Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 113 din 14 iulie 2005pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005

  Notă
  Conform art. II din LEGEA nr. 306 din 25 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 31 octombrie 2005, autoritatea pentru străini acordă străinilor împotriva cărora instanța a dispus măsura expulzării și care, la data de 3 noiembrie 2005, sunt luați în custodie publică de o perioadă care a depășit 2 ani, tolerarea rămânerii pe teritoriul României.
  Având în vedere importanța îndeplinirii în termen a angajamentelor asumate de România pentru anul 2005 în vederea integrării în Uniunea Europeană, respectiv a transpunerii în termenul asumat, în legislația românească, a documentelor comunitare în domeniul migrației,ținând seama de faptul că modificarea legislației privind regimul străinilor se regăsește ca obiectiv principal în aplicarea Planului de acțiune Schengen, precum și a Planului de acțiuni prioritare pentru aderarea la Uniunea Europeană, implementarea fără întârziere a acestora reprezentând una dintre sarcinile a căror neîndeplinire poate sta la baza activării clauzei de amânare a aderării României la Uniunea Europeană,având în vedere, totodată, necesitatea soluționării corespunzătoare a dificultăților întâmpinate în aplicarea legislației în vigoare privind regimul străinilor,ținând seama de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Guvernul României, prin instituțiile abilitate, transmite Comisiei Europene și guvernelor celorlalte state membre în timp util și nu mai târziu de momentul în care sunt făcute publice, informații privind:a) proiectele de acte normative care propun măsuri cu privire la lucrătorii din state terțe și membrii lor de familie, în ceea ce privește intrarea, șederea și angajarea în muncă, precum și realizarea egalității de tratament în condițiile de viață și de muncă, drepturile salariale și alte drepturi economice, promovarea integrării în forța de muncă autohtonă și în societate și returnarea voluntară în țara de origine a unor astfel de persoane;b) proiecte de acorduri cu privire la subiectele prevăzute la lit. a), precum și proiectele de acorduri de cooperare pe care intenționează să le negocieze sau să le renegocieze cu state terțe, când aceste acorduri conțin prevederi referitoare la subiectele menționate la lit. a);c) proiecte de acorduri privind condițiile de ședere și angajare în muncă a propriilor cetățeni care lucrează în state terțe și a membrilor de familie ai acestora, pe care intenționează să le negocieze sau să le renegocieze cu statele respective.(4) Guvernul României transmite Comisiei Europene și guvernelor celorlalte state membre textele actelor normative în vigoare, precum și textele acordurilor încheiate cu state terțe, care reglementează subiectele  menționate la alin. (3) lit. a).2. La articolul 8 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:c) au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obținerea vizei sau, după caz, la intrarea pe teritoriul României ori au încercat să treacă frontiera României cu documente false sau falsificate;3. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Străinul intrat legal pe teritoriul României are obligația să anunțe despre aceasta organul de poliție competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării. Fac excepție cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum și ale Spațiului Economic European. (la 03-11-2005, Alineatul (1) din Articolul 12 , Punctul 3. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 306 din 25 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 31 octombrie 2005 ) 4. La articolul 13, litera a) a alineatului (1) se abrogă.5. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Străinul care își schimbă domiciliul sau reședința este obligat ca, în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă, să se prezinte la formațiunea Autorității pentru străini competentă teritorial, pentru luarea în evidență și efectuarea mențiunilor corespunzătoare în documentul de identitate.6. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) În cazul în care străinul nu mai este în posesia documentului de trecere a frontierei de stat în baza căruia a intrat în țară, acesta trebuie să prezinte la ieșirea din România un nou document valabil de trecere a frontierei de stat.7. Alineatul (1^1) al articolului 14 se abrogă.8. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Străinii piloți de aeronave și ceilalți membri ai echipajului, titulari ai unei licențe de zbor sau ai unui certificat de echipaj, prevăzute la anexa nr. 9 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, sunt scutiți de obligativitatea de a avea pașaport și de a avea viză numai în situațiile în care se află în exercițiul funcțiunii și:a) nu părăsesc aeroportul de escală;b) nu părăsesc aeroportul de destinație;c) nu părăsesc teritoriul orașului situat în apropierea aeroportului;d) nu părăsesc aeroportul decât pentru a merge la un alt aeroport românesc.8^1. La articolul 24 alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:h) activități religioase sau umanitare - străinilor care urmează să între în România pentru a desfășura activități în domeniul cultelor recunoscute, la cererea acestora, sau în scop umanitar; (la 03-11-2005, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 306 din 25 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 31 octombrie 2005 ) 9. La articolul 24 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:i) alte scopuri - străinilor detașați de către companiile străine, lucrătorilor stagiari sau sezonieri, străinilor care urmează tratament medical de lungă durată, străinilor a căror prezență pe teritoriul României este necesară din interese de securitate națională și celor care desfășoară alte activități care nu contravin legilor române.9^1. