majorarea salariilor de bază individuale ale medicilor, prevăzută la art. 40^1 şi 40^2, se face cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului şi, respectiv, cu încadrarea în veniturile proprii, altele decât cele provenite din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate.-------------Art. 40^5 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. Articolul 40^6Modificarea salariilor de bază individuale pentru medici, conform prevederilor art. 40^1-40^5, se va reglementa prin acte adiţionale la contractul individual de muncă existent sau, după caz, la contractul de administrare.-------------Art. 40^6 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. Articolul 40^7 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile. (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.-------------Art. 40^7 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. Articolul 41 (1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere şi nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii, grade şi trepte profesionale, prevăzute în anexa nr. I.-------------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008. (2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un număr mai mic de 1.000 de asiguraţi sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu normă întreagă, poate dispune încadrarea cu fracţiuni de normă.------------Art. 41 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005. Articolul 41^1 (1) Beneficiază în continuare de tichete de masă în conformitate cu prevederile Legii nr. 142/1998privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările ulterioare, personalul contractual din unităţile şi subunităţile sanitare care, începând cu anul 2007, se finanţează de la bugetul de stat, precum şi medicii, farmaciştii şi medicii dentişti pe perioada anilor I-VII de rezidenţiat. (2) Categoriile de personal care beneficiază de tichete de masă potrivit alin. (1) sunt: a) personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele de planning familial din structura spitalelor; b) medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii; c) personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile şi compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor de urgenţă; d) personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din dispensarele şi cabinetele medicale de TBC, centrele şi laboratoarele de sănătate mintală, boli infecţioase din structura spitalelor, definite ca activităţi de interes deosebit în realizarea obiectivelor strategiei de sănătate publică. (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice. (4) Se abilitează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Sănătăţii Publice.--------------Art. 41^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 23 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2007.------------Art. 41^2 a fost abrogat de pct. 5 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Articolul 42În sectorul sanitar se pot utiliza şi funcţii specifice altor sectoare de activitate. Articolul 43Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor art. 6 alin. (5) şi ale art. 12 alin. (2), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.------------Art. 43 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005. Articolul 44Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.------------Art. 44 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005. Articolul 45Anexele nr. I-X fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.-------------Art. 45 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul sănătăţii,Cristian Celea,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 115. Anexa ISALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR ŞI AUXILIAR SANITARdin următoarele unităţi sanitare:Spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionaleSpitale clinice de specialitate de urgenţăSpitale clinice, spitale de urgenţăSpitale de specialitateInstitute şi centre medicaleInstitute şi centre de sănătate publicăInstitute de medicină legalăServicii de ambulanţăCentre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti-------------Partea introductivă a anexei I a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 304 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008.A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar ┌───┬───────────────────────────────┬────┬─────────────────┬─────────────────┐ │Nr.│ Funcţia │Ni- │ Salariul de bază│ Salariul de bază│ │crt│ │vel │ 01.04.2008 │ 01.10.2008 │ │ │ │stu-│ lei │ lei │ │ │ │dii │ minim maxim │ minim maxim │ ├───┼───────────────────────────────┼────┼────────┬────────┼────────┬────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───┴───────────────────────────────┴────┴────────┴────────┴────────┴────────┤ │ 1. Medic primar S 1.500 2.094 1.575 2.199│ │ - din anatomia patologică şi S 3.000 4.188 3.150 4.398│ │ medicina legală*2) │ │ 2. Medic specialist S 1.430 1.690 1.502 1.775│ │ - din anatomia patologică şi S 2.860 3.380 3.004 3.550│ │ medicina legală*2) │ │ 3. Medic S 800 1.331 840 1.398│ │ - din anatomia patologică şi S 1.600 2.662 1.680 2.796│ │ medicina legală*2) │ │ 4. Medic stagiar S 750 788 │ │ - din anatomia patologică şi S 1.500 1.576 │ │ medicina legală*2) │ │ 5. Medic rezident anul VI-VII S 1.407 1.478 │ │ 6. Medic rezident anul IV-V S 1.316 1.382 │ │ - din anatomia patologică şi S 2.632 2.764 │ │ medicina legală*) │ │ 7. Medic rezident anul III S 1.279 1.343 │ │ - din anatomia patologică şi S 2.558 2.686 │ │ medicina legală*2) │ │ 8. Medic rezident anul II S 1.143 1.201 │ │ - din anatomia patologică şi S 2.286 2.402 │ │ medicina legală*2) │ │ 9. Medic rezident anul I S 970 1.019 │ │ - din anatomia patologică şi S 1.940 2.038 │ │ medicina legală*2) │ │10. Farmacist primar*1) S 1.250 1.756 1.313 1.844│ │ - din anatomia patologică şi S 2.500 3.512 2.626 3.688│ │ medicina legală*2) │ │11. Farmacist specialist S 1.150 1.406 1.208 1.477│ │ - din anatomia patologică şi S 2.300 2.812 2.416 2.954│ │ medicina legală*2) │ │12. Farmacist S 800 996 840 1.046│ │ - din anatomia patologică şi S 1.600 1.992 1.680 2.092│ │ medicina legală*2) │ │13. Farmacist stagiar S 750 788 │ │ - din anatomia patologică şi S 1.500 1.576 │ │ medicina legală*2) │ │14. Farmacist rezident anul