Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 20 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială(actualizată până la data de 27 noiembrie 2008*)

Situaţia extraordinară a cărei reglementare nu putea fi amânată a fost creată de necesitatea transpunerii "Directivei nr. 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004, referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală", în scopul combaterii fenomenului de contrafacere a obiectelor de proprietate industrială şi în interesul titularilor drepturilor de proprietate industrială, precum şi de respectarea art. 53 din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană - Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptării tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează măsurile, procedurile şi repararea daunelor în scopul asigurării respectării drepturilor de proprietate industrială. (2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă expresia drepturi de proprietate industrială include toate drepturile reglementate de legislaţia naţională, comunitară, precum şi de tratatele şi de convenţiile internaţionale în domeniu la care România este parte.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005. Articolul 2 (1) Fără a aduce atingere mijloacelor mai favorabile titularilor de drepturi prevăzute în legislaţia comunitară sau naţională, măsurile, procedurile şi repararea daunelor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru orice fapte de încălcare a unui drept de proprietate industrială, aşa cum sunt prevăzute prin legislaţia comunitară şi/sau naţională. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu afectează obligaţiile decurgând din convenţiile, tratatele şi acordurile la care România este parte şi, în special, cele decurgând din Acordul TRIPS, inclusiv cele referitoare la procedurile penale şi sancţiunile aplicabile. (3) De asemenea, nu sunt afectate dispoziţiile de drept comun şi nici dispoziţiile legilor speciale referitoare la procedurile penale sau sancţiunile aplicabile în caz de încălcare a drepturilor de proprietate industrială protejate. Capitolul II Măsuri, proceduri, repararea daunelorMăsuri, proceduri, repararea daunelor Articolul 3 (1) Măsurile, procedurile şi repararea daunelor, reglementate prin legile de proprietate industrială, vor fi aplicate de instanţele judecătoreşti competente. (2) Măsurile, procedurile şi repararea daunelor trebuie să fie efective, proporţionale cu drepturile încălcate, descurajatoare şi să fie aplicate astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea comerţului legitim şi totodată să ofere protecţie împotriva folosirii abuzive a acestora. Articolul 4Au calitatea de a cere aplicarea măsurilor, procedurilor şi repararea daunelor următoarele persoane: a) titularii drepturilor de proprietate industrială, potrivit dispoziţiilor legislaţiei aplicabile; b) orice persoană autorizată să utilizeze drepturile de proprietate industrială, în special beneficiarii de licenţe. c) persoanele titulare ale unui drept de proprietate industrială protejat printr-un brevet de invenţie acordat de statul român şi succesorii lor în drept, deţinut în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cărora le-au fost încălcate drepturile patrimoniale conferite de brevet prin exploatarea invenţiei în mod abuziv, fără consimţământul titularului sau prin orice fapte de încălcare a drepturilor acestuia.*)----------Lit. c) a art. 4 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 214 din 24 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2008. Articolul 4^1 (1) Acţiunile în justiţie introduse de persoanele prevăzute la art. 4 lit. c) sunt scutite de la plata taxelor de timbru. (2) Litigiile având ca obiect măsurile reparatorii pentru persoanele prevăzute la art. 4 lit. c) sunt de competenţa Tribunalului Bucureşti.