Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 27 iulie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.(actualizată până la data de 21 decembrie 2007*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 27 iulie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 21 decembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 277 din 5 octombrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 19 decembrie 2007.Pentru îndeplinirea Strategiei de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A., având în vedere necesitatea de a preveni riscurile operationale în desfăşurarea activităţii societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. pentru perioada dintre data semnării contractelor de privatizare şi data finalizarii contractelor de privatizare şi ţinând seama de faptul ca, potrivit procedurilor constituţionale declansate, nu exista certitudine asupra posibilităţii de a promova un proiect de lege care să poată fi adoptat până la termenele convenite prin contractele de privatizare, se impune adoptarea în regim de urgenta a unui act normativ care să facă posibila finalizarea tranzacţiilor privind privatizarea cu investitorii strategici E.ON Energie AG şi, respectiv, CEZ, a.s., toate acestea vizând obiective de politica generală şi constituind situaţii excepţionale.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Cadrul juridic al privatizării. Definiţii Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru derularea şi finalizarea tranzacţiilor de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A., denumita în continuare Electrica Moldova - S.A., respectiv a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., denumita în continuare Electrica Oltenia - S.A., cu investitorii strategici, E.ON Energie AG, respectiv CEZ, a.s. Articolul 2 (1) Se aprobă contractul de privatizare a Electrica Moldova - S.A., încheiat între Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare Electrica - S.A., în calitate de vânzător, şi E.ON Energie AG, în calitate de cumpărător, la data de 4 aprilie 2005, având ca obiect dobândirea unei participatii reprezentând 51 % din capitalul social al acestei societăţi de către E.ON Energie AG, prin vânzarea-cumpărarea unui număr de 10.174.004 acţiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent al acestei societăţi, şi prin subscrierea în cadrul unei operaţiuni de majorare a capitalului social a unui număr de 22.255.634 acţiuni nou-emise. (2) Se aprobă contractul de privatizare a Electrica Oltenia - S.A., încheiat între Electrica - S.A., în calitate de vânzător, şi CEZ, a.s., în calitate de cumpărător, la data de 5 aprilie 2005, având ca obiect dobândirea unei participatii reprezentând 51% din capitalul social al acestei societăţi de către CEZ, a.s., prin vânzarea-cumpărarea unui număr de 11.445.150 acţiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent al acestei societăţi, şi prin subscrierea în cadrul unei operaţiuni de majorare a capitalului social a unui număr de 25.036.265 acţiuni nou-emise. (3) Se împuterniceşte Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie, sa coordoneze activităţile care se derulează în vederea finalizarii de către Electrica - S.A. a tranzacţiilor de privatizare a Electrica Moldova - S.A., respectiv a Electrica Oltenia - S.A., potrivit termenilor şi condiţiilor din contractele de privatizare încheiate în forma aprobată de Hotărârea Guvernului nr. 85/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării, precum şi modificarea şi completarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A. Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) agent escrow înseamnă BRD Groupe Societe Generale - S.A. Bucureşti - Sucursala Mari Clienţi Corporativi; b) data finalizarii înseamnă data la care are loc finalizarea procesului de privatizare, asa cum este aceasta avută în vedere în contractele de privatizare, astfel încât E.ON Energie AG şi, respectiv, CEZ, a.s., sa dobândească dreptul de proprietate asupra unui număr de acţiuni reprezentând un procent de 51% din capitalul social al Electrica Moldova -S.A. şi, respectiv, al Electrica Oltenia - S.A.; c) valoarea activului net în cazul Electrica Oltenia - S.A. înseamnă valoarea totală a activelor societăţii minus valoarea totală a obligaţiilor acesteia; d) valoarea de ajustare a preţului de cumpărare în cazul Electrica Oltenia - S.A. înseamnă 51% din diferenţa aritmetica dintre valoarea activului net, asa cum este prezentată în bilanţul corespunzător datei finalizarii, retratat potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară, şi valoarea activului net al societăţii reflectată în situaţiile financiare la data de 31 decembrie 