Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 27 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.(actualizată până la data de 10 octombrie 2005*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 27 iulie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 octombrie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 277 din 5 octombrie 2005.Pentru îndeplinirea Strategiei de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A., având în vedere necesitatea de a preveni riscurile operationale în desfăşurarea activităţii societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. pentru perioada dintre data semnării contractelor de privatizare şi data finalizarii contractelor de privatizare şi ţinând seama de faptul ca, potrivit procedurilor constituţionale declansate, nu exista certitudine asupra posibilităţii de a promova un proiect de lege care să poată fi adoptat până la termenele convenite prin contractele de privatizare, se impune adoptarea în regim de urgenta a unui act normativ care să facă posibila finalizarea tranzacţiilor privind privatizarea cu investitorii strategici E.ON Energie AG şi, respectiv, CEZ, a.s., toate acestea vizând obiective de politica generală şi constituind situaţii excepţionale.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Cadrul juridic al privatizării. Definiţii Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru derularea şi finalizarea tranzacţiilor de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A., denumita în continuare Electrica Moldova - S.A., respectiv a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., denumita în continuare Electrica Oltenia - S.A., cu investitorii strategici, E.ON Energie AG, respectiv CEZ, a.s. Articolul 2 (1) Se aprobă contractul de privatizare a Electrica Moldova - S.A., încheiat între Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare Electrica - S.A., în calitate de vânzător, şi E.ON Energie AG, în calitate de cumpărător, la data de 4 aprilie 2005, având ca obiect dobândirea unei participatii reprezentând 51 % din capitalul social al acestei societăţi de către E.ON Energie AG, prin vânzarea-cumpărarea unui număr de 10.174.004 acţiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent al acestei societăţi, şi prin subscrierea în cadrul unei operaţiuni de majorare a capitalului social a unui număr de 22.255.634 acţiuni nou-emise. (2) Se aprobă contractul de privatizare a Electrica Oltenia - S.A., încheiat între Electrica - S.A., în calitate de vânzător, şi CEZ, a.s., în calitate de cumpărător, la data de 5 aprilie 2005, având ca obiect dobândirea unei participatii reprezentând 51% din capitalul social al acestei societăţi de către CEZ, a.s., prin vânzarea-cumpărarea unui număr de 11.445.150 acţiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent al acestei societăţi, şi prin subscrierea în cadrul unei operaţiuni de majorare a capitalului social a unui număr de 25.036.265 acţiuni nou-emise. (3) Se împuterniceşte Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie, sa coordoneze activităţile care se derulează în vederea finalizarii de către Electrica - S.A. a tranzacţiilor de privatizare a Electrica Moldova - S.A., respectiv a Electrica Oltenia - S.A., potrivit termenilor şi condiţiilor din contractele de privatizare încheiate în forma aprobată de Hotărârea Guvernului nr. 85/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării, precum şi modificarea şi completarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A. Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) agent escrow înseamnă BRD Groupe Societe Generale - S.A. Bucureşti - Sucursala Mari Clienţi Corporativi; b) data finalizarii înseamnă data la care are loc finalizarea procesului de privatizare, asa cum este aceasta avută în vedere în contractele de privatizare, astfel încât E.ON Energie AG şi, respectiv, CEZ, a.s., sa dobândească dreptul de proprietate asupra unui număr de acţiuni reprezentând un procent de 51% din capitalul social al Electrica Moldova -S.A. şi, respectiv, al Electrica Oltenia - S.A.; c) valoarea activului net în cazul Electrica Oltenia - S.A. înseamnă valoarea totală a activelor societăţii minus valoarea totală a obligaţiilor acesteia; d) valoarea de ajustare a preţului de cumpărare în cazul Electrica Oltenia - S.A. înseamnă 51% din diferenţa aritmetica dintre valoarea activului net, asa cum este prezentată în bilanţul corespunzător datei finalizarii, retratat potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară, şi valoarea activului net al societăţii reflectată în situaţiile financiare la data de 31 decembrie 2003, retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară; e) valoarea de ajustare a preţului de cumpărare în cazul Electrica Moldova - S.A. înseamnă 51% din diferenţa aritmetica dintre valoarea datoriilor nete, asa cum este prezentată în bilanţul corespunzător datei de 31 decembrie 2004 sau datei finalizarii, dacă părţile convin astfel, şi valoarea datoriilor nete ale societăţii, prezentate în situaţiile financiare la 31 decembrie 2003, retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară; f) valoarea datoriilor nete în cazul Electrica Moldova - S.A. înseamnă suma totală, exprimată în lei, a tuturor sumelor datorate de societate băncilor şi oricăror alte instituţii financiare sau instituţii de credit, în legătură cu orice instrumente de credit, cu excepţia împrumuturilor nerambursate, contractate în legătură cu Programul de electrificare, şi orice dividende datorate vânzătorului (dacă este cazul), din care se scad numerarul din casa, cecurile, numerarul din bănci şi alte valori în echivalent numerar, investiţiile financiare pe termen scurt, asa cum sunt prezentate în situaţiile financiare retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară ale societăţii, şi capitalul circulant net; g) valoarea capitalului circulant net în cazul Electrica Moldova - S.A. înseamnă suma totală, exprimată în lei, a valorii stocurilor, a creanţelor comerciale, a cheltuielilor achitate în avans şi a altor active curente, mai puţin datoriile comerciale, sumele datorate bugetului de stat, bugetelor locale şi altor bugete şi alte datorii şi obligaţii curente, asa