----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 214 din 24 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2008. Capitolul III Probe şi măsuri de conservare a acestoraProbe şi măsuri de conservare a acestora Articolul 5 (1) La solicitarea unei părţi care a prezentat elemente de probă, în mod rezonabil accesibile şi suficiente în susţinerea afirmaţiilor sale şi dacă aceste elemente se află sub controlul părţii adverse, instanţa judecătorească competentă poate să ordone ca aceste elemente de probă să fie produse de partea adversă, sub rezerva asigurării protecţiei informaţiilor confidenţiale. (2) În cazul încălcărilor drepturilor de proprietate industrială protejate, săvârşite la scară comercială, instanţele judecătoreşti competente pot, la cererea unei părţi, să ordone comunicarea documentelor bancare, financiare sau comerciale, care se găsesc sub controlul părţii adverse, sub rezerva ca protecţia informaţiilor confidenţiale să fie asigurată. Articolul 6 (1) Înainte de judecarea fondului cauzei, având ca obiect un drept de proprietate industrială protejat, instanţa judecătorească competentă poate, la cererea unei părţi care a prezentat elemente de probă, conform prevederilor art. 5 alin. (1), în susţinerea afirmaţiilor sale din care rezultă că o încălcare a avut loc ori că această încălcare este iminentă, să ordone măsuri provizorii, rapide şi eficiente, pentru conservarea elementelor de probă pertinente cauzei, sub condiţia ca protecţia informaţiilor confidenţiale să fie asigurată.---------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) pot include descrierea detaliată cu sau fără prelevare de eşantioane, sechestrul mărfurilor litigioase şi, după caz, al materialelor şi instrumentelor utilizate pentru a produce şi/sau a distribui aceste mărfuri, precum şi documentele în legătură cu acestea. (3) Măsurile de conservare a probelor sunt dispuse de instanţele judecătoreşti competente, prin ordonanţă preşedinţială, chiar fără ca cealaltă parte să fie citată, când orice întârziere este susceptibilă să cauzeze un prejudiciu ireparabil titularului dreptului sau când există un risc de distrugere a elementelor de probă, care poate fi dovedit. (4) În cazurile în care ordonanţa preşedinţială a fost dată fără citare, părţilor în cauză le vor fi comunicate aceste măsuri de îndată. (5) În termen de 5 zile de la comunicarea măsurilor de conservare a probelor, părţile în cauză pot ataca măsurile dispuse. Judecarea se face de urgenţă, cu citarea părţilor, făcându-se aplicarea dispoziţiilor Codului de procedură civilă referitoare la procedurile speciale şi la administrarea probelor.----------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005. Articolul 7 (1) Încuviinţarea măsurilor de conservare a probelor va fi făcută de instanţa judecătorească competentă, sub condiţia constituirii de către reclamant a unei garanţii adecvate, stabilită de instanţă şi destinată să acopere un eventual prejudiciu suferit de pârât, în cazurile prevăzute la alin. (3). (2) Dacă reclamantul nu a formulat o acţiune în justiţie, în scopul de a obţine o decizie pe fondul cauzei, pârâtul poate cere instanţei judecătoreşti competente, într-un termen care să nu depăşească 20 de zile lucrătoare sau 31 de zile calendaristice, dacă acesta din urmă este mai lung, anularea măsurilor de conservare a probelor, inclusiv daunele-interese suferite de pârât cu ocazia măsurilor ordonate. (3) În cazul în care măsurile de conservare a probelor sunt anulate ori încetează să mai fie aplicabile din orice motive de acţiune sau omisiune a reclamantului ori în cazul în care ulterior încuviinţării măsurii de către instanţa judecătorească s-a constatat că nu a avut loc o încălcare sau o ameninţare cu încălcarea unui drept de proprietate industrială protejat, instanţa judecătorească este competentă să ordone reclamantului, la cererea pârâtului, să acorde acestuia din urmă o despăgubire corespunzătoare prejudiciului cauzat ca urmare a măsurilor ordonate. (4) În cursul desfăşurării judecăţii procesului instanţa de judecată poate să dispună măsuri privind protecţia identităţii martorilor, în condiţiile legii. Capitolul IV Dreptul de informareDreptul de informare Articolul 8 (1) În cadrul unei acţiuni în justiţie având ca obiect încălcarea unui drept de proprietate industrială şi ca urmare a unei cereri a reclamantului, justificată şi proporţională în raport cu cauza, instanţa judecătorească competentă poate să ordone ca informaţii privind originea şi reţelele de distribuţie a mărfurilor sau serviciilor, care aduc atingere unui drept de proprietate industrială protejat, să fie furnizate de către persoana care a încălcat un drept protejat sau de către orice altă persoană care: a) deţine în scop comercial mărfuri contrafăcute; b) utilizează în scop comercial servicii contrafăcute; c) a fost găsită în timp ce utiliza servicii contrafăcute la scară comercială; d) furnizează, în scop comercial, servicii utilizate în activităţi de contrafacere; sau e) a fost semnalată, de către o persoană prevăzută la lit. a), b) sau c), ca intervenind în producerea, fabricarea ori distribuirea mărfurilor sau în furnizarea serviciilor. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă, după caz: a) numele şi adresele producătorilor, fabricanţilor, distribuitorilor, furnizorilor şi ale celorlalţi deţinători anteriori de mărfuri sau servicii, precum şi ale angrosiştilor destinatari şi ale vânzătorilor de marfă cu amănuntul; b) informaţii privind cantităţile produse, fabricate, livrate, primite sau comandate, precum şi preţul obţinut pentru mărfurile sau serviciile respective. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică fără a aduce atingere altor dispoziţii legale în baza cărora: a) se acordă titularului dreptul de a primi o informaţie mai extinsă; b) este reglementată utilizarea în materie civilă sau penală a informaţiilor comunicate potrivit dispoziţiilor prezentului articol; c) este reglementată responsabilitatea pentru abuz privind dreptul la informaţie; d) se dă posibilitatea de a refuza să furnizeze informaţii care ar constrânge o persoană prevăzută la alin. (1) să admită propria participare sau o participare a rudelor apropiate la o încălcare a unui drept de proprietate industrială protejat; sau e) este reglementată protecţia confidenţialităţii surselor informaţiei sau prelucrarea datelor cu caracter personal. Capitolul V Măsuri provizorii şi de asigurareMăsuri provizorii şi de asigurare Articolul 9 (1) Instanţa judecătorească competentă poate, la cererea motivată a reclamantului, să ordone măsuri provizorii împotriva persoanei care se presupune că a încălcat un drept de proprietate industrială protejat, în scopul de a preveni orice încălcare iminentă cu privire la acest drept, respectiv:-----------Partea introd. a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005. a) să interzică cu titlu provizoriu ca încălcarea presupusă să mai continue; sau b) să constituie o garanţie destinată să asigure despăgubirea titularului dreptului protejat. (2) Măsurile provizorii prevăzute la alin. (1) pot fi ordonate şi împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de către un terţ în scop de încălcare a unui drept de proprietate industrială protejat. (3) La cererea reclamantului, instanţele judecătoreşti competente pot să ordone sechestrul mărfurilor bănuite că ar aduce atingere unui drept de proprietate industrială protejat pentru a împiedica introducerea lor sau circulaţia lor în circuitele comerciale. (4) În cazul unei încălcări săvârşite în activităţi comerciale, instanţa judecătorească competentă poate să ordone, dacă partea vătămată dovedeşte că există circumstanţe care ar putea face imposibilă recuperarea daunelor-interese, sechestrul bunurilor mobiliare şi imobiliare ale persoanei care se presupune că a încălcat un drept de proprietate industrială protejat, inclusiv blocarea conturilor bancare şi a altor bunuri. În acelaşi scop se poate ordona comunicarea documentelor bancare, financiare sau comerciale ori accesul la informaţii pertinente cauzei. (5) Instanţa judecătorească competentă poate cere reclamantului, în cadrul măsurilor prevăzute la alin. (1)-(4), să furnizeze orice element de probă, în scopul de a-şi forma convingerea că acesta este titularul dreptului şi că acest drept i-a fost încălcat ori o astfel de încălcare este iminentă.----------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005. Articolul 10 (1) Măsurile provizorii prevăzute la art. 9 alin. (1)-(4) pot fi dispuse, prin ordonanţă preşedinţială, chiar fără ca cealaltă parte să fie audiată, când orice întârziere este susceptibilă să creeze un prejudiciu ireparabil titularului dreptului. În acest caz, măsurile dispuse vor fi comunicate părţilor în cauză de îndată. (2) Dispoziţiile art. 6 alin. (5) şi ale art. 7 sunt aplicabile şi în cazul situaţiei prevăzute la alin. (1). Articolul 11 (1) Pe lângă daunele-interese ce pot fi obţinute de către titularul al cărui drept de proprietate industrială protejat i-a fost încălcat, instanţa judecătorească competentă poate să ordone, la cererea reclamantului, în privinţa mărfurilor despre care se constată că aduc atingere dreptului de proprietate industrială protejat şi, după caz, în privinţa materialelor şi instrumentelor care au servit, în principal, la crearea sau fabricarea mărfurilor, următoarele măsuri: a) retragerea din reţelele circuitelor comerciale; b) scoaterea definitivă din circuitele comerciale; sau c) distrugerea. (2) Instanţa judecătorească competentă va ordona cu privire