Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 30 iunie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 23 iunie 2005pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurarile în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 30 iunie 2005

  Unul dintre angajamentele asumate de România în cadrul procesului de negociere a capitolului 3 "Libera circulație a serviciilor" îl reprezintă modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurarile în România, până la data de 30 iunie 2005.Acest angajament este cuprins și în Programul de guvernare al Guvernului României, fiind inclus în Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană, monitorizat bilunar.De asemenea, legislația secundară are același termen de adoptare, sfârșitul lunii iunie 2005, și este condiționată de intrarea în vigoare a legii de modificare a Legii nr. 136/1995.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurarile în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins: Articolul 1^1În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:1. contractant al asigurării - persoana care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană și se obliga față de asigurator sa plătească prima de asigurare;2. autovehicul - vehicul cu propulsie proprie, inclusiv remorci, semiremorci sau atase tractate ori netractate, după caz;3. persoana pagubita - persoana indreptatita sa primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;4. prejudiciu - efectul negativ suferit de persoana pagubita prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;5. Birou Național - organizație profesională, constituită în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, și care grupează societățile de asigurare care sunt autorizate într-un stat sa practice asigurarea de răspundere civilă auto;6. Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România - biroul național din România;7. limitele teritoriale de acoperire ale asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule:a) teritoriul României;b) teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene și cele aparținând Spațiului Economic European;c) teritoriul statelor care leagă direct doua tari membre ale Uniunii Europene în care nu exista birou național;8. Carte Verde - document internațional de asigurare emis în numele biroului național, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU;9. franșiză - partea din prejudiciu suportată de persoana păgubită, stabilită ca valoare fixă sau procent din despăgubirea totală prevăzută în contractul de asigurare. (la 10-10-2005, Punctul 9. din Articolul 1^1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 283 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 07 octombrie 2005 ) 2. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4În sensul prezentei legi, este obligatorie asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, precum și tramvaie, în limitele teritoriale de acoperire.3. Articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5Asigurarea obligatorie se practica:a) de către societățile de asigurare din România autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;b) de către societățile de asigurare autorizate de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene care desfășoară activitate în România conform dreptului de stabilire și liberei circulatii a serviciilor. Societățile de asigurare care au dreptul sa practice asigurarea obligatorie conform alin. 1, la cererea potențialului asigurat, încheie asigurarea eliberand un înscris doveditor.4. Articolul 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9Prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau asiguratul se obliga sa plătească o primă asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea riscului asigurat, sa plătească asiguratului, beneficiarului asigurării sau terțului pagubit despăgubirea ori suma asigurata, denumita în continuare indemnizație, rezultată din contractul de asigurare încheiat în condițiile prezentei legi, în limitele și la termenele convenite.5. La articolul 10 alineatul 3, litera b) va avea următorul cuprins:b) obiectul asigurării: bunuri, persoane, răspundere civilă, credite și garanții, asigurări de pierderi financiare, alte asigurări;6. Articolul 11 va avea următorul cuprins: Articolul 11Încheierea contractului de asigurare se probează cu polița de asigurare sau cu certificatul de asigurare emis și semnat de asigurator ori cu nota de acoperire emisă și semnată de brokerul de asigurare. Documentele care atesta încheierea unei asigurări pot fi semnate și certificate prin mijloace electronice, în condițiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronică.7. Articolul 14 va avea următorul cuprins: Articolul 14Dacă, înainte de a începe obligația asiguratorului, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibila, precum și în cazul în care, după începerea obligației asiguratorului, producerea riscului asigurat a devenit imposibila, contractul se reziliază de drept, iar în eventualitatea în care asiguratul sau contractantul asigurării a plătit toată prima sau o parte din aceasta, acesta este îndreptățit sa o recupereze proporțional cu perioada neexpirata a contractului de asigurare.Diferența dintre prima plătită și cea calculată conform alin. 1 se restituie asiguratului sau contractantului asigurării