Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 29 iunie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 (*actualizată*)privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale(actualizată până la data de 23 decembrie 2005*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 29 iunie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 23 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 14 decembrie 2005.În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară asigurarea cadrului legal prin care să se reglementeze în mod unitar modalitatea de stabilire a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, precum şi procedura de conversie a valorii bunurilor din domeniul public şi privat al statului. Întrucât denominarea monedei naţionale se realizează începând cu data de 1 iulie 2005, se impune în regim de urgenţă reglementarea acestei situaţii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc şi se reflectă în contabilitate în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv. Prevederile art. 82 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(1^1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, cu excepţia celor reţinute la sursă, altele decât cele aferente veniturilor salariale, în monedă nouă şi cu valori mai mici de 1 leu (RON), se întregesc la 1 leu (RON).------------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.171 din 23 decembrie 2005. (2) Regula prevăzută la alin. (1) se aplică şi fiecărei obligaţii de plată provenite din impozite, taxe, contribuţii, precum şi alte sume datorate bugetului general consolidat, stabilite şi neachitate până la data de 30 iunie 2005 inclusiv. (3) Stabilirea impozitului anual pentru veniturile realizate până la data de 1 ianuarie 2005 se face în lei vechi, pe baza declaraţiilor de venit completate şi depuse de contribuabilii persoane fizice. Diferenţele de impozit rezultate ca urmare a operaţiunilor de regularizare anuală, comunicate contribuabililor după data de 1 iulie 2005, se exprimă în lei noi. (4) Pentru sumele reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, reţinute din veniturile salariale aferente lunii iunie 2005, evidenţiate în contabilitate, regula prevăzută la alin. (1) se aplică după denominare potrivit legii. (5) Sumele referitoare la veniturile din salarii şi impozitul lunar reţinut, înscris în fişele fiscale pentru lunile ianuarie-iunie 2005, potrivit legii, se exprimă şi se declară în lei vechi. Articolul 2 (1) Începând cu data de 1 iulie 2005, operatorii economici care au în derulare înlesniri la plată reprezentând eşalonări, acordate conform legii, au obligaţia să achite ratele în monedă nouă, prin aplicarea prevederilor legale referitoare la denominare şi a celor prevăzute la art. 1 alin. (1). Răspunderea pentru corectitudinea aplicării procedurii de rotunjire revine contribuabililor sau reprezentanţilor acestora. (2) Eventualele sume achitate în plus sau rămase de plată, după caz, faţă de totalul obligaţiilor de plată pentru care a fost acordată eşalonarea, rezultate ca efect al denominării şi rotunjirii potrivit alin. (1), se regularizează odată cu ultima rată din eşalonare. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi sumelor stabilite în deciziile de plăţi anticipate emise pentru anul 2005, precum şi ratelor, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor imobile cu plata în rate, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Începând cu data de 1 iulie 2005, taxa pe valoarea adăugată şi accizele se înscriu în lei noi în facturile fiscale şi în orice alte documente justificative întocmite pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, utilizându-se două zecimale. Rotunjirea zecimalelor sumelor astfel determinate se face după următoarea regulă: prin rotunjirea la 1 ban a fracţiunilor de peste 0,5 bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 0,5 bani. Articolul 4 (1) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale neadaptate la cerinţele Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi ca, până la data de 30 iunie 2005 inclusiv, să solicite distribuitorilor autorizaţi modificările de software impuse ca urmare a denominării monedei naţionale. (2) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, în mod direct sau prin intermediul unităţilor de service acreditate, să efectueze adaptarea aparatelor de marcat electronice fiscale în termen de 5 zile lucrătoare începând cu data de 1 iulie 2005. După data de 1 iulie 2005 şi până la adaptarea aparatelor de marcat electronice fiscale, acestea nu pot fi utilizate. (3) În perioada de neutilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici menţionaţi la alin. (1) sunt obligaţi să înscrie tranzacţiile efectuate în registrele speciale, conform prevederilor art. 6 alin. (2) şi ale art. 7 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată. (4) Nerespectarea dispoziţiilor prezentului articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei. Organele abilitate să efectueze constatarea şi aplicarea sancţiunilor sunt cele prevăzute la art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată. Articolul 5Instituţiile publice care au în administrare la data de 30 iunie 2005 bunuri materiale cu preţuri unitare de până la 49 lei vechi vor proceda la denominarea acestora potrivit legii, iar sumele rezultate pot fi majorate la 0,01 lei noi. Articolul 6Diferenţele rezultate în urma efectuării operaţiunilor de conversie prevăzute la art. 5 vor majoră valoarea de înregistrare a bunurilor, respectiv a fondului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, fondului obiectelor de inventar, finanţării bugetare din anii precedenţi şi alte surse, veniturilor din anii precedenţi şi alte surse, fondurilor cu destinaţie specială şi altele asemenea, în funcţie de sursa de finanţare a instituţiilor publice. Articolul 7În cazul impozitelor şi taxelor locale, elementele de calcul intermediare utilizate la stabilirea acestora se convertesc fără rotunjirea zecimalelor la ordinul sutelor. Conversia prin rotunjirea zecimalelor la ordinul sutelor se aplică de către organul fiscal competent asupra oricăreia dintre valorile rezultante. Articolul 8Pentru adaptarea aplicaţiilor informatice, în zilele de 30 iunie şi 1 iulie 2005 prestarea serviciului public în unităţile subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice şi în compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale este suspendată. Prevederile art. 101 alin. 5 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător. Articolul 9În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va emite precizări pentru aplicarea prevederilor acesteia, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 59.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 80 din 29 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 15 martie 2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 10 decembrie 2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 292 din 14 noiembrie 2008 pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi al României, care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007
 • LEGE nr. 482 din 25 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 79 din 26 martie 2007 pentru modificarea art. 28^1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 5 din 7 martie 1996 pentru ratificarea Convenţiei privind concilierea şi arbitrajul în cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, semnată la Stockholm la 15 decembrie 1992
 • LEGE nr. 208 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2003 pentru ratificarea Protocolului nr. 13 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002
 • LEGE nr. 259 din 7 decembrie 2011 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a protocolului la convenţie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 401 din 31 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 740 din 6 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2001 privind aprobarea şi implementarea Programului special de dezvoltare turistica a zonei Sighişoara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 23 septembrie 2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 18 aprilie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 327 din 28 iunie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 9 februarie 2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti
 • LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România*)
 • LEGE nr. 66 din 22 martie 2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sărbătoarea etniei romilor din România"
 • LEGE nr. 203 din 29 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României şi Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003
 • LEGE nr. 205 din 2 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 169 din 10 iulie 2018 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 10 septembrie 2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 121 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 170 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind mormintele româneşti de război din Republica Federala Germania şi mormintele germane de război din România, semnat la Bonn la 25 iunie 1996
 • LEGE nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 32 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 233/1978 pentru modificarea Decretului nr. 1037/1968
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 6 iunie 2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 181 din 11 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 94 din 8 aprilie 2009 privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile
 • LEGE nr. 46 din 4 iulie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 192 din 25 mai 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 196 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 1.207 din 4 aprilie 1931 pentru modificarea art. 1 din legea pentru constituirea şi funcţionarea întreprinderilor private de asigurare şi reglementarea contractului de asigurare, promulgată prin decretul regal nr. 2481 din 4 iulie 1930
 • LEGE nr. 77 din 1 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 230 din 6 octombrie 2015 privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021