Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 25 aprilie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 25 aprilie 2005

  Având în vedere necesitatea salvării fondului genetic național de animale de blană, existent în cadrul Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Animale de Blană Târgu Mureș, prin preluarea în structura Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, cât și a deblocării conturilor bancare ale unităților de cercetare-dezvoltare, în vederea efectuării lucrărilor agricole de primăvară necesare realizării programului de multiplicare a semințelor și materialului săditor din categorii biologice superioare, precum și a obținerii furajelor necesare pentru animalele de rasă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 b) și la nr. crt. 4 din anexa nr. 5, inclusiv sectorul de cercetare cu suprafața și baza materială aferente de la Institutul de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje Băneasa Giurgiu, se reorganizează, după obținerea acreditării, ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și, din punct de vedere științific, în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești». Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a) la nr. crt. 1, 2 și 9 se reorganizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a), cu excepția celor de la nr. crt. 1, 2 și 9, în anexa nr. 2 și în anexa nr. 5 la nr. crt. 2 și 3 se reorganizează ca institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești». Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a), cu excepția celor de la nr. crt. 1, 2 și 9, și în anexa nr. 5, cu excepția celor de la nr. crt. 1 și 4, vor putea fi organizate, după obținerea acreditării, ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, pe baza structurii și a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăți comerciale. Stațiunile de cercetare-dezvoltare și fermele Istrița și Stoenești, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat. Societatea Comercială «Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Animale de Blană» - S.A. Târgu Mureș, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, pe baza structurii și a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004, în stațiune de cercetare-dezvoltare, unitate fără personalitate juridică, în structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești». (la 16-07-2005, Alineatul (1) din Articolul 7 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) 1^1. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) «Institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituțiile de învățământ agricol și silvic, unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii naționale din domeniul agricol administrează bunuri din domeniul public și privat al statului, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităților de cercetare-dezvoltare, precum și bunuri proprii dobândite în condițiile legii.» (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) 1^2. La articolul 8, alineatul (1^1 ) se abrogă. (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) 2. Articolul 22^3 va avea următorul cuprins: Articolul 22^3Suprafețele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, în administrarea institutelor, unităților, centrelor, stațiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, precum și a instituțiilor de învățământ superior agricol și silvic rămân în administrarea acestora, cu excepția terenurilor agricole preluate de la foștii proprietari și solicitate de persoanele îndreptățite la reconstituire, precum și a celor prevăzute în anexa nr. 6^1. Terenurile aparținând foștilor proprietari, dar indispensabile activității de cercetare-dezvoltare, colecțiile de material biologic, loturile demonstrative, suprafețele destinate producerii de sămânță și material de plantat din verigi superioare, testărilor tehnologice și terenurile pentru producerea furajelor necesare animalelor de experiență și producție, plantațiile cu rol în ameliorare, parcelele amenajate special pentru experimentări multianuale, în care s-au investit sume importante dificil de recuperat sau care implică investiții noi considerabil de mari, vor fi păstrate în administrarea unităților de profil. (la 16-07-2005, Articolul 22^3 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) 3. După articolul 22^6 se introduc două articole noi, articolele 22^7 și 22^8 , cu următorul cuprins: Articolul 22^7(1) «Se aprobă transmiterea în administrare a suprafeței de teren de 3,59 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov și a suprafeței de teren de 58,35 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești Mărăcineni în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești. Articolul 22^8Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj a suprafeței de teren de 18,75 ha.» (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) 4. La anexa nr. 1 a), numărul curent 2.1 se abrogă. (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) 5. La anexa nr. 1 a), după numărul curent 3.1 se introduce numărul curent 3.2 cu următorul cuprins:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── «3.2. Stațiunea de Vaslui Vaslui Stațiunea de Vaslui Vaslui» Cercetare Cercetare- și Producție Dezvoltare pentru pentru Cultura Pajiști Pajiștilor Vaslui Vaslui─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) 6. La anexa nr. 1 a), numărul curent 4.8 se abrogă. (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) 7. La anexa nr. 1 a), numărul curent 18 va avea următorul cuprins:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── «18. Stațiunea de Reghin Mureș Stațiunea de Reghin Mureș» Cercetare Cercetare- și Producție Dezvoltare pentru pentru Creșterea Creșterea Ovinelor Ovinelor și și Caprinelor Caprinelor Reghin Reghin─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) 8. La anexa nr. 3, numărul curent 2 se abrogă. (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) 9. La anexa nr. 3, după numărul curent 16 se introduc patru numere noi, numerele curente 17-20, cu următorul cuprins:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── «17. Stațiunea de Cercetare și Producție Greaca Giurgiu Vitivinicolă Greaca 18. Institutul de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr și Substanțelor Dulci Fundulea Fundulea Călărași 19. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr și Substanțelor Dulci Giurgiu Băneasa Giurgiu 20. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc Harghita»─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) 10. La anexa nr. 4, titlul va avea următorul cuprins:«Unități de cercetare-dezvoltare care se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat» (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) 11. La anexa nr. 4, numărul curent 5 se abrogă. (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) 12. La anexa nr. 4, numerele curente 8 și 9 se abrogă. (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) 13. După anexa nr. 6 se introduce o anexă nouă, anexa nr. 6^1, cu următorul cuprins: Anexa nr. 6^1Suprafețele de teren agricol aflate în domeniul public alstatului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului,care rămân în administrarea Agenției Domeniilor Statului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Unitatea de cercetare-dezvoltare Localitatea Județul Suprafața crt. (ha)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian Sibiu Cristian Sibiu 376,83 2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București București - 0,744 3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad Arad Arad 13,95»─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) 14. Anexa nr. 7 se abrogă. (la 16-07-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) Articolul IIUnitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și ale Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», care