III S 1.112 1.168 │ │15. Farmacist rezident anul II S 1.038 1.090 │ │16. Farmacist rezident anul I S 935 982 │ │17. Fiziokinetoterapeut, bioinginer S 800 1.726 840 1.813│ │ medical; principal │ │18. Fiziokinetoterapeut, bioinginer S 750 1.384 788 1.454│ │ medical; specialist │ │19. Fiziokinetoterapeut, bioinginer S 700 1.066 735 1.120│ │ medical │ │20. Fiziokinetoterapeut, bioinginer S 650 683 │ │ medical; debutant │ │21. Dentist principal SSD 700 1.066 735 1.120│ │22. Dentist SSD 650 1.003 683 1.054│ │23. Dentist debutant SSD 600 630 │ │24. Asistent medical, moasa; S 800 1.688 840 1.773│ │ principal │ │ - din anatomia patologică şi S 1.600 3.376 1.680 3.546│ │ medicina legală*2) │ │25. Asistent medical, moaşă S 750 1.264 788 1.328│ │ - din anatomia patologică şi S 1.500 2.528 1.576 2.656│ │ medicina legală*2) │ │26. Asistent medical, moasa; S 700 735 │ │ debutant │ │ - din anatomia patologică şi S 1.400 1.470 │ │ medicina legală*2) │ │27. Asistent medical principal*6) SSD 750 1.316 788 1.382│ │ - din anatomia patologică şi SSD 1.500 2.632 1.576 2.764│ │ medicina legală*2) │ │28. Asistent medical*6) SSD 700 1.177 735 1.236│ │ - din anatomia patologică şi SSD 1.400 2.354 1.470 2.472│ │ medicina legală*2) │ │29. Asistent medical debutant*6) SSD 650 683 │ │ - din anatomia patologică şi SSD 1.300 1.366 │ │ medicina legală*2) │ │30. Asistent medical principal*3) PL 700 1.302 735 1.368│ │ - din anatomia patologică şi PL 1.400 2.604 1.470 2.736│ │ medicina legală*2) │ │31. Asistent medical*3) PL 650 1.161 683 1.220│ │ - din anatomia patologică şi PL 1.300 2.322 1.366 2.440│ │ medicina legală*2) │ │32. Asistent medical debutant*3) PL 600 630 │ │ - din anatomia patologică şi PL 1.200 1.260 │ │ medicina legală*2) │ │33. Asistent medical principal*3) M 650 1.126 683 1.183│ │ - din anatomia patologică şi M 1.300 2.252 1.366 2.366│ │ medicina legală*2) │ │34. Asistent medical*3) M 600 1.021 630 1.073│ │ - din anatomia patologică şi M 1.200 2.042 1.260 2.146│ │ medicina legală*2) │ │35. Asistent medical debutant*3) M 570 599 │ │ - din anatomia patologică şi M 1.140 1.198 │ │ medicina legală*2) │ │36. Tehnician dentar principal*4) M 650 1.126 683 1.183│ │37. Tehnician dentar*4) M 600 1.021 630 1.073│ │38. Tehnician dentar debutant*4) M 570 599 │ │39. Sora medicală principala*5) M 630 989 662 1.039│ │ - din anatomia patologică şi M 1.260 1.978 1.324 2.078│ │ medicina legală*2) │ │40. Sora medicală*5) M 570 852 599 895│ │ - din anatomia patologică şi M 1.140 1.704 1.198 1.790│ │ medicina legală*2) │ │41. Sora medicală debutanta*5) M 550 578 │ │ - din anatomia patologică şi M 1.100 1.156 │ │ medicina legală*2) │ │42. Statistician medical,registrator M 630 989 662 1.039│ │ medical; principal │ │43. Statistician medical,registrator M 570 852 599 895│ │ medical; │ │44. Statistician medical,registrator M 550 578 │ │ medical; debutant │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare ┌───┬───────────────────────────────┬────┬─────────────────┬─────────────────┐ │Nr.│ Functia │Ni- │ Salariul de bază│ Salariul de bază│ │crt│ │vel │ 01.04.2008 │ 01.10.2008 │ │ │ │stu-│ lei │ lei │ │ │ │dii │ minim maxim │ minim maxim │ ├───┼───────────────────────────────┼────┼────────┬────────┼────────┬────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───┴───────────────────────────────┴────┴────────┴────────┴────────┴────────┤ │45. Biolog, biochimist, chimist, S 850 1.726 893 1.813│ │ fizician; principal, expert în │ │ fizica medicală; │ │ - din anatomia patologică şi S 1.700 3.452 1.786 3.626│ │ medicina legală*2) │ │46. Biolog, biochimist, chimist, S 800 1.384 840 1.454│ │ fizician; specialist, fizician │ │ medical; │ │ - din anatomia patologică şi S 1.600 2.768 1.680 2.908│ │ medicina legală*2) │ │47. Biolog, biochimist, chimist, S 750 1.055 788 1.108│ │ fizician; │ │ - din anatomia patologică şi S 1.500 2.110 1.576 2.216│ │ medicina legală*2) │ │48. Biolog, biochimist, chimist, S 700 735 │ │ fizician, fizician medical; │ │ debutant │ │ - din anatomia patologică şi S 1.400 1.470 │ │ medicina legală*2) │ │49. Psiholog, logoped, sociolog, S 750 1.688 788 1.773│ │ profesor CFM, kinetoterapeut, │ │ asistent social; principal │ │50. Psiholog, logoped, sociolog, S 700 1.264 735 1.328│ │ profesor CFM, kinetoterapeut, │ │ asistent social │ │51. Psiholog, logoped, sociolog, S 650 683 │ │ profesor CFM, kinetoterapeut, │ │ asistent social; debutant │ │52. Profesor CFM, biolog, SSD 700 1.302 735 1.368│ │ chimist; principal*7) │ │53. Profesor CFM, biolog, SSD 650 1.012 683 1.063│ │ chimist*7) │ │54. Profesor CFM, biolog, SSD 600 630 │ │ chimist; debutant*7) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar ┌───┬───────────────────────────────┬────┬─────────────────┬─────────────────┐ │Nr.│ Functia │Ni- │ Salariul de bază│ Salariul de bază│ │crt│ │vel │ 01.04.2008 │ 01.10.2008 │ │ │ │stu-│ lei │ lei │ │ │ │dii │ minim maxim │ minim maxim │ ├───┼───────────────────────────────┼────┼────────┬────────┼────────┬────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───┴───────────────────────────────┴────┴────────┴────────┴────────┴────────┤ │55. Infirmiera, agent DDD G 564 648 593 681│ │56. Infirmiera, agent DDD; debutant G 557 585 │ │57. Brancardier, baies, namolar, G 540 589 567 619│ │ spalatoreasa, ingrijitoare │ │ - din anatomia patologică şi G 1.060 1.178 1.114 1.238│ │ medicina legală*2) │ │58. Ambulantier*8) 570 954 599 1.002│ │59. Sofer autosanitara I*9) 560 742 588 780│ │60. Sofer autosanitara II*9) 550 667 578 701│ │61. Sofer autosanitara III*9) 540 594 567 624│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘______*1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.*2) Salariul de bază la limita minimă şi maximă cuprinde şi salariul de bază mai mare cu 100% prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din anatomia patologică şi medicina legală care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie, precum şi salariile de bază mai mari cu 100% prevăzute la art. 18 alin.(2) din Legea nr. 104/2003privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificările ulterioare.*3) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.*4) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.*5) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator puericultor.