Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 20 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 (*actualizată*)privind asigurarea calităţii educaţiei(actualizată până la data de 30 decembrie 2013*)

------------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 6 din 19 ianuarie 2006; LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 13 decembrie 2006; LEGEA nr. 240 din 12 iulie 2007; LEGEA nr. 1 din 5 ianuarie 2011; LEGEA nr. 69 din 25 mai 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorLuând în considerare necesitatea asigurării calităţii educaţiei, prin stabilirea cadrului legislativ care să permită dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii educaţiei şi protecţia beneficiarului de educaţie,ţinând cont de necesitatea schimbării situaţiei actuale când România se numără printre foarte puţinele tari europene care nu dispun de un mecanism reglementat de asigurare a calităţii educaţiei,având în vedere art. 141 lit. s) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează asigurarea calităţii educaţiei. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor organizaţiilor furnizoare de educaţie care operează pe teritoriul României, precum şi organizaţiilor furnizoare de educaţie româneşti care funcţionează legal pe teritoriul altor state, potrivit reglementărilor în materie în vigoare.---------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă: a) educaţia se referă la programele şi activităţile de formare academica sau profesională iniţială şi continua. b) organizaţia furnizoare de educaţie este o instituţie de învăţământ. Pot fi organizaţii furnizoare de educaţie şi alte persoane juridice care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe legal autorizate, de formare iniţială şi continua;-------------Litera b) a art. 2 au fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. c) programele de studii concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare de educaţie; d) beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt preşcolarii, elevii şi studenţii, precum şi persoanele adulte cuprinse într-o forma de educaţie;-------------Litera d) a art. 2 au fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. e) beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor direcţi şi, într-un sens larg, întreaga societate; f) cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atesta nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învăţare. Cadrul naţional al calificărilor este corelat cu cel european corespunzător.-------------Litera f) a art. 2 au fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 3 (1) Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. (2) Evaluarea calităţii educaţiei consta în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării externe. (3) Asigurarea calităţii educaţiei este realizata printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor ca organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprima capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate. Aceasta este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continua a calităţii educaţiei. (4) Controlul calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnata pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite. (5) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiza şi acţiune corectivă continua din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazata pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea standardelor de referinţă.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 4 (1) Acreditarea organizaţiile furnizoare de educaţie şi a programelor lor de studiu este parte a asigurării calităţii. (2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calităţii prin care se certifica respectarea standardelor pentru funcţionarea organizaţiile furnizoare de educaţie şi a programelor lor de studii.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 5 (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanenta pentru orice organizaţie furnizoare de educaţie, precum şi pentru angajaţii acesteia. (2) Calitatea este un criteriu fundamental de finanţare din surse publice a educaţiei. În cadrul învăţământului superior, evaluarea comparativă interinstituţională a programelor de studii universitare are drept consecinţă finanţarea diferenţiată, în funcţie de calitatea diferită a programului oferit. (3) Furnizorii de educaţie trebuie să funcţioneze astfel încât prin calitatea activităţii lor să satisfacă încrederea publică, iar învăţământul să se afirme ca bun public. (4) Politicile de asigurare a calităţii educaţiei din România sunt permanent corelate cu acţiunile promovate la nivel internaţional.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006.-------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Capitolul II Metodologia asigurării calităţii educaţiei Articolul 7 (1) Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultate. (2) Rezultatele sunt exprimate în cunoştinţe, competente, valori şi atitudini, care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învăţământ sau program de studii. (3) Rezultatele obţinute în cadrul unui program de studii universitare de doctorat se exprimă şi prin calitatea rezultatelor cercetării ştiinţifice obţinute în cadrul acelui program de către doctoranzi şi conducătorii de doctorat.