numai în cazurile în care nu s-au plătit ori nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării.8. Alineatul 2 al articolului 17 va avea următorul cuprins:Asiguratorul este obligat sa îl informeze pe asigurat despre consecințele neplatii primei la termenul de plată pentru cazul prevăzut la alin. 1 și sa prevadă aceste consecințe în contractul de asigurare.9. Articolul 20^1 va avea următorul cuprins: Articolul 20^1Denunțarea contractului de asigurare de către una dintre părți se poate efectua numai cu notificarea prealabilă a celeilalte părți, care trebuie facuta cu cel puțin 20 de zile înainte de denunțare.10. Articolul 22 va avea următorul cuprins: Articolul 22În limitele indemnizației plătite, asiguratorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei, cu excepția asigurărilor de persoane, iar în cazul în care în vigoare era o asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule și împotriva asiguratorului de răspundere civilă, în limitele obligației acestuia, conform art. 54 alin. 2 și 3.Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut la alin. 1.Asiguratorul poate renunța, în totalitate sau în parte, la exercitarea dreptului prevăzut la alin. 1.11. Alineatul 2 al articolului 27 va avea următorul cuprins:Despăgubirile nu pot depăși valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei și nici suma la care s-a făcut asigurarea.12. După alineatul 3 al articolului 31 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:Un asigurat care a încheiat un contract de asigurare de viața individual trebuie să aibă la dispoziție o perioadă de 20 de zile de la data semnării contractului de către asigurator, în intervalul căreia poate să denunțe acel contract. Aceste prevederi nu se aplică contractelor de acest tip cu o durată de 6 luni sau mai mica.13. Alineatul 2 al articolului 36 va avea următorul cuprins:Orice alta plata, indiferent de forma sub care este facuta de asigurator, diferita de indemnizația de asigurare sau de suma reprezentând restituirea rezervei în condițiile alin. 1, nu va putea fi efectuată mai devreme de 6 luni de la data încheierii contractului de asigurare.14. După alineatul 3 al articolului 44^1 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:Urmărirea debitorului dintr-un contract de credit pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute în acesta, inclusiv de plată la scadenta a creditului, înainte de producerea riscului asigurat sau investirea cu formula executorie a unui contract de credit bancar, precum și a garanțiilor reale și personale, după producerea riscului asigurat, nu constituie acțiune de recuperare a prejudiciului în sensul prevederilor alin. 3.14^1. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (la 10-10-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 283 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 07 octombrie 2005 ) 15. Alineatele 1 și 2 ale articolului 48 vor avea următorul cuprins:Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate autovehicule supuse înmatriculării în România, precum și tramvaie au obligația să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule în limitele teritoriale de acoperire și sa mențină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare.Persoanele care intra pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în afară teritoriului României se considera asigurate, în condițiile prezentei legi, în una dintre următoarele situații:a) dacă numărul de înmatriculare atesta asigurarea potrivit legii statului în care este înmatriculat autovehiculul sau acordurilor internaționale de asigurare valabile în România;b) dacă poseda documente internaționale de asigurare valabile în România.16. Articolul 48^1 va avea următorul cuprins: Articolul 48^1La înscrierea în circulație, la efectuarea de modificări în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a unui autovehicul și la efectuarea verificărilor tehnice periodice, este obligatorie prezentarea dovezii existenței unei asigurări de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, în condițiile prezentei legi.Contractul de asigurare atesta existenta asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule. Încheierea contractului de asigurare de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule se dovedește cu polița de asigurare/documentul Carte Verde.17. Articolul 49 va avea următorul cuprins: Articolul 49Asiguratorul acorda despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asigurații răspund față de terțe persoane pagubite prin accidente de autovehicule, precum și tramvaie și pentru cheltuielile făcute de asigurați în procesul civil, în conformitate cu:a) legislația în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de autovehicul și cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislația respectiva și cel prevăzut în contractul de asigurare;b) legislația românească în vigoare, în cazul în care persoanele pagubite sunt cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, în timpul unei călătorii ce leagă direct doua teritorii în care este valabil tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, dacă nu exista birou național pe teritoriul traversat în care s-a produs accidentul.18. Alineatele 2 și 4 ale articolului 50 vor avea următorul cuprins:În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile se acordă atât pentru persoanele aflate în afară autovehiculului care a produs accidentul, cat și pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu excepția conducătorului autovehiculului respectiv...................................................................Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despăgubirile se acordă pentru bunurile aflate în afară autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în acel autovehicul, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul autovehiculului respectiv, precum și dacă nu aparțineau proprietarului, utilizatorului ori conducătorului autovehiculului răspunzător de producerea accidentului.19. Alineatul 1 al articolului 52 va avea următorul cuprins:În cazul în care, pentru același proprietar de autovehicul, la data producerii accidentului, existau mai multe asigurări valabile, despăgubirea se suporta în părți egale de către toți asiguratorii. Despăgubirea se va plati integral de către asiguratorul la care s-a adresat persoana pagubita, urmând ca ulterior asiguratorul în cauza să se îndrepte împotriva celorlalți asiguratori pentru recuperarea părții de despăgubire, plătită în numele acestora.20. Articolul 53 va avea următorul cuprins: Articolul 53Prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conform legii se stabilesc: aplicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, limitele teritoriale de acoperire, nivelul despăgubirilor, condițiile de plată, durata asigurării, facilitățile și penalizările aplicabile asiguraților, criteriile și condițiile pentru acordarea sau retragerea autorizației, persoanele care au obligația sa încheie contracte de asigurare, modalitatea de gestionare a cazurilor de refuz al asiguratorului de a încheia asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, dacă este cazul, precum și alte informații referitoare la acest tip de asigurare.21. Articolul 54 va avea următorul cuprins: Articolul 54Despăgubirile se stabilesc în conformitate cu art. 49 pe baza convenției dintre asigurat, persoana pagubita și asigurator ori, în cazul în care nu s-a realizat înțelegerea, prin hotărâre judecătorească.În cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor pagubite prin accidente produse de autovehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asiguratorului de răspundere civilă, în limitele obligației acestuia, stabilită în prezentul capitol, cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de intervenienți fortati.Drepturile persoanelor pagubite prin accidente produse pe teritoriul României de autovehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în străinătate se exercită împotriva asiguratorului prin reprezentantele de despăgubiri sau prin Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, după caz, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 48 alin. 2.Încuviințarea cu privire la stabilirea despăgubirii pe baza convenției dintre asigurați, persoane pagubite și asiguratori se da:a) de către proprietarul autovehiculului răspunzător de producerea pagubei sau de conducătorul acestuia - numai în cazul în care despăgubirile nu urmează să fie recuperate potrivit prevederilor art. 58, pe actele eliberate de autoritățile publice competente să constate și sa cerceteze accidentele de autovehicule, pe înștiințarea sau pe procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurator. Aceasta încuviințare constituie și avizare de dăuna pentru asiguratorul de răspundere civilă;b) de către persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice pagubite, după caz, pe procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurator în dublu exemplar.În situațiile prevăzute la alin. 4, în cazul persoanelor fizice încuviințarea poate fi data de sotia (soțul) asiguratului, respectiv a persoanei pagubite, ori, în caz de imposibilitate temeinic motivată a ambilor soți, cum ar fi: spitalizare, deces, detenție, lipsa îndelungată din localitate, de oricare dintre următoarele persoane majore: copii, părinți, surori sau frați ai asiguratului, respectiv ai persoanei pagubite ori ai sotiei (soțului) acestora.22. Articolul 55 va avea următorul cuprins: Articolul 55Despăgubirile se plătesc de către asigurator persoanelor fizice sau juridice pagubite.Despăgubirile nu pot fi urmărite de creditorii asiguratului.Despăgubirile se plătesc asiguraților dacă aceștia dovedesc ca au despăgubit persoanele pagubite și despăgubirile nu urmează să fie recuperate potrivit prevederilor art. 58.Odată cu încasarea despăgubirii, persoanele pagubite vor declara în scris ca au fost despagubite pentru pagubele suferite și că nu mai au nici o pretentie de la asiguratorul de răspundere civilă și asigurat (persoana vinovata) în legătură cu paguba respectiva.În situația efectuării plății de către asiguratorul de răspundere civilă direct în contul bancar al persoanei pagubite, aceasta se considera a fi integral despagubita dacă în termen de 30 de zile de la data intrării sumei în contul sau bancar nu a notificat asiguratorului de răspundere civilă eventualele obiecții referitoare la cuantumul despăgubirii.