*6) Se aplică urmatoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.*7) Se aplică şi funcţiilor de educator puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.*8) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de sofer autosanitară I, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992privind înfiinţarea Scolii de Ambulantieri, în cadrul Statiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, şi are 2 ani vechime în funcţia de şofer autosanitară I.*9) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judetene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.NOTĂ:1. Se aplică şi personalului contractual din autorităţile de sănătate publică2. Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. A nr. crt. 1-2, nr. crt. 5-11, nr. crt. 14-16 şi lit. B nr. crt. 45, 46, 49.--------------Anexa I cu acest conţinut a fost introdusă de art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008, şi are cuprinsul prevăzut în anexa I din acest act normativ. Această completare se aplică începând cu data de 1 aprilie 2008. Anexa IISALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR ŞI AUXILIAR SANITARdin unităţile sanitare cu personalitate juridică necuprinse în Anexa nr. I.A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar ┌───┬───────────────────────────────┬────┬─────────────────┬─────────────────┐ │Nr.│ Funcţia │Ni- │ Salariul de bază│ Salariul de bază│ │crt│ │vel │ 01.04.2008 │ 01.10.2008 │ │ │ │stu-│ lei │ lei │ │ │ │dii │ minim maxim │ minim maxim │ ├───┼───────────────────────────────┼────┼────────┬────────┼────────┬────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───┴───────────────────────────────┴────┴────────┴────────┴────────┴────────┤ │ 1. Medic primar S 1.300 1.761 1.365 1.850│ │ - din anatomia patologică şi S 2.600 3.522 2.730 3.700│ │ medicina legală*2) │ │ 2. Medic specialist S 1.200 1.513 1.260 1.589│ │ - din anatomia patologică şi S 2.400 3.026 2.520 3.178│ │ medicina legală*2) │ │ 3. Medic S 780 1.274 819 1.338│ │ - din anatomia patologică şi S 1.560 2.548 1.638 2.676│ │ medicina legală*2) │ │ 4. Medic stagiar S 750 788 │ │ - din anatomia patologică şi S 1.500 1.576 │ │ medicina legală2) │ │ 5. Farmacist primar*1) S 1.150 1.355 1.208 1.423│ │ - din anatomia patologică şi S 2.300 2.710 2.416 2.846│ │ medicina legală*2) │ │ 6. Farmacist specialist S 1.000 1.136 1.050 1.193│ │ - din anatomia patologică şi S 2.000 2.272 2.100 2.386│ │ medicina legală*2) │ │ 7. Farmacist S 780 896 819 941│ │ - din anatomia patologică şi S 1.560 1.792 1.638 1.882│ │ medicina legală*2) │ │ 8. Farmacist stagiar S 750 788 │ │ - din anatomia patologică şi S 1.500 1.576 │ │ medicina legală*2) │ │ 9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer S 750 1.315 788 1.381│ │ medical; principal │ │10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer S 720 1.039 756 1.091│ │ medical; specialist │ │11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer S 670 867 704 911│ │ medical │ │12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer S 630 662 │ │ medical; debutant │ │13. Dentist principal SSD 650 1.003 683 1.054│ │14. Dentist SSD 600 888 630 933│ │15. Dentist debutant SSD 570 599 │ │16. Asistent medical, moaşă; S 750 1.066 788 1.120│ │ principal │ │ - din anatomia patologică şi S 1.500 2.132 1.576 2.240│ │ medicina legală*2) │ │17. Asistent medical, moaşă S 700 975 735 1.024│ │ - din anatomia patologică şi S 1.400 1.950 1.470 2.048│ │ medicina legală*2) │ │18. Asistent medical, moaşă; debutant S 650 683 │ │ - din anatomia patologică şi S 1.300 1.366 │ │ medicina legală*2) │ │19. Asistent medical principal*6) SSD 700 1.026 735 1.078│ │ - din anatomia patologică şi SSD 1.400 2.052 1.470 2.156│ │ medicina legală*2) │ │20. Asistent medical*6) SSD 650 918 683 964│ │ - din anatomia patologică şi SSD 1.300 1.836 1.366 1.928│ │ medicina legală*2) │ │21. Asistent medical debutant*6) SSD 600 630 │ │ - din anatomia patologică şi SSD 1.200 1.260 │ │ medicina legală*2) │ │22. Asistent medical principal*3) PL 630 1.012 662 1.063│ │ - din anatomia patologică şi PL 1.260 2.024 1.324 2.126│ │ medicina legală*2) │ │23. Asistent medical*3) PL 600 904 630 950│ │ - din anatomia patologică şi PL 1.200 1.808 1.260 1.900│ │ medicina legală*2) │ │24. Asistent medical debutant*3) PL 570 599 │ │ - din anatomia patologică şi PL 1.140 1.198 │ │ medicina legală*2) │ │25. Asistent medical principal*3) M 650 940 683 987│ │ - din anatomia patologică şi M 1.300 1.880 1.366 1.974│ │ medicina legală*2) │ │26. Asistent medical*3) M 600 794 630 834│ │ - din anatomia patologică şi M 1.200 1.588 1.260 1.668│ │ medicina legală*2) │ │27. Asistent medical debutant*3) M 550 578 │ │ - din anatomia patologică şi M 1.100 1.156 │ │ medicina legală*2) │ │28. Tehnician dentar principal*4) M 650 936 683 983│ │29. Tehnician dentar*4) M 600 797 630 837│ │30. Tehnician dentar debutant*4) M 550 578 │ │31. Sora medicală principala*5) M 600 845 630 888│ │ - din anatomia patologică şi M 1.200 1.690 1.260 1.776│ │ medicina legală*2) │ │32. Sora medicală*5) M 570 706 599 742│ │ - din anatomia patologică şi M 1.140 1.412 1.198 1.484│ │ medicina legală*2) │ │33. Sora medicală debutanta*5) M 540 567 │ │ - din anatomia patologică şi M 1.060 1.114 │ │ medicina legală*2) │ │34. Statistician medical,registrator M 600 845 630 888│ │ medical; principal │ │35. Statistician medical,registrator M 570 706 599 742│ │ medical; │ │36. Statistician medical,registrator M 540 567 │ │ medical; debutant │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare ┌───┬───────────────────────────────┬────┬─────────────────┬─────────────────┐ │Nr.