Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 7 februarie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 3 februarie 2005 (*actualizată*)privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat(actualizată până la data de 17 noiembrie 2008*)

---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 7 februarie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 17 noiembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 4 din 3 februarie 2005; LEGEA nr. 78 din 7 aprilie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 170 din 29 noiembrie 2005; LEGEA nr. 262 din 7 noiembrie 2008.În vederea sustinerii măsurilor de reformare a sistemului de pensii prevăzute în Programul de guvernare, respectiv urgentarea procesului de recalculare a tuturor pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, aflate în plata, astfel încât să fie respectat principiul "la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul iesirii la pensie", precum şi pentru asigurarea cadrului legal necesar recalcularii pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenta,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, se recalculează în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2 (1) Recalcularea prevăzută la art. 1 se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Procedura de recalculare se desfăşoară începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă până la data de 1 ianuarie 2006. Articolul 3 (1) Plata sumelor rezultate în urma recalcularii pensiilor se face eşalonat, în etape. (2) Prima etapa de plată a drepturilor de pensii recalculate se stabileşte pentru luna martie 2005, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis până în anul 1980 inclusiv. (3) Celelalte etape de plată a drepturilor de pensie recalculate se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului. Articolul 4 (1) Determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000. (2) Sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 2, sunt cele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare prevăzute la alin. (2) se dovedesc prin înscrisurile din carnetele de muncă sau prin adeverinţe întocmite conform legii, eliberate de angajatori, care poarta întreaga răspundere cu privire la valabilitatea şi corectitudinea acestora. (4) Instituţiile care eliberează, la solicitarea în scris a cetăţenilor, documentele necesare pentru constituirea dosarelor de recalculare a pensiilor nu vor încasa taxe pentru acest serviciu, documentele respective fiindu-le transmise şi prin poştă, în termenul legal, dacă aceştia o solicită.---------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 78 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 11 aprilie 2005. (5) Persoanele care solicită eliberarea documentelor prevăzute la alin. (4) vor face dovada faptului că sunt îndreptăţite la scutirea de la plata acestor taxe, în baza unei declaraţii pe propria răspundere, însoţită de talonul de pensie.--------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 78 din 7 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 11 aprilie 2005. Articolul 5 (1) Punctajul mediu anual acordat pensionarului este cel determinat potrivit prevederilor art. 4. (2) Punctajul mediu anual rezultat în urma recalcularii se poate modifica ca urmare a aplicării prevederilor art. 7, precum şi ca urmare a valorificării unor stagii de cotizare care nu au fost avute în vedere la recalculare. Articolul 6 (1) În vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmează a fi plătită după efectuarea recalcularii, punctajul mediu anual calculat potrivit art. 4 se compara cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plata în luna anterioară celei în care se efectuează plata, în conformitate cu etapele prevăzute la art. 3. (2) În situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plata, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plata până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta. (3) Pentru pensiile cărora le sunt aplicabile prevederile art. 192^1 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în situaţia prevăzută la alin. (2), partea din cuantumul pensiei care se suporta de la bugetul de stat este cea corespunzătoare punctajului mediu anual aferent fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, a fiecărui an de contribuţie realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate sau perioadelor de contribuţii realizate în condiţiile Legii nr. 80/1992*) privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, punctaj mediu anual avut până la data recalcularii.------------*) Legea nr. 80/1992 a fost abrogată de art. 198 din LEGEA nr. 19 din 17 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 1 aprilie 2000. Articolul 7 (1) Punctajul mediu anual determinat prin recalcularea prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cuantumul pensiei cuvenit potrivit prevederilor art. 6 se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, fără a se utiliza procedura de înştiinţare prealabilă prevăzută la art. 7 şi 8 din Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalcularii în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004. (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică pensionarului în termen de 15 zile de la emitere, împreună cu datele şi informaţiile care au stat la baza determinării punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei recalculate. (3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi modificată la cerere, în baza actelor doveditoare prezentate de pensionar, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare realizate până la data de 1 aprilie 2001. (4) În situaţia în care se constata erori de calcul, decizia de pensie poate fi revizuită din oficiu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Cererile prevăzute la alin. (3) se soluţionează în termenul prevăzut la art. 86 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, drepturile modificate acordându-se prin derogare de la prevederile art. 95 şi 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de la data plăţii drepturilor recalculate, stabilită potrivit prevederilor art. 3, cu respectarea termenului general de prescripţie, calculat începând cu luna înregistrării cererii*).