---------------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 8 (1) Metodologia asigurării calităţii în educaţie cuprinde următoarele componente:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. a) criterii; b) standarde şi standarde de referinţă; c) indicatori de performanţă; d) calificări. (2) Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele procese: a) planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării; b) monitorizarea rezultatelor; c) evaluarea interna a rezultatelor; d) evaluarea externa a rezultatelor;-------------Lit. e) a alin. (2) al art. 8 a fost abrogata de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. (3) Componentele şi procesele de asigurare a calităţii şi relaţiile dintre ele se diferenţiază în funcţie de: a) nivelul de învăţământ şi, după caz, al calificării; b) tipul organizaţiei furnizoare de educaţie; c) tipul programului de studii. Articolul 9În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă: a) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei organizaţii furnizoare de educaţie. b) Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie. c) Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial. d) Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referinţă. e) Calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studii profesionale sau universitare. Articolul 10Asigurarea calităţii educaţiei se referă la următoarele domenii şi criterii:A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea interna din infrastructura disponibilă, definita prin următoarele criterii: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale; b) baza materială şi optimizarea utilizării bazei materiale;---------------Lit. b) a pct. A al art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. c) resursele umane şi capacitatea instituţiei de atragere a resurselor umane externe instituţiei şi din afara ţării, în condiţiile legii;---------------Lit. c) a pct. A al art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011.B. Eficacitatea educaţională, care consta în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: a) conţinutul programelor de studiu; b) rezultatele învăţării; c) angajabilitate;---------------Lit. c) a pct. B al art. 10 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. d) activitatea financiară a organizaţiei;C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii: a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodica a programelor şi activităţilor desfăşurate; c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării, inclusiv de către studenţi;---------------Lit. c) a pct. C al art. 10 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. d) proceduri de evaluare periodica a calităţii corpului profesoral; e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; f) baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calităţii; g) transparenţa informaţiilor de interes public, inclusiv cele privitoare la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;---------------Lit. g) a pct. C al art. 10 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii. i) acurateţea raportărilor prevăzute de legislaţia în vigoare.---------------Lit. i) a pct. C al art. 10 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. Capitolul III Asigurarea interna a calităţii educaţiei Articolul 11 (1) La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. (2) Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adopta strategia şi regulamentul de funcţionare ale comisiei.(2^1) Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.---------------Alin. (2^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. (3) Conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate.---------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. (4) Componenta Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar cuprinde: a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral; b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; c) un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal; d) un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal; e) un reprezentant al consiliului local; f) un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor. (5) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior cuprinde: a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, care îndeplinesc criteriile pentru obţinerea titlului de conferenţiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011, aleşi prin vot secret de senatul universitar;---------------Lit. a) a alin. (5) a art. 11 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; c) un reprezentant al studenţilor, desemnat de organizaţia studenţească. (6) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al angajatorilor. (7) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al minorităţilor din rândul cadrelor didactice sau al studenţilor. (8) Pentru orice organizaţie furnizoare de educaţie, alta decât o instituţie de învăţământ, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde următoarele categorii: a) 1-3 reprezentanţi ai furnizorului; b) 1-3 reprezentanţi ai beneficiarilor direcţi; c) 1-3 reprezentanţi ai angajatorilor. (9) Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia de învăţământ sau în organizaţia respectiva, cu excepţia persoanei care asigura conducerea operativă a acesteia.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 12Atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt: a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10; b) elaborează anual un raport de evaluare interna privind calitatea educaţiei în organizaţia respectiva. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare; c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Capitolul IV Evaluarea externa a calităţii educaţiei Articolul 13Evaluarea externa a calităţii educaţiei cuprinde: a) evaluarea capacităţii instituţionale a organizaţiei furnizoare de educaţie; b) evaluarea eficacităţii educaţionale a organizaţiei furnizoare de educaţie; c) evaluarea managementului calităţii la nivel instituţional; d) evaluarea calităţii programelor de studiu oferite; e) evaluarea concordantei dintre evaluarea interna şi situaţia reală; f) evaluarea comparativă interinstituţională a aceluiaşi tip de program de studiu oferit de diferite organizaţii furnizoare de educaţie.