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:(4) Viza colectivă poate fi acordată la frontieră de organele competente și în cazul marinarilor străini având aceeași cetățenie, care solicită tranzitul în grupuri de 5 până la 50 de persoane, pentru a se îmbarca, reîmbarca sau pentru a părăsi o navă în scopul repatrierii la încetarea contractului de muncă, precum și în cazul schimburilor de echipaje. (la 03-11-2005, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 306 din 25 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 31 octombrie 2005 ) 10. Alineatul (1) al articolului 46 va avea următorul cuprins: Articolul 46(1) Străinii titulari ai unui drept de ședere temporară sau permanentă, precum și refugiații recunoscuți de către statul român pot solicita reîntregirea familiei pentru:a) soț/soție;b) copiii minori, necăsătoriți, ai titularului dreptului de ședere și ai soțului/soției, inclusiv copiii adoptați în comun de către aceștia;c) copiii minori, necăsătoriți, inclusiv cei adoptați, ai titularului dreptului de ședere, în cazul în care sunt în întreținerea efectivă a acestuia;d) copiii minori, necăsătoriți, inclusiv cei adoptați, ai soțului/soției titularului dreptului de ședere, în cazul în care sunt în întreținerea efectivă a acestuia.11. La articolul 48 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) celor detașați de către:(i) o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizației Mondiale a Comerțului la o reprezentanță, sucursală ori filială a sa, aflată pe teritoriul României, sau la o societate comercială, persoană juridică română, al cărei asociat/acționar este compania străină, cu același obiect de activitate, dacă fac dovada că nu sunt în raporturi de muncă cu o altă persoană juridică română;(ii) un angajator cu sediul în străinătate la o persoană juridică din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii încheiat între cele două părți.12. La articolul 48, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) celor desemnați ca administratori ai unei societăți comerciale, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:(i) în baza unui contract de mandat;(ii) la data solicitării să nu fie asociat sau acționar la societatea comercială în cauză sau la o altă persoană juridică română și să nu fi avut aceste calități în ultimii 2 ani;(iii) la societatea comercială în cauză să nu mai existe un alt asociat străin care a obținut un drept de ședere în acest scop.13. La articolul 49, litera d) va avea următorul cuprins:d) rudele de gradul I în linie ascendentă.14. La articolul 50 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:c) posedă document de călătorie valabil, cu excepția cazurilor în care documentul de călătorie a expirat după intrarea în România și, din motive independente de voința străinului, acesta nu a putut fi prelungit;15. La articolul 50 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:g) prezintă dovada asigurării sociale de sănătate.16. La articolul 51, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Când prelungirea dreptului de ședere este solicitată în baza căsătoriei și sunt necesare verificări suplimentare conform art. 64, termenul de soluționare a cererii poate fi prelungit până la maximum 90 de zile, caz în care dreptul de ședere se prelungește de drept până la soluționarea cererii.17. La articolul 58 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:c) face dovada mijloacelor de întreținere, în cuantum de cel puțin salariul minim net pe țară, pe perioada valabilității permisului de ședere.18. Articolul 63 va avea următorul cuprins: Articolul 63 Prelungirea ulterioară a dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei(1) Prelungirile ulterioare ale dreptului de ședere temporară acordat pentru reîntregirea familiei pot fi acordate dacă solicitantul:a) prezintă documente traduse și legalizate din care să rezulte existența căsătoriei sau a legăturii de rudenie;b) prezintă declarația, în scris, a membrului de familie care a solicitat reîntregirea familiei, din care să rezulte că vor locui împreună;c) face dovada spațiului de locuit corespunzător;d) dovedește că străinul care a solicitat reîntregirea familiei dispune de mijloace de întreținere peste cuantumul prevăzut la eliberarea permisului de ședere, cel puțin la nivelul salariului minim net pe țară, pentru fiecare membru de familie.