│ Functia │Ni- │ Salariul de bază│ Salariul de bază│ │crt│ │vel │ 01.04.2008 │ 01.10.2008 │ │ │ │stu-│ lei │ lei │ │ │ │dii │ minim maxim │ minim maxim │ ├───┼───────────────────────────────┼────┼────────┬────────┼────────┬────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───┴───────────────────────────────┴────┴────────┴────────┴────────┴────────┤ │37. Biolog, biochimist, chimist, S 820 1.360 861 1.428│ │ fizician; principal, expert în │ │ fizica medicală; │ │ - din anatomia patologică şi S 1.640 2.720 1.722 2.856│ │ medicina legală*2) │ │38. Biolog, biochimist, chimist, S 780 1.074 819 1.128│ │ fizician; specialist, fizician │ │ medical; │ │ - din anatomia patologică şi S 1.560 2.148 1.638 2.256│ │ medicina legală*2) │ │39. Biolog, biochimist, chimist, S 720 896 756 941│ │ fizician; │ │ - din anatomia patologică şi S 1.440 1.792 1.512 1.882│ │ medicina legală*2) │ │40. Biolog, biochimist, chimist, S 670 704 │ │ fizician, fizician medical; │ │ debutant │ │ - din anatomia patologică şi S 1.340 1.408 │ │ medicina legală*2) │ │41. Psiholog, logoped, sociolog, S 700 1.066 735 1.120│ │ profesor CFM, kinetoterapeut, │ │ asistent social; principal │ │42. Psiholog, logoped, sociolog, S 650 975 683 1.024│ │ profesor CFM, kinetoterapeut, │ │ asistent social │ │43. Psiholog, logoped, sociolog, S 630 662 │ │ profesor CFM, kinetoterapeut, │ │ asistent social; debutant │ │44. Profesor CFM, biolog, SSD 650 1.012 683 1.063│ │ chimist; principal*7) │ │45. Profesor CFM, biolog, SSD 600 894 630 939│ │ chimist*7) │ │46. Profesor CFM, biolog, SSD 570 599 │ │ chimist*7); debutant │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar ┌───┬───────────────────────────────┬────┬─────────────────┬─────────────────┐ │Nr.│ Functia │Ni- │ Salariul de bază│ Salariul de bază│ │crt│ │vel │ 01.04.2008 │ 01.10.2008 │ │ │ │stu-│ lei │ lei │ │ │ │dii │ minim maxim │ minim maxim │ ├───┼───────────────────────────────┼────┼────────┬────────┼────────┬────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───┴───────────────────────────────┴────┴────────┴────────┴────────┴────────┤ │47. Infirmiera, agent DDD G 564 590 593 620│ │48. Infirmiera, agent DDD; debutant G 542 570 │ │49. Brancardier, baies, namolar, G 540 561 567 590│ │ spalatoreasa, ingrijitoare │ │ - din anatomia patologică şi G 1.060 1.122 1.114 1.180│ │ medicina legală*2) │ │50. Sofer autosanitara II 545 635 573 667│ │51. Sofer autosanitara III 540 565 567 594│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘______*1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.*2) Salariul de bază la limita minimă şi maximă cuprinde şi salariul de bază mai mare cu 100% prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din anatomia patologică şi medicina legală care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie, precum şi salariile de bază mai mari cu 100% prevăzute la art. 18 alin.(2) din Legea nr. 104/2003privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificările ulterioare.*3) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.*4) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.*5) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator puericultor.*6) Se aplică urmatoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.*7) Se aplică şi funcţiilor de educator puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.--------------Anexa II cu acest conţinut a fost introdusă de art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008, şi are cuprinsul prevăzut în anexa II din acest act normativ. Această completare se aplică începând cu data de 1 aprilie 2008. Anexa IIISALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE ┌───┬───────────────────────────────┬────┬─────────────────┬─────────────────┐ │Nr.│ Functia │Ni- │ Salariul de bază│ Salariul de bază│ │crt│ │vel │ 01.04.2008 │ 01.10.2008 │ │ │ │stu-│ lei │ lei │ │ │ │dii │ minim maxim │ minim maxim │ ├───┼───────────────────────────────┼────┼────────┬────────┼────────┬────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───┴───────────────────────────────┴────┴────────┴────────┴────────┴────────┤ │ a) Functii de execuţie pe │ │ grade profesionale │ │ 1 Cercetator ştiinţific │ │ principal gradul I S 850 2.455 893 2.578│ │ 2 Cercetator ştiinţific │ │ principal gradul II S 800 2.296 840 2.411│ │ 3 Cercetator ştiinţific │ │ principal gradul III S 750 1.794 788 1.884│ │ 4 Cercetator ştiinţific S 700 1.386 735 1.456│ │ b) Functii de execuţie de specialitate neatestate │ │ 5 Asistent de cercetare │ │ stiintifica. S 650 1.092 683 1.147│ │ 6 Asistent de cercetare │ │ stiintifica stagiar S 600 630 │ │ c) Functii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte │ │ profesionale │ │ 7 Asistent I M 620 875 651 919│ │ 8 Asistent II M 580 745 609 783│ │ 9 Asistent III M 550 688 578 723│ │ 10 Asistent stagiar M 540 567 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------------Anexa III cu acest conţinut a fost introdusă de art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008, şi are cuprinsul prevăzut în anexa III din acest act normativ. Această completare se aplică începând cu data de 1 aprilie 2008. Anexa IVSALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DINALTE SECTOARE DE ACTIVITATE CARE SE UTILIZEAZĂ ÎN UNITĂŢILESANITARE PUBLICE1). UNITĂŢI DE CULTURĂ┌────┬─────────────────────────────────┬────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ FUNCŢIA │Ni- │Salariul de bază│Salariul de bază││crt.│ │vel │ 01.04.2008 │ 01.10.2008 ││ │ │stu-│ lei │ lei ││ │ │dii │ minim maxim │ minim maxim │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───────┬────────┼───────┬────────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┴─────────────────────────────────┴────┴───────┴────────┴───────┴────────┤│ 1 Documentarist, traducător, ││ desenator-artistic; ││ gradul I S 730 1.067 767 1.121 ││ gradul II S 700 976 735 1.025 ││ gradul III S 680 919 714 965 ││ debutant S 650 683 ││ 2 Documentarist, traducător, ││ desenator-artistic; ││ treapta IA M 663 961 697 1.010 ││ treapta I M 647 842 680 885 ││ treapta II M 638 785 670 825 ││ debutant M 595 625 ││ 3 Fotograf, laborant foto; ││ treapta I M;G 663 824 697 866 ││ treapta II M;G 647 727 680 764 ││ treapta III M;G 638 670 670 704 ││ debutant M;G 595 625 ││ 4 Bibliotecar ││ gradul IA S 730 1.499 767 1.574 ││ gradul I S 700 1.030 735 1.082 ││ gradul II S 680 938 714 985 ││ debutant S 650 683 ││ 5 Bibliotecar-arhivist ││ gradul I SSD 700 1.176 735 1.235 ││ gradul II SSD 670 961 704 1.010 ││ gradul III SSD 630 824 662 866 ││ debutant SSD 600 630 ││ 6 Bibliotecar ││ treapta IA M 663 961 697 1.010 ││ treapta I M 647 842 680 885 ││ treapta II M 638 785 670 825 ││ debutant M 595 625 ││ 7 Garderobier M;G 613 670 644 704 │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2). CULTE┌────┬─────────────────────────────────┬────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ FUNCŢIA │Ni- │Salariul de bază│Salariul de bază││crt.