---------------Lit. f) a art. 13 a fost modificată de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 14 (1) Pentru evaluarea externa a calităţii educaţiei se înfiinţează, prin prezenta ordonanţă de urgenţă, Agenţia Română de Asigurare a calităţii în Învăţământul Superior, denumita în continuare ARACIS, şi Agenţia Română de Asigurare a calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumita în continuare ARACIP.--------------Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de alin. (2) al art. 361 din LEGEA nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2011.---------------Art. 14 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 15 (1) ARACIS şi ARACIP au în structura organizatorica: a) Departamentul de acreditare; b) Departamentul de evaluare externa a calităţii.---------------Lit. b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. (2) Pentru evaluarea şi acreditarea organizaţiile furnizoare de educaţie continua şi a programelor acestora, agenţiile naţionale pot înfiinţa departamente speciale. Articolul 16 (1) ARACIS este o instituţie publică autonoma, de interes naţional, cu personalitate juridica şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli. (2) Sediul, organigrama şi regulamentul de funcţionare ale ARACIS se stabilesc prin hotărâre a Consiliului ARACIS, în termen de 60 de zile.---------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 69 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.---------------Art. 16 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 17 (1) ARACIS are următoarele atribuţii în domeniul acreditării: a) elaborează periodic metodologia şi standardele de acreditare pentru diferitele tipuri de programe şi furnizori de învăţământ superior, care se avizează de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aproba prin hotărâre a Guvernului; b) evaluează în temeiul standardelor şi al metodologiei aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la cerere sau din proprie iniţiativă, şi propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de învăţământ superior şi a programelor lor de studii. Pe baza rapoartelor de acreditare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează actele normative pentru înfiinţarea de structuri de învăţământ superior. (2) ARACIS are următoarele atribuţii în domeniul asigurării calităţii: a) formulează şi revizuieşte periodic, pe baza bunelor practici, standarde naţionale de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior; b) colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu ARACIP în elaborarea şi promovarea de politici şi strategii de acţiune, pentru creşterea calităţii educaţiei în România; c) organizează anual consultări cu instituţiile de învăţământ superior pentru a stabili priorităţile asigurării calităţii; d) elaborează şi face publice propriile proceduri de evaluare externa a calităţii educaţiei; e) încheie, cu instituţii de învăţământ din tara şi din străînătate, contracte de prestări de servicii pentru evaluarea externa a calităţii programelor şi furnizorilor de programe de educaţie specifice învăţământului superior, precum şi pentru evaluarea interinstituţională a programelor similare;---------------Lit. e) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. f) efectuează evaluarea calităţii unor programe şi instituţii de învăţământ superior, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Condiţiile privind realizarea activităţii de evaluare se stabilesc prin contract;---------------Lit. f) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. g) face publice rezultatele evaluărilor externe; h) publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteza a bunelor practici de evaluare şi asigurare a calităţii;---------------Lit. h) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. i) elaborează periodic, la fiecare 3 ani, analize de sistem asupra calităţii învăţământului superior din România;---------------Lit. i) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. j) colaborează cu agenţii similare din alte tari pentru dezvoltarea şi aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătăţire a calităţii programelor de învăţământ superior; k) elaborează Codul de etica profesională a experţilor ARACIS; l) publică anual un raport cu privire la propria activitate; m) elaborează, o dată la 3 ani, rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi, în vederea pregătirii evaluării externe de către agenţii similare din alte tari.---------------Lit. m) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. (3) ARACIS exercită şi atribuţiile conferite de Legea nr. 1/2011.---------------Alin. (3) a art. 17 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. Articolul 18În îndeplinirea atribuţiilor sale, ARACIS are următoarele drepturi: a) să folosească colaboratori externi, din tara sau din străînătate, angajaţi pe bază de contract, experţi în domeniul de activitate al ARACIS, remuneraţi conform legii;---------------Lit. a) a art. 18 a fost modificată de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. b) să alcătuiască, pe baza unei metodologii transparente şi folosind criterii de competenţa şi competitivitate, propriul registru de evaluatori, pe care îi pregăteşte metodologic şi îi deleagă pentru efectuarea misiunilor de evaluare externa a calităţii; c) să verifice, la încheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicate de evaluatori;---------------Lit. c) a art. 18 a fost modificată de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. d) să informeze instituţia evaluată şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asupra rezultatului evaluării externe.