(2) Prelungirea dreptului de ședere pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români poate fi acordată astfel:a) pentru străinii căsătoriți cu cetățeni români, dacă:(i) prezintă certificatul de căsătorie în original și copie, care trebuie să producă efecte juridice pe teritoriul României;(ii) fac dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim net pe țară;b) pentru străinii care conviețuiesc cu cetățeni români, dacă:(i) prezintă certificatele de naștere ale copiilor, cetățeni români, în original și în copie;(ii) prezintă declarația cetățeanului român, în formă autentică, din care să rezulte că aceștia conviețuiesc;(iii) fac dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim net pe țară;c) pentru copiii minori necăsătoriți, inclusiv cei adoptați, dacă:(i) se prezintă documente traduse și legalizate din care să rezulte existența legăturii de rudenie;(ii) se face dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim net pe țară;d) pentru rudele de gradul I în linie ascendentă, dacă:(i) prezintă documente traduse și legalizate din care să rezulte existența legăturii de rudenie;(ii) (îi) fac dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim net pe țară.19. La articolul 68 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) străinii detașați - cu prezentarea unui permis de muncă eliberat în condițiile legii. Dreptul de ședere pentru acest scop poate fi prelungit o singură dată pentru o perioadă de până la un an, pentru prelungirile ulterioare fiind aplicabile dispozițiile legale privind prelungirea dreptului de ședere a străinilor angajați în muncă.20. La articolul 68 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) străinii desemnați ca administratori ai unei societăți comerciale, în următoarele condiții:(i) cu prezentarea contractului de mandat;(ii) la data solicitării să nu fie asociat sau acționar la societatea comercială în cauză sau la o altă persoană juridică română și să nu fi avut aceste calități în ultimii 2 ani;(iii) la societatea comercială în cauză să nu mai existe un alt străin care a obținut un drept de ședere în acest scop.21. Alineatele (3) și (4) ale articolului 68 vor avea următorul cuprins:(3) La solicitarea prelungirii dreptului de ședere temporară, străinii prevăzuți la alin. (1) lit. a), b) și c) trebuie să facă dovada mijloacelor de întreținere, cel puțin la nivelul salariului mediu net pe economia națională, iar cei prevăzuți la alin. (1) lit. b^1), în cuantum de cel puțin 500 euro lunar proveniți din activitatea desfășurată conform contractului de mandat.(4) Străinii prevăzuți la alin. (1) lit. d) sunt exceptați de la obligația prezentării dovezii mijloacelor de întreținere.22. Alineatul (1) al articolului 69 va avea următorul cuprins: Articolul 69(1) Dreptul de ședere permanentă se acordă, la cerere, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe perioadă nedeterminată, străinului titular al unui drept de ședere temporară sau refugiatului recunoscut de către statul român, căruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în România.23. Alineatul (3) al articolului 70 se abrogă.24. La articolul 70, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Străinilor care au dobândit statutul de refugiat în condițiile legii li se poate aproba stabilirea domiciliului în România fără îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. b).(4^2) Străinilor care fac dovada că au efectuat investiții de minimum 1.000.000 euro sau au creat peste 100 de locuri de muncă cu normă întreagă li se poate aproba stabilirea domiciliului fără îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. a). Dovada investiției sau a locurilor de muncă create va fi calculată în funcție de cota de participare la beneficii și pierderi în societatea comercială.25. Articolul 71 va avea următorul cuprins: Articolul 71 Condiții cu privire la solicitarea stabilirii domiciliului în România(1) Pentru stabilirea domiciliului în România, solicitantul trebuie să depună personal, la formațiunile teritoriale ale Autorității pentru străini sau, după caz, la Oficiul Național pentru Refugiați, o cerere-tip însoțită de următoarele documente:a) străinii titulari ai unui drept de ședere temporară:(i) documentul de trecere a frontierei de stat, în original și în copie legalizată;(ii) copie legalizată a actelor de stare civilă;(iii) acte doveditoare privind deținerea legală a spațiului de locuit, în original și în copie legalizată;(iv) acte doveditoare privind mijloacele de întreținere;(v) certificat de cazier judiciar, eliberat de autoritățile române;(vi) dovada asigurării sociale de sănătate;b) străinii care au statut de refugiați:(i) documentul de trecere a frontierei de stat, în original și copie;(ii) copii legalizate ale actelor de stare civilă;(iii) acte doveditoare privind deținerea sau folosirea legală a spațiului de locuit, în original și în copie legalizată;(iv) certificat de cazier judiciar, eliberat de autoritățile române;(v) dovada asigurării sociale de sănătate.(2) În cazul în care solicitanții care au statut de refugiat nu dețin documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (i) și (îi), cererea va fi analizată în baza identității declarate.26. La articolul 86 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:a) au trecut ilegal frontiera de stat a României;27. La articolul 86 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) nu au părăsit teritoriul României la expirarea dreptului de ședere conferit prin viză sau în temeiul unor convenții internaționale ori acte normative prin care se desființează unilateral regimul de vize, iar perioada scursă de la încetarea acestui drept este mai mare de 60 de zile;28. La articolul 86 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) au fost condamnați pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru acestea este mai mare de 3 ani.29. La articolul 86, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Procedurile aplicabile în cazul necooperării unor reprezentanțe diplomatice în legătură cu eliberarea de documente de călătorie pentru îndepărtarea străinilor de pe teritoriul statului român se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe și al ministrului administrației și internelor.30. După articolul 88^1 se introduce un nou articol, articolul 88^2, cu următorul cuprins: Articolul 88^2 Organizarea unor zboruri comune cu statele membre în vederea returnării străinilor(1) Autoritatea pentru străini poate organiza sau participa la acțiuni de returnare comună, pe calea aerului, cu autorități competente din unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, a străinilor, cetățeni ai unor state terțe, care fac obiectul unor decizii de returnare.