Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 14 iulie 2005pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr. 351/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005

  În vederea accelerarii transpunerii reglementărilor europene în legislația interna și redefinirii atribuțiilor autorităților publice, în scopul adaptării la noile forme de colaborare cu structurile Uniunii Europene, se impune modificarea și completarea în regim de urgență a Legii gazelor nr. 351/2004, în scopul transpunerii în legislația interna a unor prevederi ale Directivei 2003/55/CE privind reglementările comune pentru piața interna în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 98/30/CE.în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, se modifica și se completează după cum urmează:1. Litera f) a articolului 8 va avea următorul cuprins:f) participa la elaborarea și aplicarea regulamentelor pentru atestarea verificatorilor de proiecte;1^1. La articolul 8, după litera z) se introduce o nouă literă, litera z^1), cu următorul cuprins:z^1) aplică la sfârșitul fiecărui an calendaristic, dacă este cazul, măsuri de regularizare de orice natură, pentru corectarea efectelor reglementărilor emise. (la 20-10-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005 ) 2. Alineatul (6) al articolului 10 va avea următorul cuprins:(6) Ordinele și deciziile emise de președintele ANRGN pot fi atacate la Curtea de Apel București, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.3. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri numiți prin decizie a primului-ministru, pe baza propunerilor președintelui ANRGN primite din partea:a) organismelor de specialitate ale administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor - un membru;b) asociațiilor consumatorilor de energie cu reprezentativitate la nivel național - un membru;c) asociațiilor pentru protecția consumatorilor cu reprezentativitate la nivel național - un membru;d) asociațiilor patronale din domeniul gazelor naturale cu reprezentativitate la nivel național - un membru;e) asociațiilor profesionale ale inginerilor din domeniul petrolului și al gazelor naturale cu reprezentativitate la nivel național - un membru;f) societății de transport al gazelor naturale - un membru;g) societăților de producție și de înmagazinare a gazelor naturale - un membru;h) societăților de distribuție a gazelor naturale - un membru;i) organizațiilor sindicale ale utilizatorilor de gaze naturale, cu reprezentativitate la nivel național - un membru;j) organizațiilor sindicale ale operatorilor din sectorul gazelor naturale, cu reprezentativitate la nivel de ramură - un membru;k) Ministerului Economiei și Comerțului - un membru. (la 20-10-2005, Alineatul (1) din Articolul 12 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005 ) 4. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile bănești pentru perioada delegării și detașării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivelul ANRGN. (la 20-10-2005, Alineatul (1) din Articolul 14 , Punctul 4. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005 ) 4^1. La articolul 65, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care realizarea obiectivelor/conductelor precizate la alin. (1) nu este economic justificată pentru operatorul licențiat, solicitantul va participa în cotă-parte, în colaborare cu acesta, la finanțarea obiectivelor/conductelor, sub condiția încheierii unui contract prin care consimte preluarea în patrimoniul operatorului licențiat a obiectivelor/conductelor din momentul punerii în funcțiune a acestora. (la 20-10-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005 ) 5. Alineatul (3) al articolului 65 va avea următorul cuprins:(3) Evaluarea condițiilor tehnice și economice privind asigurarea accesului solicitanților la sistem, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), se determina în baza unui studiu de fezabilitate pe care operatorul licențiat are obligația de a-l realiza cu respectarea următoarelor termene:a) 30 de zile de la data emiterii refuzului accesului, în cazul solicitării accesului la sistemele de distribuție a gazelor naturale;b) 60 de zile de la data emiterii refuzului accesului, în cazul solicitării accesului la Sistemul Național de Transport al gazelor naturale sau la conductele din amonte.6. După alineatul (3) al articolului 65 se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5), (6) și (7), cu următorul cuprins:(4) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (3) rezultatele studiului vor fi comunicate solicitanților, cu titlu gratuit.(5) Operatorul licențiat are obligația de a realiza lucrările respective în termen de un an de la finalizarea studiului, dacă realizarea obiectivelor/conductelor este economic justificată, în condițiile prevăzute la alin. (1).(6) În caz contrar, exclusiv în situația prevăzută la alin. (2), operatorul licențiat este obligat să realizeze obiectivele/sistemele în termenul prevăzut la alin. (5).