---------------Lit. d) a art. 18 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. Articolul 19 (1) Abrogat.---------------Alin. (1) al art. 19 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. (2) Abrogat.---------------Alin. (2) al art. 19 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. (3) Abrogat.---------------Alin. (3) al art. 19 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. (4) Abrogat.---------------Alin. (4) al art. 19 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. (5) Abrogat.---------------Alin. (5) al art. 19 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. (6) Abrogat.---------------Alin. (6) al art. 19 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. (7) Durata unui mandat de membru al Consiliului ARACIS este de 4 ani.--------------Alin. (7) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012. (8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se înnoieşte prin scoaterea la concurs a 17 mandate de membru în Consiliul ARACIS. Mandatele se ocupă pe baza unei proceduri proprii, conform art. 19^1 alin. (5). Noul consiliu îşi alege preşedintele şi vicepreşedintele.---------------Alin. (8) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012. (9) La lucrările consiliului interimar participa, cu statut de observator, 2 reprezentanţi ai asociaţiilor studenţeşti.---------------Art. 19 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 19^1 (1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 25 de membri, din care 23 de cadre didactice cu funcţii de predare în învăţământul superior care reprezintă, de regulă, domeniile de studii universitare şi 2 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti din România, reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar. (2) Membrii ARACIS sunt selectaţi pe baza criteriilor de prestigiu profesional şi moral, pe principii de competenţă profesională şi ştiinţifică. (3) Consiliul ARACIS se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe ideologice, politice sau religioase. (4) Consiliul ARACIS este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret, cu majoritatea membrilor consiliului. (5) Membrii Consiliului ARACIS sunt selectaţi, prin concurs, conform unei proceduri proprii publicate anterior declanşării selecţiei. (6) Membrii Consiliului ARACIS sunt profesori universitari titulari sau care îşi continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului universitar, precum şi conferenţiari universitari, cu experienţă în asigurarea calităţii educaţiei. (7) Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori pe perioada exercitării funcţiei respective. În situaţia în care un membru al Consiliului ARACIS devine rector, îşi pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS începând cu data confirmării prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit prevederilor art. 211 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Nu pot fi membri ai consiliului persoanele care îndeplinesc o funcţie de demnitate publică pe perioada exercitării funcţiei respective. În situaţia în care un membru al Consiliului ARACIS este numit într-o funcţie de demnitate publică, îşi pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS începând cu data numirii în funcţie.(8^1) O persoană poate îndeplini calitatea de membru a Consiliului ARACIS pentru două mandate.---------Alin. (8^1) al ar. 19^1 a fost introdus de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013. (9) Mandatele de membri ai Consiliului ARACIS care devin vacante se ocupă conform procedurii prevăzute la alin. (5), pentru durata restantă a fiecărui mandat vacantat. (10) Pot fi experţi evaluatori ai ARACIS cadre didactice titulare sau care îşi continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului universitar, cu gradul didactic de conferenţiar sau profesor universitar, cu experienţă în asigurarea calităţii educaţiei. De asemenea, pot participa în comisiile de evaluare studenţi şi reprezentanţi ai angajatorilor. (11) În cazul în care instituţia sau programul de studiu supus evaluării are angajat în cadrul său unul sau mai mulţi membri ai Consiliului ARACIS ori soţi, rude sau afini până la gradul al treilea, acei membri ai Consiliului ARACIS nu participă la procedurile aferente evaluării respective. (12) În cazul în care instituţia sau programul de studiu supus evaluării are angajat în cadrul său unul sau mai mulţi membri evaluatori ARACIS ori soţi, rude sau afini până la gradul al treilea, acei membri evaluatori ARACIS nu participă în cadrul procedurilor aferente evaluării respective.------------Art. 19^1 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012. Articolul 20Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIS preia patrimoniul, toate drepturile şi obligaţiile, infrastructura logistica, personalul tehnic şi baza de date ale Consiliului naţional de Evaluare şi Acreditare Academica. Atribuţiile Consiliului naţional de Evaluare şi Acreditare Academica sunt transferate Departamentului de acreditare din cadrul ARACIS, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.---------------Art. 20 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 21 (1) ARACIS se finanţează integral din venituri proprii.