Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 7 februarie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 3 februarie 2005 (*actualizată*)privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat(actualizată până la data de 14 aprilie 2005*)

---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 7 februarie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 14 aprilie 2005, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 4 din 3 februarie 2005; LEGEA nr. 78 din 7 aprilie 2005.În vederea sustinerii măsurilor de reformare a sistemului de pensii prevăzute în Programul de guvernare, respectiv urgentarea procesului de recalculare a tuturor pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, aflate în plata, astfel încât să fie respectat principiul "la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul iesirii la pensie", precum şi pentru asigurarea cadrului legal necesar recalcularii pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenta,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, se recalculează în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2 (1) Recalcularea prevăzută la art. 1 se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Procedura de recalculare se desfăşoară începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă până la data de 1 ianuarie 2006. Articolul 3 (1) Plata sumelor rezultate în urma recalcularii pensiilor se face eşalonat, în etape. (2) Prima etapa de plată a drepturilor de pensii recalculate se stabileşte pentru luna martie 2005, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis până în anul 1980 inclusiv. (3) Celelalte etape de plată a drepturilor de pensie recalculate se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului. Articolul 4 (1) Determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000. (2) Sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 2, sunt cele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare prevăzute la alin. (2) se dovedesc prin înscrisurile din carnetele de muncă sau prin adeverinţe întocmite conform legii, eliberate de angajatori, care poarta întreaga răspundere cu privire la valabilitatea şi corectitudinea acestora. (4) Instituţiile care eliberează, la solicitarea în scris a cetăţenilor, documentele necesare pentru constituirea dosarelor de recalculare a pensiilor nu vor încasa taxe pentru acest serviciu, documentele respective fiindu-le transmise şi prin poştă, în termenul legal, dacă aceştia o solicită.---------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 78 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 11 aprilie 2005. (5) Persoanele care solicită eliberarea documentelor prevăzute la alin. (4) vor face dovada faptului că sunt îndreptăţite la scutirea de la plata acestor taxe, în baza unei declaraţii pe propria răspundere, însoţită de talonul de pensie.--------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 78 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 11 aprilie 2005. Articolul 5 (1) Punctajul mediu anual acordat pensionarului este cel determinat potrivit prevederilor art. 4. (2) Punctajul mediu anual rezultat în urma recalcularii se poate modifica ca urmare a aplicării prevederilor art. 7, precum şi ca urmare a valorificării unor stagii de cotizare care nu au fost avute în vedere la recalculare. Articolul 6 (1) În vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmează a fi plătită după efectuarea recalcularii, punctajul mediu anual calculat potrivit art. 4 se compara cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plata în luna anterioară celei în care se efectuează plata, în conformitate cu etapele prevăzute la art. 3. (2) În situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plata, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plata până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta. (3) Pentru pensiile cărora le sunt aplicabile prevederile art. 192^1 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în situaţia prevăzută la alin. (2), partea din cuantumul pensiei care se suporta de la bugetul de stat este cea corespunzătoare punctajului mediu anual aferent fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, a fiecărui an de contribuţie realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate sau perioadelor de contribuţii realizate în condiţiile Legii nr. 80/1992*) privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, punctaj mediu anual avut până la data recalcularii.------------*) Legea nr. 80/1992 a fost abrogată de art. 198 din LEGEA nr. 19 din 17 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 1 aprilie 2000. Articolul 7 (1) Punctajul mediu anual determinat prin recalcularea prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cuantumul pensiei cuvenit potrivit prevederilor art. 6 se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, fără a se utiliza procedura de înştiinţare prealabilă prevăzută la art. 7 şi 8 din Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalcularii în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004. (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică pensionarului în termen de 15 zile de la emitere, împreună cu datele şi informaţiile care au stat la baza determinării punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei recalculate. (3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi modificată la cerere, în baza actelor doveditoare prezentate de pensionar, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare realizate până la data de 1 aprilie 2001. (4) În situaţia în care se constata erori de calcul, decizia de pensie poate fi revizuită din oficiu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Cererile prevăzute la alin. (3) se soluţionează în termenul prevăzut la art. 86 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, drepturile modificate acordându-se, prin derogare de la prevederile art. 95 şi 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de la data plăţii drepturilor recalculate, stabilită potrivit prevederilor art. 3, cu respectarea termenului general de prescripţie. (6) Pentru persoanele care depun cererea prevăzută la alin. (3) după 3 ani de la data plăţii drepturilor recalculate, stabilită potrivit prevederilor art. 3, noile drepturi recalculate se acordă potrivit art. 169 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Revizuirea din oficiu şi contestarea deciziei prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8 (1) Personalul Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, angajat pentru efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, trece la Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pe perioada desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, potrivit legii, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) se face conform reglementărilor în vigoare aplicabile personalului contractual din administraţia publică centrala de specialitate.