Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iunie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2005 (*actualizata*)privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private(actualizata până la data de 18 noiembrie 2005*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iunie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 18 noiembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005.În vederea sustinerii masurilor de reformare a sistemului de pensii prevăzute în Programul de guvernare, respectiv măsuri pentru asigurarea unei cresteri a calităţii vietii pensionarilor mai apropiata de cea din perioada activa prin introducerea şi implementarea în cadrul sistemului de asigurări sociale a unor noi componente, facultative şi obligatorii, administrate privat, care necesita functionarea unei autorităţi de reglementare şi supraveghere prudentiala corespunzătoare, elemente care vizeaza interesul public şi constituie situaţii de urgenta,având în vedere necesitatea existentei unui organism care până la data de 1 iulie 2005, data până la care s-a suspendat aplicarea Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, cu modificările ulterioare, sa elaboreze normele de aplicare a acestei legi, precum şi termenul de 15 mai 2005, convenit cu Banca Mondiala prin Aid Memoire-ul din aprilie 2005, pentru adoptarea unui act normativ de constituire a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, a carei functionare va fi sustinuta în primii ani din împrumutul Băncii Mondiale 4616 RO cu destinaţia organizarii şi dezvoltării institutiei pentru supravegherea şi reglementarea sistemului pensiilor private,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementeaza înfiinţarea, organizarea şi functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. (2) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita în continuare Comisia, este autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului României, a carei autoritate se exercită pe intreg teritoriul României şi care funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. (3) Comisia are sediul în municipiul Bucureşti. (4) Comisia prezinta Parlamentului rapoarte anuale, precum şi la solicitarea acestuia. Articolul 2În înţelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) sistemul de pensii private - ansamblu de reguli referitoare la schemele de pensii private, activele fondurilor de pensii private şi entitatile implicate în domeniu, precum şi participantii şi beneficiarii la fondurile de pensii private; b) schema de pensii private - contract, acord, act fiduciar sau reguli care stipuleaza în ce condiţii se obtin drepturile la pensia privată; c) activele fondurilor de pensii private - contribuţiile, investiţiile şi rezultatele acestora. Capitolul II Organizarea şi functionarea Comisiei Articolul 3 (1) Comisia este condusa de un consiliu format din 5 membri, dintre care unul detine functia de presedinte şi altul de vicepresedinte. (2) Comisiile reunite pentru buget, finante şi bănci şi cele de muncă şi protecţie sociala ale Senatului şi Camerei Deputatilor intocmesc şi supun spre aprobare Parlamentului lista cu cei 5 candidati, nominalizand totodata candidatul pentru functia de presedinte şi pentru cea de vicepresedinte.--------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. (3) Consiliul Economic şi Social propune comisiilor prevăzute la alin. (2) doua candidaturi pentru membrii Consiliului Comisiei. (4) Numirea presedintelui, a vicepresedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Comisiei se face în sedinta comuna a celor două Camere ale Parlamentului, cu votul majorităţii deputatilor şi senatorilor. Articolul 4Membrii Consiliului Comisiei şi directorul general trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, cu o buna reputatie şi pregatire profesionala şi cu o experienta de cel puţin 5 ani în activitatea financiar-bancara de asigurări şi reasigurari, investitii, juridica, legislativa sau executiva din domeniul pensiilor; b) să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa aceste functii; c) sa nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitarii mandatului; d) sa nu fie membri, atât ei, cat şi membrii familiilor lor, în nici un consiliu de administratie şi nici actionari semnificativi ai societatilor comerciale care au vreo legătură comerciala şi/sau juridica cu persoanele juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei; e) sa nu fi facut parte din conducerea unei societăţi comerciale care, sub orice formă, şi-a incetat activitatea şi nu şi-a respectat oblibaţiile faţă de terti sau care a fost declarata în stare de faliment; f) sa nu aiba menţiuni în cazierul judiciar şi în cel fiscal; g) sa nu fi fost condamnati penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă; h) sa nu fie sot şi nici ruda până la gradul al treilea cu Preşedintele României, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor şi preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. Articolul 5Calitatea de membru al Consiliului