--------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. (2) Veniturile proprii ale ARACIS provin din: a) venituri din contracte de prestări de servicii pentru evaluarea calităţii, încheiate inclusiv cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării; b) tarife de autorizare şi acreditare a instituţiilor de învăţământ superior pe programe de studiu, propuse de ARACIS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului; c) tarife de evaluare externa a calităţii, stabilite de ARACIS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului; d) fonduri externe nerambursabile, obţinute prin participarea la programe internaţionale, donaţii, sponsorizări, alte surse legal constituite.---------------Art. 21 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 22 (1) ARACIS face demersurile pentru înscrierea în registrul european al agenţiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior.---------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. (2) ARACIS se supune periodic procedurilor de acreditare internaţională. Articolul 23 (1) Instituţiile româneşti de învăţământ superior acreditate au dreptul de a solicita evaluarea externa a calităţii fie de la ARACIS, fie de la o alta agenţie, Naţională sau internaţională, înscrisă în registrul european al agenţiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior. (2) Dacă ARACIS este radiată din registrul european al agenţiilor de asigurare a calităţii, aceasta îşi încetează de drept activitatea. (3) În condiţiile alin. (2), conform prezentei ordonanţe de urgenţă, se trece la înfiinţarea unei noi agenţii pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior.---------------Art. 23 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 24 (1) ARACIP este instituţie publică, de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu personalitate juridica şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli.---------------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. (2) Sediul, structura organizatorica şi regulamentul de funcţionare ale ARACIP se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.---------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. (3) ARACIP are următoarele atribuţii: a) elaborează, actualizează periodic şi propune ministrului Educaţiei şi Cercetării standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, care se aproba prin hotărâre a Guvernului;---------------Lit. a) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. b) elaborează şi propune ministrului Educaţiei şi Cercetării metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare, care se aproba prin hotărâre a Guvernului;---------------Lit. b) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. c) realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor de educaţie din învăţământul preuniversitar; d) propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării înfiinţarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz. Înfiinţarea şi acreditarea se fac prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării;---------------Lit. d) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. e) efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educaţiei şi cercetării, evaluarea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar;---------------Lit. e) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. f) propune ministrului educaţiei şi cercetării acreditarea organizaţiile care oferă programe de formare profesională;---------------Lit. f) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. g) realizează împreună cu inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din Ministerul Educaţiei şi Cercetării activitatea de monitorizare şi control al calităţii; h) efectuează, cel puţin o dată la 3 ani, evaluarea organizaţiile furnizoare de educaţie acreditate;---------------Lit. h) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. i) face publice rezultatele evaluărilor externe; j) elaborează manuale de evaluare interna a calităţii, diferenţiate potrivit art. 8 alin. (3), şi le supune aprobării prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării; k) elaborează ghiduri de bune practici; l) publică un raport anual cu privire la propria activitate; m) elaborează periodic, cel puţin la fiecare 4 ani, analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar din România; n) elaborează recomandări de îmbunătăţire a calităţii învăţământului preuniversitar;---------------Lit. n) a alin. (3) al art. 24 a fost modificată de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. o) elaborează Codul de etica profesională a experţilor în evaluare şi acreditare. (4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ARACIP are dreptul să folosească colaboratori externi, din tara sau din străînătate, angajaţi pe bază de contract, experţi în domeniul de activitate al agenţiei, înscrişi în registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare.---------------Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. (5) ARACIP dispune de un aparat propriu format din experţi şi personal administrativ, angajaţi prin concurs. Aparatul propriu, format din experţi, va avea în componenta şi un reprezentant al învăţământului în limbile minorităţilor naţionale.---------------Alin. (5) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. (6) Nu pot fi angajaţi ai ARACIP persoane care îndeplinesc o funcţie de demnitate publică. Articolul 25Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile şi obligaţiile, infrastructura logistica, personalul şi baza de date ale Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a învăţământului Preuniversitar. Funcţiile Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a învăţământului Preuniversitar sunt transferate Departamentului de acreditare al ARACIP, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.