Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 14 iulie 2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 20 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale(actualizată până la data de 20 septembrie 2005*)

------------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 septembrie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 91 din 14 iulie 2005.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere majorările preţului la gaze naturale şi ţinând cont de necesitatea eficientizării consumului individual de gaze naturale pentru persoanele care utilizează la încălzirea locuinţei acest combustibil, în vederea creşterii calităţii vieţii de familie, se impune iniţierea unui program de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune de centrale termice individuale sau, după caz, de arzătoare automatizate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Începând cu anul 2005 se instituie Programul de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, în vederea eficientizării consumului de gaze naturale utilizate la încălzirea locuinţei. Articolul 2 1) În perioada 2005-2008 se acordă un ajutor bănesc pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a unui arzător automatizat, denumit în continuare ajutor bănesc. (2) De ajutorul bănesc beneficiază familiile şi persoanele singure care îndeplinesc următoarele condiţii: a) utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale şi sunt consumatori individuali, titulari de contracte de furnizare a gazelor naturale; b) au venitul net lunar pe membru de familie de până la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; c) nu deţin centrale termice individuale; d) deţin sobe de teracotă. (3) Ajutorul bănesc se acordă sub formă de bonuri valorice, în cuantum diferenţiat, după cum urmează: a) în sumă de 1.000 lei, în cazul achiziţionării, instalării şi punerii în funcţiune a unei centrale termice individuale; b) în sumă de 200 lei, în cazul achiziţionării şi montării unui arzător automatizat. Articolul 3 (1) Bonurile valorice sunt documente cu regim special care se emit de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Tipărirea bonurilor valorice se va face potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Bonurile valorice sunt de culoare violet, sunt prevăzute cu elemente de securizare şi au tipărit cuantumul ajutorului bănesc prevăzut la art. 2 alin. (3). (4) Modelele bonurilor valorice sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.------------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 91 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 septembrie 2005. Articolul 4 (1) Ajutorul bănesc se acordă numai în cazul în care achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice sau, după caz, a arzătoarelor automatizate se realizează prin firme autorizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumite în continuare firme autorizate. (2) Firmele autorizate care participă la Programul de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale au obligaţia să încheie un protocol de colaborare cu direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare direcţie teritorială, în a cărei rază îşi are domiciliul sau reşedinţa familia ori persoana singură. (3) Modelul protocolului de colaborare prevăzut la alin. (2) este stabilit prin norme metodologice. Articolul 5 (1) Ajutorul bănesc se acordă o singură dată, fie pentru achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice, fie pentru achiziţionarea şi montarea arzătoarelor automatizate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa şi veniturile familiei, semnată de reprezentantul familiei, care este şi titularul ajutorului bănesc. (2) În cazul achiziţionării, instalării şi punerii în funcţiune a unei centrale termice, cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente: a) avizul de soluţie tehnică eliberat de furnizorul de gaze naturale la care este înregistrat ca titular de contract de furnizare a gazelor naturale; b) proiectul de execuţie a instalării centralei termice, eliberat de firma autorizată. (3) În cazul achiziţionării şi montării arzătoarelor automatizate, ajutorul bănesc se acordă pentru un număr maxim de trei sobe. (4) Cererea de acordare a ajutorului bănesc se înregistrează la direcţia teritorială în a cărei rază se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă a titularului. (5) Cererea se completează potrivit modelului stabilit prin norme metodologice. Articolul 6 (1) Stabilirea dreptului la ajutorul bănesc se realizează pe bază de anchetă socială efectuată de personalul de specialitate din cadrul direcţiei teritoriale. (2) Ancheta socială certifică componenţa familiei şi nivelul veniturilor acesteia, precum şi modalităţile de încălzire a locuinţei. (3) Modelul anchetei sociale este stabilit prin norme metodologice. Articolul 7 (1) Cererea prevăzută la art. 5 alin. (1) se aprobă sau se respinge prin decizie a directorului executiv al direcţiei teritoriale. (2) Decizia directorului executiv al direcţiei teritoriale privind acordarea dreptului la ajutorul bănesc se comunică titularului în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii şi se transmite însoţită de bonul valoric reprezentând ajutorul bănesc. (3) În termenul prevăzut la alin. (2) direcţiile teritoriale vor comunică familiilor şi persoanelor singure care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului bănesc decizia motivată a directorului executiv al direcţiei teritoriale privind respingerea cererii. Articolul 8 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege soţul, soţia şi alte persoane care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă. (2) Prin persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură. Articolul 9Ajutorul bănesc se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora. Articolul 10 (1) Suma reprezentând acoperirea unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a arzătoarelor automatizate, datorată firmei autorizate, se achită de către titular cu bonul valoric. (2) Firmele autorizate care au încheiat protocolul prevăzut la art. 4 alin. (3) au obligaţia să accepte plata unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a arzătoarelor automatizate, sub formă de bonuri valorice. Articolul 11 (1) Lunar, firmele autorizate transmit direcţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind titularii şi sumele reprezentând ajutoarele băneşti, însoţită de bonurile valorice. (2) În cazul ajutorului bănesc acordat pentru achiziţionarea şi montarea arzătoarelor automatizate, documentele prevăzute la alin. (1) sunt însoţite de procesul-verbal de constatare a montării arzătoarelor automatizate. Modelul procesului-verbal este stabilit prin norme metodologice. (3) Situaţia prevăzută la alin. (1) reprezintă document de plată pe baza căruia direcţiile teritoriale achită sumele solicitate de firmele autorizate. (4) Direcţiile teritoriale au obligaţia de a verifica periodic lista firmelor autorizate. (5) Direcţiile teritoriale au obligaţia de a reţine bonurile valorice şi de a nu efectua decontarea acestora în cazul în care constată că la data solicitării decontării firma nu mai este autorizată. Articolul 12 (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului bănesc, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie. (2) Cheltuielile privind tipărirea bonurilor valorice şi orice alte cheltuieli ocazionate de acordarea ajutoarelor băneşti, precum şi cheltuielile legate de informarea populaţiei cu privire la drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Articolul 13Ajutoarele băneşti acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se impozitează şi nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. Articolul 14Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la acordarea ajutorului bănesc. Articolul 15În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 91. Anexa NOTĂ(CTCE)Imaginea reprezentând Bon valoric - 1.000 lei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 643 din 20 iulie 2005, la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).NOTĂ(CTCE)Imaginea reprezentând Bon valoric - 200 lei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 643 din 20 iulie 2005, la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).---------