Comisiei inceteaza în urmatoarele situaţii: a) la expirarea termenului mandatului pentru care a fost numit; b) prin demisie; c) prin revocarea de către Parlament, în condiţiile în care savarsesc abateri grave de la oblibaţiile ce le revin sau încalcă prevederile art. 12 alin. (1) şi (2); d) la aparitia unei incompatibilităţi sau a unui impediment dintre cele prevăzute la art. 4; e) prin inlocuire, în cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului, conform prevederilor art. 8 alin. (4) şi (5); f) pensionare. Articolul 6Membrii Consiliului Comisiei au obligaţia sa notifice de îndată, în scris, Parlamentului aparitia oricareia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 4; până la decizia Parlamentului, membrul Consiliului Comisiei este suspendat de drept. Articolul 7Revocarea membrilor Consiliului Comisiei, în totalitate sau individual, se face de autoritatea care i-a numit, pe baza procedurii prevăzute la art. 3 alin. (2), în condiţiile în care membrii acestuia savarsesc abateri grave de la oblibaţiile ce le revin sau încalcă prevederile art. 12 alin. (1) şi (2). Articolul 8 (1) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, cu excepţia presedintelui şi a vicepresedintelui, ale caror mandate vor fi de 6 ani, fiecare membru putand fi reinvestit o singură dată.--------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.--------------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. (3) Membrii ale caror mandate au expirat vor rămâne în functie până la numirea succesorilor lor. (4) În cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri, comisiile parlamentare prevăzute la art. 3 alin. (2) propun persoana care urmeaza să fie numita de Parlament pentru durata restanta a mandatului. (5) Se considera imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durată de 90 de zile consecutive.--------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. Articolul 10 (1) Structura organizatorica a Comisiei şi atribuţiile conducerii şi ale personalului de execuţie se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Comisiei. (2) Consiliul Comisiei aproba prin hotărâre: organigrama, regulamentul de organizare şi functionare şi regulamentul intern ale Comisiei. (3) Conducerea executiva a Comisiei este asigurata de un director general numit, în condiţiile legii, prin hotărâre a Consiliului Comisiei, fiind subordonat direct Consiliului.--------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.--------------Alin. (4) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. Articolul 11Personalul de specialitate al Comisiei trebuie să aibă o buna pregatire profesionala şi experienta în unul dintre urmatoarele domenii: economic, financiar-contabil, al pensiilor, al asigurarilor, al investitiilor, managementul afacerilor, stiinte actuariale sau juridice. Articolul 12 (1) Membrii Consiliului Comisiei, precum şi personalul de specialitate al Comisiei au urmatoarele obligaţii:--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 12 a fost abrogata de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. b) sa nu presteze servicii şi sa nu detina acţiuni la entitatile implicate în sistemul de pensii private; c) sa nu detina nici o functie politica în partide, organizaţii politice sau în institutii şi autorităţi publice şi sa nu candideze pentru o astfel de functie. (2) Membrii Consiliului Comisiei, precum şi personalul de specialitate al Comisiei sunt obligati, pe întreaga durata a mandatului, respectiv a contractului de muncă, sa pastreze stricta confidentialitate a oricarei informaţii obtinute în cursul sau ca urmare a exercitarii functiei ori a prerogativelor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi pe o perioadă de 2 ani de la data încetării acestora. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) situaţiile în care informatia este divulgata în exercitiul unei functii sau prerogative în legătură cu activitatea Comisiei, la solicitarea instanţei judecătorești sau dacă exista o hotărâre judecătorească dispunand prezentarea unor asemenea informaţii, în baza acordurilor de cooperare cu organisme similare, cu autorităţi publice sau cu institutii din alte tari, ori în interesul participantilor şi beneficiarilor. Articolul 13 (1) În cazul imposibilitatii temporare de exercitare a prerogativelor presedintelui Consiliului Comisiei, acestea revin de drept vicepresedintelui. (2) Dacă atât preşedintele, cat şi vicepresedintele Consiliului Comisiei se afla în imposibilitate temporara de exercitare a prerogativelor, acestea revin decanului de vârsta dintre ceilalti membri ai Comisiei. Articolul 14 (1) Consiliul Comisiei delibereaza valabil în prezenta a cel puţin 3 dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau, în absenta acestuia, vicepresedintele. (2) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi, iar în caz de balotaj, votul presedintelui sau, în absenta acestuia, cel al vicepresedintelui este decisiv. (3) Hotărârea adoptata este obligatorie pentru toţi membrii Consiliului Comisiei, membrii