2003, retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară; e) valoarea de ajustare a preţului de cumpărare în cazul Electrica Moldova - S.A. înseamnă 51% din diferenţa aritmetica dintre valoarea datoriilor nete, asa cum este prezentată în bilanţul corespunzător datei de 31 decembrie 2004 sau datei finalizarii, dacă părţile convin astfel, şi valoarea datoriilor nete ale societăţii, prezentate în situaţiile financiare la 31 decembrie 2003, retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară; f) valoarea datoriilor nete în cazul Electrica Moldova - S.A. înseamnă suma totală, exprimată în lei, a tuturor sumelor datorate de societate băncilor şi oricăror alte instituţii financiare sau instituţii de credit, în legătură cu orice instrumente de credit, cu excepţia împrumuturilor nerambursate, contractate în legătură cu Programul de electrificare, şi orice dividende datorate vânzătorului (dacă este cazul), din care se scad numerarul din casa, cecurile, numerarul din bănci şi alte valori în echivalent numerar, investiţiile financiare pe termen scurt, asa cum sunt prezentate în situaţiile financiare retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară ale societăţii, şi capitalul circulant net; g) valoarea capitalului circulant net în cazul Electrica Moldova - S.A. înseamnă suma totală, exprimată în lei, a valorii stocurilor, a creanţelor comerciale, a cheltuielilor achitate în avans şi a altor active curente, mai puţin datoriile comerciale, sumele datorate bugetului de stat, bugetelor locale şi altor bugete şi alte datorii şi obligaţii curente, asa cum sunt prezentate în situaţiile financiare retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară ale societăţii. Capitolul II Măsuri pentru derularea şi finalizarea tranzacţiilor de privatizare Articolul 4 (1) Pentru fiecare societate, plata pentru acţiunile existente care se vand este efectuată printr-un cont escrow pentru preţul de cumpărare, deschis şi administrat de agentul escrow în beneficiul Electrica - S.A., conform prevederilor contractelor de privatizare. (2) Pentru fiecare societate, plata contribuţiei pentru majorarea capitalului social, respectiv pentru acţiunile emise de fiecare societate şi subscrise de fiecare cumpărător, potrivit termenilor şi condiţiilor contractelor de privatizare, se considera a fi valabil efectuată prin plata preţului de subscriere, la data finalizarii, în contul escrow pentru preţul de subscriere, deschis şi administrat de agentul escrow în beneficiul fiecărei societăţi. (3) Pentru fiecare societate, în scopul efectuării plăţii preţului de subscriere a acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, se va utiliza cursul de referinţa leu/euro comunicat de Banca Naţionala a României, valabil la data aprobării de către adunarea generală a acţionarilor a fiecărei societăţi a operaţiunii de majorare a capitalului social şi emiterii de acţiuni noi, în schimbul preţului de subscriere, conform contractului de privatizare. Articolul 5 (1) Preţul de cumpărare al acţiunilor existente se ajusteaza în cazul tranzacţiei de privatizare a Electrica Moldova - S.A., după transferul dreptului de proprietate asupra acestor acţiuni, în condiţiile stabilite prin contractul de privatizare, proporţional cu participaţia dobandita de E.ON Energie AG, pentru a reflecta diferenţa dintre valoarea datoriilor nete ale societăţii prezentate în situaţiile financiare, retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară, la data de 31 decembrie 2004, sau, dacă părţile convin astfel, valoarea datoriilor nete prezentate în situaţiile financiare retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară la data transferului dreptului de proprietate, pe de o parte, şi valoarea datoriilor nete la 31 decembrie 2003, pe de altă parte. (2) Preţul de cumpărare al acţiunilor existente se ajusteaza în cazul tranzacţiei de privatizare a Electrica Oltenia - S.A., după transferul dreptului de proprietate asupra acestor acţiuni, în condiţiile stabilite prin contractul de privatizare, proporţional cu participaţia dobandita de CEZ, a.s., pentru a reflecta diferenţa dintre valoarea activului net al societăţii prezentat în situaţiile financiare, retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară, la data transferului dreptului de proprietate, pe de o parte, şi valoarea activului net la 31 decembrie 2003, pe de altă parte. (3) Pentru fiecare societate, valoarea de ajustare a preţului de cumpărare, determinata potrivit alin. (1) şi (2), va fi transformata, pentru scopul plăţii, în euro, la cursul de referinţa leu/euro comunicat de Banca Naţionala a României, valabil la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Articolul 