Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 (*actualizată*)pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale(actualizată până la data de 12 octombrie 2007*)

----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 octombrie 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 10 octombrie 2007.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn scopul eliminarii de urgenta a disfunctionalitatilor în elaborarea strategiei şi politicilor de control în domeniile protectiei mediului, forestier şi vânătoare şi pentru limitarea efectelor negative care pot aparea prin interventia intarziata a statului în domeniile menţionate,în vederea stabilirii masurilor corespunzătoare care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, a activităţii unor institutii şi structuri din cadrul administraţiei publice centrale, elemente care vizeaza interesul public şi constituie situaţii de urgenta şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta Garda Naţionala de Mediu trece din subordinea Autorităţii Naţionale de Control în subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, ca institutie publică de inspecţie şi control, şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, finanţată integral de la bugetul de stat. (2) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor va prelua şi atribuţiile specifice Autorităţii Naţionale de Control, aferente activităţii Gărzii Naţionale de Mediu. (3) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor va exercita atribuţiile ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control, aferente coordonarii activităţii Gărzii Naţionale de Mediu. Articolul 2 (1) Garda Naţională de Mediu funcţionează la nivel central prin Comisariatul General şi are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», instituţii publice cu personalitate juridică.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 12 octombrie 2007. (2) Garda Naţionala de Mediu se reorganizeaza prin suplimentarea numarului de 806 posturi existente cu un numar de 183 de posturi finantate de la bugetul de stat aprobat pentru anul 2005. Articolul 3 (1) Se desfiinteaza inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, institutii cu personalitate juridica din subordinea Gărzii Naţionale de Mediu. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale preia, în condiţiile legii, de la Garda Naţionala de Mediu un numar de 42 de posturi din structura comisariatelor de mediu şi un numar de 157 de posturi din structura fostelor inspectorate teritoriale de regim silvic şi cinegetic, cu personalul de specialitate silvicultura şi/sau vânătoare aferent acestora. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale preia, în condiţiile legii, de la Garda Naţionala de Mediu, în afara numarului de posturi prevăzute la alin. (2), şi un numar de 42 de posturi dintre cele 183 de posturi prevăzute la art. 2 alin. (2). (4) Personalul cu statut de funcţionar public care se preia de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile alin. (2), se consideră transferat în interesul serviciului.-------------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. Articolul 4Numărul total de posturi pentru Garda Naţională de Mediu este de 748 de posturi finanţate integral de la bugetul de stat, rămase după operaţiunile prevăzute la art. 2 şi 3.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. Articolul 5Directiile teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, constituite în baza Ordonantei Guvernului nr. 41/2004 privind înfiinţarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, aprobata prin Legea nr. 117/2004, se reorganizeaza ca inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, institutii publice cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finantate integral de la bugetul de stat. Articolul 6 (1) Patrimoniul şi fondurile corespunzătoare inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic, precum şi cele corespunzătoare celor 42 de posturi prevăzute la art. 3 alin. (2) se preiau prin protocol de predare-preluare incheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Garda Naţionala de Mediu. (2) În actele normative în vigoare care reglementeaza regimul silvic şi/sau vanatoarea, denumirile "inspectorate teritoriale de regim silvic şi cinegetic" şi "direcţii teritoriale de regim silvic şi de vânătoare" se inlocuiesc cu denumirea "inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare". Articolul 7 (1) Pentru organizarea în cadrul aparatului de lucru al Guvernului a activităţii privind relatiile de parteneriat social ale Guvernului, Secretariatul General al Guvernului preia 10 posturi împreună cu fondurile aferente acestora de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei. (2) Ministrul de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii preia de la Ministerul Economiei şi Comerţului activitatea privind mediul de afaceri. Pentru organizarea acestei activităţi în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii, Secretariatul General al Guvernului preia 8 posturi, funcţii publice, împreună cu personalul şi cu fondurile aferente, de la Ministerul Economiei şi Comerţului.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. (3) Numărul de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, finantate potrivit legii, se suplimenteaza în mod corespunzător cu numărul de posturi prevăzut la alin. (1) şi (2). Articolul 8 (1) Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi personalul şi fondurile aferente de la Cancelaria Primului-Ministru. (2) Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, înfiinţat prin Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunitatilor româneşti de pretutindeni, cu modificările ulterioare, ca institutie publică cu personalitate juridica, trece din subordinea Cancelariei Primului-Ministru în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. Articolul 9 (1) Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2001, cu modificările şi completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Guvernului şi în coordonarea Cancelariei Primului-Ministru.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. (2) Funcţionarii publici din cadrul Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001se transferă în interesul serviciului de la Ministerul Administraţiei şi Internelor la Cancelaria Primului-Ministru, păstrându-şi toate drepturile anterior dobândite. Numărul maxim de posturi al Ministerului Administraţiei şi Internelor se diminuează cu 26, iar numărul maxim de posturi al Cancelariei Primului-Ministru se suplimentează, în mod corespunzător, cu acelaşi număr de posturi. Activităţile privind evidenţa contabilă, raportările periodice, precum şi de resurse umane se realizează prin compartimentele de specialitate ale Cancelariei Primului-Ministru.