Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 64 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999 -
LEGE nr. 64 din 15 aprilie 1999pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 21 aprilie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 70 din 28 august 1997 privind controlul fiscal, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Controlul fiscal cuprinde ansamblul activităţilor care au ca scop verificarea realităţii declaraţiilor, precum şi verificarea corectitudinii şi exactitatii îndeplinirii, conform legii, a obligaţiilor fiscale de către contribuabili."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Sunt supuse controlului fiscal, potrivit prezentei ordonanţe, persoanele fizice şi juridice, române şi străine, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, cărora le revin, potrivit reglementărilor legale în vigoare, obligaţii fiscale, denumite în continuare contribuabili."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Obligaţiile fiscale cuprind: a) obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau, după caz, impozitele datorate; b) obligaţia de a calcula şi de a inregistra în evidentele contabile şi de plată, la termenele legale, impozitele; c) obligaţia de a calcula şi de a inregistra în evidentele contabile şi de plată, la termenele legale, impozitele care se realizează prin stopaj la sursa; d) orice alte obligaţii legale care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Controlul fiscal se exercită de către Ministerul Finanţelor şi unităţile sale teritoriale, prin aparatul fiscal şi organele de control financiar abilitate de lege, denumite în continuare organe de control fiscal.Angajaţii organelor de control fiscal îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat.Organizarea, competenţa teritorială şi atribuţiile organelor de control fiscal se aproba de către ministrul finanţelor."5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Drepturile şi obligaţiile organelor de control fiscal"6. La articolul 6, partea introductivă şi literele b), c), d), e), f) şi g) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - În exercitarea atribuţiilor ce le revin, organele de control fiscal au dreptul:........................................................................... b) să solicite contribuabililor informaţiile, justificările sau explicaţiile referitoare la declaraţiile sau la documentele supuse controlului. În cazul în care se solicita răspunsul în scris, contribuabilii sunt obligaţi sa furnizeze informaţiile respective în termen de 10 zile de la primirea solicitării; c) să solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentanţilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal. Solicitarea se face în scris şi cuprinde, în mod obligatoriu, data, ora şi locul intalnirii, precum şi scopul acesteia. Solicitarea se comunică contribuabilului cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru intalnire; d) să facă constatări faptice cu privire la natura activităţilor producătoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile; e) sa primească copii de pe orice înscris, document sau înregistrare contabila; f) sa retina, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, în schimbul unei dovezi scrise şi semnate de organul de control fiscal, orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovadă referitoare la determinarea impozitelor datorate de către contribuabili, pe o perioadă de maximum 30 de zile. În cazuri excepţionale, cu aprobarea conducerii direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, perioada de reţinere poate fi prelungită până la 90 de zile; g) să între, în prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori în prezenta unei alte persoane desemnate de contribuabil, în orice incinta a sediului în care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul sau în locuri în care exista bunuri impozabile sau în care se desfăşoară activităţi producătoare de venituri. Accesul este permis în cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar în afară acestuia, numai cu autorizarea scrisă a conducerii organului de control fiscal şi cu acordul contribuabilului."7. La articolul 6, litera h) se abroga.8. La articolul 8, partea introductivă a alineatului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În scopul determinării modului de respectare a obligaţiilor fiscale ce revin contribuabililor şi al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sunt în drept să solicite informaţii de la:"9. La articolul 8, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Persoanele, organele şi instituţiile menţionate la alin. 1 sunt obligate ca, în termenul specificat în solicitare, sa furnizeze informaţiile şi sa pună la dispoziţie organelor de control fiscal actele, evidentele şi datele respective."10. La articolul 8, alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Toate actele, datele şi informaţiile obţinute de organele de control fiscal în modul prevăzut în prezentul articol vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului şi vor putea fi luate în considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta."11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - În cazuri temeinic justificate, organele de control fiscal pot solicita persoanelor, potrivit competentelor teritoriale, să facă declaraţii sau să prezinte documente, considerate necesare pentru a stabili dacă persoana în cauza are sau nu are calitatea de contribuabil."12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Organele de control fiscal au obligaţia sa exercite controlul fiscal în asa fel încât sa afecteze cat mai puţin desfăşurarea activităţilor curente ale contribuabililor.Pe întreaga durata a controlului fiscal organele de control fiscal au obligaţia de a acţiona cu profesionalism, dovedind corectitudine şi obiectivitate în relaţiile cu contribuabilii controlati şi cu celelalte persoane cu care vin în contact pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu."13. La articolul 11, litera b) va avea următorul cuprins:"b) să constate contravenţiile şi să aplice amenzile şi penalităţile prevăzute de legile fiscale;"14. După articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - Înaintea desfăşurării unei acţiuni de control fiscal la sediul, domiciliul sau reşedinţa contribuabilului, acesta are dreptul: a) să fie informat în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare, prin transmiterea unui aviz de verificare; b) să fie înştiinţat în legătură cu drepturile şi obligaţiile sale care rezultă din prezenta ordonanţă. Avizul de verificare va cuprinde:- baza legală a transmiterii lui şi a desfăşurării controlului fiscal;- perioada în care este programata să se desfăşoare acţiunea de control fiscal;- impozitele şi perioadele impozabile care vor fi cuprinse în verificare.Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii efective a acţiunii de control fiscal.