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────-Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 3 februarie 2005.Nr. 4. Anexa SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI MAJORĂRILE DE RETRIBUŢII TARIFAREcare, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anualI. Sporul de vechime în munca:1. Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime în munca se calculează automat, potrivit prevederilor art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, şi în consecinţa nu este necesară dovedirea acestuia prin adeverinţe.2. Pentru perioada de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverinţe.II. Sporuri, indemnizaţii şi majorări ale retributiei tarifare prevăzute în Legea nr. 57/1974 - Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, republicată*) în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59-60 din 23 iulie 1980:------------*) Legea nr. 57/1974 - Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, republicată a fost abrogată de LEGEA nr. 14 din 8 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 9 februarie 1991 şi de LEGEA nr. 120 din 7 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 12 iulie 2000.1. sporul pentru munca în condiţii deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;2. majorarea retributiei tarifare cu până la 10% pentru condiţii grele de muncă, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilită anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;3. sporul de şantier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;4. indemnizaţia de până la 10% acordată şefului de echipa sau de brigada care conduce formatia de lucru, prevăzută la art. 70 şi în anexa nr. IV.Pentru unele activităţi specifice cuantumul indemnizaţiei era diferenţiat, după cum urmează:● 2,50-18 lei/zi în industria miniera;● până la 1,3% din retribuţia realizată de formatia condusă, în exploatările forestiere;5. majorarea retributiei tarifare cu procente cuprinse între 5% şi 25%, acordată pentru categoriile de personal prevăzute în anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1979, cu modificările ulterioare;-----------Pct. 5 al cap. II din anexa a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 4 din 3 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 7 martie 2005.6. indemnizaţia acordată personalului navigant şi insotitorilor personalului navigant aerian, în timpul zborului, prevăzută în anexa nr. IV;7. majorarea retributiei tarifare lunare cu 1-2 clase pentru persoanele cărora li s-a conferit, în condiţiile stabilite de lege, "gradatia de merit", astfel:● personalului de conducere din activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică (art. 121);● cadrelor didactice definitive cu o vechime în învăţământ de cel puţin 30 de ani (art. 143);● cadrelor sanitare cu o vechime în munca de peste 30 de ani (art. 152);● cadrelor de specialitate artistică încadrate la ultima gradatie (art. 159);8. majorarea retributiei tarifare cu 5-10%, acordată muncitorilor încadraţi la categoria a III-a inclusiv, care executa încălţăminte de tip "Romarta" şi confecţii din piele şi blana, după comanda, la casele de moda [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificaţi"];9. majorarea retributiei tarifare cu 5%, acordată muncitorilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificaţi"];10. majorarea retributiei tarifare cu până la 25% pentru personalul care a desfăşurat activitate la spitalele "Elias" şi "Alexandru Sahia", Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 şi Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Bucureşti (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătăţii");11. majorarea retributiei tarifare cu până la 15% pentru personalul care a desfăşurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătăţii");12. sumele acordate persoanelor care îndeplinesc funcţia de sofer şi în mod suplimentar efectuează şi activităţi de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, manuitor de valori şi altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 "Auto şi întreţinere drumuri");13. majorarea retributiei tarifare cu 35% pentru nevazatorii încadraţi în gradul I de invaliditate şi cu 15% pentru nevazatorii încadraţi în gradul II de invaliditate (art. 197);14. indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere, acordată:● profesorilor, conferentiarilor şi lectorilor - şefi de lucrări titulari din învăţământul superior, pentru perioada cat sunt numiţi în funcţii de conducere în unităţile de cercetare şi inginerie tehnologică [art. 121 alin. (7)];● sefilor de programe de cercetare şi de introducere a tehnologiilor care prezintă importanţa deosebită, pe durata realizării programelor [art. 121 alin. (8)];● cadrelor medicale care îndeplinesc funcţia de medic director şi medic inspector din direcţiile sanitare, precum şi cea acordată persoanelor care îndeplinesc funcţia de inspector şcolar din inspectoratele şcolare (art. 180 şi anexa nr. VI cap. II);● cadrelor sanitare care îndeplinesc funcţii de conducere (art. 150 alin. (4) şi anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătăţii");● cadrelor de specialitatea artistică care în afară funcţiei artistice îndeplinesc funcţii de conducere (art. 160);15. indemnizaţiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:● îndeplinesc funcţii de director şi director adjunct de unitate şcolară şi şef catedra în învăţământul superior;● desfăşoară activitate de diriginte de clasa;● predau în acelaşi timp la 2-4 clase în învăţământul primar;16. majorarea retributiei tarifare cu doua clase de retribuire pentru personalul care lucrează în casele de copii şi în şcolile speciale pentru copii cu deficiente şi cu o clasa de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficiente;17. sporul pentru munca în timpul nopţii, acordat în condiţiile prevăzute la art. 72, de 15-25%, precum şi cel acordat în condiţiile prevăzute la art. 106 alin. (4), de 15-45%, pentru personalul din navigaţia fluviala;18. sporul de până la 14% - care face parte din retribuţia tarifară - acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum şi pentru personalul Centrului Naţional al Industriei Aeronautice Române şi al unităţilor subordonate sau din alte unităţi care participa efectiv la realizarea, controlul şi urmărirea fabricaţiei tehnicii de aviaţie şi la repararea acesteia, asa cum este prevăzut la pct. 3 din nota de la subsolul anexei nr. IV cap. I lit. A a) la Legea nr. 57/1974, republicată;19. indemnizaţia pentru conducerea formatiei de lucru în activitatea încărcări-descărcări, în procent de 10% din retribuţia