--------------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 262 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008. (6) Pentru persoanele care depun cererea prevăzută la alin. (3) după 5 ani de la data plăţii drepturilor recalculate, stabilită potrivit prevederilor art. 3, noile drepturi recalculate se acordă potrivit art. 169 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare*).--------------Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 262 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 262 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008, de prevederile art. I beneficiază şi persoanele care au înregistrat cereri de recalculare a pensiei, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare, în perioada 1 martie 2008 şi până la intrarea în vigoare a prezentei legi. (7) Revizuirea din oficiu şi contestarea deciziei prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8 (1) Personalul Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, angajat pentru efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, trece la Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pe perioada desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, potrivit legii, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) se face conform reglementărilor în vigoare aplicabile personalului contractual din administraţia publică centrala de specialitate. (3) La finalizarea recalculării, în luna decembrie 2005, personalul cu atribuţii în domeniul recalculării poate fi premiat, în limita unui fond de maximum 3.500 mii lei (RON). Stabilirea premiilor se face prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pe baza rezultatelor obţinute în această activitate.----------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 170 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.126 din 13 decembrie 2005. (4) Suma prevăzută la alin. (3) se asigură din bugetul asigurărilor sociale de stat, capitolul 73.04 «Cheltuieli de administrare ale fondului», titlul 02 «Cheltuieli de personal», care se majorează cu suma de 3.500 mii lei (RON) prin diminuarea cu aceeaşi sumă a creditelor bugetare prevăzute la titlul 20 «Cheltuieli materiale şi servicii».---------Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 170 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.126 din 13 decembrie 2005. (5) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la alin. (4) în structura bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.----------Alin. (5) al art. 8 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 170 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.126 din 13 decembrie 2005.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────-Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 3 februarie 2005.Nr. 4. Anexa SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI MAJORĂRILE DE RETRIBUŢII TARIFAREcare, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anualI. Sporul de vechime în munca:1. Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime în munca se calculează automat, potrivit prevederilor art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, şi în consecinţa nu este necesară dovedirea acestuia prin adeverinţe.2. Pentru perioada de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverinţe.II. Sporuri, indemnizaţii şi majorări ale retributiei tarifare prevăzute în Legea nr. 57/1974 - Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, republicată*) în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59-60 din 23 iulie 1980:------------*) Legea nr. 57/1974 - Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, republicată a fost abrogată de LEGEA nr. 14 din 8 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 9 februarie 1991 şi de LEGEA nr. 120 din 7 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 12 iulie 2000.1. sporul pentru munca în condiţii deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;2. majorarea retributiei tarifare cu până la 10% pentru condiţii grele de muncă, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilită anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;3. sporul de şantier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;4. indemnizaţia de până la 10% acordată şefului de echipa sau de brigada care conduce formatia de lucru, prevăzută la art. 70 şi în anexa nr. IV.Pentru unele activităţi specifice cuantumul indemnizaţiei era diferenţiat, după cum urmează:● 2,50-18 lei/zi în industria miniera;● până la 1,3% din retribuţia realizată de formatia condusă, în exploatările forestiere;5. majorarea retributiei tarifare cu procente cuprinse între 5% şi 25%, acordată pentru categoriile de personal prevăzute în anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1979, cu