(2) Când Autoritatea pentru străini decide organizarea unui zbor comun pentru returnarea cetățenilor din state terțe, care poate beneficia și de participarea altor state membre, informează autoritățile competente din statele membre participante.(3) În vederea unei bune desfășurări a zborului, Autoritatea pentru străini adoptă măsuri privind selecționarea transportatorului, potrivit dispozițiilor legale, obținerea autorizațiilor necesare de la statele de tranzit și de destinație, stabilirea în comun cu autoritățile competente ale celorlalte state participante a numărului personalului de escortă necesar, încheierea înțelegerilor financiare necesare, precum și alte măsuri ce se impun.(4) În cazul în care Autoritatea pentru străini decide să ia parte la un zbor comun, informează autoritățile naționale ale statului membru organizator despre intenția de a participa, specificând numărul de persoane ce vor fi returnate, și asigură un număr suficient de personal de escortă. În cazul în care escorta este realizată numai de către statul membru organizator, Autoritatea pentru străini asigură prezența a cel puțin 2 reprezentanți la bord, care sunt responsabili de predarea cetățenilor de care răspund din statele terțe autorităților din statele de destinație.(5) Autoritatea pentru străini asigură atât străinilor returnați, cât și personalului de escortă propriu documente de călătorie valabile, vize și alte documente necesare și, prin intermediul Direcției generale afaceri consulare, solicită asistența necesară din partea reprezentanțelor diplomatice ale României.30^1. La articolul 91, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Instanța de judecată poate dispune ca străinul să fie luat în custodie publică, până la efectuarea expulzării, fără ca perioada acestei măsuri să depășească 2 ani. (la 03-11-2005, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 306 din 25 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 31 octombrie 2005 ) 31. Alineatul (1) al articolului 93 va avea următorul cuprins: Articolul 93(1) Luarea în custodie publică este o măsură de restrângere a libertății de mișcare pe teritoriul statului român dispusă de magistrat împotriva străinului care nu a putut fi returnat în termenul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, precum și împotriva străinului care a fost declarat indezirabil sau cu privire la care instanța a dispus expulzarea.31^1. La articolul 93, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În cazul străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura expulzării, instanța poate dispune ca străinul să fie luat în custodie publică până la efectuarea expulzării de către organele de poliție, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, fără ca perioada de custodie publică să depășească 2 ani. (la 03-11-2005, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 306 din 25 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 31 octombrie 2005 ) 31^2. La articolul 99 alineatul (1), după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:g) străinii împotriva cărora s-a dispus luarea în custodie publică în vederea punerii în executare a măsurii expulzării și care nu au putut fi expulzați în termen de 2 ani. (la 03-11-2005, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 306 din 25 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 31 octombrie 2005 ) 31^3. La articolul 99, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Tolerarea nu se acordă străinilor care au fost declarați indezirabili. (la 03-11-2005, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 306 din 25 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 31 octombrie 2005 ) 32. La articolul 101, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi dispusă și împotriva străinilor care au ieșit din România după data de la care șederea lor a devenit ilegală, fără să facă obiectul unei măsuri de îndepărtare de pe teritoriul țării.33. La articolul 102 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) nu necesită cheltuieli cu transportul internațional pentru îndepărtarea de pe teritoriul României;34. La articolul 106 alineatul (2), litera c) se abrogă.35. După articolul 120^2 se introduce un nou articol, articolul 120^3, cu următorul cuprins: Articolul 120^3 Acordarea dreptului de ședere temporară pentru străinii victime ale traficului de persoane, traficului de migranți sau ale infracțiunii prevăzute la art. 130^1(1) Străinilor victime ale traficului de persoane, traficului de migranți sau ale infracțiunii prevăzute la art. 130^1 li se poate acorda un permis de ședere temporară, chiar dacă au intrat ilegal în România, la solicitarea procurorului sau instanței de judecată, în următoarele condiții:a) manifestă o intenție clară de a coopera cu autoritățile române pentru a facilita identificarea și tragerea la răspundere penală a participanților la săvârșirea infracțiunilor ale căror victime sunt;b) au încetat relațiile cu persoanele suspectate de comiterea infracțiunilor ale căror victime sunt;c) acordarea dreptului de ședere este oportună pentru derularea investigațiilor judiciare;d) șederea acestora în România nu prezintă pericol pentru ordinea publică și securitatea națională.