realizată în acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];20. indemnizaţia prevăzută la art. 70 pentru conducătorul formatiei de lucru de docheri, care este de până la 10%, iar pentru docherul vincier este de până la 5% din retribuţia realizată în acord (anexa nr. IV);21. indemnizaţia prevăzută în anexa nr. V cap. II lit. B "Ocrotirea sănătăţii", astfel:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Funcţia Indemnizaţia (lei)                                                    ────────────────────────                                                   cea mai mica cea mai mare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Medic (farmacist) director 715 1.535 2. Medic (farmacist) director adjunct,    director de institut sau de centru medical 715 1.225    (fără personalitate juridică) 3. Medic-şef (dispensar policlinic, staţie de    salvare, centru de recoltare a sângelui), 310 880    inspector sanitar-şef 4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) şef de    secţie, de laborator şi altele similare: 230 560    medic-inspector 5. Sora medicală (oficiant medical, laborant,    moasa, tehnician sanitar), şef de unitate, 130 430    de laborator, de secţie şi altele similare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22. indemnizaţiile şi alte plati pentru activităţi prestate în afară obligaţiilor funcţiei de baza şi care nu fac parte din retribuţie (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătăţii"), după cum urmează: 1. Medicii care asigura continuitatea în unităţile până la retribuţia    sanitare prin ore de garda prestate tarifară orara;    peste timpul normal de muncă 2. Personalul sanitar care suplineste personalul cu retribuţia    aflat în concediu (de boala, de naştere, tarifară orara;    de studii) sau în alte situaţii similare 3. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, 75-155 lei pe    ai comisiilor de expertiza şi recuperare a şedinţa;    capacităţii de muncă şi ai comisiei    medicamentului 4. Medicii curanţi care acorda asistenţa medicală 155-310 lei lunar    cadrelor din nomenclatura unităţilor pe familie asistată;    medicale speciale23. indemnizaţiile lunare ce se acordă cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru îndeplinirea unor funcţii de conducere în unităţile de arta şi cinematografie în afară obligaţiilor de serviciu de la funcţia de baza, care nu fac parte din retribuţia tarifară (anexa nr. V. cap. III), astfel:    - director unitate artistică până la 1.615 lei;    - director adjunct artistic până la 1.100 lei;    - şef secţie artistică până la 560 lei;24. indemnizaţia lunară pentru unele activităţi prestate în afară funcţiei de baza [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:  1. rector (Universitatea Cultural-Ştiinţifică Bucureşti) 605 -1.010 lei;  2. prorector (Universitatea Cultural-Ştiinţifică Bucureşti) 505 - 810 lei;  3. director de curs universităţi cultural-ştiinţifice 410 - 610 lei;  4. secretar de curs universităţi cultural-ştiinţifice 205 - 415 lei;  5. director de cămin cultural:     a) în comunele cu până la 4.000 de locuitori 205 - 310 lei;     b) în comunele cu 4.000 - 6.000 de locuitori 260 - 415 lei;     c) în comunele cu peste 6.000 de locuitori 360 - 520 lei;  6. bibliotecar comunal 205 - 310 lei;25. indemnizaţia de conducere pe tipuri (anexa nr. I lit. B la Legea nr. 57/1974, republicată), astfel:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Indemnizaţia - lei Indemnizaţia - lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Tipul Minim Maxim Tipul Minim Maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     A 160 280 N 430 990──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     B 160 330 O 430 1.040──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     C 160 380 P 480 1.090──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     D 220 430 R 480 1.140──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     E 220 510 S 560 1.210──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     F 220 560 T 560 1.260──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     G 280 610 U 610 1.310──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     H 280 670 V 610 1.360──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     I 280 720 W 660 1.410──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     J 330 770 X 660 1.510──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     K 330 820 Y 760 1.610──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     L 380 870 Z 760 1.730──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     M 380 940──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Alte sporuri:1. sporul acordat personalului civil care a desfăşurat activitate în cadrul unităţilor militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne, stabilit pe transe astfel:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Perioada Sporul Actul normativ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.11.1969 - 1.02.1976 5%-25% Hotărârea Consiliului de Miniştri                                      nr. 1963/1969, art. 23─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.02.1976 - 1.04.1991 4%-18% Decretul nr. 163/1975, art. 24─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.04.1991 - 1.10.1991 Până la 25% Hotărârea Guvernului nr. 0309/1991,                                      art. 22─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.10.1991 - 1.06.1993 Până la 25% Hotărârea Guvernului nr. 0672/1991,                                      art. 25─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.06.1993 - 1.07.1994 Până la 25% Hotărârea Guvernului nr. 0282/1993,                                      art. 23─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.07.1994 - 16.07.1998 Până la 30% Hotărârea Guvernului nr. 0366/1994,                                      art. 23─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16.07.1998 anulat Introdus în salariul de baza potrivit                                      Legii nr. 154/1998 privind sistemul                                      de stabilire a salariilor de baza din                                      sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor                                      pentru persoane care ocupa funcţii de                                      demnitate publică, cu modificările                                      ulterioare.