cum sunt prezentate în situaţiile financiare retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară ale societăţii. Capitolul II Măsuri pentru derularea şi finalizarea tranzacţiilor de privatizare Articolul 4 (1) Pentru fiecare societate, plata pentru acţiunile existente care se vand este efectuată printr-un cont escrow pentru preţul de cumpărare, deschis şi administrat de agentul escrow în beneficiul Electrica - S.A., conform prevederilor contractelor de privatizare. (2) Pentru fiecare societate, plata contribuţiei pentru majorarea capitalului social, respectiv pentru acţiunile emise de fiecare societate şi subscrise de fiecare cumpărător, potrivit termenilor şi condiţiilor contractelor de privatizare, se considera a fi valabil efectuată prin plata preţului de subscriere, la data finalizarii, în contul escrow pentru preţul de subscriere, deschis şi administrat de agentul escrow în beneficiul fiecărei societăţi. (3) Pentru fiecare societate, în scopul efectuării plăţii preţului de subscriere a acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, se va utiliza cursul de referinţa leu/euro comunicat de Banca Naţionala a României, valabil la data aprobării de către adunarea generală a acţionarilor a fiecărei societăţi a operaţiunii de majorare a capitalului social şi emiterii de acţiuni noi, în schimbul preţului de subscriere, conform contractului de privatizare. Articolul 5 (1) Preţul de cumpărare al acţiunilor existente se ajusteaza în cazul tranzacţiei de privatizare a Electrica Moldova - S.A., după transferul dreptului de proprietate asupra acestor acţiuni, în condiţiile stabilite prin contractul de privatizare, proporţional cu participaţia dobandita de E.ON Energie AG, pentru a reflecta diferenţa dintre valoarea datoriilor nete ale societăţii prezentate în situaţiile financiare, retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară, la data de 31 decembrie 2004, sau, dacă părţile convin astfel, valoarea datoriilor nete prezentate în situaţiile financiare retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară la data transferului dreptului de proprietate, pe de o parte, şi valoarea datoriilor nete la 31 decembrie 2003, pe de altă parte. (2) Preţul de cumpărare al acţiunilor existente se ajusteaza în cazul tranzacţiei de privatizare a Electrica Oltenia - S.A., după transferul dreptului de proprietate asupra acestor acţiuni, în condiţiile stabilite prin contractul de privatizare, proporţional cu participaţia dobandita de CEZ, a.s., pentru a reflecta diferenţa dintre valoarea activului net al societăţii prezentat în situaţiile financiare, retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară, la data transferului dreptului de proprietate, pe de o parte, şi valoarea activului net la 31 decembrie 2003, pe de altă parte. (3) Pentru fiecare societate, valoarea de ajustare a preţului de cumpărare, determinata potrivit alin. (1) şi (2), va fi transformata, pentru scopul plăţii, în euro, la cursul de referinţa leu/euro comunicat de Banca Naţionala a României, valabil la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Articolul 6 (1) Se aprobă constituirea în favoarea Electrica - S.A. a unui drept de opţiune de vânzare, potrivit căruia Electrica - S.A. este indreptatita să solicite şi să obţină de la E.ON Energie AG, în cazul acţiunilor deţinute la Electrica Moldova - S.A., respectiv de la CEZ, a.s., în cazul acţiunilor deţinute la Electrica Oltenia - S.A., preluarea dreptului de proprietate asupra acţiunilor pe care Electrica - S.A. le va deţine în fiecare dintre societăţi la momentul exercitării opţiunii de vânzare, la termenul şi în condiţiile de transfer stabilite prin contractul de privatizare. (2) Nu vor forma obiectul dreptului de opţiune constituit potrivit alin. (1) acţiunile care urmează să fie achiziţionate până la data de 31 decembrie 2007, în cazul acţiunilor deţinute la Electrica Moldova - S.A., respectiv până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data finalizarii, în cazul acţiunilor deţinute la Electrica Oltenia - S.A., de care salariaţi, membri ai consiliului de administraţie al fiecărei societăţi şi al Electrica - S.A. şi pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăţi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004. (3) Se aprobă constituirea în favoarea E.ON Energie AG a unui drept de opţiune de cumpărare, potrivit căruia E.ON Energie AG este indreptatita să solicite şi să obţină de la Electrica - S.A. transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor pe care Electrica - S.A. le va deţine la Electrica Moldova - S.A. la momentul exercitării opţiunii de cumpărare, la termenul şi în condiţiile de transfer stabilite prin contractul de privatizare. (4) Nu vor forma obiectul dreptului de opţiune constituit potrivit alin. (3) acţiunile care urmează să fie achiziţionate până la data de 31 decembrie 2007 de către salariaţi, membri ai consiliului de administraţie al Electrica Moldova - S.A. şi al Electrica - S.A. şi pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăţi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004. (5) Se aprobă constituirea în favoarea CEZ, a.s., a unui drept de opţiune de cumpărare, potrivit căruia CEZ, a.s., este indreptatita să solicite şi să obţină de la Electrica - S.A. transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor pe care Electrica - S.A. le va deţine la Electrica Oltenia - S.A. la momentul exercitării opţiunii de cumpărare, la termenul şi în condiţiile de transfer stabilite prin contractul de privatizare. (6) Nu vor forma obiectul dreptului de opţiune constituit potrivit alin. (5) acţiunile care urmează să fie achiziţionate până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data finalizarii de către salariaţi, membri ai consiliului de administraţie al Electrica Oltenia - S.A. şi al Electrica - S.A. şi pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăţi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004. Articolul 7Se aprobă acordarea unor garanţii de către Electrica - S.A., în favoarea E.ON Energie AG şi, respectiv, CEZ, a.s., pentru prejudicii care ar fi suportate de acestea ca urmare a unor acte, fapte sau operaţiuni specifice