Noutăți

 • LEGE nr. 196 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja şi presta servicii
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • LEGE nr. 238 din 10 iunie 2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 299 din 14 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 136 din 8 iunie 2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România
 • LEGE nr. 67 din 15 martie 2018 privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în Primul Război Mondial
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 2 martie 2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 11 martie 2004 privind autorizarea unor împrumuturi
 • LEGE nr. 244 din 17 iulie 2013 pentru ratificarea amendamentelor semnate de România, la Bucureşti la 22 decembrie 2011, la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) privind protecţia muncii
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 24 februarie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 193 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 86 din 3 mai 2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate
 • LEGE nr. 69 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 19^49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 9 octombrie 2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 28 aprilie 1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României şi acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federala Iugoslavia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 30 martie 1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare
 • LEGE nr. 30 din 10 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 29 din 28 februarie 2006 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 74 din 1 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 15 din 5 mai 1997 pentru modificarea şi completarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 240 din 15 iulie 2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 81 din 23 decembrie 1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Comunitatea Economică Europeană, precum şi a Memorandumului de înţelegere la acest acord
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • LEGE nr. 127 din 20 iunie 2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • LEGE nr. 222 din 30 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia
 • LEGE nr. 517 din 28 noiembrie 2003 privind conferirea decoraţiilor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 278 din 13 decembrie 2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică, semnată la Bucureşti la 11 octombrie 2000
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 267 din 22 decembrie 2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 37 din 4 martie 1930 pentru ratificarea Tratatului de muncă încheiat între Franţa şi România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului
 • LEGE nr. 67 din 19 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021