Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 17 martie 2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 22 din 17 martie 2005pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005

  Având în vedere obligațiile ce revin României, până la data de 31 martie 2005, în conformitate cu memorandumurile și acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană, precum și în conformitate cu recomandările Raportului de audit pentru programul ISPA emis de Comisia Europeană în data de 11 noiembrie 2004, a fost stabilită necesitatea înființării unui organism asociat pe lângă Curtea de Conturi.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul UNICDupă articolul 14 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se introduc șapte articole noi, articolele 14^1-14^7, cu următorul cuprins: Articolul 14^1(1) În vederea îndeplinirii unor obligații ce revin României în procesul de integrare europeană, pe lângă Curtea de Conturi se constituie Autoritatea de audit pentru fondurile acordate României de Uniunea Europeană prin programele ISPA și SAPARD și pentru fondurile ce vor fi acordate în perioada postaderare, denumită în continuare Autoritatea de audit, care are atribuții, respectiv proceduri de lucru proprii.(2) Autoritatea de audit este un organism fără personalitate juridică, independent din punct de vedere operațional față de Curtea de Conturi, și are sediul în municipiul București. Articolul 14^2(1) În conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale aplicabile programelor ISPA și SAPARD, precum și fondurilor aferente asistenței financiare acordate României de Uniunea Europeană în perioada postaderare, atribuțiile Autorității de audit sunt, în principal, următoarele:a) audit de sistem, verificarea pe bază de eșantion și audit final;b) verificări și audit extern asupra fondurilor structurale de care va beneficia România începând cu anul 2007;c) verificarea anuală a modului de funcționare a sistemelor de management și control stabilite pentru derularea programelor ISPA și SAPARD;d) verificarea cheltuielilor eligibile declarate, pe bază de eșantion reprezentativ;e) efectuarea unor verificări adecvate în vederea emiterii declarațiilor la finalizarea măsurilor și programelor;f) certificarea conturilor anuale SAPARD în ceea ce privește integralitatea, acuratețea și veridicitatea acestora;g) verificarea existenței și corectitudinii elementului de cofinanțare național.(2) Pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin, Autoritatea de audit încheie acorduri cu structurile responsabile pentru coordonarea fondurilor aferente programelor ISPA și SAPARD, respectiv cu autoritățile de management pentru fondurile aferente asistenței financiare acordate României de către Uniunea Europeană în perioada postaderare. Articolul 14^3(1) Autoritatea de audit este condusă de un președinte și un vicepreședinte, numiți de plenul Curții de Conturi dintre consilierii de conturi în funcție, pentru un mandat cu o durată de 3 ani. Acest mandat poate fi reînnoit o singură dată. Durata primului mandat începe la data numirii de către plenul Curții de Conturi.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Autorității de audit emite decizii și instrucțiuni.(3) Atribuțiile președintelui și vicepreședintelui se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.(4) Autoritatea de audit prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie rapoarte de activitate plenului Curții de Conturi. Articolul 14^4(1) Structura organizatorică a Autorității de audit se aprobă de către plenul Curții de Conturi, la propunerea președintelui Autorității de audit. Coordonarea și atribuțiile structurilor din aparatul propriu al Autorității de audit și ale personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, parte integrantă a Regulamentului de organizare și funcționare a Curții de Conturi.(2) Numărul maxim de posturi al Autorității de audit este de 110. În anul 2005, de la data intrării în vigoare a prezentei legi*), Autoritatea de audit va funcționa cu un număr de 53 de posturi, din care: 18 posturi, inclusiv personalul cu atribuții privind realizarea auditului aferent fondurilor ISPA și SAPARD, se asigură din cadrul schemei de personal a Curții de Conturi, iar diferența de 35 de posturi va fi asigurată prin suplimentarea schemei de personal. În anul 2006 schema de personal a Autorității de audit va fi suplimentată cu 57 de posturi. Toate posturile aferente Autorității de audit vor fi incluse în schema de personal a Curții de Conturi. Notă *) Data intrării în vigoare a prezentei legi reprezintă data intrării în vigoare a Legii nr. 200/2005.(3) În scopul realizării atribuțiilor, Autoritatea de audit va putea angaja și personal de altă specialitate decât cel economic. Articolul 14^5(1) Salarizarea personalului din cadrul Autorității de audit se face în conformitate cu legislația privind salarizarea personalului din cadrul Curții de Conturi și cu prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.(2) Președintele și vicepreședintele Autorității de audit au dreptul la o indemnizație de conducere care, împreună cu indemnizația de bază, nu poate depăși salariul lunar maxim ce se acordă personalului de specialitate din cadrul Autorității de audit. Articolul 14^6Fondurile necesare pentru desfășurarea activității Autorității de audit se asigură de la bugetul de stat și vor fi incluse în bugetul de cheltuieli al Curții de Conturi. Articolul 14^7Pentru desfășurarea activității Autorității de audit, Guvernul României și Curtea de Conturi asigură condițiile necesare pregătirii profesionale a personalului, spațiile de lucru, dotările și logistica aferente. (la 01-07-2005, Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 200 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 28 iunie 2005 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 17 martie 2005.Nr. 22.--------

  Noutăți

 • LEGE nr. 131 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare
 • LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 182 din 25 noiembrie 2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 18 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea acţiunilor deţinute la Societatea Comercială "Gerom" - S.A. Buzău
 • LEGE nr. 152 din 14 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii agenţiilor de implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficienţelor în România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 17 iunie 2002
 • LEGE nr. 106 din 25 septembrie 1996 Legea protecţiei civile
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 29 iunie 2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 109 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • LEGE nr. 79 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 31 ianuarie 2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 316 din 13 noiembrie 2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 10 iulie 1997 cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 5 noiembrie 1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundaţiei Atletismul Românesc (Fundaţia Română de Atletism)
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 180 din 9 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 27 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 19 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 30 din 6 mai 1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile revoluţiei, precum şi celor care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 245 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii
 • LEGE nr. 53 din 8 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1994 emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE din 31 iulie 1929*) pentru reorganizarea Înaltei Curţi de Conturi
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 30 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 428 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale
 • LEGE nr. 219 din 27 iulie 2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 martie 2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 658 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 10 iulie 1997 privind constituirea fondului pentru preluarea graului din recolta anului 1997, necesar consumului intern
 • LEGE nr. 102 din 20 iunie 1997 privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 15 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare şi cheltuielile finanţate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • LEGE nr. 599 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Rafo" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 257 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 340 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 578 din 24 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 12 din 11 martie 1993 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 240 din 24 noiembrie 2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 94 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 367 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 105 din 26 mai 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 109 din 27 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea anexei A "Descrierea tehnică" la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg şi la Bruxelles la 10 mai 1993
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 221 din 27 mai 2004 privind Semnul onorific Vulturul României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021