(2) Dreptul de ședere poate fi acordat, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi perioade în aceleași condiții.(3) Dreptul de ședere poate fi revocat în următoarele situații:a) nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1);b) titularul dreptului de ședere, în mod intenționat, a reînnoit contactele cu persoanele suspectate de comiterea infracțiunilor prevăzute la alin. (1);c) dacă se constată că străinul a indus în eroare autoritățile competente cu privire la calitatea de victimă sau cu privire la datele și informațiile furnizate;d) când victima încetează să coopereze;e) când autoritățile competente constată existența vreunuia dintre cazurile prevăzute la art. 10 din Codul de procedură penală.(4) Permisul de ședere pentru persoanele prevăzute la alin. (1) se eliberează în regim gratuit.36. La articolul 124, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. nerespectarea de către străin a obligației prevăzute la art. 13 alin. (1^1);37. La articolul 125, litera a) va avea următorul cuprins:a) cu amendă de la 100 lei (RON) la 500 lei (RON), cele prevăzute la pct. 3, 3^1, 4, 6, 6^1, 8, 9, 10, 11 și 12;38. La articolul 130^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârșită de o persoană care face parte dintr-un grup organizat sau care a produs ori a obținut pentru sine sau pentru altul beneficii materiale importante, maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani.39. După articolul 130^1 se introduce un nou articol, articolul 130^2, cu următorul cuprins: Articolul 130^2 Răspunderea persoanelor juridice(1) Dacă fapta prevăzută la art. 130^1 a fost comisă în numele sau în interesul unei persoane juridice, de către organele sau reprezentanții acesteia, se pedepsește cu amendă de la 15.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON).(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta prevăzută la art. 130^1, dacă a fost săvârșită în interesul unei persoane juridice, ca urmare a neexercitării de către persoanele prevăzute la alin. (1) a atribuțiilor de control, de orice persoană aflată sub autoritatea acestora.(3) Răspunderea persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanelor fizice participante la săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 130^1.40. Articolul 135^1 va avea următorul cuprins: Articolul 135^1 Prevederi aplicabile de la data aderării României la Uniunea EuropeanăPrevederile art. 5 alin. (3) și (4), art. 88^1, 88^2, 92^1, 120^1 și ale art. 120^2 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Ene Dinga
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 113.------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 150 din 18 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 48 din 2 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1997 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 290 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
 • LEGE nr. 71 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 321 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 193 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 498 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2006 pentru modificarea art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 27 din 1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 664 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001
 • LEGE nr. 83 din 6 iunie 2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 117 din 21 aprilie 1948 pentru ratificarea Tratatului de Prietenie Colaborare şi Ajutor Mutual între România şi Republica Federativă Populară Jugoslavă semnată în Bucureşti la 19 Decemvrie 1947
 • LEGE nr. 133 din 11 iulie 2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare
 • LEGE nr. 540 din 11 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 aprilie 2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) contabilităţii nr. 82/1991*)
 • LEGE nr. 103 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 12 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • LEGE nr. 208 din 24 octombrie 2008 pentru abrogarea art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 251 din 13 decembrie 2017 privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar, adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 27 iunie 2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 138 din 1 iulie 2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 130 din 8 octombrie 2014 pentru instituirea Zilei Limbii Cehe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 august 2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 iunie 2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 530 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităţi financiare producătorilor agricoli care deţin suprafeţe de pajişti în zona montana
 • LEGE nr. 164 din 9 noiembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 168 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2001 privind unele măsuri de administrare şi gestionare a rezervei de mobilizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 28 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 309 din 8 iulie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021