Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 20 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 (*actualizata*)privind asigurarea calităţii educatiei(actualizata până ala data de 28 iulie 2007*)

----------*) Textul initial a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 642 din 20 iulie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 28 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 6 din 19 ianuarie 2006; LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 13 decembrie 2006; LEGEA nr. 240 din 12 iulie 2007.Luand în considerare necesitatea asigurarii calităţii educatiei, prin stabilirea cadrului legislativ care să permită dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii educatiei şi protectia beneficiarului de educatie,ţinând cont de necesitatea schimbarii situaţiei actuale când România se numara printre foarte putinele tari europene care nu dispun de un mecanism reglementat de asigurare a calităţii educatiei,având în vedere art. 141 lit. s) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementeaza asigurarea calităţii educatiei. (2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică tuturor organizaţiilor furnizoare de educatie care opereaza pe teritoriul României. Articolul 2În înţelesul prezentei ordonante de urgenta: a) educatia se referă la programele şi activităţile de formare academica sau profesionala initiala şi continua. b) organizaţia furnizoare de educatie este o institutie de invatamant. Pot fi organizaţii furnizoare de educatie şi alte persoane juridice care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi de invatamant pe bază de programe legal autorizate, de formare initiala şi continua;-------------Litera b) a art. 2 au fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. c) programele de studii concretizeaza oferta educationala a unei organizaţii furnizoare de educatie; d) beneficiarii direcţi ai educatiei sunt prescolarii, elevii şi studentii, precum şi persoanele adulte cuprinse intr-o formă de educatie;-------------Litera d) a art. 2 au fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. e) beneficiarii indirecti ai educatiei sunt angajatorii, angajatii, familiile beneficiarilor direcţi şi, într-un sens larg, întreaga societate; f) cadrul naţional al calificarilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atesta nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în invatare. Cadrul naţional al calificarilor este corelat cu cel european corespunzător.-------------Litera f) a art. 2 au fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 3 (1) Calitatea educatiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt indeplinite asteptarile beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. (2) Evaluarea calităţii educatiei consta în examinarea multicriteriala a masurii în care o organizaţie furnizoare de educatie şi programele acesteia indeplinesc standardele şi standardele de referinţa. Atunci când evaluarea calităţii este efectuata de insasi organizaţia furnizoare de educatie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuata de o agentie naţionala sau internationala specializata, aceasta ia forma evaluării externe. (3) Asigurarea calităţii educatiei este realizata printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formeaza increderea beneficiarilor ca organizaţia furnizoare de educatie indeplineste standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprima capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educatie în conformitate cu standardele anuntate. Aceasta este astfel promovata încât sa conduca la îmbunătăţirea continua a calităţii educatiei. (4) Controlul calităţii educatiei în unitatile de invatamant prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter operational, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnata pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite. (5) Îmbunătăţirea calităţii educatiei presupune evaluare, analiza şi actiune corectiva continua din partea organizaţiei furnizoare de educatie, bazata pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea standardelor de referinţa.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 4 (1) Acreditarea organizaţiilor furnizoare de educatie şi a programelor lor de studiu este parte a asigurarii calităţii. (2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calităţii prin care se certifica respectarea standardelor pentru functionarea organizaţiilor furnizoare de educatie şi a programelor lor de studii.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 5 (1) Calitatea educatiei reprezinta o prioritate permanenta pentru orice organizaţie furnizoare de educatie, precum şi pentru angajatii acesteia. (2) Calitatea este un criteriu fundamental de finanţare din surse publice a educatiei. În cadrul învăţământului superior, evaluarea comparativa interinstituţională a programelor de studii universitare are drept consecinţa finantarea diferentiata, în functie de calitatea diferita a programului oferit. (3) Furnizorii de educatie trebuie să functioneze astfel încât prin calitatea activităţii lor sa satisfaca increderea publică, iar învăţământul să se afirme ca bun public. (4) Politicile de asigurare a calităţii educatiei din România sunt permanent corelate cu actiunile promovate la nivel international.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006.