care au votat împotriva şi cei absenti putandu-şi consemna opinia separata în procesul-verbal al sedintei respective. Articolul 15 (1) Membrii Consiliului Comisiei îşi exercită mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia situaţiei în care au fost absenti sau au votat împotriva unei hotărâri şi au consemnat opinia separata în procesul-verbal. (2) Preşedintele Consiliului Comisiei poate convoca intrunirea Consiliului ori de cate ori este necesar sau la solicitarea a cel puţin trei membri ai acestuia. Articolul 16 (1) Pentru indeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Comisiei adopta norme, hotărâri, decizii şi avize, sub semnatura presedintelui Consiliului, după deliberare în şedinţe, tinute conform dispoziţiilor art. 14. (2) Normele adoptate de Comisie, în conformitate cu atribuţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Capitolul III Bugetul Comisiei Articolul 17 (1) Veniturile bugetului Comisiei se constituie din: a) taxe pentru autorizare şi avizare; b) taxe de functionare platite lunar; c) venituri provenite din donatii, publicatii şi din alte surse legale. (2) Cheltuielile privind administrarea Comisiei sunt finantate din veniturile constituite conform alin. (1). (3) În situaţia în care veniturile constituite conform alin. (1) nu sunt suficiente, Comisia apeleaza la alte surse de finanţare, potrivit legii, pe baza aprobării prin hotărâre de către Consiliul Comisiei. (4) Timp de 18 luni de la data infiintarii Comisiei, cheltuielile cu salariile şi cheltuielile de functionare: chirii, utilitati, comunicatii, consumabile etc., precum şi cheltuielile cu dotarile de echipamente şi modernizarea facilitatilor necesare funcţionarii acesteia, serviciile de consultanţă şi pregătirea personalului se asigura de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, inclusiv din intrari de credite externe. (5) Excedentul bugetului Comisiei se reporteaza în anul următor.--------------Alin. (5) al art. 17 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. Articolul 18Cel tarziu până la data de 31 mai a fiecarui an Comisia trimite Parlamentului, respectiv comisiilor pentru buget, finante şi bănci şi celor de muncă şi protecţie sociala ale Senatului şi Camerei Deputatilor, raportul sau anual de activitate, raportul anual de audit financiar şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbatute în sedinta comuna a Camerelor.--------------Art. 18 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. Articolul 19 (1) Orice persoană interesata şi care se considera vatamata într-un drept al său de către o persoană sau o entitate cu atribuţii în sistemul de pensii private poate formula o sesizare către Comisie. (2) Comisia este obligata sa comunice, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea sesizarii, un răspuns petentului. (3) Acest răspuns poate fi contestat la instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare. (4) După epuizarea cailor administrative de atac, persoanele prevăzute la alin. (1) se pot adresa instanţelor judecătorești competente, potrivit legii. Articolul 20Comisia are calitate procesuala activa şi poate interveni în orice proces împotriva administratorilor, depozitarilor, altor entităţi sau persoane care se afla intr-o relaţie juridica cu acestia, fie în mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de actiune este necesară în scopul protejarii intereselor participantilor şi ale beneficiarilor. Capitolul IV Atribuţiile Comisiei Articolul 21Comisia reglementeaza, coordonează, supraveghează şi controlează activitatea sistemului de pensii private. Articolul 22Activitatea Comisiei are drept scop protejarea intereselor participantilor şi ale beneficiarilor, prin asigurarea unei functionari eficiente a sistemului de pensii private şi informarea asupra acestuia. Articolul 23Comisia are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) acordarea, suspendarea sau retragerea avizelor şi autorizaţiilor fondurilor de pensii, administratorilor, depozitarilor şi auditorilor financiari; b) supravegherea prudentiala şi asigurarea unei bune functionari a sistemului de pensii private; c) controlul activităţii din sistemul de pensii private; d) controlul relatiilor dintre administrator şi alti administratori sau societăţi comerciale, atunci când administratorul transfera atribuţii acestora din urma, care influenţează situaţia financiară a administratorului sau prezinta o importanţa semnificativa pentru realizarea unui control eficient; e) controlul constituirii şi virarii de către angajator a contributiei la fondurile de pensii private; f) emiterea de norme privind sistemul de pensii private; g) elaborarea şi/sau avizarea proiectelor de acte normative care privesc supravegherea pensiilor private ori care au implicatii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementarilor contabile specifice domeniului pensiilor private, şi avizarea actelor administrative individuale, dacă au legătură cu sistemul de pensii private; h) verificarea organizarii, evidentierii şi administrarii