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Pct. 1 al cap. III din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 4 din 3 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 7 martie 2005.2. majorarea de până la 20% a retributiei tarifare pentru persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în societăţi mixte;3. majorarea cu 20 - 25% a retributiei tarifare a personalului român care şi-a desfăşurat activitatea în ambasade.IV. Alte sporuri acordate de către ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade, evidenţiate împreună cu salariile aferente în statele de plată şi pentru care s-a datorat şi s-a virat contribuţia de asigurări sociale.V. Sporuri cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale:● sporul de vechime în munca (a se vedea pct. I);● sporul pentru lucru în subteran, precum şi pentru lucru pe platformele marine de foraj şi extracţie;● indemnizaţia de zbor;● sporul pentru condiţii grele de muncă;● sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;● sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare;● alte sporuri cu caracter permanent prevăzute de legislaţia specifică fiecărui domeniu de activitate sau prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă.Menţiune: Aceste sporuri se utilizează la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, cat şi pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.VI. Adeverinţele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:● denumirea unităţii;● perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă;● funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;● denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;● perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat;● adeverinţele vor purta număr, data eliberării, ştampila unităţii, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.Menţiune: Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:● formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;● participarea la beneficii a oamenilor muncii din unităţile economice;● premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizari deosebite;● recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;● diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer;● drepturile de autor;● drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă;● al 13-lea salariu;● alte sporuri care nu au avut caracter permanent._______________

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 158 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea compensaţiei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru graul de panificaţie livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern
 • LEGE nr. 312 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 23 februarie 2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 592 din 22 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 251 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparaţia capitala cu modernizare pentru creşterea siguranţei şi capacităţii Centralei Hidroelectrice Porţile de Fier I
 • LEGE nr. 351 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor (Împrumutat), şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Frankfurt pe Main (KfW) (Împrumutător) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2008 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a)"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 175 din 11 aprilie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflaţi în evidenta Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 36 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iaşi
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 18 din 13 ianuarie 1999 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol, anexa la Acordul general privind comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • LEGE nr. 230 din 13 iulie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • LEGE nr. 331 din 27 mai 2002 privind înfiinţarea comunei Şieu, judeţul Maramureş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 36 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 553 din 14 octombrie 2002 pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului la Tratatul asupra Antarcticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 10 din 17 februarie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 61 din 9 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 234 din 24 noiembrie 2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeana (TER) privind fondul de cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • LEGE nr. 519 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 146 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 167 din 27 noiembrie 2002 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionala a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 noiembrie 2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID)
 • LEGE nr. 10 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 11/1989 privind reglementarea vinzarilor de mărfuri către întreprinderi, instituţii, organizaţii cooperatiste şi obşteşti cu plata prin virament, prin unităţile de desfacere ale comerţului de stat şi cooperatist
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 57 din 5 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1997 cu privire la pensionarea pentru munca depusa, cu reducere de vârsta, a femeilor care lucrează în industria miniera
 • LEGE nr. 87 din 5 aprilie 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Voluntari, judeţul Ilfov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 noiembrie 2004 privind ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană stabilind cadrul general de participare a României la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 8 noiembrie 1997 privind unele măsuri pentru asigurarea stocurilor de păcura şi combustibil lichid uşor pentru iarna 1997-1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 178 din 26 octombrie 2000 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington DC la 17 iunie 1999
 • LEGE nr. 55 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2010
 • LEGE nr. 162 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan
 • LEGE nr. 148 din 1 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 148 din 28 septembrie 2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 *** Republicată pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 5 noiembrie 1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 9 septembrie 2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 277 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 183 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 291 din 20 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 octombrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
 • LEGE nr. 313 din 12 iulie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2005 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 20 aprilie 2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziţia Mondială EXPO 2000 "Om-Natura-Tehnologie", Hanovra 2000
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021