-------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Capitolul II Metodologia asigurarii calităţii educatiei Articolul 7 (1) Asigurarea calităţii educatiei este centrata preponderent pe rezultate. (2) Rezultatele sunt exprimate în cunoştinţe, competente, valori şi atitudini, care se obtin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de invatamant sau program de studii.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 8 (1) Metodologia asigurarii calităţii în educatie cuprinde urmatoarele componente:-------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 8 a fost modificata de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. a) criterii; b) standarde şi standarde de referinţa; c) indicatori de performanţă; d) calificari. (2) Calitatea în educatie este asigurata prin urmatoarele procese: a) planificarea şi realizarea efectiva a rezultatelor asteptate ale invatarii; b) monitorizarea rezultatelor; c) evaluarea interna a rezultatelor; d) evaluarea externa a rezultatelor;-------------Lit. e) a alin. (2) al art. 8 a fost abrogata de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. (3) Componentele şi procesele de asigurare a calităţii şi relatiile dintre ele se diferentiaza în functie de: a) nivelul de invatamant şi, după caz, al calificarii; b) tipul organizaţiei furnizoare de educatie; c) tipul programului de studii. Articolul 9În înţelesul prezentei ordonante de urgenta: a) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi functionare a unei organizaţii furnizoare de educatie. b) Standardul reprezinta descrierea cerințelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educatie. c) Standardul de referinţa reprezinta descrierea cerințelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educatie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial. d) Indicatorul de performanţă reprezinta un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educatie prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referinţa. e) Calificarea este rezultatul invatarii obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studii profesionale sau universitare. Articolul 10Asigurarea calităţii educatiei se referă la urmatoarele domenii şi criterii:A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea interna din infrastructura disponibila, definita prin urmatoarele criterii: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale; b) baza materiala; c) resursele umane;B. Eficacitatea educationala, care consta în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obtine rezultatele asteptate ale invatarii, concretizata prin urmatoarele criterii: a) conţinutul programelor de studiu; b) rezultatele invatarii; c) activitatea de cercetare stiintifica sau metodica, după caz; d) activitatea financiară a organizaţiei;C. Managementul calităţii, care se concretizeaza prin urmatoarele criterii: a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodica a programelor şi activităţilor desfăşurate; c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor invatarii; d) proceduri de evaluare periodica a calităţii corpului profesoral; e) accesibilitatea resurselor adecvate invatarii; f) baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calităţii; g) transparenta informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificarile oferite; h) functionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educatiei, conform legii. Capitolul III Asigurarea interna a calităţii educatiei Articolul 11 (1) La nivelul fiecarei organizaţii furnizoare de educatie din România se infiinteaza Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. (2) Organizaţia furnizoare de educatie elaboreaza şi adopta strategia şi regulamentul de functionare ale comisiei. (3) Conducatorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate. Conducerea ei operativa este asigurata de conducatorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta. (4) Componenta Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unitatile din învăţământul preuniversitar cuprinde: a) 1-3 reprezentanti ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral; b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; c) un reprezentant al parintilor, în cazul învăţământului prescolar, primar, gimnazial sau liceal; d) un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal; e) un reprezentant al consiliului local; f) un reprezentant al minoritatilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentantii parintilor sau ai elevilor. (5) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul instituţiilor de invatamant superior cuprinde: a) 1-3 reprezentanti ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de senat; b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; c) un reprezentant al studenţilor, desemnat de organizaţia studenteasca. (6) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al angajatorilor. (7) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al minoritatilor din randul cadrelor didactice sau al studenţilor. (8) Pentru orice organizaţie furnizoare de educatie, alta decat o institutie de invatamant, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde urmatoarele categorii: a) 1-3 reprezentanti ai furnizorului; b) 1-3 reprezentanti ai beneficiarilor direcţi; c) 1-3 reprezentanti ai angajatorilor. (9) Membrii comisiei nu pot îndeplini functii de conducere în institutia de invatamant sau în organizaţia respectiva, cu excepţia persoanei care asigura conducerea operativa a acesteia.