separate a activelor şi pasivelor fiecarui fond de pensii private de cele ale administratorului, precum şi de celelalte activităţi ale acestuia; i) verificarea existentei la fiecare administrator a unor proceduri administrative şi contabile clare, precum şi a unui mecanism corespunzător de control intern; j) adoptarea oricăror măsuri, inclusiv de natura administrativa sau financiară împotriva administratorilor ori membrilor organelor de conducere ale acestora în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situaţii care prejudiciaza interesele participantilor şi beneficiarilor la fondurile de pensii private; k) adoptarea de măsuri privind restrangerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active, în cazurile prevăzute de lege; l) atribuţii în ipoteza desfăşurării de activităţi cu caracter transfrontalier în domeniul pensiilor private; m) aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege; n) intocmirea şi actualizarea Registrului fondurilor de pensii private; o) desemnarea administratorului special, prin transferarea competentelor organelor de conducere ale unui administrator către un reprezentant special apt sa exercite aceste competente, în vederea protejarii intereselor participantilor şi beneficiarilor la fondurile de pensii private; p) aprobarea propriului buget de venituri şi cheltuieli; q) informarea şi educarea populatiei cu privire la sistemul de pensii private. Articolul 24Comisia adopta, în principal, norme privind: a) autorizarea, inregistrarea şi functionarea fondurilor de pensii private şi a administratorilor; b) investiţiile fondurilor de pensii private; c) participantii la fondurile de pensii private, contribuţiile, conturile şi plata drepturilor cuvenite; d) procedura şi condiţiile de instituire şi de revocare a masurii de supraveghere speciala, precum şi desemnarea consiliului de supraveghere speciala şi atribuţiile acestuia; e) administrarea speciala; f) lichidarea administratorilor fondurilor de pensii private; g) provenienţă capitalului varsat de către fondatori; h) fondul de rezerva; i) activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii private; j) oblibaţiile de informare; k) evidenţa contabilă distincta pentru perioadele contributive şi de plată a pensiilor private; l) calculele actuariale; m) procedura de efectuare a controlului; n) procedura interna de solutionare a sesizarilor şi contestatiilor; o) alte aspecte ale reglementarii şi supravegherii prudentiale a fondurilor de pensii private. Articolul 25 (1) Comisia controlează entitatile implicate în sistemul de pensii private, cel puţin o dată pe an. (2) Persoanele imputernicite de Consiliul Comisiei pentru efectuarea controlului au dreptul: a) să obţină de la entitatile controlate, de la membrii organelor de conducere ale acestora ori de la persoanele abilitate sa controleze aceste entităţi orice informaţii privind activităţile lor şi cele legate de activele fondurilor de pensii private; b) de acces la orice registre, documente, fisiere sau alte evidente privind activele fondurilor de pensii private şi activitatea entitatilor ori persoanelor prevăzute la lit. a); c) să obţină eliberarea de copii de pe orice registre, documente, fisiere sau alte evidente privind activele fondurilor de pensii private şi activitatea entitatilor ori persoanelor prevăzute la lit. a); d) de acces şi de a efectua verificări în sediile administratorilor, angajatorilor depozitarilor şi, după caz, ale altor entităţi implicate în administrarea pensiilor private, inclusiv ale altor societăţi comerciale sau administratori cărora le-au fost transferate atribuţii în domeniul pensiilor private. (3) Persoana controlata poate contesta masurile sau sanctiunile aplicate în baza raportului de control, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Articolul 26 (1) Comisia publică, în termen de 6 luni de la sfârşitul fiecarui an calendaristic, intr-o brosura, un raport privind evolutia şi functionarea fondurilor de pensii private, performanta administratorilor şi a entitatilor implicate în acest domeniu, în anul precedent. (2) Raportul cuprinde o analiza comparativa a activităţii tuturor administratorilor şi furnizorilor de pensii private, măsuri adoptate de către Comisie pentru protejarea intereselor participantilor şi beneficiarilor şi asigurarea bunei functionari a sistemului de pensii private, precum şi alte informaţii de interes general. (3) Raportul este redactat intr-o formă vizuala şi într-un limbaj accesibil, toate datele fiind prezentate şi sub forma de grafice. (4) Comisia anunta în presa publicarea raportului. (5) Raportul este pus la dispoziţie publicului interesat şi este publicat pe web site de către Comisie. Articolul 27 (1) În primii 5 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Consiliul Comisiei poate colabora cu un consultant cu experienta internationala în supravegherea şi în administrarea fondurilor de pensii private. (2) Consiliul Comisiei stabileste condiţiile şi criteriile de selectare a consultantului. Articolul 28Comisia participa