(7) Lucrările necesare privind accesul la SNT al sistemelor de distribuție realizate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu respectarea prevederilor legale, vor fi incluse în Programul de dezvoltare al SNT. (la 20-10-2005, Punctul 6. din Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005 ) 7. După capitolul VII "Acces și refuz de acces" se introduce un nou capitol, capitolul VII^1 "Noua infrastructura", cuprinzând articolele 69^1-69^9, cu următorul cuprins: Capitolul VII^1 Noua infrastructură Articolul 69^1(1) Noile infrastructuri majore pentru gaze naturale, respectiv interconectarile dintre statele membre, instalațiile GNL și instalațiile de depozitare, pot fi scutite, la cerere, de prevederile legislației în vigoare, referitoare la accesul terților la sistemele de transport, distribuție, depozitare și la conductele din amonte, precum și de metodologiile de tarifare, în următoarele condiții:a) investiția trebuie să întărească concurenta în furnizarea de gaze naturale și sa sporeasca siguranța furnizarii;b) nivelul de risc legat de investiție este de asa natura încât investiția sa nu se realizeze decât dacă se acordă o scutire;c) infrastructura trebuie să fie în proprietatea unei persoane juridice care este separată cel puțin în privinta formei sale juridice de operatorii de sistem în ale căror sisteme se va construi infrastructura;d) se percep tarife pentru utilizatorii infrastructurii respective;e) scutirea nu influențează negativ concurenta, funcționarea eficienta a pieței interne a gazelor naturale sau funcționarea eficienta a sistemului reglementat la care este conectata infrastructura.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și cresterilor semnificative de capacitate a infrastructurilor existente, precum și modificărilor acestor infrastructuri care permit dezvoltarea unor noi surse de furnizare de gaze naturale. Articolul 69^2ANRGN hotărăște asupra scutirilor prevăzute la art. 69^1, adoptând o decizie motivată corespunzător. Decizia ANRGN se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 69^3Scutirea poate acoperi în întregime sau parțial noua infrastructura, infrastructura existenta cu capacitate semnificativ marita sau modificarea infrastructurii existente. Articolul 69^4La luarea deciziei de acordare a unei scutiri se ia în considerare, după caz, necesitatea de a impune condiții referitoare la durata scutirii și accesul nediscriminator la conducta de interconectare. Articolul 69^5La luarea deciziei privind condițiile prevăzute la art. 69^4 se vor avea în vedere, în principal, durata contractelor, capacitatea suplimentară ce va fi construită sau modificarea capacității existente, orizontul de timp al proiectului și condițiile naționale. Articolul 69^6La acordarea unei scutiri, ANRGN poate decide asupra regulilor și mecanismelor pentru gestionarea și alocarea capacității, în cazul în care acestea nu împiedica punerea în aplicare a contractelor pe termen lung. Articolul 69^7În cazul unei conducte de interconectare, orice decizie de scutire se ia după consultări cu celelalte state membre sau, după caz, cu autoritățile de reglementare. Articolul 69^8Decizia de scutire se comunică fără întârziere de ANRGN Comisiei Europene, împreună cu toate informațiile relevante. Articolul 69^9Informațiile prevăzute la art. 69^8 trebuie să cuprindă, în principal:a) motivele detaliate pe baza cărora autoritatea de reglementare sau statul membru a acordat scutirea, inclusiv informațiile financiare care justifica necesitatea scutirii;b) analiza efectuată în privinta efectului asupra concurentei și funcționarii eficiente a pieței interne a gazelor naturale rezultând din acordarea scutirii;c) motivele pentru perioada de timp și partea din capacitatea totală a infrastructurii gazelor naturale respective pentru care s-a acordat scutirea;d) în cazul în care scutirea se referă la o conducta de interconectare, rezultatul consultării cu statele membre respective sau cu autoritățile de reglementare;e) contribuția infrastructurii la diversificarea furnizarii de gaze naturale.8. Litera a) a articolului 96 va avea următorul cuprins:a) sa realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a conductelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasata rețeaua de alimentare cu gaze naturale să se execute o construcție, beneficiarul acesteia și/sau proprietarul va/vor suporta toate cheltuielile de modificare a traseului rețelei, în următoarele condiții:1. obținerea acordurilor proprietarilor sau ale deținătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie plasata noua conducta, precum și a avizelor autorităților competente și a autorizației de construire;2. includerea în patrimoniul operatorului licențiat a obiectivelor rezultate în urma modificării.8^1. La articolul 98 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:a) stimularea utilizării eficiente a gazelor naturale, asigurarea calității serviciilor, asigurarea puterii calorice a gazelor naturale, promovarea concurenței pe piața gazelor naturale și protecția intereselor consumatorilor; (la 20-10-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005 ) 9. Punctul 3 al articolului 109 va avea următorul cuprins:3: proiectarea, executarea, recepția și/sau punerea în funcțiune de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu încălcarea reglementărilor tehnice emise în domeniu;10. Punctul 4 al articolului 109 va avea următorul cuprins:4. executarea de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu încălcarea prevederilor art. 65, 80 și 81;11. După punctul 36 al articolului 109 se introduce un nou punct, punctul 37, cu următorul cuprins:37. desfășurarea oricăror activități comerciale și/sau prestări de servicii fără a deține licenta necesară, emisă conform prevederilor prezentei legi și reglementărilor elaborate în temeiul acesteia.12. Articolul 110 va avea următorul cuprins: Articolul 110(1) Contravențiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârșite de persoane fizice, se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 4.500 lei (RON), cele de la pct. 2, 9, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 31 și 32;b) cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), cele de la pct. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 33, 34 și 35;c) cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), cele de la pct. 13, 18 și 26.(2) Contravențiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârșite de persoane juridice, se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), cele de la pct. 8 și 11;b) cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), cele de la pct. 7;c) cu amendă de la 6.000 lei (RON) la 12.000 lei (RON), cele de la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 36;d) cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), cele de la pct. 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 și 26;e) cu amendă de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), cele de la pct. 24 și 37.13. După alineatul (2) al articolului 119 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Dispozițiile cap. VII^1 intră în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană. (la 20-10-2005, Alineatul (3) din Articolul 119 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005 ) Articolul IIPrezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 22 "Noua infrastructura" din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2003/55/CE din 26 iunie 2003 privind reglementările comune pentru piața interna în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 98/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. 176 din 15 iulie 2003. Articolul IIILegea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Francu
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Sereș
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 116.---------

  Noutăți

 • LEGE nr. 314 din 25 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 179 din 7 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 148 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 130 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 364 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 28 aprilie 2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 30 noiembrie 2011 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011
 • LEGE nr. 9 din 20 februarie 2004 pentru aderarea României la Protocolul împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adoptat la New York la 31 mai 2001, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 217 din 24 noiembrie 2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • LEGE nr. 70 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 785/1969 privind impunerea venitului realizat de personalul român angajat la societăţi cu sediul în străinătate, la care participă organizaţii economice socialiste române
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 139 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Madrid la 3 octombrie 1994
 • LEGE nr. 121 din 4 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 9 noiembrie 2000 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • LEGE nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 91 din 3 iunie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în moneda naţionala şi existenta în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţionala a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • COD PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*) (Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 republicată)
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 15 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţionala a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 38 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 133 din 29 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1995 privind plata drepturilor cuvenite salariaţilor din administraţia publică, alte unităţi bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, pentru concediul de odihnă neefectuat
 • LEGE nr. 33 din 27 martie 2017 privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 18 iunie 2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 78 din 26 aprilie 2017 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
 • LEGE nr. 1 din 28 martie 1974 privind modificarea Constituţiei Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 19 martie 2008 privind unele măsuri financiare
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 387 din 17 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 299 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 50 din 7 iulie 1994 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 218 din 30 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiţi de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 februarie 2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 123 din 7 iulie 2000 privind declararea oraşului Vatra Dornei, judeţul Suceava, municipiu
 • LEGE nr. 442 din 28 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021