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. (3) Finantarea Autorităţii pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001 se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru. (4) Prin hotărâre a Guvernului, Autoritatea pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001 poate fi reorganizata, inclusiv prin schimbarea denumirii acesteia şi prin preluarea unor atribuţii în materia retrocedarii de la alte structuri sau institutii publice. Articolul 10 (1) Agentia Naţionala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT, infiintata prin Hotărârea Guvernului nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Educatiei şi Cercetarii în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret. (2) Finantarea Agentiei Naţionale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT se asigura din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Tineret. Articolul 11 (1) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta în structura bugetului de stat şi în bugetele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare. (2) Protocoalele de predare-preluare se incheie în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea. Articolul 12În termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotărâre a Guvernului vor fi aprobate reorganizarea şi functionarea autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Articolul 13Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, şeful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului şi Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat, prefectul ca reprezentant al Guvernului, precum şi subprefectul."------------Punctul 1 al art. 13 care modifica art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005."2. Anexa nr. 1 «Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcţii şi niveluri de demnitari»:┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Funcţii în cabinetul demnitarului ││crt.│ Demnitar ├──────┬──────┬───────┬──────┬──────┤│ │ │Direc-│Asis- │Consi- │Secre-│Curier││ │ │tor de│tent │lier │tar │per- ││ │ │cabi- │de ca-│per- │per- │sonal ││ │ │net │binet │sonal │sonal │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 1.│Prim-ministru │ 1 │ 3 │ 14 │ 3 │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 2.│Ministru de stat │ 1 │ 3 │ 11 │ 2 │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 3.│Ministru, ministru delegat, │ │ │ │ │ ││ │şeful Cancelariei Primului-Ministru │ 1 │ 3 │ 8 │ 2 │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 4.│Secretar de stat şi asimilatul │ 1 │ 1 │ 2 │ 1 │ 1 ││ │acestuia din cadrul ministerelor, │ │ │ │ │ ││ │Cancelariei Primului-Ministru, │ │ │ │ │ ││ │Secretariatului General al Guvernului│ │ │ │ │ ││ │şi Departamentului pentru Relaţia │ │ │ │ │ ││ │cu Parlamentul │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 5.│Conducător de organ de specialitate │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 ││ │al administraţiei publice centrale, │ │ │ │ │ ││ │cu rang de secretar de stat │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 6.│Prefect │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤│ 7.│Subprefect │ 1 │ - │ 1 │ - │ - │└────┴─────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┘    NOTĂ:    1. Pentru pct. 4 şi 5 organizarea cabinetelor se realizează cu încadrarea înnumărul maxim de posturi aprobat în condiţiile legii.    2. Dispoziţiile pct. 6 şi 7 se aplică până la data de 31 decembrie 2005inclusiv."------------Punctul 2 al art. 13 care modifica anexa 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. Articolul 14Alineatul (2) al articolului 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de către o comisie interministeriala care va functiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituita prin decizie a primului─ministru, formata din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Cancelariei Primului─Ministru." Articolul 15Alineatul (4) al articolului 25 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"(4) Dezbaterile din sedintele Guvernului şi modul de adoptare a actelor acestuia, precum şi a oricăror alte măsuri stabilite se înregistrează pe banda magnetica şi se consemneaza în scris în stenograma sedintei, certificata de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi păstrată, conform legii, în cadrul Secretariatului General al Guvernului." Articolul 16Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de razboi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, se modifica după cum urmeaza:1. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:"Art. 25. ─ (1) Se infiinteaza Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Apararii Naţionale. (2) Organizarea şi functionarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se stabilesc prin regulament de organizare şi functionare aprobat prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Apararii Naţionale. (3) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este condus de un director numit prin ordin al ministrului apararii naţionale, în conformitate cu dispozitiile legale. (4) Numărul maxim de posturi ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se stabileste prin Regulamentul de organizare şi functionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Structura posturilor pe compartimente, statul de functii şi structura de personal se aproba prin ordin al ministrului apararii naţionale. (5) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor întocmeşte proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apararii Naţionale."2. La articolul 26, litera e) va avea urmatorul cuprins:"e) propune Ministerului Apararii Naţionale iniţierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea, modificarea, precum şi pentru construirea mormintelor şi operelor comemorative de razboi straine pe teritoriul României;".3. Articolul 29 se abroga. Articolul 17Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completeaza după cum urmeaza:1. La alineatul (1) al articolului 1, după litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:"h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridica, în subordinea primului─ministru, a caror functionare se stabileste prin hotărâre a Guvernului."2. La alineatul (3) al articolului 2, după litera e) se introduc literele f)─m) cu urmatorul cuprins:"f) asigurarea adoptarii pozitiilor României în negocierile obiectivelor de importanţa strategica ce privesc problematica europeana şi implica o decizie a primului─ministru sau a Guvernului; g) verificarea şi susţinerea aplicarii masurilor impuse României prin mecanismul de monitorizare consolidata a pregatirilor de aderare la Uniunea Europeana; h) controlul modului de implementare a programelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă, inclusiv de la Uniunea Europeană, în condiţiile legii;--------------Lit. h) a alin. (3) al art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004, introdusă de pct. 2 al art. 17 din prezentul act normativ, a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. i) abrogată;--------------Lit. i) a alin. (3) al art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004, introdusă de pct. 2 al art. 17 din prezentul act normativ, a fost abrogată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. j) formularea de propuneri în vederea eliminării blocajelor care produc întârzieri în procesul de implementare, în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor atrase de România, atât rambursabile, cât şi nerambursabile, inclusiv a celor de preaderare;--------------Lit. j) a alin. (3) al art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004, introdusă de pct. 2 al art. 17 din prezentul act