la măsurile prevăzute la alin. (1) ca acestea să fie puse în aplicare pe cheltuiala persoanei care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat, afară de situaţia în care există motive speciale care să împiedice acest fapt. (3) În examinarea cererii privind instituirea măsurilor corective prevăzute la alin. (1) instanţa judecătorească competentă va ţine seama atât de proporţionalitatea dintre gravitatea faptei şi măsurile corective ce vor fi ordonate, cât şi de interesele terţilor. Capitolul VI InterziceriInterziceri Articolul 12 (1) Când printr-o hotărâre judecătorească s-a constatat o încălcare a unui drept de proprietate industrială protejat, instanţa judecătorească competentă va putea să interzică, printr-o ordonanţă preşedinţială, persoanei care a încălcat acest drept continuarea faptelor sale de încălcare. (2) Nerespectarea măsurii interzicerii, prevăzută la alin. (1), este considerată o nouă încălcare a dreptului de proprietate industrială în cauză, iar împotriva acestei încălcări se poate dispune una dintre măsurile prevăzute la art. 11. Capitolul VII Despăgubiri şi cheltuieli de judecatăDespăgubiri şi cheltuieli de judecată Articolul 13 (1) La cererea persoanei care a încălcat un drept de proprietate industrială şi care este pasibilă de a fi obligată la una dintre măsurile sau interzicerile prevăzute la art. 11 şi 12, instanţa judecătorească poate să ordone acestei persoane plata către partea vătămată a unei despăgubiri în locul aplicării măsurii respective. (2) Instanţa va proceda potrivit prevederilor alin. (1) dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) persoana a acţionat fără intenţie şi din imprudenţă; b) executarea măsurilor ce ar trebui ordonate ar cauza pentru acea persoană un prejudiciu disproporţionat în raport cu fapta săvârşită; c) plata unei despăgubiri prevăzută la alin. (1) este, în mod rezonabil, satisfăcătoare. Articolul 14 (1) La cererea părţii vătămate, instanţa judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenţie a desfăşurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite. (2) La stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare: a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat; sau b) cu titlu de alternativă, atunci când este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi cel puţin suma redevenţelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate în cauză. (3) Când persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat a desfăşurat o activitate de contrafacere, cu intenţie, instanţa judecătorească competentă poate să ordone acoperirea beneficiilor sau plata daunelor-interese susceptibile a fi prestabilite. Articolul 15Cheltuielile de judecată stabilite de instanţa de judecată, în mod rezonabil şi proporţional cu cauza respectivă, şi care au fost efectuate de partea care a câ☺tigat procesul vor fi suportate de partea care a pierdut procesul.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005. Capitolul VIII Măsuri de publicitateMăsuri de publicitate Articolul 16 (1) În cadrul acţiunilor în justiţie introduse pentru încălcarea unui drept de proprietate industrială protejat, instanţa judecătorească competentă poate să ordone, la cererea reclamantului şi pe cheltuiala persoanei care a încălcat dreptul protejat, măsuri corespunzătoare în scopul difuzării informaţiei privind hotărârea judecătorească, inclusiv afişarea acesteia, precum şi publicarea integrală sau parţială a hotărârii. (2) Instanţa judecătorească competentă va putea ordona şi măsuri suplimentare de publicitate corespunzătoare împrejurărilor speciale, inclusiv o publicitate de mare amploare. Capitolul IXDispoziţii finale şi tranzitorii----------Titlul cap. IX a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005. Articolul 17Fără a se aduce atingere dispoziţiilor din prezenta ordonanţă de urgenţă privind măsurile, procedurile şi reparaţiile de natură civilă şi administrativă, sunt aplicabile şi celelalte sancţiuni civile şi penale stabilite de dreptul comun şi legile speciale de proprietate industrială. Articolul 18 (1) În scopul sprijinirii acţiunilor de respectare a drepturilor de proprietate industrială, asociaţiile sau organizaţiile de întreprinzători ori profesionişti pot elabora coduri de conduită la nivel comunitar, în special, preconizând utilizarea pe discuri optice a unui cod permiţând identificarea originii fabricării. (2) Codurile de conduită elaborate potrivit alin. (1), precum şi evaluările