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 12Atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt: a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educatie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10; b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei în organizaţia respectiva. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afisare sau publicare; c) formuleaza propuneri de imbunatatire a calităţii educatiei.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Capitolul IV Evaluarea externa a calităţii educatiei Articolul 13Evaluarea externa a calităţii educatiei cuprinde: a) evaluarea capacităţii instituţionale a organizaţiei furnizoare de educatie; b) evaluarea eficacitatii educationale a organizaţiei furnizoare de educatie; c) evaluarea managementului calităţii la nivel instituţional; d) evaluarea calităţii programelor de studiu oferite; e) evaluarea concordantei dintre evaluarea interna şi situaţia reala; f) evaluarea comparativa interinstituţională a aceluiasi tip de program de studiu oferit de diferite organizaţii furnizoare de educatie.---------------Lit. f) a art. 13 a fost modificata de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 14 (1) Pentru evaluarea externa a calităţii educatiei se infiinteaza, prin prezenta ordonanţă de urgenţă, Agentia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, denumita în continuare ARACIS, şi Agentia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumita în continuare ARACIP. (2) Evaluarea externa poate fi efectuata şi de alte agentii de evaluare a calităţii autohtone sau internationale, pe bază de contract între Ministerul Educatiei şi Cercetarii şi evaluatori externi sau între instituţiile/unitatile de invatamant universitare/preuniversitare şi evaluatori externi.---------------Art. 14 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 15 (1) ARACIS şi ARACIP au în structura organizatorica: a) Departamentul de acreditare; b) Departamentul de evaluare externa a calităţii.---------------Lit. b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificata de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. (2) Pentru evaluarea şi acreditarea organizaţiilor furnizoare de educatie continua şi a programelor acestora, agentiile naţionale pot înfiinţa departamente speciale. Articolul 16 (1) ARACIS este o institutie publică autonoma, de interes naţional, cu personalitate juridica şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli. (2) Sediul, organigrama şi regulamentul de functionare ale ARACIS se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.---------------Art. 16 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 17 (1) ARACIS are urmatoarele atribuţii în domeniul acreditarii: a) elaboreaza periodic metodologia şi standardele de acreditare pentru diferitele tipuri de programe şi furnizori de invatamant superior, care se avizeaza de Ministerul Educatiei şi Cercetarii şi se aproba prin hotărâre a Guvernului; b) evalueaza în temeiul standardelor şi al metodologiei aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la cerere sau din proprie iniţiativă, şi propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de invatamant superior şi a programelor lor de studii. Pe baza rapoartelor de acreditare, Ministerul Educatiei şi Cercetarii elaboreaza actele normative pentru înfiinţarea de structuri de invatamant superior. (2) ARACIS are urmatoarele atribuţii în domeniul asigurarii calităţii: a) formuleaza şi revizuieste periodic, pe baza bunelor practici, standarde naţionale de referinţa şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior; b) colaboreaza cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii şi cu ARACIP în elaborarea şi promovarea de politici şi strategii de actiune, pentru cresterea calităţii educatiei în România; c) organizeaza anual consultari cu instituţiile de invatamant superior pentru a stabili prioritatile asigurarii calităţii; d) elaboreaza şi face publice propriile proceduri de evaluare externa a calităţii educatiei; e) incheie, cu institutii de invatamant din tara şi din strainatate, contracte de prestări de servicii pentru evaluarea externa a calităţii programelor şi furnizorilor de programe de educatie specifice învăţământului superior, precum şi pentru evaluarea interinstituţională a programelor similare;---------------Lit. e) a alin. (2) al art. 17 a fost modificata de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. f) efectueaza evaluarea calităţii unor programe şi institutii de invatamant superior, la solicitarea Ministerului Educatiei şi Cercetarii. Condiţiile privind realizarea activităţii de evaluare se stabilesc prin contract;---------------Lit. f) a alin. (2) al art. 17 a fost modificata de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. g) face publice rezultatele evaluarilor externe; h) publică manuale, ghiduri, lucrari de sinteza a bunelor practici de evaluare şi asigurare a calităţii;---------------Lit. h) a alin. (2) al art. 17 a fost modificata de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. i) elaboreaza periodic, la fiecare 3 ani, analize de sistem asupra calităţii învăţământului superior din România;---------------Lit. i) a alin. (2) al art. 17 a fost modificata de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. j) colaboreaza cu agentii similare din alte tari pentru dezvoltarea şi aplicarea de măsuri eficiente de imbunatatire a calităţii programelor de invatamant superior; k) elaboreaza Codul de etica profesionala a expertilor ARACIS; l) publică anual un raport cu privire la propria activitate; m) elaboreaza, o dată la 3 ani, rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi, în vederea pregatirii evaluării externe de către agentii similare din alte tari.