modificările ulterioare;-----------Pct. 5 al cap. II din anexa a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 4 din 3 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 7 martie 2005.6. indemnizaţia acordată personalului navigant şi insotitorilor personalului navigant aerian, în timpul zborului, prevăzută în anexa nr. IV;7. majorarea retributiei tarifare lunare cu 1-2 clase pentru persoanele cărora li s-a conferit, în condiţiile stabilite de lege, "gradatia de merit", astfel:● personalului de conducere din activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică (art. 121);● cadrelor didactice definitive cu o vechime în învăţământ de cel puţin 30 de ani (art. 143);● cadrelor sanitare cu o vechime în munca de peste 30 de ani (art. 152);● cadrelor de specialitate artistică încadrate la ultima gradatie (art. 159);8. majorarea retributiei tarifare cu 5-10%, acordată muncitorilor încadraţi la categoria a III-a inclusiv, care executa încălţăminte de tip "Romarta" şi confecţii din piele şi blana, după comanda, la casele de moda [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificaţi"];9. majorarea retributiei tarifare cu 5%, acordată muncitorilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificaţi"];10. majorarea retributiei tarifare cu până la 25% pentru personalul care a desfăşurat activitate la spitalele "Elias" şi "Alexandru Sahia", Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 şi Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Bucureşti (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătăţii");11. majorarea retributiei tarifare cu până la 15% pentru personalul care a desfăşurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătăţii");12. sumele acordate persoanelor care îndeplinesc funcţia de sofer şi în mod suplimentar efectuează şi activităţi de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, manuitor de valori şi altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 "Auto şi întreţinere drumuri");13. majorarea retributiei tarifare cu 35% pentru nevazatorii încadraţi în gradul I de invaliditate şi cu 15% pentru nevazatorii încadraţi în gradul II de invaliditate (art. 197);14. indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere, acordată:● profesorilor, conferentiarilor şi lectorilor - şefi de lucrări titulari din învăţământul superior, pentru perioada cat sunt numiţi în funcţii de conducere în unităţile de cercetare şi inginerie tehnologică [art. 121 alin. (7)];● sefilor de programe de cercetare şi de introducere a tehnologiilor care prezintă importanţa deosebită, pe durata realizării programelor [art. 121 alin. (8)];● cadrelor medicale care îndeplinesc funcţia de medic director şi medic inspector din direcţiile sanitare, precum şi cea acordată persoanelor care îndeplinesc funcţia de inspector şcolar din inspectoratele şcolare (art. 180 şi anexa nr. VI cap. II);● cadrelor sanitare care îndeplinesc funcţii de conducere (art. 150 alin. (4) şi anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătăţii");● cadrelor de specialitatea artistică care în afară funcţiei artistice îndeplinesc funcţii de conducere (art. 160);15. indemnizaţiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:● îndeplinesc funcţii de director şi director adjunct de unitate şcolară şi şef catedra în învăţământul superior;● desfăşoară activitate de diriginte de clasa;● predau în acelaşi timp la 2-4 clase în învăţământul primar;16. majorarea retributiei tarifare cu doua clase de retribuire pentru personalul care lucrează în casele de copii şi în şcolile speciale pentru copii cu deficiente şi cu o clasa de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficiente;17. sporul pentru munca în timpul nopţii, acordat în condiţiile prevăzute la art. 72, de 15-25%, precum şi cel acordat în condiţiile prevăzute la art. 106 alin. (4), de 15-45%, pentru personalul din navigaţia fluviala;18. sporul de până la 14% - care face parte din retribuţia tarifară - acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum şi pentru personalul Centrului Naţional al Industriei Aeronautice Române şi al unităţilor subordonate sau din alte unităţi care participa efectiv la realizarea, controlul şi urmărirea fabricaţiei tehnicii de aviaţie şi la repararea acesteia, asa cum este prevăzut la pct. 3 din nota de la subsolul anexei nr. IV cap. I lit. A a) la Legea nr. 57/1974, republicată;19. indemnizaţia pentru conducerea formatiei de lucru în activitatea încărcări-descărcări, în procent de 10% din retribuţia realizată în acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];20. indemnizaţia prevăzută la art. 70 pentru conducătorul formatiei de lucru de docheri, care este de până la 10%, iar pentru docherul vincier este de până la 5% din retribuţia realizată în acord (anexa nr. IV);21. indemnizaţia prevăzută în anexa nr. V cap. II lit. B "Ocrotirea sănătăţii", astfel:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Funcţia Indemnizaţia (lei)                                                    ────────────────────────                                                   cea mai mica cea mai mare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Medic (farmacist) director 715 1.535 2. Medic (farmacist) director adjunct,    director de institut sau de centru medical 715 1.225    (fără personalitate juridică) 3. Medic-şef (dispensar policlinic, staţie de    salvare, centru de recoltare a sângelui), 310 880    inspector sanitar-şef 4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) şef