eventuale referitoare la aplicarea acestora vor fi transmise Comisiei de proiecte de coduri de conduită la nivel naţional sau comunitar. Articolul 19Autorităţile prevăzute la art. 20 informează de îndată Comisia Europeană cu privire la măsurile legislative sau administrative, în scopul transpunerii directivei menţionate la art. 21, precum şi cu privire la orice act normativ naţional adoptat în domeniul acestei directive şi transmit Comisiei Europene, până cel târziu la data de 29 aprilie 2009, un raport privind implementarea măsurilor de transpunere a directivei. Articolul 20În scopul îndeplinirii obligaţiilor decurgând din art. 19, precum şi în scopul cooperării, în special, pentru schimbul de informaţii între România şi Comisia Europeană se desemnează, în calitate de corespondent naţional, însărcinat cu toate problemele referitoare la punerea în aplicare a directivei, Ministerul Justiţiei. Articolul 21Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 30 aprilie 2004.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 280 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuDirectorul general al Oficiului de Statpentru Invenţii şi Mărci,Gabor VargaBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 100.-----------

Noutăți

 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 6 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 31 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe şantierele de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 29 iunie 2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea proiectului "Instalaţia de anhidrida ftalica şi plastifianţi" la Societatea Comercială "OLTCHIM" - S.A. Ramnicu Valcea
 • LEGE nr. 116 din 20 iunie 2019 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 137 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 64 din 22 martie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998
 • LEGE nr. 328 din 8 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 24 mai 1999 privind achiziţionarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificaţie pentru consumul intern
 • LEGE nr. 12 din 20 februarie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 113 din 30 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1999 pentru facilitarea aplicării convenţiilor internaţionale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privinţa predării-preluării condamnaţilor
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 209 din 28 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 211 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 113 din 8 aprilie 1947 privind ratificarea Tratatului de Comerţ şi Navigaţie între România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, încheiat la Moscova la 20 februarie 1947
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 207 din 18 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 14 septembrie 2000 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 581 din 14 decembrie 2004 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente şi produse de uz fitosanitar
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 30 iunie 2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 217 din 24 noiembrie 2011 privind trecerea satului Fânaţele Mădăraşului din componenţa comunei Band în componenţa comunei Mădăraş, judeţul Mureş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 253 din 13 decembrie 2017 privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 17 noiembrie 2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
 • LEGE nr. 55 din 1 aprilie 1932 privitoare la vînzarea de terenuri către şefii de colonii militare din Dobrogea-Noua nr. 55/1932
 • LEGE nr. 155 din 11 iulie 2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 78 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 110 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale
 • LEGE nr. 157 din 2 iulie 2018 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului
 • LEGE nr. 132 din 29 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 11 mai 2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • LEGE nr. 33 din 7 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 98 din 21 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 141 din 10 iulie 2008 pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • LEGE nr. 225 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean
 • LEGE nr. 162 din 21 iulie 2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021