nu s-au reorganizat până în prezent, se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești». (la 16-07-2005, Articolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) Articolul III(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare reorganizate ca institute naționale sau ca instituții publice, cuprinse în anexele nr. 1 a), 1 b), 2, 4, 5 și 6 la Legea nr. 290/2002, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 147/2004, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligațiilor fiscale restante:a) scutirea de la plată a obligațiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și neachitate prin orice modalitate prevăzută de lege, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic pentru șomaj. Fac excepție contribuția pentru pensia suplimentară, contribuția individuală de asigurări sociale, contribuția individuală de asigurări pentru șomaj, contribuția datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele asigurate care au calitatea de angajat, taxa pe valoarea adăugată suspendată în vamă, impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile din salarii, care urmează a fi achitate în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență; (la 16-07-2005, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) b) fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la lit. a) și sumele preluate pentru încasare de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, reprezentând contribuția datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;c) scutirea de la plată a dobânzilor și penalităților de orice fel aferente obligațiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004, calculate și datorate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență; (la 16-07-2005, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) d) scutirea de la plată a obligațiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004, datorate bugetelor locale, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri, precum și a dobânzilor și penalităților de orice fel, calculate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 16-07-2005, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) (2) Sumele ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite în certificatele de obligații bugetare eliberate, conform legii, pe baza actelor de control de către organele competente ale Ministerului Finanțelor Publice și ale autorităților administrației publice locale, după caz.(3) După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor Guvernului privind reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. II, organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabililor acordă înlesnirile la plată reglementate la alin. (1) lit. a), b) și c), după autorizarea ajutorului de stat de către Consiliul Concurenței. (la 16-07-2005, Alineatul (3) din Articolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) (4) Înlesnirile la plată reglementate la alin. (1) lit. d) se acordă de către autoritățile administrației publice locale în condițiile prevăzute la alin. (3) și în condițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. (la 16-07-2005, Alineatul (4) din Articolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) (5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este mandatat să notifice Consiliului Concurenței eventualele scheme de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile legale în materie de ajutor de stat.(6) Obligațiile bugetare neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, datorate după intrarea în vigoare a Legii nr. 147/2004, se vor achita în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 16-07-2005, Alineatul (6) din Articolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 232 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2005 ) Articolul IVLegea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,
  Gabriel Ionel Zbîrcea
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Bodu,
  secretar de stat
  București, 14 aprilie 2005.Nr. 29.---------

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 (*republicată*) viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002*)
 • LEGE nr. 75 din 4 mai 2000 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia din 18 august 1948 privind regimul navigaţiei pe Dunăre, semnat la Budapesta la 26 martie 1998
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 594 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • LEGE nr. 332 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 87 din 7 aprilie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii consumului ilegal şi a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004
 • LEGE nr. 492 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului pe anul 2003
 • LEGE nr. 148 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 5 din 5 ianuarie 2018 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 mai 2017
 • LEGE nr. 42 din 26 martie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/1998 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Proiect-suport pentru reforma şi privatizarea telecomunicaţiilor), încheiat la Washington la 29 mai 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 14 octombrie 1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 403 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 101/1999 privind valorificarea şi transmiterea, fără plata, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 21 din 17 decembrie 1971 viei şi vinului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 6 noiembrie 1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 159 din 27 mai 2005 privind Tariful vamal integrat român
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 25 ianuarie 2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 8 aprilie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 191 din 24 iulie 2017 pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • LEGE nr. 176 din 10 octombrie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 335 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 66 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 302 din 19 noiembrie 2008 pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 585 din 22 decembrie 2003 pentru declararea ca municipiu a oraşului Marghita, judeţul Bihor
 • LEGE nr. 154 din 15 iulie 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 (*republicată*) pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice*)
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 98 din 20 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii civile pentru încasarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 413 din 20 octombrie 2003 privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington şi plata cotizaţiei de membru
 • LEGE nr. 43 din 8 martie 2006 pentru acceptarea amendamentului, adoptat la Istanbul la 25 iunie 2004, la Carta Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, adoptată la Yalta la 5 iunie 1998
 • LEGE nr. 781 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • LEGE nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 147 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare
 • LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenta
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 234 din 31 octombrie 2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată
 • LEGE nr. 203 din 16 iulie 2015 privind planificarea apărării
 • LEGEA nr. 195 din 20 aprilie 2001 (*republicată*) voluntariatului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 11 aprilie 2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă "Locato"
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 185 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 194 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
 • LEGE nr. 80 din 9 mai 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021