de    secţie, de laborator şi altele similare: 230 560    medic-inspector 5. Sora medicală (oficiant medical, laborant,    moasa, tehnician sanitar), şef de unitate, 130 430    de laborator, de secţie şi altele similare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22. indemnizaţiile şi alte plati pentru activităţi prestate în afară obligaţiilor funcţiei de baza şi care nu fac parte din retribuţie (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătăţii"), după cum urmează: 1. Medicii care asigura continuitatea în unităţile până la retribuţia    sanitare prin ore de garda prestate tarifară orara;    peste timpul normal de muncă 2. Personalul sanitar care suplineste personalul cu retribuţia    aflat în concediu (de boala, de naştere, tarifară orara;    de studii) sau în alte situaţii similare 3. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, 75-155 lei pe    ai comisiilor de expertiza şi recuperare a şedinţa;    capacităţii de muncă şi ai comisiei    medicamentului 4. Medicii curanţi care acorda asistenţa medicală 155-310 lei lunar    cadrelor din nomenclatura unităţilor pe familie asistată;    medicale speciale23. indemnizaţiile lunare ce se acordă cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru îndeplinirea unor funcţii de conducere în unităţile de arta şi cinematografie în afară obligaţiilor de serviciu de la funcţia de baza, care nu fac parte din retribuţia tarifară (anexa nr. V. cap. III), astfel:    - director unitate artistică până la 1.615 lei;    - director adjunct artistic până la 1.100 lei;    - şef secţie artistică până la 560 lei;24. indemnizaţia lunară pentru unele activităţi prestate în afară funcţiei de baza [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:  1. rector (Universitatea Cultural-Ştiinţifică Bucureşti) 605 -1.010 lei;  2. prorector (Universitatea Cultural-Ştiinţifică Bucureşti) 505 - 810 lei;  3. director de curs universităţi cultural-ştiinţifice 410 - 610 lei;  4. secretar de curs universităţi cultural-ştiinţifice 205 - 415 lei;  5. director de cămin cultural:     a) în comunele cu până la 4.000 de locuitori 205 - 310 lei;     b) în comunele cu 4.000 - 6.000 de locuitori 260 - 415 lei;     c) în comunele cu peste 6.000 de locuitori 360 - 520 lei;  6. bibliotecar comunal 205 - 310 lei;25. indemnizaţia de conducere pe tipuri (anexa nr. I lit. B la Legea nr. 57/1974, republicată), astfel:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Indemnizaţia - lei Indemnizaţia - lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Tipul Minim Maxim Tipul Minim Maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     A 160 280 N 430 990──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     B 160 330 O 430 1.040──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     C 160 380 P 480 1.090──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     D 220 430 R 480 1.140──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     E 220 510 S 560 1.210──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     F 220 560 T 560 1.260──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     G 280 610 U 610 1.310──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     H 280 670 V 610 1.360──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     I 280 720 W 660 1.410──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     J 330 770 X 660 1.510──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     K 330 820 Y 760 1.610──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     L 380 870 Z 760 1.730──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     M 380 940──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Alte sporuri:1. sporul acordat personalului civil care a desfăşurat activitate în cadrul unităţilor militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne, stabilit pe transe astfel:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Perioada Sporul Actul normativ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.11.1969 - 1.02.1976 5%-25% Hotărârea Consiliului de Miniştri                                      nr. 1963/1969, art. 23─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.02.1976 - 1.04.1991 4%-18% Decretul nr. 163/1975, art. 24─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.04.1991 - 1.10.1991 Până la 25% Hotărârea Guvernului nr. 0309/1991,                                      art. 22─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.10.1991 - 1.06.1993 Până la 25% Hotărârea Guvernului nr. 0672/1991,                                      art. 25─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.06.1993 - 1.07.1994 Până la 25% Hotărârea Guvernului nr. 0282/1993,                                      art. 23─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.07.1994 - 16.07.1998 Până la 30% Hotărârea Guvernului nr. 0366/1994,                                      art. 23─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16.07.1998 anulat Introdus în salariul de baza potrivit                                      Legii nr. 154/1998 privind sistemul                                      de stabilire a salariilor de baza din                                      sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor                                      pentru persoane care ocupa funcţii de                                      demnitate publică, cu modificările                                      ulterioare.