│ │vel │ 01.04.2008 │ 01.10.2008 ││ │ │stu-│ lei │ lei ││ │ │dii │ minim maxim │ minim maxim │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───────┬────────┼───────┬────────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┴─────────────────────────────────┴────┴───────┴────────┴───────┴────────┤│ 1 Preot ││ gradul I S 730 1.372 767 1.441 ││ gradul II S 700 1.143 735 1.201 ││ definitiv S 680 1.030 714 1.082 ││ debutant S 650 683 ││ 2 Preot ││ gradul I M 663 1.037 697 1.089 ││ definitiv M 646 998 679 1.048 ││ debutant M 605 636 │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.3). NAVIGAŢIE┌────┬─────────────────────────────────┬────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ FUNCŢIA │Ni- │Salariul de bază│Salariul de bază││crt.│ │vel │ 01.04.2008 │ 01.10.2008 ││ │ │stu-│ lei │ lei ││ │ │dii │ minim maxim │ minim maxim │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───────┬────────┼───────┬────────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┴─────────────────────────────────┴────┴───────┴────────┴───────┴────────┤│ 1 Căpitan M 600 766 630 805 ││ 2 Ofiţer punte M 580 698 609 733 ││ 3 Ofiţer mecanic, ofiţer ││ electrician M 580 682 609 717 ││ 4 Conducător şalupă 550 663 578 697 ││ 5 Motorist, marinar M 550 632 578 664 ││ 6 Motorist, marinar; debutant M 540 567 │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4). AGRICULTURĂ┌────┬─────────────────────────────────┬────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ FUNCŢIA │Ni- │Salariul de bază│Salariul de bază││crt.│ │vel │ 01.04.2008 │ 01.10.2008 ││ │ │stu-│ lei │ lei ││ │ │dii │ minim maxim │ minim maxim │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───────┬────────┼───────┬────────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┴─────────────────────────────────┴────┴───────┴────────┴───────┴────────┤│ a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale ││ ││ 1 Medic primar veterinar*) S 820 1.525 861 1.602 ││ 2 Medic veterinar gradul I S 800 1.086 840 1.141 ││ 3 Medic veterinar gradul II S 720 951 756 999 ││ 4 Medic veterinar gradul III S 680 799 714 839 ││ 5 Medic veterinar debutant S 650 683 ││ 6 Asistent veterinar I SSD 720 951 756 999 ││ 7 Asistent veterinar II SSD 680 766 714 805 ││ 8 Asistent veterinar III SSD 630 715 662 751 ││ 9 Asistent veterinar debutant SSD 600 630 ││ ││ b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale ││ ││ 10 Asistent veterinar I, tehnician ││ veterinar IA M 680 818 714 859 ││ 11 Asistent veterinar II, tehnician ││ veterinar I M 620 732 651 769 ││ 12 Asistent veterinar III, tehnician ││ veterinar II M 580 663 609 697 ││ 13 Asistent veterinar, tehnician ││ veterinar; debutant M 550 578 │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘____________*) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.--------------Anexa IV cu acest conţinut a fost introdusă de art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008, şi are cuprinsul prevăzut în anexa IV din acest act normativ. Această completare se aplică începând cu data de 1 aprilie 2008. Anexa VSALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DINCOMPARTIMENTELE TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIVŞI INFORMATICĂA. Activitatea de specialitate din compartimentele financiar, contabilitate, aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios, investiţii┌────┬─────────────────────────────────┬────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ FUNCŢIA │Ni- │Salariul de bază│Salariul de bază││crt.│ │vel │ 01.04.2008 │ 01.10.2008 ││ │ │stu-│ lei │ lei ││ │ │dii │ minim maxim │ minim maxim │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───────┬────────┼───────┬────────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┴─────────────────────────────────┴────┴───────┴────────┴───────┴────────┤│ a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale ││ ││ 1 Consilier, expert, inspector ││ de specialitate; referent de ││ specialitate; gr. IA inginer, ││ economist; specialist IA S 800 1.372 840 1.441 ││ 2 Referent de specialitate, ││ inspector de specialitate, ││ economist, referent ││ inginer; gradul I S 780 1.097 819 1.152 ││ 3 Referent de specialitate, ││ inspector de specialitate, ││ economist, referent, ││ inginer; gradul II S 700 1.021 735 1.073 ││ 4 Referent de specialitate, ││ inspector de specialitate, ││ economist, referent, ││ inginer; gradul III S 680 944 714 992 ││ 5 Referent, inspector, inginer, ││ economist; debutant S 650 683 ││ 6 Referent, subinginer, ││ tehnician-economist, conducător ││ arhitect; gr. I SSD 780 1.034 819 1.086 ││ 7 Referent, subinginer, ││ tehnician-economist, conducător ││ arhitect; gr. II SSD 750 955 788 1.003 ││ 8 Referent, subinginer, ││ tehnician-economist, conducător ││ arhitect; gr. III SSD 670 851 704 894 ││ 9 Referent, subinginer, ││ tehnician-economist; conducător ││ arhitect; debutant SSD 640 672 ││ ││ b)Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios││ ││ 10 Consilier juridic gradul IA S 800 1.372 840 1.441 ││ 11 Consilier juridic gradul I S 780 1.097 819 1.152 ││ 12 Consilier juridic gradul II S 700 1.021 735 1.073 ││ 13 Consilier juridic gradul III S 680 944 714 992 ││ 14 Consilier juridic debutant S 650 683 ││ ││ c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale ││ ││ 15 Tehnician, merceolog, contabil, ││ referent; IA PL 750 989 788 1.039 ││ 16 Tehnician, merceolog, contabil, ││ referent I PL 720 952 756 1.000 ││ 17 Tehnician, merceolog, contabil, ││ referent; II PL 690 932 725 979 ││ 18 Tehnician, merceolog, contabil, ││ referent; III PL 670 792 704 832 ││ 19 Tehnician, merceolog, contabil, ││ referent; debutant PL 630 662 ││ 20 Tehnician, merceolog, contabil, ││ referent; IA M 730 847 767 890 ││ 21 Tehnician, merceolog, contabil, ││ referent; I M 700 787 735 827 ││ 22 Tehnician, merceolog, contabil, ││ referent; II M 680 709 714 745 ││ 23 Tehnician, merceolog, contabil, ││ referent; III M 620 650 651 683 ││ 24 Tehnician, merceolog, contabil, ││ referent; debutant. M 610 641 │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. Compartimente de informatică┌────┬─────────────────────────────────┬────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ FUNCŢIA │Ni- │Salariul de bază│Salariul de bază││crt.