Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 1 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 30 iunie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 1 iunie 2005 (*actualizata*)pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar(actualizata până la data de 3 februarie 2006*)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 30 iunie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 februarie 2006 cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 28 din 26 ianuarie 2006.Recent au fost aprobate acte normative prin care s-au reglementat drepturile salariale şi alte drepturi ale personalului finanţat din fonduri publice.Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se instituie monitorizarea numarului de posturi şi a cheltuielilor de personal pentru crearea bazei de date privind situaţia numerica şi structura pe categorii a personalului din instituţiile publice.Masurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vizeaza interesul în urmarirea reformei în administratia publică şi cresterea calităţii serviciului public, fapt ce constituie situaţii de urgenta şi extraordinare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispozitii referitoare la monitorizare Articolul 1Sunt supuse monitorizarii numărul de posturi şi cheltuielile de personal din instituţiile publice finantate astfel: a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; b) din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; c) integral din venituri proprii. Articolul 2Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finantate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi ai instituţiilor publice autonome finantate integral din venituri proprii, după caz, vor depune la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 17 a lunii curente pentru luna anterioara situaţiile privind monitorizarea numarului de posturi şi a cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu şi pentru instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora, indiferent de modul de finanţare. Articolul 3 (1) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finantate din bugetele locale vor depune la directia generală a finanţelor publice judeteana şi a municipiului Bucureşti, după caz, până la data de 12 a lunii curente pentru luna anterioara, situaţiile privind monitorizarea numarului de posturi şi a cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare. (2) Directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti vor transmite la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 22 a lunii curente pentru luna anterioara situaţia centralizatoare, pe judet şi, respectiv, pe municipiul Bucureşti, privind monitorizarea numarului de posturi şi a cheltuielilor de personal.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat prin art. X din ORDONANTA nr. 28 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006. Articolul 4Ordonatorii de credite bugetare au obligaţia să se incadreze în cheltuielile de personal şi în numărul maxim de posturi aprobate în condiţiile legii, prin bugetele proprii şi prin anexele la acestea. Articolul 5Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 2 vor depune la Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicarii legilor bugetare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea până la sfârşitul anului, pe fiecare luna, a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor acestora, numai pentru aparatul propriu şi instituţiile publice finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora. Articolul 6 (1) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 3 vor depune la directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 50 de zile de la publicarea legilor bugetare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea până la sfârşitul anului, pe fiecare luna, a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor acestora, numai pentru aparatul propriu şi instituţiile şi serviciile publice finantate integral din bugetele locale, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora. (2) Directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti vor transmite la Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la primirea situaţiilor prevăzute la alin. (1), situaţia centralizatoare pe judet, respectiv pe municipiul Bucureşti, privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate. Capitolul II Contraventii şi sancţiuni Articolul 7 (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii: a) prezentarea de date eronate în situaţiile transmise potrivit prezentei ordonante de urgenta; b) depăşirea numarului maxim de posturi aprobat; c) nerespectarea termenelor de transmitere a datelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei. (3) Constatarea contraventiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Curtii de Conturi şi al Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 8Dispozitiile referitoare la contraventii prevăzute la art. 7 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul III Dispozitii finale Articolul 9Ordonatorii principali de credite vor raporta lunar numărul de posturi şi plăţile de casa aferente cheltuielilor de personal la datele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în structura stabilita prin ordin al ministrului finanţelor publice.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 1 iunie 2005.Nr. 48._____________

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 190 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 22 octombrie 2008 privind modificarea anexei nr. 1^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 23 mai 2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală
 • LEGE nr. 256 din 23 iunie 2006 privind modificarea limitelor teritoriale ale municipiului Galaţi şi ale comunei Smârdan, judeţul Galaţi
 • LEGE nr. 95 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 29 iunie 2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios
 • LEGE nr. 37 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 650/1968 privind modificarea unor dispoziţii referitoare la impozitul pe Veniturile populaţiei
 • LEGE nr. 579 din 31 octombrie 2001 privind declararea municipiului Hunedoara Oraş martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 18 februarie 2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 209 din 29 decembrie 1999 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 191 din 19 iulie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 195 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 66 din 24 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 244 din 9 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
 • LEGE nr. 205 din 2 iulie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 14 din 28 decembrie 1972 privind organizarea apărării naţionale a Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 21 martie 2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului
 • LEGE nr. 337 din 3 decembrie 2007 pentru completarea art. 195 din Codul penal
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 martie 2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006
 • LEGE nr. 87 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 279 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 197 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 133 din 29 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1995 privind plata drepturilor cuvenite salariaţilor din administraţia publică, alte unităţi bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, pentru concediul de odihnă neefectuat
 • LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 25 iunie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 30 din 26 mai 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 173 din 2 octombrie 1998 pentru acceptarea Protocolului adiţional nr. 6 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Varşovia la 19 decembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 august 2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 9 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 5 din 1 martie 1997 privind unele măsuri pentru evidenta acţionarilor, organizarea şi desfăşurarea primei adunări generale a acţionarilor la societăţile comerciale care au făcut obiectul procedurilor de privatizare instituite prin Legea nr. 55/1995
 • LEGE nr. 109 din 26 mai 2016 pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 164 din 15 mai 2006 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire
 • LEGE nr. 322 din 26 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
 • LEGE nr. 204 din 7 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto
 • LEGE nr. 113 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 16 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 31 martie 2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021