normativ, a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. k) abrogată;--------------Lit. k) a alin. (3) al art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004, introdusă de pct. 2 al art. 17 din prezentul act normativ, a fost abrogată de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. l) abrogată;--------------Lit. l) a alin. (3) al art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004, introdusă de pct. 2 al art. 17 din prezentul act normativ, a fost abrogată de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. m) monitorizarea indeplinirii angajamentelor restante în aplicarea acquisului comunitar la nivel local." Articolul 18Articolul 10 din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 10. ─ (1) Personalul Oficiului este format din functionari publici şi personal contractual numit, respectiv incadrat, potrivit legii. (2) Personalul Oficiului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (3) Personalul prevăzut la art. 7 beneficiază de un spor de confidenţialitate de până la 15% din salariul de bază, cuantumul acestuia urmând a se stabili prin ordin al secretarului de stat, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.--------------Alin. (3) al art. 10 din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, modificat de art. 18 din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. Articolul 19Alineatul (1) al articolului II din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 519/2004, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"(1) În cazul firmelor înmatriculate până la data intrarii în vigoare a Legii nr. 183/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, persoanele juridice detinatoare ale acestora sunt obligate să solicite acordul autorităţii competente pentru folosirea denumirii, în condiţiile legii, în termen de maximum 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante." Articolul 20Punctul 17 al articolului 12 din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"17. operarea Sistemului electronic de achizitii publice, a Sistemului electronic naţional, a Sistemului informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport international rutier de marfa şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judetene, interjudetene limitrofe şi interjudetene." Articolul 21În actele normative în vigoare, sintagma "agenti economici" se inlocuieste cu sintagma "operatori economici". Articolul 21^1 (1) Secretariatul General al Guvernului preia atribuţiile, posturile şi fondurile aferente activităţii Unităţii de Implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000-586.01.02 «Sprijin pentru Strategia naţională de îmbunătăţire a situaţiei romilor», organizată în structura Agenţiei Naţionale pentru Romi. (2) Personalul unităţii de implementare a programului prevăzute la alin. (1) se numeşte prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (3) Unitatea de implementare a programului prevăzută la alin. (1) este condusă de un secretar de stat, desemnat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.--------------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 198 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005. Articolul 22Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga urmatoarele prevederi: a) alin. (2^1)─(2^3) ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) alin. (2) al art. 8, alin. (4) al art. 15, precum şi partea introductiva şi lit. a) ale alin. (5) al art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare; c) lit. d) a alin. (1) şi alin. (8) ale art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare; d) pct. 49 al alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; e) lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale de Control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; f) alin. (4) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi functionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; g) alin. (1) al art. 2, alin. (2) al art. 6, lit. B şi C ale art. 8 şi alin. (2) al art. 5 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 603/2004 pentru reorganizarea şi functionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 5 mai 2004; h) orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.PRIM─MINISTRUCALIN POPESCU─TARICEANUContrasemnează:────────────────Ministru de stat pentru coordonarea activităţilordin domeniile mediului de afacerişi întreprinderilor mici şi mijlocii,Gheorghe Coposp. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Constantin Popescu,secretar de statMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturSeful Cancelariei Primului─Ministru,Aleodor─Marian FrancuMinistrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 9 martie 2005.Nr. 17._______________

Noutăți

 • LEGE nr. 120 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 2 aprilie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • LEGE nr. 108 din 9 mai 2008 privind înfiinţarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 99 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 13 iunie 2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 13 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 297 din 28 septembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 179 din 9 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1997 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 127 din 16 octombrie 1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Zagreb la 25 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 208 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 249 din 22 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 15 februarie 2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
 • LEGE nr. 630 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2000 pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 465 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 125 din 11 octombrie 2001 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia - Deva
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 171 din 27 noiembrie 2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor
 • LEGE nr. 82 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
 • LEGE nr. 371 din 11 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 3 septembrie 2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • LEGE nr. 37 din 31 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1997 pentru amânarea plăţii ultimei tranşe din cota majorată a capitalului autorizat al României la Corporaţia Financiară Internaţională - C.F.I. -, prevăzută de Legea nr. 11/1992
 • LEGE nr. 12 din 28 februarie 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (*republicată*) privind arhivarea documentelor în formă electronică*)
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 161 din 6 decembrie 2001 privind completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 23 noiembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 161 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 20 iunie 2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 66 din 21 aprilie 1997 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi a personalului burselor de valori
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 14 februarie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021