6 (1) Se aprobă constituirea în favoarea Electrica - S.A. a unui drept de opţiune de vânzare, potrivit căruia Electrica - S.A. este indreptatita să solicite şi să obţină de la E.ON Energie AG, în cazul acţiunilor deţinute la Electrica Moldova - S.A., respectiv de la CEZ, a.s., în cazul acţiunilor deţinute la Electrica Oltenia - S.A., preluarea dreptului de proprietate asupra acţiunilor pe care Electrica - S.A. le va deţine în fiecare dintre societăţi la momentul exercitării opţiunii de vânzare, la termenul şi în condiţiile de transfer stabilite prin contractul de privatizare. (2) Nu vor forma obiectul dreptului de opţiune constituit potrivit alin. (1) acţiunile deţinute de "Electrica" - S.A. la "Electrica Oltenia" - S.A., respectiv "Electrica Moldova" S.A., care urmează să fie achiziţionate, până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data finalizării, de către salariaţi, membri ai consiliului de administraţie al fiecărei societăţi şi al "Electrica" S.A. şi pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăţi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord"S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004.---------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 19 decembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 21 decembrie 2007. (3) Se aprobă constituirea în favoarea E.ON Energie AG a unui drept de opţiune de cumpărare, potrivit căruia E.ON Energie AG este indreptatita să solicite şi să obţină de la Electrica - S.A. transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor pe care Electrica - S.A. le va deţine la Electrica Moldova - S.A. la momentul exercitării opţiunii de cumpărare, la termenul şi în condiţiile de transfer stabilite prin contractul de privatizare. (4) Nu vor forma obiectul dreptului de opţiune constituit potrivit alin. (3) acţiunile care urmează să fie achiziţionate până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data finalizării, de către salariaţi, membri ai consiliului de administraţie al "Electrica Moldova" - S.A. şi al "Electrica" - S.A. şi pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăţi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004.---------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 19 decembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 21 decembrie 2007. (5) Se aprobă constituirea în favoarea CEZ, a.s., a unui drept de opţiune de cumpărare, potrivit căruia CEZ, a.s., este indreptatita să solicite şi să obţină de la Electrica - S.A. transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor pe care Electrica - S.A. le va deţine la Electrica Oltenia - S.A. la momentul exercitării opţiunii de cumpărare, la termenul şi în condiţiile de transfer stabilite prin contractul de privatizare. (6) Nu vor forma obiectul dreptului de opţiune constituit potrivit alin. (5) acţiunile care urmează să fie achiziţionate până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data finalizarii de către salariaţi, membri ai consiliului de administraţie al Electrica Oltenia - S.A. şi al Electrica - S.A. şi pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăţi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004. Articolul 7Se aprobă acordarea unor garanţii de către Electrica - S.A., în favoarea E.ON Energie AG şi, respectiv, CEZ, a.s., pentru prejudicii care ar fi suportate de acestea ca urmare a unor acte, fapte sau operaţiuni specifice care ar surveni în legătură cu situaţia sau desfăşurarea activităţii Electrica Moldova - S.A. şi, respectiv, Electrica Oltenia - S.A. între data încheierii contractelor de privatizare şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în condiţiile şi în limitele prevederilor din contractele de privatizare. Articolul 8Dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, pretinse de producătorii de energie electrica şi de transportatorul de energie electrica de la Electrica - S.A., aferente filialelor sale, Electrica Moldova - S.A. şi Electrica Oltenia - S.A., precum şi de la acestea în nume propriu, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor către E.ON Energie AG şi, respectiv, CEZ, a. s., se anulează. În mod corespunzător se anulează dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, datorate de Electrica Moldova - S.A. şi Electrica Oltenia - S.A. pentru întârziere la plata contravalorii cantităţilor de energie electrica furnizate de Electrica - S.A. Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 9 (1) Electrica - S.A. va răspunde pentru declaraţiile şi garanţiile acordate E.ON Energie AG şi, respectiv, CEZ, a.s., prin contractele de privatizare, în baza declaraţiilor pe propria răspundere ale reprezentanţilor Electrica Moldova - S.A. şi Electrica Oltenia - S.A., în condiţiile şi în limitele prevederilor din contractele de privatizare. (2) Membrii comisiei pentru coordonarea privatizării şi membrii comisiei de negociere a contractelor de privatizare având ca obiect privatizarea societăţilor nu răspund pentru prejudicii care ar fi suportate de cumpărători ca urmare a neconformitatii declaraţiilor şi garanţiilor acordate cumparatorilor în baza declaraţiilor pe propria răspundere a reprezentanţilor Electrica Moldova - S.A. şi Electrica Oltenia - S.A. Articolul 10 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, societăţile pot funcţiona cu orice număr de acţionari pentru o perioadă de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, termen în care urmează să se completeze numărul de acţionari pentru a se respecta numărul minim legal pentru funcţionarea societăţilor pe acţiuni. (2) În vederea îndeplinirii obligaţiei de completare a numărului de acţionari, E.ON Energie AG, respectiv CEZ, a.s., poate transfera, fiecare, câte o acţiune către 3 sau mai mulţi afiliati. Articolul 11Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi notificate potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999privind ajutorul de stat, republicată, şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislaţia secundară privind ajutorul de stat.---------Art. 11 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 277 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 114.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 65 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie
 • LEGE nr. 264 din 5 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 93 din 21 mai 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea şi completarea Codului penal
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 iulie 2012 pentru modificarea art. 240^28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 8 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti
 • LEGE nr. 73 din 4 mai 2000*) (*republicată*) privind Fondul pentru mediu
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • LEGE nr. 101 din 26 mai 1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 144 din 19 decembrie 1925 pentru Curtea de Casaţie şi Justiţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 376 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • LEGE nr. 24 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la recunoaşterea academica a titlurilor universitare, adoptată la Paris la 14 decembrie 1959
 • LEGE nr. 268 din 13 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 209 din 2 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 199 din 24 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 282 din 6 iulie 2006 pentru modificarea anexei nr. I la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale
 • LEGE nr. 526 din 25 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • LEGE nr. 50 din 23 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 260 din 29 aprilie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 281 din 20 decembrie 2000 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 331 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană
 • LEGE nr. 171 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 352 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 21 septembrie 2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 111 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Amendamentului, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1998
 • LEGEA nr. 29 din 7 noiembrie 1990 LEGEA contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 42 din 4 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcţii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009
 • LEGE nr. 317 din 27 mai 2002 privind participarea României la finanţarea realizării sistemului de comunicaţii şi informatica al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 5 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 17 octombrie 2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 23 din 6 mai 1993 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1993
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
 • LEGE nr. 15 din 2 decembrie 1988 privind perfecţionarea sistemului de retribuire pentru stimularea producţiei de export şi a exportului
 • LEGE nr. 151 din 15 iulie 1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • LEGE nr. 122 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora*)
 • LEGE nr. 19 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Văleni prin reorganizarea comunei Boteşti, judeţul Neamţ
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021