în calitate de membru sau reprezinta România la asociaţiile internationale ale autorităţilor de reglementare şi supraveghere, la conferintele şi intalnirile internationale în sistemul de pensii private. Articolul 29 (1) În scopul intaririi stabilitatii şi integritatii sistemului de pensii private şi a sistemului financiar, în general, Comisia colaboreaza cu alte institutii şi autorităţi din tara şi din strainatate, acestea cuprinzand, în special, autorităţile de supraveghere şi reglementare a pietelor financiare din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European, precum şi cu Comisia Europeana. (2) Comisia poate incheia un protocol de colaborare cu autorităţile de supraveghere şi reglementare a pietelor financiare din România. (3) Comisia incheie protocoale de colaborare cu instituţiile de colectare şi evidenta a contribuţiilor de asigurări sociale în scopul accesului la informaţiile privind modul de constituire şi virare a contribuţiilor de către angajatori. (4) Colaborarea se realizează prin schimb de informaţii, de experienta sau în orice alt mod, potrivit legii şi/sau acordurilor incheiate cu instituţiile şi autorităţile prevăzute la alin. (1), în scopul indeplinirii atribuţiilor lor specifice şi în condiţii de reciprocitate şi de asigurare a confidentialitatii informaţiilor astfel furnizate. (5) Instituţiile şi autorităţile publice furnizeaza Comisiei informaţiile pe care le considera necesare sau care sunt solicitate de aceasta, în scopul realizării unei supravegheri eficiente şi al indeplinirii obiectivelor Comisiei. Capitolul V Salarizarea personalului şi a membrilor Consiliului Comisiei Articolul 30 (1) Membrii Consiliului Comisiei, cu excepţia presedintelui şi a vicepresedintelui, primesc o indemnizatie pentru fiecare sedinta la care sunt prezenţi.--------------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. (2) Cuantumul indemnizatiei de sedinta reprezinta 25% din salariul lunar al directorului general al Comisiei. Articolul 31Salarizarea presedintelui, a vicepresedintelui, a directorului general şi a personalului de specialitate al Comisiei se stabileste prin hotărâre a Consiliului Comisiei.--------------Art. 31 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. Capitolul VI Contraventii şi sancţiuni Articolul 32Incalcarea, cu vinovatie, de către personalul de specialitate al Comisiei, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, după caz. Articolul 33Membrii Consiliului şi personalul de specialitate al Comisiei au obligaţia să respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilitatilor stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Articolul 34 (1) Constituie contraventii nerespectarea prevederilor referitoare la: a) notificarea situaţiilor de incompatibilitate, conform art. 6; b) asumarea obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1); c) pastrarea confidentialitatii informaţiilor, conform art. 12 alin. (2). (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.--------------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. (3) Contraventiile se constata şi amenzile se aplică prin procesul-verbal incheiat de persoanele imputernicite prin decizie a presedintelui Consiliului Comisiei, din cadrul personalului Comisiei. Articolul 35Sumele provenite din amenzi se fac venituri la bugetul Comisiei.--------------Art. 35 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. Articolul 36Contraventiilor prevăzute în art. 34 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul VII Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 37 (1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, primul-ministru numeste, cu avizul Consiliului Economic şi Social, directorul general interimar, responsabil cu organizarea şi dezvoltarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, până la data la care Consiliul va numi, conform legii, directorul general al Comisiei. (2) Directorul general interimar se subordoneaza secretarului de stat din Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, presedinte al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale, şi are autoritatea necesară pentru gestionarea fondurilor provenite din împrumutul Băncii Mondiale 4616 RO destinat finantarii Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, subcomponenta privind înfiinţarea unei Comisii de supraveghere a sistemului de pensii private.--------------Art. 37 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. Articolul 38În termen de 15 zile calendaristice de la numirea tuturor celor 5 membri ai Consiliului Comisiei de către Parlament, preşedintele convoaca primul Consiliu al Comisiei. Articolul 39În termenul prevăzut la art. 38 Comisia aproba structura organizatorica şi regulamentul de organizare şi functionare.