Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 29 iunie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 (*actualizată*)privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale(actualizată până la data de 28 februarie 2006*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 29 iunie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 28 februarie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 14 decembrie 2005; LEGEA nr. 15 din 11 ianuarie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 22 februarie 2006.În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară asigurarea cadrului legal prin care să se reglementeze în mod unitar modalitatea de stabilire a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, precum şi procedura de conversie a valorii bunurilor din domeniul public şi privat al statului. Întrucât denominarea monedei naţionale se realizează începând cu data de 1 iulie 2005, se impune în regim de urgenţă reglementarea acestei situaţii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc şi se reflectă în contabilitate în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, cu excepţia celor reţinute la sursă, altele decât cele aferente veniturilor salariale, în moneda nouă, cu valori mai mici de un leu se întregesc la un leu.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 15 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006.(1^1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, cu excepţia celor reţinute la sursă, altele decât cele aferente veniturilor salariale, în monedă nouă şi cu valori mai mici de 1 leu (RON), se întregesc la 1 leu (RON).------------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 181 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.171 din 23 decembrie 2005. (2) Regula prevăzută la alin. (1) se aplică şi fiecărei obligaţii de plată provenite din impozite, taxe, contribuţii, precum şi alte sume datorate bugetului general consolidat, stabilite şi neachitate până la data de 30 iunie 2005 inclusiv. (3) Stabilirea impozitului anual pentru veniturile realizate până la data de 1 ianuarie 2005 se face în lei vechi, pe baza declaraţiilor de venit completate şi depuse de contribuabilii persoane fizice. Diferenţele de impozit rezultate ca urmare a operaţiunilor de regularizare anuală, comunicate contribuabililor după data de 1 iulie 2005, se exprimă în lei noi. (4) Pentru sumele reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, reţinute din veniturile salariale aferente lunii iunie 2005, evidenţiate în contabilitate, regula prevăzută la alin. (1) se aplică după denominare potrivit legii. (5) Sumele referitoare la veniturile din salarii şi impozitul lunar reţinut, înscris în fişele fiscale pentru lunile ianuarie-iunie 2005, potrivit legii, se exprimă şi se declară în lei vechi. Articolul 2 (1) Începând cu data de 1 iulie 2005, operatorii economici care au în derulare înlesniri la plată reprezentând eşalonări, acordate conform legii, au obligaţia să achite ratele în monedă nouă, prin aplicarea prevederilor legale referitoare la denominare şi a celor prevăzute la art. 1 alin. (1). Răspunderea pentru corectitudinea aplicării procedurii de rotunjire revine contribuabililor sau reprezentanţilor acestora. (2) Eventualele sume achitate în plus sau rămase de plată, după caz, faţă de totalul obligaţiilor de plată pentru care a fost acordată eşalonarea, rezultate ca efect al denominării şi rotunjirii potrivit alin. (1), se regularizează odată cu ultima rată din eşalonare. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi sumelor stabilite în deciziile de plăţi anticipate emise pentru anul 2005, precum şi ratelor, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor imobile cu plata în rate, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3 (1) Începând cu data de 1 iulie 2005, taxa pe valoarea adăugată şi accizele se înscriu în lei noi în facturile fiscale şi în orice alte documente justificative întocmite pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, utilizându-se două zecimale. Rotunjirea zecimalelor sumelor astfel determinate se face după următoarea regulă: prin rotunjirea la 1 ban a fracţiunilor de peste 0,5 bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 0,5 bani. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru determinarea valorii nominale indexate a unui tichet de masă, prin utilizarea a două zecimale.------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 22 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 28 februarie 2006. Articolul 4 (1) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale neadaptate la cerinţele Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi ca, până la data de 30 iunie 2005 inclusiv, să solicite distribuitorilor autorizaţi modificările de software impuse ca urmare a denominării monedei naţionale. (2) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, în mod direct sau prin intermediul unităţilor de service acreditate, să efectueze adaptarea aparatelor de marcat electronice fiscale în termen de 5 zile lucrătoare începând cu data de 1 iulie 2005. După data de 1 iulie 2005 şi până la adaptarea aparatelor de marcat electronice fiscale, acestea nu pot fi utilizate. (3) În perioada de neutilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici menţionaţi la alin. (1) sunt obligaţi să înscrie