---------------Lit. m) a alin. (2) al art. 17 a fost modificata de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 18În indeplinirea atribuţiilor sale, ARACIS are urmatoarele drepturi: a) sa foloseasca colaboratori externi, din tara sau din strainatate, angajaţi pe bază de contract, experti în domeniul de activitate al ARACIS, remunerati conform legii;---------------Lit. a) a art. 18 a fost modificata de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. b) sa alcatuiasca, pe baza unei metodologii transparente şi folosind criterii de competenţa şi competitivitate, propriul registru de evaluatori, pe care îi pregăteşte metodologic şi îi deleaga pentru efectuarea misiunilor de evaluare externa a calităţii; c) sa verifice, la incheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicate de evaluatori;---------------Lit. c) a art. 18 a fost modificata de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. d) sa informeze institutia evaluata şi, după caz, Ministerul Educatiei şi Cercetarii asupra rezultatului evaluării externe. Articolul 19 (1) ARACIS este condusa de un consiliu alcătuit din 15 membri cu functii didactice de predare în învăţământul superior. (2) La înfiinţarea ARACIS, membrii consiliului interimar sunt stabiliti după cum urmeaza: a) 5 membri numiti de Senatul României; b) 5 membri numiti de Consiliul Naţional al Rectorilor; c) 5 membri numiti de Guvern, la propunerea Ministerului Educatiei şi Cercetarii, dintre care un reprezentant al minoritatilor naţionale din universităţile care au specializari acreditate în limbile minoritatilor. (3) La desemnarea membrilor consiliului interimar, autorităţile prevăzute la alin. (2) se vor consulta pentru a se asigura reprezentarea specializarilor. (4) Consiliul interimar este condus de un presedinte şi de 2 vicepresedinti. Preşedintele şi vicepresedintii se aleg prin vot secret, cu majoritatea membrilor consiliului interimar. (5) În termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, consiliul interimar: a) elaboreaza metodologia de evaluare externa, standardele, standardele de referinţa şi lista indicatorilor de performanţă; b) scoate la concurs posturi din organigrama ARACIS; c) constituie propriul registru de evaluatori pentru activităţile de acreditare şi de evaluare a calităţii în învăţământul superior; d) organizeaza concurs, pe baza unei metodologii proprii, avizata de Ministerul Educatiei şi Cercetarii, pentru ocuparea a 10 posturi din consiliu. Noul consiliu rezultat are un mandat de 3 ani şi îşi alege preşedintele şi vicepresedintele; e) stabileste prin regulament metodologia de selectare a celorlalţi 5 membri ai consiliului, care rămân pentru legislatura urmatoare. (6) Nu pot fi membri ai consiliului persoane care indeplinesc o functie de demnitate publică sau functia de rector. (7) Membrii consiliului nu pot cumula mai mult de doua mandate, iar durata unui mandat este de 3 ani. (8) La fiecare 3 ani, Consiliul ARACIS se innoieste prin scoaterea la concurs a 10 posturi, în condiţiile stabilite la alin. (5) lit. d), şi îşi alege preşedintele şi vicepresedintele. (9) La lucrarile consiliului interimar participa, cu statut de observator, 2 reprezentanti ai asociaţiilor studentesti.---------------Art. 19 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 20Pentru indeplinirea obiectivelor sale, ARACIS preia patrimoniul, toate drepturile şi oblibaţiile, infrastructura logistica, personalul tehnic şi baza de date ale Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academica. Atribuţiile Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academica sunt transferate Departamentului de acreditare din cadrul ARACIS, în termen de maximum 6 luni de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.---------------Art. 20 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 21 (1) ARACIS se finanţează integral din venituri proprii.--------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. (2) Veniturile proprii ale ARACIS provin din: a) venituri din contracte de prestări de servicii pentru evaluarea calităţii, incheiate inclusiv cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii; b) tarife de autorizare şi acreditare a instituţiilor de invatamant superior pe programe de studiu, propuse de ARACIS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului; c) tarife de evaluare externa a calităţii, stabilite de ARACIS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului; d) fonduri externe nerambursabile, obtinute prin participarea la programe internationale, donatii, sponsorizari, alte surse legal constituite.---------------Art. 21 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 22 (1) ARACIS face demersurile pentru înscrierea în registrul european al agentiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior.---------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. (2) ARACIS se supune periodic procedurilor de acreditare internationala. Articolul 23 (1) Instituţiile româneşti de invatamant superior acreditate au dreptul de a solicita evaluarea externa a calităţii fie de la ARACIS, fie de la o alta agentie, naţionala sau internationala, înscrisă în registrul european al agentiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior. (2) Dacă ARACIS este radiata din registrul european al agentiilor de asigurare a calităţii, aceasta îşi inceteaza de drept activitatea. (3) În condiţiile alin. (2), conform prezentei ordonante de urgenta, se trece la înfiinţarea unei noi agentii pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior.---------------Art. 23 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 24 (1) ARACIP este institutie publică, de interes naţional, în subordinea Ministerului Educatiei şi Cercetarii, cu personalitate juridica şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli.---------------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. (2) Sediul, structura organizatorica şi regulamentul de functionare ale ARACIP se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.---------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. (3) ARACIP are urmatoarele atribuţii: a) elaboreaza, actualizeaza periodic şi propune ministrului educatiei şi cercetării standardele, standardele de referinţa şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, care se aproba prin hotărâre a Guvernului;---------------Lit. a) a alin. (3) al art. 24 a fost modificata de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. b) elaboreaza şi propune ministrului educatiei şi cercetării metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare, care se aproba prin hotărâre a Guvernului;---------------Lit. b) a alin. (3) al art. 24 a fost modificata de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. c) realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor de educatie din învăţământul preuniversitar; d) propune Ministerului Educatiei şi Cercetarii înfiinţarea şi acreditarea instituţiilor de invatamant preuniversitar, pentru fiecare nivel de invatamant, program de studii şi calificare profesionala, după caz. Înfiinţarea şi acreditarea se fac prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării;---------------Lit. d) a alin. (3) al art. 24 a fost modificata de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. e) efectueaza, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educatiei şi cercetării, evaluarea calităţii educatiei din învăţământul preuniversitar;---------------Lit. e) a alin. (3) al art. 24 a fost modificata de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. f) propune ministrului educatiei şi cercetării acreditarea organizaţiilor care ofera programe de formare profesionala;---------------Lit. f) a alin. (3) al art. 24 a fost modificata de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. g) realizează împreună cu inspectoratele scolare şi directiile de resort din Ministerul Educatiei şi Cercetarii activitatea de monitorizare şi control al calităţii; h) efectueaza, cel puţin o dată la 3 ani, evaluarea organizaţiilor furnizoare de educatie acreditate;---------------Lit. h) a alin. (3) al art. 24 a fost modificata de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. i) face publice rezultatele evaluarilor externe; j) elaboreaza manuale de evaluare interna a calităţii, diferentiate potrivit art. 8 alin. (3), şi le supune aprobării prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării; k) elaboreaza ghiduri de bune practici; l) publică un raport anual cu privire la propria activitate; m) elaboreaza periodic, cel puţin la fiecare 4 ani, analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar din România; n) elaboreaza recomandari de imbunatatire a calităţii învăţământului preuniversitar;---------------Lit. n) a alin. (3) al art. 24 a fost modificata de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. o) elaboreaza Codul de etica profesionala a expertilor în evaluare şi acreditare. (4) În indeplinirea atribuţiilor sale, ARACIP are dreptul sa foloseasca colaboratori externi, din tara sau din strainatate, angajaţi pe bază de contract, experti în domeniul de activitate al agentiei, inscrisi în registrul propriu al expertilor în evaluare şi acreditare.---------------Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. (5) ARACIP dispune de un aparat propriu format din experti şi personal administrativ, angajaţi prin concurs. Aparatul propriu, format din experti, va avea în componenta şi un reprezentant al învăţământului în limbile minoritatilor naţionale.---------------Alin. (5) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. (6) Nu pot fi angajaţi ai ARACIP persoane care indeplinesc o functie de demnitate publică. Articolul 25Pentru indeplinirea obiectivelor sale, ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile şi oblibaţiile, infrastructura logistica, personalul şi baza de date ale Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar. Functiile Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar sunt transferate Departamentului de acreditare al ARACIP, în termen de maximum 6 luni de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.---------------Art. 25 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 26 (1) Ministerul Educatiei şi Cercetarii, prin structurile sale, este responsabil de controlul şi implementarea masurilor de asigurare şi imbunatatire a calităţii recomandate de ARACIP. (2) Controlul calităţii în învăţământul preuniversitar se exercită prin inspectoratele scolare şi directiile de resort din Ministerul Educatiei şi Cercetarii, pe baza unor metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării. Articolul 27 (1) Finantarea ARACIP se face integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii ale ARACIP provin din: a) venituri obtinute pe bază de contract incheiat cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii pentru evaluarea calităţii educatiei în învăţământul preuniversitar; b) perceperea unor tarife de autorizare, acreditare şi evaluare periodica, aprobate prin hotărâre a Guvernului;---------------Lit. b) a alin. (2) al art. 27 a fost modificata de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. c) fonduri externe nerambursabile obtinute prin participarea la programe internationale; d) donatii, sponsorizari, alte surse legal constituite.