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Pct. 1 al cap. III din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 4 din 3 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 7 martie 2005.2. majorarea de până la 20% a retributiei tarifare pentru persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în societăţi mixte;3. majorarea cu 20 - 25% a retributiei tarifare a personalului român care şi-a desfăşurat activitatea în ambasade.IV. Alte sporuri acordate de către ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade, evidenţiate împreună cu salariile aferente în statele de plată şi pentru care s-a datorat şi s-a virat contribuţia de asigurări sociale.V. Sporuri cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale:● sporul de vechime în munca (a se vedea pct. I);● sporul pentru lucru în subteran, precum şi pentru lucru pe platformele marine de foraj şi extracţie;● indemnizaţia de zbor;● sporul pentru condiţii grele de muncă;● sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;● sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare;● alte sporuri cu caracter permanent prevăzute de legislaţia specifică fiecărui domeniu de activitate sau prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă.Menţiune: Aceste sporuri se utilizează la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, cat şi pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.VI. Adeverinţele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:● denumirea unităţii;● perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă;● funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;● denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;● perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat;● adeverinţele vor purta număr, data eliberării, ştampila unităţii, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.Menţiune: Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:● formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;● participarea la beneficii a oamenilor muncii din unităţile economice;● premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizari deosebite;● recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;● diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer;● drepturile de autor;● drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă;● al 13-lea salariu;● alte sporuri care nu au avut caracter permanent._______________

Noutăți

 • LEGE nr. 148 din 11 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 122 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 4 noiembrie 1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 1.124 din 1 septembrie 1864 pentru constringerea corporala
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 29 mai 2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 13 iunie 2002 pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • LEGE nr. 312 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 2000
 • LEGE nr. 79 din 23 decembrie 1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 7 octombrie 1991
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 447 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe
 • LEGE nr. 181 din 18 octombrie 2000 privind declararea oraşului Orşova, judeţul Mehedinţi, municipiu
 • LEGE nr. 305 din 2 decembrie 2015 privind declararea zilei de 19 februarie "Ziua Brâncuşi"
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • LEGE nr. 66 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile - Administraţia Naţională "Apele Române" în domeniul public al comunei Negrileşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrileşti, judeţul Galaţi
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 13 decembrie 2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*)
 • LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor rromâne cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • LEGE nr. 9 din 9 mai 1968 pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 5 martie 2008 privind stabilirea condiţiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 217 din 2 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 23 septembrie 2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată
 • LEGE nr. 41 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 971/1968 pentru modificarea unor articole din Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 32 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 221 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 iunie 2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE"
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*)
 • LEGE nr. 158 din 25 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 31 august 2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 245 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • LEGE nr. 117 din 9 decembrie 1994 privind acordarea dreptului absolvenţilor cu diploma ai colegiilor de stat de a continua studiile universitare în învăţământul superior de lungă durata în anul universitar 1994 - 1995
 • LEGE nr. 20 din 13 martie 2014 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 5 martie 2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul
 • LEGE nr. 191 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 12 din 7 martie 1994 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 662 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 638 din 16 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori între România şi Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri şi băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021