Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 72 din 29 iunie 2005pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005

  În vederea realizării restructurării industriei miniere în conformitate cu strategia industriei miniere, pentru implementarea măsurilor de atenuare a impactului social nefavorabil al închiderii minelor și de revitalizare a activităților economice din regiunile miniere, elemente care vizează interesul public și constituie situații extraordinare și de urgență,având în vedere termenul de 30 iunie 2005 pentru întărirea instituțională a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, prevăzut în Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socioeconomică, semnat la București la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM2. În tot cuprinsul ordonanței de urgență se înlocuiesc "Ministerul Industriei și Resurselor" cu "Ministerul Economiei și Comerțului", respectiv "ANDIPRZM" cu "ANDZM".3. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:(4) Personalul ANDZM este format din funcționari publici și personal contractual.4. La articolul 1 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Zonele de operare, respectiv localitățile, pentru fiecare program gestionat de ANDZM vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei și comerțului.5. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Obiectivul ANDZM îl constituie întocmirea strategiei de regenerare economică și socială a zonelor miniere și punerea în aplicare a acesteia prin programe proprii sau prin sprijinirea comunităților locale.(2) Atribuțiile principale ale ANDZM sunt:a) elaborarea și implementarea programului general de regenerare economică și socială a zonelor miniere și a unor programe locale pentru localitățile sau zonele miniere cele mai afectate de procesul de restructurare a industriei miniere;b) gestionarea fondurilor și a programelor ce i-au fost încredințate în condițiile prevăzute de lege;c) atragerea de fonduri suplimentare pe baza unor programe întocmite în nume propriu;d) sprijinirea autorităților publice, societăților comerciale, a altor persoane juridice și în general a comunităților din zonele miniere pentru întocmirea de proiecte și atragerea de fonduri destinate regenerării economice și sociale;e) asigurarea de informații economice și sociale din zonele miniere, necesare Ministerului Economiei și Comerțului la elaborarea și actualizarea strategiei de dezvoltare și restructurare a industriei miniere.6. Articolul 3 va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) În exercitarea atribuțiilor sale, ANDZM colaborează cu instituții guvernamentale și neguvernamentale, cu organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și cu autorități ale administrației publice locale pentru elaborarea și corelarea punerii în aplicare a programelor care vizează obiectivul său.(2) În scopul stabilirii unei concepții unitare în vederea realizării obiectivului și atribuțiilor prevăzute la art. 2, se înființează comisia interministerială formată din câte un reprezentant al Ministerului Economiei și Comerțului, al Ministerului Finanțelor Publice, al Ministerului Integrării Europene, al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, al Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, al Agenției Române pentru Investiții Străine și al Comisiei Antisărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale. (la 24-12-2005, Alineatul (2) din Articolul 3 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 384 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1162 din 21 decembrie 2005 ) (3) Membrii comisiei interministeriale vor fi desemnați de către instituțiile prevăzute la alin. (2). (la 24-12-2005, Alineatul (3) din Articolul 3 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 384 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1162 din 21 decembrie 2005 ) (4) Componența, atribuțiile și regulamentul de funcționare ale comisiei interministeriale prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului economiei și comerțului.(5) Comisia interministerială prevăzută la alin. (2) acordă sprijin ANDZM pentru:a) atragerea de surse de finanțare în vederea dezvoltării de programe pentru reconstrucția socioeconomică a zonelor miniere;b) restructurarea industriei miniere și crearea de noi activități în zonele miniere;c) reconversia profesională a persoanelor disponibilizate din sectorul minier;d) identificarea domeniilor de interes pentru crearea de structuri economice alternative celor miniere, în raport cu resursele locale ale zonelor miniere;e) refacerea ambientului distrus de activitățile miniere;f) dezvoltarea socială a localităților din zonele miniere;g) organizarea și finanțarea incubatoarelor de afaceri;h) participarea cu măsuri de acompaniament social la programele de restructurare a sectorului minier.7. Articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) ANDZM funcționează cu 6 birouri regionale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) În zonele de operare ale ANDZM, din cadrul birourilor regionale vor putea funcționa reprezentanțe locale.(3) Numărul maxim al funcțiilor publice de conducere din cadrul ANDZM este 12, dintre care 6 șefi ai birourilor regionale prevăzute în anexă.(4) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (4) din titlul III al cărții a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, nivelul funcțiilor de conducere se stabilește prin ordin al ministrului economiei și comerțului.8. Anexa se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Articolul IIPersonalul încadrat în prezent în cadrul colectivelor zonale se redistribuie, în condițiile legii, în cadrul birourilor regionale și al reprezentanțelor locale. Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Șereș
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 29 iunie 2005.Nr. 72. Anexă
  LISTA
  birourilor regionale ale Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere
  Nr.crt.Birou regionalLocalitateaRegiunea de dezvoltare
  1.S-V (sud-vest)Târgu Jiu4
  2.V (vest)Petroșani5
  3.N-V (nord-vest)Baia Mare6
  4.N-E (nord-est)Piatra-Neamț1
  5.C (centru)Alba Iulia7
  6.S, S-E (sud, sud-est)Ploiești2, 3
  --------

  Noutăți

 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 14 august 2003 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 562 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 404 din 9 noiembrie 2006 privind finanţarea asistenţei pentru dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 490 din 1 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti-B, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 310 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Stirin, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la Stirin, Republica Cehă, la aceeaşi dată
 • LEGE nr. 26 din 26 ianuarie 1999 pentru modificarea art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 35 din 4 mai 1995 pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"
 • LEGE nr. 198 din 4 noiembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1998 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare a Programului Operaţional de Ţara PHARE 1997, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 1997
 • LEGE nr. 65 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Protocolului referitor la aderarea Comunităţii Europene la Convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, aşa cum a fost amendată de mai multe ori şi armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles la 8 octombrie 2002
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 29 aprilie 1999 (*republicată*) pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 16 iunie 2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 139 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 287 din 27 iunie 2003 pentru aderarea României la articolul 1, în forma modificată, adoptat la Geneva la 21 decembrie 2001, la Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor-capcana şi altor dispozitive, în forma modificată, adoptat la Geneva la 3 mai 1996 (Protocolul II modificat la 3 mai 1996), şi la Protocolul adiţional privind armele laser care pot provoca orbirea (Protocolul IV), adoptat la Viena la 13 octombrie 1995, ale Convenţiei privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, adoptată la Geneva la 10 octombrie 1980
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 272 din 29 iunie 2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 216 din 22 mai 2003 privind aderarea României la Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980
 • LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 191 din 27 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993*) *** Republicat privind organizarea, conducerea, funcţionarea şi competenţa Curţii Supreme de Justiţie
 • LEGE nr. 368 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere
 • LEGE nr. 72 din 5 iulie 1995 privind declararea ca municipiu a oraşului Drăgăşani
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 122 din 5 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea acestuia
 • LEGE nr. 341 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
 • LEGE nr. 116 din 8 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 233 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 5 din 17 octombrie 1980 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 176 din 10 octombrie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 177 din 28 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021