---------------Lit. d) a alin. (2) al art. 27 a fost modificata de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 28ARACIS şi ARACIP se reunesc bianual pentru a armoniza intersectorial politicile şi strategiile aplicate în domeniul evaluării şi asigurarii calităţii în educatie.---------------Art. 28 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Capitolul V Acreditarea organizaţiilor furnizoare de educatie şi a programelor de studiu Articolul 29 (1) Orice persoană juridica, publică sau privată, interesata în furnizarea de educatie se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii. (2) În învăţământul preuniversitar evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale pentru fiecare nivel de invatamant, fiecare tip de program de studii şi de calificare profesionala, după caz. (3) În învăţământul superior evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale pentru fiecare program din ciclul de licenţă, care duce la o calificare universitara distincta. Programele specifice ciclurilor de studii de masterat şi doctorat se supun evaluării externe, în vederea acreditarii. (4) Acreditarea presupune parcurgerea a doua etape succesive: a) autorizarea de functionare provizorie, care acorda dreptul de a desfăşura procesul de invatamant şi de a organiza, după caz, admiterea la studii; b) acreditarea, care acorda, alaturi de drepturile prevăzute la lit. a), şi dreptul de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educatiei şi Cercetarii şi de a organiza, după caz, examen de absolvire, licenta, masterat, doctorat. (5) Evaluarea externa în vederea acreditarii se declanseaza la cererea furnizorului de educatie care îşi propune să ofere unul sau mai multe programe de educatie initiala sau continua şi se bazeaza pe un ansamblu de standarde referitoare la domeniile şi criteriile prevăzute la art. 10. (6) Standardele naţionale specifice fiecarei etape de acreditare, diferentiate potrivit art. 8 alin. (3), metodologiile de evaluare externa, esalonarea în timp a procesului de acreditare, precum şi tarifele percepute în vederea autorizarii şi acreditarii se stabilesc periodic, la propunerea agentiilor de asigurare a calităţii şi a Ministerului Educatiei şi Cercetarii, prin hotărâre a Guvernului.---------------Art. 29 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 30Procedura de autorizare de functionare provizorie cuprinde urmatoarele activităţi: a) furnizorul de educatie elaboreaza un raport de evaluare interna, pe baza prevederilor art. 10, pentru fiecare nivel de invatamant, tip de program de studiu şi de calificare;---------------Lit. a) a art. 30 a fost modificata de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. b) raportul de evaluare interna se depune la departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calităţii împreună cu o cerere de declansare a procedurii de evaluare externa şi de autorizare de functionare provizorie; c) departamentul de acreditare numeste o comisie de experti în evaluare şi acreditare, care analizeaza raportul de evaluare interna, verifica prin vizite la institutia solicitanta indeplinirea standardelor pe domeniile şi criteriile prevăzute la art. 10 şi elaboreaza propriul raport de evaluare; d) departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calităţii valideaza raportul expertilor prin verificarea respectarii metodologiei de evaluare externa, iar agentia propune Ministerului Educatiei şi Cercetarii acordarea sau, după caz, neacordarea autorizatiei de functionare provizorie; e) pentru furnizorii de educatie de nivel preuniversitar, autorizatia de functionare provizorie se acordă pe baza avizului favorabil al ARACIP, prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării;---------------Lit. e) a art. 30 a fost modificata de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. f) pentru furnizorii de educatie de invatamant superior, autorizatia de functionare provizorie se acordă pe baza avizului favorabil al ARACIS şi al Ministerului Educatiei şi Cercetarii, prin hotărâre a Guvernului.---------------Lit. f) a art. 30 a fost modificata de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 31Procedura de acreditare cuprinde urmatoarele activităţi: a) furnizorul de educatie autorizat sa functioneze provizoriu elaboreaza un raport de evaluare interna, folosind ca termeni de referinţa standardele specifice etapei de acreditare;---------------Lit. a) a art. 31 a fost modificata de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. b) raportul de evaluare interna se depune la departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calităţii împreună cu o cerere de declansare a procedurii de evaluare externa şi de acreditare; c) termenul de depunere a cererii în vederea acreditarii este de 2 ani de la data absolvirii primei promotii, sub sancţiunea ridicarii autorizatiei de functionare provizorie;---------------Lit. c) a art. 31 a fost modificata