care ar surveni în legătură cu situaţia sau desfăşurarea activităţii Electrica Moldova - S.A. şi, respectiv, Electrica Oltenia - S.A. între data încheierii contractelor de privatizare şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în condiţiile şi în limitele prevederilor din contractele de privatizare. Articolul 8Dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, pretinse de producătorii de energie electrica şi de transportatorul de energie electrica de la Electrica - S.A., aferente filialelor sale, Electrica Moldova - S.A. şi Electrica Oltenia - S.A., precum şi de la acestea în nume propriu, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor către E.ON Energie AG şi, respectiv, CEZ, a. s., se anulează. În mod corespunzător se anulează dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, datorate de Electrica Moldova - S.A. şi Electrica Oltenia - S.A. pentru întârziere la plata contravalorii cantităţilor de energie electrica furnizate de Electrica - S.A. Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 9 (1) Electrica - S.A. va răspunde pentru declaraţiile şi garanţiile acordate E.ON Energie AG şi, respectiv, CEZ, a.s., prin contractele de privatizare, în baza declaraţiilor pe propria răspundere ale reprezentanţilor Electrica Moldova - S.A. şi Electrica Oltenia - S.A., în condiţiile şi în limitele prevederilor din contractele de privatizare. (2) Membrii comisiei pentru coordonarea privatizării şi membrii comisiei de negociere a contractelor de privatizare având ca obiect privatizarea societăţilor nu răspund pentru prejudicii care ar fi suportate de cumpărători ca urmare a neconformitatii declaraţiilor şi garanţiilor acordate cumparatorilor în baza declaraţiilor pe propria răspundere a reprezentanţilor Electrica Moldova - S.A. şi Electrica Oltenia - S.A. Articolul 10 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, societăţile pot funcţiona cu orice număr de acţionari pentru o perioadă de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, termen în care urmează să se completeze numărul de acţionari pentru a se respecta numărul minim legal pentru funcţionarea societăţilor pe acţiuni. (2) În vederea îndeplinirii obligaţiei de completare a numărului de acţionari, E.ON Energie AG, respectiv CEZ, a.s., poate transfera, fiecare, câte o acţiune către 3 sau mai mulţi afiliati. Articolul 11Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi notificate potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999privind ajutorul de stat, republicată, şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislaţia secundară privind ajutorul de stat.---------Art. 11 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 277 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 114.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 93 din 10 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/1999 pentru organizarea şi finanţarea aniversării a 10 ani de la Revoluţia anticomunistă română
 • LEGE nr. 240 din 29 noiembrie 2016 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 155 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor convenţii adoptate de Organizaţia Internaţionala a Muncii
 • LEGE nr. 100 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 16 noiembrie 2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • LEGE nr. 395 din 14 iunie 2002 pentru aderarea României la Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 133 din 16 septembrie 1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 160 din 12 iulie 2010 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 30 iunie 2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 52 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 9 noiembrie 2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 4.256 din 13 decembrie 1938 pentru interpretarea art. 63, punctul 3 din legea pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane din 7 Aprilie 1934
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 21 iunie 2001 (*republicată*) privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor*)
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 191 din 2 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, municipiu
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • LEGE Nr. 54 din 21 iunie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 15 septembrie 2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 174 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind serviciile aeriene şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
 • LEGE nr. 134 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 71 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 76 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea participării României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 29 martie 2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 154 din 11 iulie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 11 din 14 noiembrie 1996 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susţinerea şi promovarea culturii scrise*)
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 327 din 28 iunie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 82 din 5 aprilie 2006 pentru acceptarea amendamentelor la art. 25 şi 26 din Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1, la cea de-a 3-a Reuniune a părţilor la Convenţie
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 19 iulie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 36 din 7 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 226 din 30 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 268/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
 • LEGE nr. 654 din 20 noiembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 66 din 24 aprilie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 28 martie 2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 189 din 24 octombrie 2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii şi semnelor onorifice
 • LEGE nr. 46 din 3 aprilie 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 14 decembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006
 • LEGE nr. 634 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021