Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 79 din 14 iulie 2005pentru modificarea și completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005

  Având în vedere importanța îndeplinirii în termen a angajamentelor asumate de România pentru anul 2005 în vederea integrării în Uniunea Europeană, respectiv a transpunerii în termenul asumat, în legislația românească, a documentelor comunitare în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, a cărei nerealizare ar putea activa clauza specială de salvgardare privind amânarea aderării României la Uniunea Europeană,ținând seama de faptul că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul UNICLegea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera a) a punctului 2 va avea următorul cuprins:a) executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forțat ori cu încălcarea normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate;2. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Traficul de persoane săvârșit în una dintre următoarele împrejurări:a) de două sau mai multe persoane împreună;b) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății;c) de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciuconstituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 ani la 15 ani și interzicerea unor drepturi. (la 16-10-2005, Alineatul (2) din Articolul 12 , Punctul 2. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 287 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 13 octombrie 2005 ) 3. Articolul 13 va avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, constituie infracțiunea de trafic de minori și se pedepsește cu închisoare de la 5 ani la 15 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârșită prin amenințare, violență sau alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea minorului de a se apăra ori de a-și exprima voința sau prin oferirea, darea, acceptarea ori primirea de bani sau de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra minorului, pedeapsa este închisoare de la 7 ani la 18 ani și interzicerea unor drepturi.(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt săvârșite în condițiile prevăzute la art. 12 alin. (2), pedeapsa este închisoare de la 7 ani la 18 ani și interzicerea unor drepturi, în cazul prevăzut la alin. (1), și închisoare de la 10 ani la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, în cazul prevăzut la alin. (2).(4) Dacă faptele prevăzute în prezentul articol au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 ani la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.4. Articolul 20 va avea următorul cuprins: Articolul 20(1) Persoana supusă traficului de persoane, care a săvârșit, ca urmare a exploatării sale, infracțiunea de prostituție sau cea de cerșetorie, nu se pedepsește pentru aceste infracțiuni. (la 16-10-2005, Alineatul (1) din Articolul 20 , Punctul 4. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 287 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 13 octombrie 2005 ) (2) Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute de prezenta lege, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni prevăzute de prezenta lege beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.5. Articolul 38 va avea următorul cuprins: Articolul 38(1) Străinii victime ale traficului de persoane pot fi cazați în centrele special amenajate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără a mai fi necesară luarea în custodie publică a acestora. În acest scop, administrația centrelor amenajează spații speciale, separate de cele destinate cazării străinilor luați în custodie publică.(2) Străinii victime ale traficului de persoane, solicitanți ai unei forme de protecție în România, pot fi cazați în centrele special amenajate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, republicată.(3) Cazarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se aprobă de șeful Autorității pentru străini, la solicitarea scrisă a autorităților competente.(4) Victimele traficului de persoane sunt informate în locurile de cazare, într-o limbă pe care o înțeleg, cu privire la procedurile judiciare și administrative aplicate.(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) pot beneficia de consiliere psihică și psihologică, într-o limbă pe care o înțeleg, precum și de asistență medicală și socială. (la 16-10-2005, Alineatul (5) din Articolul 38 , Punctul 5. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 287 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 13 octombrie 2005 ) (6) Asistența medicală, medicamentele și hrana persoanelor prevăzute la alin. (1) se asigură potrivit normelor legale aplicabile străinilor luați în custodie publică.6. După articolul 39 se introduce articolul 39^1, cu următorul cuprins: Articolul 39^1(1) Străinii cu privire la care există motive serioase să se considere că sunt victime ale traficului de ființe umane beneficiază de o perioadă de recuperare și reflecție de până la 90 de zile, pentru a se reface, a ieși de sub influența făptuitorilor și a lua o decizie în cunoștință de cauză privind cooperarea cu autoritățile competente, timp în care li se acordă de către Autoritatea pentru străini, la solicitarea procurorului sau a instanței, tolerarea rămânerii pe teritoriul României. În perioada de recuperare și reflecție străinii beneficiază de drepturile prevăzute la art. 38.(2) În timpul sau la expirarea perioadei de reflecție, străinilor victime ale traficului de persoane li se poate acorda, la cerere, un permis de ședere temporară, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 79.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 107 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • LEGE nr. 134 din 29 iunie 1998 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene, semnat la Roma la 26 februarie 1997
 • LEGE nr. 5 din 10 ianuarie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 1 iunie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 30 aprilie 2002 (*republicată*) privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi*)
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 28 din 19 decembrie 1969 privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Republica Socialistă România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 289 din 5 august 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 iunie 2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
 • LEGE nr. 113 din 30 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1999 pentru facilitarea aplicării convenţiilor internaţionale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privinţa predării-preluării condamnaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 9 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 13 martie 2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 30 ianuarie 2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • LEGE nr. 140 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 170 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • LEGE nr. 600 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achiziţionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile
 • LEGE nr. 464 din 4 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 13 martie 2003 pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova
 • LEGE nr. 67 din 13 aprilie 2017 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • LEGE nr. 460 din 6 decembrie 2006 pentru înfiinţarea satului Comasca prin reorganizarea comunei Oinacu, judeţul Giurgiu
 • LEGE nr. 106 din 18 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
 • LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 362 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 294 din 24 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 42 din 6 martie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • LEGE nr. 103 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 121 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • LEGE nr. 95 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Federala Germania privind cooperarea prieteneasca şi parteneriatul în Europa, încheiat la Bucureşti la 21 aprilie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 21 noiembrie 2001 pentru scutirea de la plata obligaţiilor bugetare aferente minelor şi carierelor închise, aflate în conservare
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 140 din 16 iunie 2017 pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 404 din 20 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 42 din 20 decembrie 1975 cu privire la producţia bunurilor alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 21 martie 2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 20 februarie 2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 4 noiembrie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • LEGE nr. 327 din 22 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Portugheză în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 1 august 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021