de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. d) departamentul de acreditare numeste o comisie de experti în evaluare şi acreditare care analizeaza raportul de evaluare interna, verifica prin vizite la institutia solicitanta indeplinirea standardelor referitoare la domeniile şi criteriile prevăzute la art. 10 şi elaboreaza propriul raport de evaluare; e) departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calităţii valideaza raportul expertilor prin verificarea respectarii metodologiei de evaluare externa, iar agentia propune Ministerului Educatiei şi Cercetarii acreditarea sau, după caz, neacreditarea institutiei solicitante; f) pentru furnizorii de educatie de nivel preuniversitar, acreditarea acestora se acordă prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării, pe baza avizului ARACIP;---------------Lit. f) a art. 31 a fost modificata de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. g) pentru furnizorii de educatie de invatamant superior, acreditarea instituţiilor se face prin lege, promovata de Guvern, la iniţiativa Ministerului Educatiei şi Cercetarii, pe baza avizului ARACIS.---------------Lit. g) a art. 31 a fost modificata de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 32 (1) Furnizorul de educatie care a fost autorizat sa functioneze provizoriu are dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic şi de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, şi de a participa la programe naţionale şi internationale, în condiţiile legii. (2) Furnizorul de educatie acreditat este parte a sistemului naţional de educatie, cu toate drepturile şi oblibaţiile conferite de lege.---------------Art. 32 a fost modificat de pct. 31 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 33 (1) După obtinerea autorizatiei de functionare provizorie, furnizorul de educatie implementeaza mecanismul de asigurare interna a calităţii şi întocmeşte rapoarte de evaluare interna a calităţii educatiei, pe care le transmite anual ARACIP sau ARACIS, după caz. (2) După obtinerea acreditarii, rapoartele anuale de evaluare interna a calităţii se transmit ARACIP, respectiv ARACIS, la cererea agentiei sau din propria iniţiativa a furnizorului de educatie, atunci când solicita o noua evaluare externa. (3) Furnizorul de educatie şi programele de studii acreditate ale acestuia se supun din 5 în 5 ani evaluării externe de către ARACIP, respectiv ARACIS, sau de o alta agentie autohtona ori internationala, pe bază de contract.---------------Art. 33 a fost modificat de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 34 (1) În condiţiile în care ARACIP, respectiv ARACIS, constata că nu sunt indeplinite standardele de calitate, informeaza Ministerul Educatiei şi Cercetarii, care avertizeaza furnizorul de educatie şi acorda un termen de un an pentru aducerea activităţii educationale la nivelul standardelor naţionale în vigoare. (2) Pe baza unui nou raport de evaluare interna întocmit de furnizorul de educatie, ARACIP, respectiv ARACIS, dispune o noua evaluare externa. (3) Dacă şi noul raport de evaluare externa este nefavorabil, Ministerul Educatiei şi Cercetarii dispune: a) încetarea scolarizarii în cadrul programului respectiv de studii, începând cu anul I; b) obligarea furnizorului de educatie sa elaboreze, în continuare, rapoarte anuale de evaluare interna a calităţii educatiei pentru anii de studii pentru care continua activitatea. (4) Furnizorul de educatie este obligat să se supuna, după un termen de maximum 2 ani de la ultimul raport de evaluare nefavorabil, unei noi evaluari externe. (5) Dacă şi acest al treilea raport de evaluare externa este nefavorabil, Ministerul Educatiei şi Cercetarii elaboreaza şi promovează, după caz, prin ordin, hotărâre a Guvernului sau lege, decizia prin care inceteaza definitiv scolarizarea în cadrul respectivului program şi se reglementeaza situaţia bazei materiale şi a studenţilor sau elevilor.---------------Art. 34 a fost modificat de pct. 33 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 35 (1) Pot desfăşura activităţi de invatamant superior şi pot utiliza denumirile de universitate sau altele similare numai instituţiile de invatamant superior autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate. (2) Desfăşurarea activităţilor de invatamant preuniversitar şi universitar, precum şi eliberarea actelor de studii în alte condiţii decat cele prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă atrag raspunderea civila, contraventionala sau penala, după caz. (3) Sesizarea organelor de urmărire penala se face de Ministerul Educatiei şi Cercetarii sau de către orice altă persoană fizica ori juridica lezata în drepturile sale prin functionarea institutiei în cauza.---------------Art. 35 a fost modificat de pct. 34 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Capitolul VI Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 36 (1) Organizaţiile furnizoare de educatie aplica experimental mecanismele de evaluare interna a calităţii, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, începând cu semestrul al doilea al anului scolar 2005-2006, respectiv al anului universitar 2006-2007. (2) În anul scolar, respectiv universitar, 2006-2007, ARACIP şi ARACIS aplica experimental procedurile de evaluare externa pentru asigurarea calităţii. Până la data de 1 septembrie 2007, ARACIP şi ARACIS elaboreaza cate un raport detaliat asupra rezultatelor evaluării.