--------------Art. 39 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005. Articolul 40 (1) La data infiintarii Comisiei, departamentul specializat în supravegherea pensiilor ocupationale din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va fi preluat de Comisie. (2) Sumele imprumutate de la fondul de garantare sunt rambursate de către Comisie după expirarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (4). Articolul 41Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune art. 13, 14 şi art. 21 paragraful 1 şi 2 din Directiva nr. 2003/41/CE privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L235 din 23 septembrie 2003. Articolul 42 (1) În Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat denumirea Comisiei de Supraveghere a Fondurilor de Pensii devine Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii Private. (2) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cap. III "Autorizarea schemelor facultative de pensii ocupationale", cap. VII "Înfiinţarea şi autorizarea fondurilor de pensii ocupationale", cap. IX "Constituirea, autorizarea şi functionarea administratorilor" şi cap. XIX "Dispozitii tranzitorii şi finale" din Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, cap. XIX "Supraveghere şi control" şi art. 174 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.--------------Art. 42 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Maria Muga,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascalu,secretar de statBucureşti, 9 iunie 2005.Nr. 50.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 450 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare
 • LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
 • LEGE nr. 64 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 1.315 din 10 aprilie 1931 privind modificarea art. 2 din legea pentru jocurile de noroc în staţiunile balneare şi climaterice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 6 decembrie 2006 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 541 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Pietrari prin reorganizarea comunei Bărbuleţu, judeţul Dâmboviţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 61 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 16 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 15 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 508 din 28 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 8 noiembrie 1997 privind unele măsuri pentru asigurarea stocurilor de păcura şi combustibil lichid uşor pentru iarna 1997-1998
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 263 din 13 iunie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Miercurea Nirajului, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 201 din 4 noiembrie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 359 din 12 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 3 septembrie 2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în România
 • LEGE nr. 87 din 29 iunie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 40 din 19 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 204 din 28 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 172 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea dintre autorităţile de frontieră, semnat la Sofia la 22 decembrie 2004
 • LEGE nr. 50 din 2 martie 1998 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Jakarta la 3 iulie 1996
 • LEGE nr. 476 din 12 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 9 din 28 februarie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 63 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Ungaria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 septembrie 1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 17 lit. B.s) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 16 septembrie 2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 145 din 9 iulie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională
 • LEGE nr. 238 din 20 octombrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia la 31 octombrie 2014
 • LEGE nr. 35 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2001
 • ○ ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 23 decembrie 1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte
 • LEGE nr. 18 din 9 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 29 septembrie 1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaţionale a vârstnicilor
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 201 din 29 decembrie 1999 pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
 • LEGE nr. 8 din 2 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrică, motorina şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole aferente anului 1999
 • LEGE nr. 167 din 11 februarie 1864 pentru infiintiarea unui consiliu de statu
 • LEGE nr. 29 din 12 martie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine
 • LEGE nr. 3 din 21 februarie 1996 pentru ratificarea Dispoziţiilor complementare ale statelor referitoare la interpretarea Regulilor uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al călătorilor şi bagajelor (CIV), precum şi al mărfurilor (CIM) - anexele A şi B, adoptate la Berna la 26 noiembrie 1993, la Convenţia COTIF din 9 mai 1980
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021