tranzacţiile efectuate în registrele speciale, conform prevederilor art. 6 alin. (2) şi ale art. 7 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată. (4) Nerespectarea dispoziţiilor prezentului articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei. Organele abilitate să efectueze constatarea şi aplicarea sancţiunilor sunt cele prevăzute la art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată. Articolul 5Instituţiile publice care au în administrare la data de 30 iunie 2005 bunuri materiale cu preţuri unitare de până la 49 lei vechi vor proceda la denominarea acestora potrivit legii, iar sumele rezultate pot fi majorate la 0,01 lei noi. Articolul 6Diferenţele rezultate în urma efectuării operaţiunilor de conversie prevăzute la art. 5 vor majoră valoarea de înregistrare a bunurilor, respectiv a fondului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, fondului obiectelor de inventar, finanţării bugetare din anii precedenţi şi alte surse, veniturilor din anii precedenţi şi alte surse, fondurilor cu destinaţie specială şi altele asemenea, în funcţie de sursa de finanţare a instituţiilor publice. Articolul 7În cazul impozitelor şi taxelor locale, elementele de calcul intermediare utilizate la stabilirea acestora se convertesc fără rotunjirea zecimalelor la ordinul sutelor. Conversia prin rotunjirea zecimalelor la ordinul sutelor se aplică de către organul fiscal competent asupra oricăreia dintre valorile rezultante. Articolul 8Pentru adaptarea aplicaţiilor informatice, în zilele de 30 iunie şi 1 iulie 2005 prestarea serviciului public în unităţile subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice şi în compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale este suspendată. Prevederile art. 101 alin. 5 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător. Articolul 9În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va emite precizări pentru aplicarea prevederilor acesteia, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 59.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 94 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 128 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 38 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 154 din 16 septembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/1997 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de produse de uz fitosanitar
 • LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*republicată*) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere*)
 • LEGE nr. 189 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici
 • LEGE nr. 149 din 27 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
 • LEGE nr. 395 din 16 decembrie 2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura
 • LEGE nr. 70 din 8 mai 1934 pentru organizarea şi reglementarea comerţului de bancă*)
 • LEGE nr. 130 din 29 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2008 privind unele măsuri financiare
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 152 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2000 privind declararea Complexului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din municipiul Timişoara ansamblu de interes naţional
 • LEGE nr. 69 din 3 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, semnat la Bucureşti la 15 martie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 64 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale
 • LEGE nr. 354 din 2 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 49 din 7 iulie 1994 pentru ratificarea Statutului Institutului Unificat de Cercetări Nucleare
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 94 din 3 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1997 privind prelungirea termenului de depunere a bilanţurilor contabile ale agenţilor economici, pe anul 1996
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 481 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Apollonia" din Iaşi
 • LEGE nr. 97 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 143 din 20 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 153 din 6 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 20 iunie 2007 privind trecerea obiectivului de investiţii "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău"
 • LEGE nr. 68 din 25 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011
 • LEGE nr. 293 din 27 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 29 decembrie 1997 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 102 din 23 septembrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere
 • LEGE nr. 52 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 24 noiembrie 2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Sociκtκ Gκnκrale
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 21 din 6 mai 1993 bugetului de stat pe anul 1993
 • LEGE nr. 29 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015
 • LEGE nr. 62 din 31 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 30 din 15 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Ramnicu Valcea
 • LEGE nr. 169 din 5 mai 2003 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 17 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene
 • LEGE nr. 248 din 8 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 175 din 13 mai 2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021