În cazul organelor de control fiscal, care, potrivit legii, pot executa controale inopinate, precum şi în cazul în care acţiunea de control fiscal se desfăşoară în vederea soluţionării unor cereri ale contribuabililor, transmiterea avizului de verificare nu este obligatorie.Contribuabilul confirma luarea la cunoştinţa despre drepturile şi obligaţiile sale prin semnarea avizului de verificare.Pentru motive întemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de începere a controlului fiscal cu maximum 30 de zile lucrătoare, solicitare care se comunică, în scris, conducerii organului de control fiscal, la 5 zile de la primirea avizului de verificare şi de la semnarea acestuia.O noua solicitare de amânare a controlului fiscal respectiv nu se admite."15. După articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - Contribuabilii au dreptul să solicite, din proprie iniţiativă, să fie controlati."16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Contribuabilii sunt obligaţi sa pună la dispoziţie organului de control fiscal toate documentele tehnico-operative, contabile şi orice alte documente legale justificative, care stau la baza calculării corecte şi în cuantumul legal a impozitelor datorate.Documentele neprezentate cu rea-credinţa, dovedită cu ocazia controlului fiscal efectuat la sediul, domiciliul sau reşedinţa contribuabilului ori la sediul organului de control fiscal, nu vor fi luate în considerare ulterior, cu ocazia soluţionării eventualelor obiecţiuni, contestaţii şi plângeri împotriva actelor de control."17. La articolul 17, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Controlul fiscal se desfăşoară la sediul, domiciliul ori reşedinţa contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal, după caz."18. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Perioada afectată efectuării controlului fiscal prevăzut la art. 17 este stabilită de organele de control fiscal în funcţie de obiectivele controlului şi nu poate fi mai mare de 3 luni."19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Controlul fiscal la sediul, domiciliul ori reşedinţa contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal, după caz, se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit şi pentru fiecare perioada supusă impozitării.Prin excepţie de la prevederile alin. 1, conducătorul organului de control fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade, dacă de la data încheierii controlului fiscal şi până la împlinirea termenului de prescripţie prevăzut de prezenta ordonanţă apar date suplimentare, necunoscute organului de control fiscal la data efectuării controlului, care influenţează sau modifica rezultatele acestuia."20. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Rezultatele controlului fiscal se consemnează obligatoriu în procese-verbale de control, în note de constatare sau în procese-verbale de constatare a contravenţiilor, după caz."21. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"Prescripţia dreptului organului de control fiscal de a stabili diferenţe de impozite"22. La articolul 21, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Dreptul organelor de control fiscal de a stabili diferenţe de impozite şi majorări de întârziere pentru neplata în termen a acestora, precum şi de a constata contravenţii şi de a aplica amenzi şi penalităţi pentru faptele ale căror constatare şi sancţionare sunt, potrivit legii, de competenţa organelor de control fiscal, pentru o perioadă impozabilă, se prescrie după cum urmează:"23. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Termenul de prescripţie pentru stabilirea impozitelor şi a diferenţelor de impozite este de 10 ani în caz de evaziune fiscală stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă."24. La articolul 26 alineatul 1, partea introductivă şi literele a)-d) vor avea următorul cuprins:"Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte: a) nefurnizarea de către contribuabili sau de către persoana imputernicita legal sa îi reprezinte a documentelor justificative sau a explicatiilor solicitate de către organele de control fiscal; b) neprezentarea contribuabililor sau a reprezentanţilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal la data, ora şi locul fixate, la solicitarea scrisă a acestuia; c) refuzul contribuabilului de a permite accesul organului de control fiscal în sediul sau de afaceri sau în orice alte locuri în care exista bunuri impozabile sau în care acesta desfăşoară activităţi producătoare de venituri, în vederea exercitării controlului fiscal; d) nefurnizarea de către persoanele, organele şi instituţiile prevăzute la art. 8, în termenul stabilit de organele de control fiscal, a actelor, evidentelor şi datelor solicitate;"25. La articolul 26, alineatul 2 va avea următorul cuprins:Contravenţiile prevăzute la alin. 1 se sancţionează după cum urmează:1. cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, care se suporta de către persoanele fizice vinovate;2. cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;3. cele de la lit. e), cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei."26. Articolul 28 se abroga.27. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - În aplicarea prezentei ordonanţe Ministerul Finanţelor va emite instrucţiuni de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ADRIAN NASTASE------------

Noutăți

 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică
 • LEGE nr. 539 din 11 octombrie 2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţa de a obţine şi folosi mijloace extrabugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 432 din 18 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/1999 pentru modificarea art. 17 lit. B.s) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 10 octombrie 2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare
 • LEGE nr. 350 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 3 din 12 ianuarie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 363 din 20 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
 • LEGE nr. 167 din 9 octombrie 2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 174 din 13 mai 2009 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare
 • CONSTITUŢIA din 27 februarie 1938
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 200 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 127 din 27 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 29 septembrie 2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 481 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 173 din 5 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 181/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 226 din 29 noiembrie 2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
 • LEGE nr. 502 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 120/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 157 din 30 iunie 2017 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 101 din 8 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 45 din 14 mai 1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice, introducerea taxei asupra mijloacelor de transport
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 1968 pentru modificarea unor articole din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 314 din 25 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2004 pentru înfiinţarea unor comune
 • LEGE nr. 166 din 17 august 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1997 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 194 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996
 • LEGE nr. 193 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 9 din 5 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 255 din 21 septembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005
 • LEGE nr. 360 din 21 septembrie 2006 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 207 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
 • LEGE nr. 37 din 31 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1997 pentru amânarea plăţii ultimei tranşe din cota majorată a capitalului autorizat al României la Corporaţia Financiară Internaţională - C.F.I. -, prevăzută de Legea nr. 11/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 aprilie 2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 390 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 20 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 55 din 19 decembrie 1968 pentru modificarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021