---------------Art. 25 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 26 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin structurile sale, este responsabil de controlul şi implementarea masurilor de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii recomandate de ARACIP. (2) Controlul calităţii în învăţământul preuniversitar se exercită prin inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza unor metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Articolul 27 (1) Finanţarea ARACIP se face din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat acordate prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.---------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. (2) Veniturile proprii ale ARACIP provin din: a) venituri obţinute pe bază de contract încheiat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru evaluarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar; b) perceperea unor tarife de autorizare, acreditare şi evaluare periodica, aprobate prin hotărâre a Guvernului;---------------Lit. b) a alin. (2) al art. 27 a fost modificată de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. c) fonduri externe nerambursabile obţinute prin participarea la programe internaţionale; d) donaţii, sponsorizări, alte surse legal constituite.---------------Lit. d) a alin. (2) al art. 27 a fost modificată de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 28ARACIS şi ARACIP se reunesc bianual pentru a armoniza intersectorial politicile şi strategiile aplicate în domeniul evaluării şi asigurării calităţii în educaţie.---------------Art. 28 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Capitolul V Acreditarea organizaţiile furnizoare de educaţie şi a programelor de studiu Articolul 29 (1) Orice persoană juridica, publică sau privată, interesată în furnizarea de educaţie se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii. (2) În învăţământul preuniversitar evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale pentru fiecare nivel de învăţământ, fiecare tip de program de studii şi de calificare profesională, după caz. (3) În învăţământul superior evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale pentru fiecare program din ciclul de licenţă, care duce la o calificare universitară distinctă. Programele specifice ciclurilor de studii de masterat şi doctorat se supun evaluării externe, în vederea acreditării. (4) Acreditarea presupune parcurgerea a doua etape succesive: a) autorizarea de funcţionare provizorie, care acorda dreptul de a desfăşura procesul de învăţământ şi de a organiza, după caz, admiterea la studii; b) acreditarea, care acorda, alături de drepturile prevăzute la lit. a), şi dreptul de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de a organiza, după caz, examen de absolvire, licenţă, masterat, doctorat. (5) Evaluarea externa în vederea acreditării se declanşează la cererea furnizorului de educaţie care îşi propune să ofere unul sau mai multe programe de educaţie iniţială sau continua şi se bazează pe un ansamblu de standarde referitoare la domeniile şi criteriile prevăzute la art. 10. (6) Standardele naţionale specifice fiecărei etape de acreditare, diferenţiate potrivit art. 8 alin. (3), metodologiile de evaluare externa, eşalonarea în timp a procesului de acreditare, precum şi tarifele percepute în vederea autorizării şi acreditării se stabilesc periodic, la propunerea agenţiilor de asigurare a calităţii şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin hotărâre a Guvernului.---------------Art. 29 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 30Procedura de autorizare de funcţionare provizorie cuprinde următoarele activităţi: a) furnizorul de educaţie elaborează un raport de evaluare interna, pe baza prevederilor art. 10, pentru fiecare nivel de învăţământ, tip de program de studiu şi de calificare;---------------Lit. a) a art. 30 a fost modificată de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. b) raportul de evaluare interna se depune la departamentul de acreditare al agenţiei de asigurare a calităţii împreună cu o cerere de declanşare a procedurii de evaluare externa şi de autorizare de funcţionare provizorie; c) departamentul de acreditare numeşte o comisie de experţi în evaluare şi acreditare, care analizează raportul de evaluare interna, verifica prin vizite la instituţia solicitantă îndeplinirea standardelor pe domeniile şi criteriile prevăzute la art. 10 şi elaborează propriul raport de evaluare; d) departamentul de acreditare al agenţiei de asigurare a calităţii validează raportul experţilor prin verificarea respectării metodologiei de evaluare externa, iar agenţia propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării acordarea sau, după caz, neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie; e) pentru furnizorii de educaţie de nivel preuniversitar, autorizaţia de funcţionare provizorie se acordă pe baza avizului favorabil al ARACIP, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării;---------------Lit. e) a art. 30 a fost modificată de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. f) pentru furnizorii de educaţie de învăţământ superior, autorizaţia de funcţionare provizorie se acordă pe baza avizului favorabil al ARACIS şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin hotărâre a Guvernului.