│ │vel │ 01.04.2008 │ 01.10.2008 ││ │ │stu-│ lei │ lei ││ │ │dii │ minim maxim │ minim maxim │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───────┬────────┼───────┬────────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┴─────────────────────────────────┴────┴───────┴────────┴───────┴────────┤│ a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale ││ ││ 1 Analist, programator, inginer ││ de sistem; IA S 800 1.372 840 1.441 ││ 2 Analist, programator, inginer ││ de sistem; I S 780 1.301 819 1.367 ││ 3 Analist, programator, inginer ││ de sistem; II S 750 1.165 788 1.224 ││ 4 Analist, programator, inginer ││ de sistem; III S 700 1.012 735 1.063 ││ 5 Analist, programator, inginer ││ de sistem; IV S 680 927 714 974 ││ 6 Analist, programator, inginer ││ de sistem; debutant S 650 683 ││ 7 Informatician, gradul I SSD 780 1.034 819 1.086 ││ 8 Informatician, gradul II SSD 750 947 788 995 ││ 9 Informatician, gradul III SSD 670 827 704 869 ││ 10 Informatician, debutant SSD 640 672 ││ ││ b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale ││ ││ 11 Analist (programator) ajutor IA M 730 941 767 989 ││ 12 Analist (programator) ajutor I M 700 871 735 915 ││ 13 Analist (programator) ajutor II M 680 787 714 827 ││ 14 Analist (programator) ajutor III M 660 722 693 759 ││ 15 Analist (programator) debutant M 610 641 ││ 16 Operator, controlor date; I M 692 871 727 915 ││ 17 Operator, controlor date; II M 677 787 711 827 ││ 18 Operator, controlor date; III M 667 722 701 759 ││ 19 Operator, controlor date; IV M 630 656 662 689 ││ 20 Operator, controlor date; ││ debutant M 610 641 │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ: Începând cu data de 1 aprilie 2008, salariile de bază pentru personalul din compartimentele de informatică din cadrul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti vor fi mai mari cu 40% faţă de salariile de bază prevăzute în prezenta anexă.C. Funcţii comune din activitatea de secretariat, administrativ şi gospodărire, întreţinere, reparaţii şi deservire┌────┬─────────────────────────────────┬────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ FUNCŢIA │Ni- │Salariul de bază│Salariul de bază││crt.│ │vel │ 01.04.2008 │ 01.10.2008 ││ │ │stu-│ lei │ lei ││ │ │dii │ minim maxim │ minim maxim │├────┼─────────────────────────────────┼────┼───────┬────────┼───────┬────────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┴─────────────────────────────────┴────┴───────┴────────┴───────┴────────┤│ 1 Stenodactilograf I M 637 754 669 792 ││ 2 Stenodactilograf II M 620 690 651 725 ││ 3 Stenodactilograf debutant M 581 611 ││ 4 Secretar-dactilograf, secretar, ││ dactilograf; IA M 637 833 669 875 ││ 5 Secretar-dactilograf, secretar, ││ dactilograf; I M;G 620 738 651 775 ││ 6 Secretar-dactilograf, secretar, ││ dactilograf; II M;G 610 673 641 707 ││ 7 Secretar-dactilograf, secretar, ││ dactilograf; debutant M;G 581 611 ││ 8 Administrator I M 637 896 669 941 ││ 9 Administrator II M 620 817 651 858 ││ 10 Administrator III M 610 738 641 775 ││ 11 Şef depozit I M 620 809 651 850 ││ 12 Şef depozit II M 610 738 641 775 ││ 13 Casier, magaziner; I M 620 789 651 829 ││ 14 Casier, magaziner; II M;G 610 708 641 744 ││ 15 Casier, magaziner.; debutant M;G 581 611 ││ 16 Funcţionar, arhivar; I M 637 771 669 810 ││ 17 Funcţionar, arhivar; II M 620 708 651 744 ││ 18 Funcţionar, arhivar; III M 610 646 641 679 ││ 19 Funcţionar, arhivar; debutant M 581 611 ││ 20 Şef formaţie pază, pompieri 599 708 629 744 ││ 21 Portar, paznic, pompier, ││ îngrijitor, guard, bufetier, ││ manipulant bunuri, curier; I 610 642 641 675 ││ 22 Portar, paznic, pompier, ││ îngrijitor, guard, bufetier, ││ manipulant bunuri,curier; II 599 625 629 657 ││ 23 Maistru I 620 871 651 915 ││ 24 Maistru II 610 809 641 850 ││ 25 Şofer I 620 888 651 933 ││ 26 Şofer II 610 851 641 894 ││ 27 Muncitor calificat I 660 851 693 894 ││ 28 Muncitor calificat II 650 809 683 850 ││ 29 Muncitor calificat III 630 754 662 792 ││ 30 Muncitor calificat IV 610 708 641 744 ││ 31 Muncitor calificat V 580 654 609 687 ││ 32 Muncitor calificat VI 560 642 588 675 ││ 33 Muncitor necalificat 540 625 567 657 │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------------Anexa V cu acest conţinut a fost introdusă de art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008, şi are cuprinsul prevăzut în anexa V din acest act normativ. Această completare se aplică începând cu data de 1 aprilie 2008. Anexa VILIMITELEminime şi maxime ale salariilor de bazăpentru funcţiile de conducere care fac partedin comitetul director al spitalelor publice┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │ FUNCŢIA │Salariul de bază││crt.│ │ 01.04.2008 ││ │ │ lei ││ │ │ minim maxim │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┬────────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤│ 1 │Spitale peste 400 de paturi: │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤│ │- manager │ 3000 │ 4500 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤│ │- director medical │ 2200 │ 3800 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤│ │- director de cercetare-dezvoltare │ 2000 │ 3500 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤│ │- director financiar-contabil │ 1800 │ 3400 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤│ │- director de îngrijiri │ 1200 │ 2700 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤│ │- alţi directori │ 1500 │ 3200 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤│ 2 │Spitale sub 400 de paturi: │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤│ │- manager │ 2000 │ 3200 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤│ │- director medical │ 1800 │ 3100 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤│ │- director de cercetare-dezvoltare │ 1700 │ 3000 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤│ │- director financiar-contabil │ 1600 │ 2700 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤│ │- director de îngrijiri │ 1000 │ 2100 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤│ │- alţi directori │ 1400 │ 2500 │└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘NOTĂ:1. Pentru unităţile sanitare cu paturi cu personalitate juridică, care au sub 400 de paturi, salariile de bază la limita minimă şi maximă includ şi indemnizaţia de conducere, cu excepţia unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Transporturilor.2. Personalul de specialitate medico-sanitar care face parte din comitetul director şi are contractul individual de muncă suspendat pe perioada mandatului, conform legii, poate fi inclus în linia de gardă organizată în unitatea sanitară respectivă, în specialitatea în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Orele de gardă efectuate se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază la limita maximă al gradului profesional în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii publice.Face excepţie de la această prevedere, personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de manager în spitale cu peste 400 de paturi.3. Funcţia de director de cercetare-dezvoltare se utilizează numai pentru spitalele clinice.