Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 11 mai 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 aprilie 2005(*actualizată*)pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005(actualizată până la data de 18 ianuarie 2008*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 ianuarie 2008 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această data de către AMENDAMENTUL din 21 iunie 2007 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 14 din 9 ianuarie 2008.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn vederea asigurării surselor complementare necesare finanţării Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România şi neafectării utilizării la timp a fondurilor nerambursabile puse la dispoziţie Ministerului Integrării Europene pentru acest program - faza I, din PHARE 2002,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, în valoare de 12,566 milioane euro, denumit în continuare Contract de finanţare. Articolul 2 (1) Finanţarea Programului SAMTID, faza I, se va asigura din Împrumutul Băncii Europene de Investiţii, din fonduri PHARE şi din bugetul de stat de la poziţia "Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare". Sumele necesare achitării impozitelor, taxelor plătibile în România şi a oricăror alte costuri aferente Programului SAMTID, faza I, se vor asigura din sume alocate din bugetele proprii ale localităţilor din judeţele Alba, Botoşani, Călăraşi şi Hunedoara, prevăzute în anexa A 1 la Contractul de finanţare. (2) Beneficiarii finali ai Programului SAMTID, faza I, prevăzuţi în Contractul de finanţare, sunt societăţile comerciale pe acţiuni din judeţele Alba, Botoşani, Călăraşi şi Hunedoara, prestatoare de servicii publice, care vor încheia contracte de delegare a gestiunii activităţii de alimentare cu apă cu localităţile prevăzute la alin. (1). (3) Ministerul Finanţelor Publice va încheia acorduri de Împrumut subsidiar cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Integrării Europene şi cu localităţile prevăzute la alin. (1), reprezentate de preşedinţii consiliilor judeţene ale judeţelor Alba, Botoşani, Călăraşi şi Hunedoara, în baza împuternicirilor acordate de autorităţile administraţiei publice locale ale localităţilor respective, în care vor fi stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi sursele de finanţare ale Programului SAMTID, faza I. (4) Ministerul Administraţiei şi Internelor este unitatea de coordonare desemnată a programului şi, în această calitate, este responsabil cu urmărirea implementării Programului SAMTID şi efectuarea raportărilor potrivit prevederilor Contractului de finanţare. (5) Ministerul Integrării Europene este responsabil cu asigurarea managementului finanţării Programului SAMTID din toate sursele legal constituite, prevăzute la alin. (1), inclusiv cu urmărirea, raportarea şi efectuarea tragerilor aferente Împrumutului Băncii Europene de Investiţii potrivit prevederilor Contractului de finanţare. Articolul 3 (1) Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv rate de capital, dobânzi şi orice alte costuri, va fi asigurată anual din bugetele proprii ale localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), din sume prevăzute anual cu această destinaţie în bugetele locale. (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare, sumele constituite potrivit alin. (1) se colectează într-un cont distinct deschis pe seama fiecărui consiliu judeţean, acesta având obligaţia ca, la scadenţă, să le vireze Ministerului Finanţelor Publice, la termenele şi în condiţiile stipulate în acordurile de Împrumut subsidiar, încheiate de Ministerul Finanţelor Publice cu localităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi reprezentate de preşedinţii consiliilor judeţene, împuterniciţi în acest sens de localităţile respective. Articolul 4Pentru scopurile Programului SAMTID, Ministerul Integrării Europene poate efectua, din sumele şi în limita Împrumutului, şi plăţi în valută aferente contractelor atribuite persoanelor juridice române, precum şi contractelor individuale de consultanţă atribuite persoanelor fizice române. Articolul 5 (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii, să introducă, pe parcursul utilizării Împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Contractului de finanţare, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în descrierea tehnică, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană de Investiţii sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele la Contractul de finanţare convenite cu Banca Europeană de Investiţii, potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ionel Popescup. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul integrării europene,Ene DingaBucureşti, 28 aprilie 2005.Nr. 31.CONTRACT 28/02/2005

Noutăți

 • LEGE nr. 125 din 30 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • LEGE nr. 189 din 16 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 352 din 18 decembrie 2013 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale
 • LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • LEGE nr. 5 din 29 iunie 1989 privind gospodărirea raţională, protecţia şi asigurarea calităţii apelor
 • LEGE nr. 241 din 12 iulie 1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a legii pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare din 27 aprilie 1938
 • LEGE nr. 88 din 17 decembrie 1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 233 din 10 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii
 • LEGE nr. 180 din 12 iunie 2007 pentru abrogarea dispoziţiilor cap. III^1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 691 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2001 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 mai 1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societăţii Comerciale "Petrotel" - S.A. Ploieşti, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, şi la protecţia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti ca urmare a declanşării procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul petrolier
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 26 iunie 2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila
 • LEGE nr. 374 din 5 octombrie 2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 584 din 15 decembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu şi Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 90 din 26 octombrie 1994 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 153 din 5 aprilie 1937 privind magazinele generale şi garantarea mărfurilor şi cerealelor
 • LEGE nr. 63 din 31 ianuarie 1945 privitoare la modificarea unor dispoziţiuni din legea pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 36 din 9 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 29 iunie 2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • LEGE nr. 178 din 17 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 21 din 3 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 260 din 19 iulie 2007 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice
 • LEGE nr. 268 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 284 din 14 decembrie 2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea privind alegerile locale
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 134 din 17 septembrie 1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraţilor şi a celorlalte categorii de personal din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 35 din 1 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 538 din 27 septembrie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2001 privind înfiinţarea Institutului Teologic Româno-Catolic din Bucureşti
 • LEGE nr. 156 din 25 iulie 2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 203 din 23 iunie 1947 pentru reglementarea circulaţiei şi stabilirea regimului juridic al imobilelor agricole*)
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 8 februarie 2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 69 din 25 mai 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021