---------------Lit. f) a art. 30 a fost modificată de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 31Procedura de acreditare cuprinde următoarele activităţi: a) furnizorul de educaţie autorizat să funcţioneze provizoriu elaborează un raport de evaluare interna, folosind ca termeni de referinţă standardele specifice etapei de acreditare;---------------Lit. a) a art. 31 a fost modificată de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. b) raportul de evaluare interna se depune la departamentul de acreditare al agenţiei de asigurare a calităţii împreună cu o cerere de declanşare a procedurii de evaluare externa şi de acreditare; c) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării este de 2 ani de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;---------------Lit. c) a art. 31 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. d) departamentul de acreditare numeşte o comisie de experţi în evaluare şi acreditare care analizează raportul de evaluare interna, verifica prin vizite la instituţia solicitantă îndeplinirea standardelor referitoare la domeniile şi criteriile prevăzute la art. 10 şi elaborează propriul raport de evaluare; e) departamentul de acreditare al agenţiei de asigurare a calităţii validează raportul experţilor prin verificarea respectării metodologiei de evaluare externa, iar agenţia propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării acreditarea sau, după caz, neacreditarea instituţiei solicitante; f) pentru furnizorii de educaţie de nivel preuniversitar, acreditarea acestora se acordă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pe baza avizului ARACIP;---------------Lit. f) a art. 31 a fost modificată de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. g) pentru furnizorii de educaţie de învăţământ superior, acreditarea instituţiilor se face prin lege, promovată de Guvern, la iniţiativă Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pe baza avizului ARACIS.---------------Lit. g) a art. 31 a fost modificată de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 32 (1) Furnizorul de educaţie care a fost autorizat să funcţioneze provizoriu are dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic şi de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, şi de a participa la programe naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii. (2) Furnizorul de educaţie acreditat este parte a sistemului naţional de educaţie, cu toate drepturile şi obligaţiile conferite de lege.---------------Art. 32 a fost modificat de pct. 31 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 33 (1) După obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, furnizorul de educaţie implementează mecanismul de asigurare interna a calităţii şi întocmeşte rapoarte de evaluare interna a calităţii educaţiei, pe care le transmite anual ARACIP sau ARACIS, după caz. (2) După obţinerea acreditării, rapoartele anuale de evaluare interna a calităţii se transmit ARACIP, respectiv ARACIS, la cererea agenţiei sau din propria iniţiativă a furnizorului de educaţie, atunci când solicita o noua evaluare externa. (3) Furnizorul de educaţie şi programele de studii acreditate ale acestuia se supun din 5 în 5 ani evaluării externe de către ARACIP, respectiv ARACIS, sau de o alta agenţie autohtonă ori internaţională, pe bază de contract.---------------Art. 33 a fost modificat de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 34 (1) În condiţiile în care ARACIP, respectiv ARACIS sau o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străînătate, înregistrată în Registrul european pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior (EQAR), constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate, informează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în termen de 5 zile lucrătoare, care avertizează furnizorul de educaţie. (2) În termen de un an de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate, furnizorul de educaţie solicită agenţiei de asigurare a calităţii o nouă evaluare. În caz contrar, raportul elaborat în condiţiile alin. (1) este definitiv. Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către furnizorul de educaţie.------------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 3 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 decembrie 2012. (3) După parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (1) şi (2), în cazul constatării neîndeplinirii standardelor de calitate, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului dispune: a) încetarea înscrierii de studenţi în cadrul programului respectiv de studii şi încetarea şcolarizării în cadrul programului respectiv de studii al anului universitar următor datei la care s-a emis raportul definitiv prevăzut la alin. (1) şi (2). Furnizorul de educaţie are obligaţia continuării şcolarizării studenţilor înscrişi în anii universitari anteriori emiterii raportului definitiv prevăzut la alin. (1) şi (2); b) iniţierea unei hotărâri a Guvernului în vederea închiderii programului de studii respectiv.---------------Art. 34 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 7 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011. Articolul 35 (1) Pot desfăşura activităţi de învăţământ superior şi pot utiliza denumirile de universitate sau altele similare numai instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate. (2) Desfăşurarea activităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, precum şi eliberarea actelor de studii în alte condiţii decât cele prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă atrag răspunderea civila, contravenţională sau penala, după caz. (3) Sesizarea organelor de urmărire penala se face de Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau de către orice altă persoană fizica ori juridica lezată în drepturile sale prin funcţionarea instituţiei în cauza.---------------Art. 35 a fost modificat de pct. 34 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 36 (1) Organizaţiile furnizoare de educaţie aplica experimental mecanismele de evaluare interna a calităţii, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, începând cu semestrul al doilea al anului şcolar 2005-2006, respectiv al anului universitar 2006-2007. (2) În anul şcolar, respectiv universitar, 2006-2007, ARACIP şi ARACIS aplica experimental procedurile de evaluare externa pentru asigurarea calităţii. Până la data de 1 septembrie 2007, ARACIP şi ARACIS elaborează câte un raport detaliat asupra rezultatelor evaluării.