Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 1 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005 (*actualizata*)pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005(actualizata până la data de 18 noiembrie 2005*)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 1 iulie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 18 noiembrie 2005 cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 33 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 323 din 10 noiembrie 2005.În vederea indeplinirii criteriului convenit cu Fondul Monetar International privind stabilirea cheltuielilor de personal la 5,0% din produsul intern brut, se impune adoptarea în regim de urgenta a unui act normativ care să faca posibila reducerea nivelului acestor cheltuieli, reducere ce va fi cuprinsa în bugetul pe anul 2005, ce urmeaza a fi rectificat în cursul lunii iunie 2005.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1În perioada 1 iulie - 31 decembrie 2005 pentru toate categoriile de personal din autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a acestora şi de data constituirii fondului de premiere, se suspenda aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare sau, după caz, din contractele colective de muncă prin care se reglementeaza acordarea de premii, cu excepţia premiului anual. Articolul 2 (1) În perioada 1 iulie - 31 decembrie 2005 se suspenda ocuparea prin concurs a posturilor vacante la data de 30 iunie 2005 din statul de functii al autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare a acestora, precum şi a celor care se vor vacanta după această dată. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba ocuparea posturilor vacante, în condiţiile legii, numai pentru: a) asigurarea numarului de posturi strict necesare pentru anul 2005 în cadrul compartimentelor şi structurilor, după caz, implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeana, precum şi a angajamentelor asumate în calitate de tara membra NATO; b) aparatul sistemului judiciar şi celelalte categorii de personal din autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în implementarea angajamentelor asumate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale anticoruptie pe perioada 2005-2007 şi a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticoruptie pe perioada 2005-2007 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007; c) posturile unice, ale caror atribuţii specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi posturile diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe; d) posturile din structura Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale; e) posturile pentru care au fost intreprinse formalitatile în vederea ocuparii acestora; f) incadrarea promotiei de absolventi din anul 2005 ai instituţiilor de invatamant proprii, din sistemul de aparare, ordine publică şi securitate naţionala; g) posturile vacante din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice nou-înfiinţate, potrivit legii. (3) Ordonatorii principali de credite au obligaţia sa aprobe organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2) numai cu condiţia încadrării în fondurile aprobate pentru cheltuielile de personal. (4) Concursurile pot fi organizate, în condiţiile alin. (2) şi (3), pentru autorităţile şi instituţiile publice finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru şomaj şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, iar pentru posturile prevăzute la lit. a) a alin. (2), şi cu avizul de oportunitate obţinut în prealabil de la Ministerul Integrarii Europene. (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) instituţiile din sistemul de aparare, ordine publică şi securitate naţionala, pentru promotia anului 2005, precum şi autorităţile şi instituţiile publice finantate din bugetele locale, din venituri proprii, din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. (6) Agentia Naţionala a Functionarilor Publici aproba condiţiile de desfăşurare şi avizeaza organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante prevăzute la alin. (2), cu excepţia lit. f), ulterior obtinerii avizelor prevăzute la alin. (4). Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat prin art. 6 din ORDONANTA nr. 33 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 şi prin pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 323 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 15 noiembrie 2005. Articolul 4 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). (2) Constatarea contraventiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Curtii de Conturi şi al Ministerului Finanţelor Publice.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 323 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 15 noiembrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 29 iunie 2005.Nr. 63.----------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 21 martie 2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 28 februarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1994 pentru continuarea aplicării măsurilor prevăzute de Legea nr. 80/1993 privind protecţia socială a personalului care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice
 • CODUL MUNCII din 1950 (LEGE nr. 3 din 30 mai 1950)
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 101 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar şi a salariilor de baza pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 179 din 14 octombrie 2010 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 124 din 22 iunie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 498 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2006 pentru modificarea art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 20 din 21 martie 2000 privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi şi de 5% garanţie de buna execuţie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectrica de 2x330 MW Pucheng - Republica Populara Chineza
 • LEGE nr. 95 din 31 decembrie 1993 (*republicată*) privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 48 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGEA nr. 6 din 19 iulie 1990 privind reorganizarea ministerelor şi salarizarea funcţiilor din Guvernul României şi a unor funcţii de nivel guvernamental
 • LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
 • LEGE nr. 151 din 12 iulie 2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate
 • LEGE nr. 192 din 6 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 439 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 336 din 8 iulie 2004 privind mandatarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" să exercite atribuţiile instituţiei publice implicate, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 25 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum şi a unor alte acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • LEGEA nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 175 din 30 iunie 2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 aprilie 2005 pentru ratificarea Acordului de compensare dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Banat" - S.A. şi "Electrica Dobrogea" - S.A., semnat la Bucureşti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garanţia parţială de risc acordată de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi aprobarea acordurilor care compun garanţia parţială de risc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 9 decembrie 2015 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 3.406 din 30 septembrie 1938 pentru extinderea în Bucovina a legislaţiei din Vechiul Regat
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 226 din 24 iulie 2015 pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 28 din 12 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • LEGE nr. 191 din 2 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 5 mai 2000 privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi a Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 108 din 27 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, şi a Protocolului adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 81 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 5 din 28 martie 1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 173 din 16 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021