În cazul în care în drepturile persoanei pagubite s-a subrogat asiguratorul conform prevederilor art. 22, eventuala diferența de despăgubire dintre asigurarea facultativă și asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto rămâne pe contul asigurării facultative, neputând fi recuperată de la asigurat (persoana vinovata), dacă despăgubirea plătită din asigurarea facultativă nu depășește limita maxima a despăgubirii ce poate fi acordată de asigurator pentru prejudiciile cauzate în unul și același accident de autovehicul, prevăzută de legislația în vigoare.23. Articolul 56 va avea următorul cuprins: Articolul 56Persoanele care folosesc pe teritoriul României autovehicule înmatriculate în străinătate și neasigurate în străinătate, potrivit art. 48 alin. 2, sau a căror asigurare expira pe durata șederii în România datorează prime de asigurare conform prevederilor legale.Personalul poliției de frontieră nu va verifica documentele de asigurare pentru autovehiculele înmatriculate în statele membre ale Uniunii Europene, pentru acestea numerele de înmatriculare fiind garanția asigurării. (la 10-10-2005, Alineatul 2 din Articolul 56 , Punctul 23. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 283 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 07 octombrie 2005 ) La intrarea sau ieșirea din țara, personalul poliției de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României va controla documentele de asigurare și va solicita proprietarului, împuternicitului acestuia sau conducătorului autovehiculului înmatriculat în state terțe dovada plății primei de asigurare datorate. Persoanele neasigurate sau persoanele care la control nu pot face dovada asigurării ori a plății acesteia vor fi obligate sa încheie asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule și sa achite prima de asigurare la entitatile desemnate în acest sens de către asiguratorii care au dreptul sa practice asigurarea obligatorie conform art. 5 alin. 1.Autovehiculele înmatriculate în state terțe care intra pe teritoriul României de pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene nu vor fi supuse controlului privind documentele de asigurare, acest control putând fi efectuat numai prin sondaj.24. Articolul 57 se abroga.25. După alineatul 2 al articolului 60 se introduce un nou alineat, alineatul 2^1, cu următorul cuprins:Contribuția la Fondul de garantare se va calcula, evidenția, achită și se va raporta de către asiguratori separat pentru asigurările generale și, respectiv, pentru asigurările de viața.26. Alineatul 3 al articolului 60 va avea următorul cuprins:Disponibilitățile Fondului de garantare astfel constituite vor fi plasate la Trezoreria Statului în instrumente purtătoare de dobândă, la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale, precum și în alte plasamente sau alocări stabilite prin legislația în vigoare. (la 10-10-2005, Alineatul 3 din Articolul 60 , Punctul 26. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 283 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 07 octombrie 2005 ) 27. La articolul 60 alineatul 4, litera b) va avea următorul cuprins:b) modul de constituire, administrare, structura bugetului de venituri și cheltuieli a Fondului de garantare.28. Alineatul 6 al articolului 60 se abroga.29. Alineatele 1 și 2 ale articolului 61 vor avea următorul cuprins:Se constituie Fondul de protecție a victimelor strazii, în vederea protejării persoanelor pagubite prin accidente de autovehicule supuse înmatriculării, precum și de tramvaie, în care autorul a rămas neidentificat sau autovehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule.Asiguratorii care practica asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule conform art. 5 sunt obligați să contribuie la constituirea fondului prevăzut la alin. 1 proporțional cu volumul primelor încasate pentru aceasta asigurare, până la acoperirea obligațiilor de plată ale acestuia. Aceasta contribuție nu va depăși 5% din volumul primelor brute încasate pentru aceasta asigurare.30. Alineatul 4 al articolului 61 va avea următorul cuprins:În cazul avarierii sau distrugerii bunurilor prin accidente produse de autovehicule, respectiv tramvaie, neasigurate, rămâne în sarcina persoanei păgubite o franșiză stabilită prin normele adoptate în baza prezentei legi. (la 10-10-2005, Alineatul 4 din Articolul 61 , Punctul 30. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 283 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 07 octombrie 2005 ) 31. Alineatul 6 al articolului 61 va avea următorul cuprins:Disponibilitățile Fondului de protecție a victimelor străzii, astfel constituite, vor fi plasate la Trezoreria Statului în instrumente purtătoare de dobândă, la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale. (la 10-10-2005, Alineatul 6 din Articolul 61 , Punctul 31. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 283 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 07 octombrie 2005 ) 32. La articolul 61, după alineatul 7 se introduce un nou alineat, alineatul 8, cu următorul cuprins:În caz de litigiu, drepturile persoanelor pagubite prin accidente de autovehicule supuse înmatriculării, precum și de tramvaie, în care autorul a rămas neidentificat sau autovehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, se exercită împotriva administratorului Fondului de protecție a victimelor strazii, desemnat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile alin. 5.33. După alineatul 6 al articolului 61^1 se introduce un nou alineat, alineatul 7, cu următorul cuprins:Sumele depuse la fondurile de protecție pot fi urmărite silit numai în vederea executării obligațiilor pentru care au fost constituite.34. Alineatele 1, 2 și 3 ale articolului 63 vor avea următorul cuprins:Constituie contravenție săvârșirea următoarelor fapte:a) neplata la termen a despăgubirilor datorate din asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, către persoanele pagubite sau către asigurați, în condițiile normelor emise în baza art. 53;b) neplata la termen a sumelor destinate fondurilor de protecție, precum și a contribuției procentuale din valoarea primelor brute încasate aferente asigurărilor obligatorii;c) nedepunerea la asigurători de către intermediarii de asigurări a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare, dacă fapta nu constituie infracțiune. (la 10-10-2005, Litera c) din Alineatul 1 , Articolul 63 , Punctul 34. , Articolul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 283 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 07 octombrie 2005 ) d) nerespectarea de către asiguratori a obligațiilor prevăzute la art. 36 alin. 2;e) nerespectarea de către asiguratori a obligațiilor prevăzute la art. 49;f) neluarea de către asiguratori a declarației de despăgubire prevăzute la art. 55 alin. 4;g) nerespectarea de către asiguratori a interdicției de recuperare a diferenței de despăgubire dintre asigurarea facultativă și asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, în condițiile art. 55 alin. 6;h) necomunicarea de către brokerul de asigurare către asigurator a producerii riscului asigurat, în termenul prevăzut în contractul de asigurare, în condițiile art. 19 alin. 3.Contravențiile prevăzute la alin. 1 se sancționează după cum urmează:a) pentru faptele asigurătorilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g), cu avertisment scris sau cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) și cu limitarea operațiunilor, cu interzicerea temporară sau definitivă pentru asigurători a exercitării activității de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurări, sau cu suspendarea ori retragerea autorizației asigurătorilor;b) pentru faptele administratorilor, directorilor sau directorilor executivi, prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);c) pentru faptele agenților de asigurare, prevăzute la alin. 1 lit. c), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON);d) pentru faptele brokerilor, prevăzute la alin. 1 lit. c) și h), cu avertisment scris sau cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON) și cu interzicerea temporară sau definitivă a activității definite la art. 2 lit. C pct. 62 din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, sau cu suspendarea ori retragerea autorizației;e) pentru faptele asigurătorilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g) ori pentru faptele brokerilor prevăzute la alin. 1 lit. c) și h), săvârșite în mod repetat sau cu rea-credință, cu limitarea operațiunilor, cu interzicerea temporară sau definitivă pentru asigurători a exercitării activității de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurări, sau cu suspendarea ori retragerea autorizației asigurătorilor. (la 10-10-2005, Alineatul 2 din Articolul 63 , Punctul 34. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 283 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 07 octombrie 2005 ) 35. Alineatul 1 al articolului 64 va avea următorul cuprins:Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare prevăzute la art. 48 și 56 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei și cu reținerea certificatului de înmatriculare a autovehiculului, până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării.36. Articolul 69 va avea următorul cuprins: Articolul 69Unitățile de poliție, unitățile de pompieri, unitățile medicale din cadrul sistemului medical public și privat, medicii de familie și celelalte autorități publice competente sa cerceteze accidente de autovehicule sau alte evenimente, după caz, vor comunică, la cererea asigurătorilor, în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, actele și datele cu privire la cauzele și împrejurările producerii riscurilor asigurate și la pagubele provocate, în vederea stabilirii și plății de către asiguratori a indemnizațiilor de asigurare. Articolul IIPrezenta ordonanță de urgență transpune următoarele prevederi ale directivelor europene:1. Directiva 72/166/CEE a Consiliului din 24 aprilie 1972 privind coordonarea legilor din statele membre privind asigurarea de răspundere civilă în legătură cu utilizarea vehiculelor cu motor și legalizarea obligației de asigurarea pentru aceasta răspundere (Prima directiva privind asigurarea auto) (Jurnalul Oficial L 103, 02/05/1972, p. 1)– Art. 1, art. 2, art. 3, art. 6, art. 7.2. Directiva 84/5/CEE a Consiliului din 30 decembrie 1983 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule (A doua directiva privind asigurarea auto) (Jurnalul Oficial L 8, 11/01/1984, p. 17)– Art. 1, art. 4.3. Directiva 90/232/CEE a Consiliului din 14 mai 1990 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule (A treia directiva privind asigurarea auto) (Jurnalul Oficial L 129, 19/05/1990, p. 0033-0035)– Art. 1, art. 2.4. Directiva 2000/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 mai 2000 privind armonizarea legislației în statele