-----------------Art. 36 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 240 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 25 iulie 2007. Articolul 37 (1) În cazul instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar care se afla în proces de autorizare de funcţionare provizorie sau acreditare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică prevederile Legii nr. 88/1993privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, şi, respectiv, ale Ordonanţei Guvernului nr. 87/1998privind evaluarea şi acreditarea învăţământului preuniversitar, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 196/1999, de către Consiliul naţional de Evaluare şi Acreditare Academica, respectiv Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare a învăţământului Preuniversitar, până la finalizarea procesului, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Organizaţiile interesate pot depune noi cereri de autorizare de funcţionare provizorie sau acreditare numai după 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.---------------Art. 37 a fost modificat de pct. 36 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 38În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor supune aprobării prin hotărâri ale Guvernului sediul, organigrama şi regulamentul de funcţionare ale ARACIS, respectiv ale ARACIP.---------------Art. 38 a fost modificat de pct. 37 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006. Articolul 39La 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abroga Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, Ordonanţa Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea şi acreditarea învăţământului preuniversitar, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 196/1999, art. 18 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 106 alin. (2), art. 107, art. 113 şi art. 148 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Articolul 40Toate instituţiile şi unităţile de învăţământ care funcţionează legal la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează statutul şi se supun prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă.---------------Art. 40 a fost modificat de pct. 38 al articolului unic din LEGEA nr. 87 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 12 iulie 2005.Nr. 75.----

Noutăți

 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 160 din 7 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructura
 • LEGE nr. 108 din 19 mai 2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 308 din 3 decembrie 2015 pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic preliminar între Cote d`Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 421 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare pentru Situaţii de Urgenţă Civil-Militare în Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001
 • LEGE nr. 169 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la Bucureşti la 15 septembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 18 septembrie 1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 9 din 1 ianuarie 1949 asupra vămilor
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 5 noiembrie 1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • LEGE nr. 35 din 1 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 18 septembrie 2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 372 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2001 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare pe anul 2001 prin garantarea unui credit pentru Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 18 octombrie 2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 162 din 22 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6, semnat la Bucureşti la 17 mai 2002
 • LEGE nr. 163 din 12 iulie 2010 pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles, la Convenţia pentru înfiinţarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 6 din 18 ianuarie 2016 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 145 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 îmbunătăţirilor funciare
 • LEGE nr. 51 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 126 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 512 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
 • LEGE nr. 140 din 16 iunie 2017 pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • LEGE nr. 360 din 4 decembrie 2007 pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferinţei diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006)
 • LEGE nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie
 • LEGE nr. 45 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 (*republicată*) viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002*)
 • LEGE nr. 232 din 31 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 21 din 21 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 iunie 2003 privind aprobarea achiziţionării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federala Germania, precum şi a plăţii serviciului de transport al acesteia până în portul Constanţa
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 159 din 20 octombrie 1999 pentru completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 178 din 20 decembrie 2001 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 281 din 20 decembrie 2000 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 52 din 7 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021