--------------Anexa VI cu acest conţinut a fost introdusă de art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008, şi are cuprinsul prevăzut în anexa VI din acest act normativ. Această completare se aplică începând cu data de 1 aprilie 2008. Anexa VIILIMITELEminime şi maxime ale salariilor de bază pentru funcţiile de conducere din cadrul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti şi din centrele de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti┌───┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│Nr.│ FUNCŢIA │ Salariul de bază ││crt. │ 01.04.2008 ││ │ │ lei ││ │ │ minim maxim │├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┬─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│1. │Institutul Naţional de Hematologie │ │ ││ │Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" │ │ ││ │Bucureşti: │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ │- director │ 2150 │ 3700 ││ ├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ │- director adjunct ştiinţific │ 1700 │ 3400 ││ ├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ │- director adjunct financiar-contabilitate │ 1500 │ 2700 ││ ├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ │- director resurse umane │ 1400 │ 2500 │├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│2. │Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului │ │ ││ │Bucureşti: │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ │- director │ 1600 │ 3000 ││ ├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ │- contabil-sef │ 1150 │ 2500 │├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│3. │Centre de transfuzie sanguină regionale: │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ │- director │ 1500 │ 2700 ││ ├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ │- contabil-şef │ 1000 │ 2300 │├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│4. │Centre de transfuzie sanguină judeţene: │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ │- director │ 1400 │ 2500 ││ ├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ │- contabil-şef │ 900 │ 2100 │└───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘NOTĂ:1. Salariile de bază la limita minimă şi maximă, prevăzute în prezenta anexă, includ şi indemnizaţia de conducere.2. Salariile de bază între limitele minime şi maxime, prevăzute în prezenta anexă, se stabilesc de ministrul sănătăţii publice.--------------Anexa VII cu acest conţinut a fost introdusă de art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008, şi are cuprinsul prevăzut în anexa VII din acest act normativ. Această completare se aplică începând cu data de 1 aprilie 2008. Anexa VIIILIMITELEminime şi maxime ale salariilor de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al Serviciilor de Ambulanţă┌───┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│Nr.│ FUNCŢIA │ Salariul de bază ││crt. │ 01.04.2008 ││ │ │ lei ││ │ │ minim maxim │├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┬─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 1 │- manager general │ 2000│ 3200│├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 2 │- director medical │ 1800│ 3100│├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 3 │- director economic │ 1600│ 2700│├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 4 │- director tehnic │ 1400│ 2500│├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 5 │- asistent şef │ 1000│ 2100│└───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘NOTĂ:Medicii care ocupă în comitetul director funcţia de director medical, şi au contractul individual de muncă suspendat pe perioada mandatului în acelaşi serviciu de ambulanţă, conform legii, pot fi incluşi în linia de gardă organizată în serviciul de ambulanţă respectiv.Orele de gardă efectuate se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază la limita maximă al gradului profesional în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii publice.--------------Anexa VIII cu acest conţinut a fost introdusă de art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008, şi are cuprinsul prevăzut în anexa VIII din acest act normativ. Această completare se aplică începând cu data de 1 aprilie 2008. Anexa IXLIMITELEminime şi maxime ale salariilor de bază pentru funcţiile de conducere din cadrul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti┌───┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│Nr.│ FUNCŢIA │ Salariul de bază ││crt. │ 01.04.2008 ││ │ │ lei ││ │ │ minim maxim │├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┬─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 1 │- director │ 2100│ 3500│├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 2 │- director adjunct │ 1600│ 3200│├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 3 │- contabil şef │ 1400│ 2600│└───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘NOTĂ:1. Salariile de bază la limita minimă şi maximă, prevăzute în prezenta anexă, includ şi indemnizaţia de conducere.2. Salariile de bază între limitele minime şi maxime, prevăzute în prezenta anexă, se stabilesc de ministrul sănătăţii publice.