membre privind asigurarea de răspundere civilă auto (A patra directiva privind asigurarea auto) (Jurnalul Oficial L 181, 20/07/2000, p. 0065)– Art. 1, art. 2 lit. c) și d), art. 3. Articolul IIIDe la data introducerii primei unice pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, atât pe teritoriul României, cat și în afară teritoriului acesteia, Fondul de protecție a victimelor strazii va fi preluat de Fondul de compensare prevăzut la art. 25 alin. 4 din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare. Preluarea se va face în condițiile normelor emise în aplicarea Legii nr. 32/2000, precum și a Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurarile în România, cu modificările și completările ulterioare. Articolul IVContractele de asigurare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor continua în condițiile și termenii acceptați la data încheierii acestora. Articolul VPrezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor care implica statutul României de stat membru, care se vor aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană. Articolul VIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga art. 37 alin. (2) și (3) din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare. Articolul VIILegea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurarile în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  p. Ministrul integrării europene,
  Istvan Csutak,
  secretar de stat
  București, 23 iunie 2005.Nr. 61.-----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 122 din 17 mai 1930 pentru autorizarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor de a încheia o tranzacţiune cu d-na Elena Rahtivan, Lt.-colonel Em. Lupaşcu şi sătenii din comuna Costienii-Mari (R.-Sărat), privitor la moşiile expropriate Costienii-Mari şi Argetoaia
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 29 aprilie 2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 154 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2000 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti la 30 noiembrie 1999
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii în cărţi de publicitate funciară
 • LEGE nr. 63 din 11 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractual comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • LEGE nr. 197 din 22 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2016 (*republicată*) privind diminuarea risipei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 194 din 29 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
 • LEGE nr. 124 din 30 mai 2017 privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 15 din 21 iunie 1968 privind adoptarea Codului penal al României
 • LEGE nr. 31 din 26 mai 1993 privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, încheiat la Washington la 14 decembrie 1989
 • LEGE nr. 56 din 19 martie 2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 186 din 24 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 175 din 12 iunie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • LEGE nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii
 • LEGE nr. 218 din 17 noiembrie 2017 privind modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 456 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 286 din 27 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 194 din 13 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea şi completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare şi serviciile publice de salubrizare a localităţilor
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 175 din 7 octombrie 2016 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 noiembrie 2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 112 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 50 din 19 martie 2012 pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 74 din 3 noiembrie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului anexat, semnate la Abu-Dhabi la 11 aprilie 1993
 • LEGE nr. 402 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 213 din 22 mai 2003 pentru ratificarea Convenţiei europene asupra promovării serviciului de voluntariat transnaţional pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 14 septembrie 2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 24 din 9 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018
 • LEGE nr. 708 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2000 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidenta informatizata a persoanei
 • LEGE nr. 310 din 8 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 22 din 1 martie 2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 24 noiembrie 2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate şi/sau monoindustriale
 • LEGE nr. 137 din 12 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • LEGE nr. 160 din 11 iulie 2011 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ, în domeniul public al comunei Secuieni, judeţul Neamţ, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Sociala
 • LEGE nr. 25 din 5 noiembrie 1976 privind încadrarea într-o munca utila a persoanelor apte de muncă
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 1.251 din 15 decembrie 1863 pentru secularisarea averilor Monastiresci
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021