-----------------Art. 36 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 240 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 25 iulie 2007. Articolul 37 (1) În cazul instituţiilor de invatamant preuniversitar şi universitar care se afla în proces de autorizare de functionare provizorie sau acreditare la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, se aplică prevederile Legii nr. 88/1993privind acreditarea instituţiilor de invatamant superior şi recunoasterea diplomelor, republicată, şi, respectiv, ale Ordonantei Guvernului nr. 87/1998privind evaluarea şi acreditarea învăţământului preuniversitar, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 196/1999, de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academica, respectiv Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, până la finalizarea procesului, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta. (2) Organizaţiile interesate pot depune noi cereri de autorizare de functionare provizorie sau acreditare numai după 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.---------------Art. 37 a fost modificat de pct. 36 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 38În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor supune aprobării prin hotărâri ale Guvernului sediul, organigrama şi regulamentul de functionare ale ARACIS, respectiv ale ARACIP.---------------Art. 38 a fost modificat de pct. 37 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 39La 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se abroga Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de invatamant superior şi recunoasterea diplomelor, republicată, Ordonanţa Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea şi acreditarea învăţământului preuniversitar, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 196/1999, art. 18 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 106 alin. (2), art. 107, art. 113 şi art. 148 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare. Articolul 40Toate instituţiile şi unitatile de invatamant care funcţionează legal la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta îşi păstrează statutul şi se supun prevederilor acestei ordonante de urgenta.---------------Art. 40 a fost modificat de pct. 38 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educatiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 12 iulie 2005.Nr. 75.----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 71 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 2 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
 • LEGE nr. 4.287 din 26 octombrie 1921 privind actele referitoare la bunurile de orice natura din tinuturile alipite Regatului României prin hotărîrea Adunării Naţionale dela Alba Iulia din 1 Decemvrie 1918
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 130 din 23 iunie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*) a partidelor politice
 • LEGE nr. 32 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 233/1978 pentru modificarea Decretului nr. 1037/1968
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 23 noiembrie 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 113 din 7 iunie 2019 pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 138 din 29 decembrie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1994 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 122 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • LEGE nr. 34 din 11 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2003 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 183 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005
 • LEGE nr. 25 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 478/1971 pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • LEGE nr. 280 din 31 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • LEGE nr. 139 din 7 iulie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 90 din 23 aprilie 2015 pentru modificarea art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 135 din 20 septembrie 1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 618 din 13 noiembrie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 24 noiembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 15 din 14 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, semnat la Bucureşti la 15 martie 1996
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 170 din 14 iulie 2017 privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 66 din 20 aprilie 2012 privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • LEGE nr. 4 din 5 martie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Export-Import Bank - Japonia, semnat la Tokyo la 18 decembrie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (*republicată*) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 304 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţa a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa, precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 224 din 29 noiembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune
 • LEGE nr. 33 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2008 pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 9 din 1 ianuarie 1949 asupra vămilor
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 august 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 111 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 11 mai 2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 137 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021