--------------Anexa IX cu acest conţinut a fost introdusă de art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008, şi are cuprinsul prevăzut în anexa IX din acest act normativ. Această completare se aplică începând cu data de 1 aprilie 2008. Anexa XINDEMNIZAŢII DE CONDUCEREmaxime lunare, în procente din salariul de bază┌─────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│Nr. │ │ Indemnizaţia de ││crt. │ FUNCŢIA │ conducere maximă lunară,││ │ │în % din salariul de bază│├─────┼──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤│ I. │ Funcţii de conducere ││ │ ││ 1. │ Director general, manager general şi manager 55 ││ 2. │ Director, director executiv 50 ││ 3. │ Director general adjunct 50 ││ 4. │ Director administrativ 40 ││ 5. │ Director adjunct 40 ││ 6. │ Contabil şef 40 ││ 7. │ Medic şef ambulator de specialitate şi ││ │ altele similare 40 ││ 8. │ Director de îngrijiri 35 ││ 9. │ Şef serviciu 30 ││10. │ Şef birou, şef atelier, şef laborator, ││ │ şef oficiu 25 ││11. │ Medic (farmacist, biolog, biochimist, ││ │ chimist, psiholog) şef secţie, şef ││ │ laborator şi altele similare 25 ││12. │ Medic şef serviciu medicină legală, ││ │ anatomie patologică şi altele similare 25 ││13. │ Asistent medical şef pe unitate 25 ││14. │ Şef formaţie muncitori 15 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ II. │Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi ││ │responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din ││ │salariul de bază ││ 1. │Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă 25 ││ 2. │Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de ││ │urgenţă 20 ││ 3. │Farmacist şef serviciu 15 ││ 4. │Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, ││ │oficiant medical, moaşă, laborant şi altele ││ │similare) - şef 10 ││ 5. │Chimist, biolog, biochimist, cu gestiune 10 ││ 6. │Spălătoreasă cu gestiune 7 ││ 7. │Şef echipă 7 ││ 8. │Medic inspector, farmacist inspector - autoritatea ││ │de sănătate publică 25 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ III.│Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor ││ │funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază ││ │ ││ 1. │Membrii comisiilor de avizare medico-legală, cel mult 25% în cursul ││ │ai comisiilor de expertiză şi recuperare a unei luni, din salariul││ │capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale de bază al funcţiei de ││ │ execuţie îndeplinite │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------------Anexa X cu acest conţinut a fost introdusă de art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2008, şi are cuprinsul prevăzut în anexa X din acest act normativ. Această completare se aplică începând cu data de 1 aprilie 2008._________________

Noutăți

 • LEGE nr. 577 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii cinematografiei nr. 630/2002
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 5 februarie 2004 privind abrogarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 80 din 6 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 232 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 231 din 10 iulie 1930 pentru fixarea unei rente viagere S.S. Patriarhul României Dr. Miron Cristea şi d-lui C. Sarateanu, foşti Regenti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 iunie 2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGE nr. 282 din 26 iunie 2003 privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din Bucureşti
 • LEGE nr. 128 din 7 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului de gestionare arierate dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii care reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări, semnate de România la 1 iulie 2015 la Bucureşti
 • LEGE nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 404 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrica de 2 x 330 MW - Pucheng, Republica Populara Chineza
 • LEGE nr. 88 din 17 decembrie 1993 *** Republicat privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
 • LEGE nr. 738 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 19 decembrie 2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 • LEGE nr. 164 din 15 mai 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 139 din 15 octombrie 2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • LEGE nr. 285 din 14 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007
 • LEGE nr. 32 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
 • LEGE nr. 412 din 26 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă
 • LEGE nr. 510 din 17 noiembrie 2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • LEGE nr. 2.719 din 4 octombrie 1918 pentru lichidarea rechizitiunilor şi despăgubirilor de răsboi
 • LEGE nr. 10 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 6 din 29 martie 1974 privind principalele atribuţii ale consiliilor populare în domeniul agriculturii
 • LEGE nr. 189 din 14 octombrie 2010 privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor documente istorice reţinute în mod abuziv la Arhivele Naţionale ale României
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 118 din 15 decembrie 1992 pentru aderarea României la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 25 aprilie 2001 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 11 din 1 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 193 din 17 noiembrie 1997 pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, precum şi pentru abrogarea unor hotărâri ale Guvernului date în aplicarea acestei legi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 63 din 8 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 2 iunie 1992
 • LEGE nr. 64 din 18 aprilie 2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele
 • LEGE nr. 76 din 17 iulie 1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 5 din 15 februarie 2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017
 • LEGE nr. 225 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2001 privind suspendarea aplicării prevederilor art. 35 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată
 • LEGE nr. 236 din 2 iunie 2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 14 mai 2004 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabila a zootehniei şi a eficientei sectorului de producţie animaliera, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • LEGE nr. 164 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 14 din 14 februarie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 81 din 13 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 11 mai 2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021