Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 20 octombrie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 (*actualizată*)privind administrarea pădurilor din România(actualizată până la data de 9 martie 2006*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 20 octombrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 9 martie 2006, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 38 din 1 martie 2006.Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, suprafaţa de pădure retrocedată individual persoanelor fizice, pentru care nu există obligativitatea administrării prin legislaţia în vigoare, va fi de circa 1,5 milioane hectare, aspect ce face greu de realizat controlul aplicării şi respectării regimului silvic. Aceasta reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, condiţie ce impune adoptarea imediată a unui act normativ care să o reglementeze.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Domeniul de aplicare al prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie toate suprafeţele de pădure exploatate în regim silvic, indiferent de titularul dreptului de proprietate asupra acestor suprafeţe. Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni şi expresii se definesc astfel: a) administrarea pădurilor - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor; b) gestionarea durabilă a pădurilor - administrarea şi utilizarea pădurilor astfel încât să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi în aşa fel încât să asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global, fără a crea prejudicii altor ecosisteme; c) ocol silvic - unitate care are ca scop principal asigurarea serviciilor silvice, indiferent de titularii dreptului de proprietate asupra pădurii. Ocolul silvic poate asigura şi administrarea pădurilor. Suprafeţele minime de pădure pentru care se constituie ocoale silvice sunt următoarele:1. în regiunea de câmpie - 3.000 ha;2. în regiunea de dealuri - 5.000 ha;3. în regiunea de munte - 7.000 ha; d) pădure - suprafaţă de teren de cel puţin 0,25 ha, pe care se găsesc arbori ale căror coroane acoperă cel puţin 10% din suprafaţă. Arborii trebuie să atingă o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie. Definiţia termenului include şi: pepinierele forestiere şi plantajele care fac parte integrantă din pădure, drumurile forestiere, căile de acces, poienile şi alte goluri din pădure, ecosistemele forestiere situate în parcurile naţionale, parcurile naturale, rezervaţiile naturale şi alte zone forestiere protejate, perdelele forestiere de protecţie constituite din arbori ocupând o suprafaţă mai mare de 0,5 ha, cu o lăţime mai mare de 20 m, şi jnepenişurile din zona alpină; e) servicii silvice - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic ce se execută de ocolul silvic în scopul aplicării regimului silvic. Serviciile silvice sunt o componentă a administrării pădurilor; f) unitate de bază - unitatea teritorială silvică pentru care se elaborează un amenajament silvic. Delimitarea acesteia se realizează pe limite naturale şi/sau artificiale permanente, ţinându-se cont de limitele administrative sau de proprietate, după caz, urmărindu-se includerea de proprietăţi întregi, nefragmentate, dacă mărimea proprietăţilor nu o impune. (2) În raport cu folosinţa lor, pădurile sunt păduri de folosinţă forestieră şi păduri de folosinţă silvopastorală. (3) Pădurile de folosinţă forestieră sunt constituite din pădurile incluse în fondul forestier naţional existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi din vegetaţia forestieră de pe păşunile împădurite având consistenţa, stabilită în conformitate cu normele tehnice în domeniu, mai mare de 0,4. (4) Pădurile de folosinţă silvopastorală sunt constituite din vegetaţia forestieră cu consistenţa, stabilită în conformitate cu normele tehnice în domeniu, de cel mult 0,4, situate pe terenuri din afara fondului forestier naţional existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Pentru asigurarea gestionării durabile a pădurilor, indiferent de forma de proprietate, este obligatorie asigurarea serviciilor silvice în mod unitar pentru acestea, la nivel naţional. Articolul 3 (1) Proprietarii pădurilor, indiferent de forma de proprietate şi de mărimea proprietăţii, sunt obligaţi să asigure serviciile silvice prin ocoale silvice autorizate. (2) Responsabilitatea respectării regimului silvic aparţine atât administratorului, cât şi proprietarului de pădure. (3) Controlul respectării regimului silvic se asigură de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Articolul 4 (1) După forma de proprietate, ocoalele silvice sunt: a) ocoale silvice de stat - cele înfiinţate de instituţiile specializate ale statului. Acestea asigură administrarea pădurilor proprietate publică a statului şi pot asigura servicii silvice sau administrarea pădurilor altor proprietari, pe bază de contract; b) ocoale silvice private - cele înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, de persoane juridice sau de persoane fizice. Acestea asigură servicii silvice şi administrarea pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a pădurilor proprietate privată a celor care le-au înfiinţat, precum şi pentru alţi proprietari, pe bază de contract. Mai mulţi proprietari se pot asocia pentru înfiinţarea unui ocol pe principiul eficienţei.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 38 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 martie 2006. (2) Ocoalele silvice constituite ca structuri proprii au personalitate juridică. (3) Ocoalele silvice constituite ca structuri proprii, în cazuri justificate, pot asigura servicii silvice pentru pădurile proprietate publică a statului, responsabilitatea de administrare a acestora revenind ocoalelor silvice de stat. (4) Ocoalele silvice care asigură administrarea unor păduri, precum şi servicii silvice pentru alte păduri sunt ocoale silvice mixte. Articolul 5 (1) Pentru toate pădurile supuse regimului silvic se elaborează amenajamente silvice. (2) Amenajamentul silvic se întocmeşte la nivel de unitate de bază. (3) Amenajamentele silvice sunt de două tipuri: a) amenajamente de tip I - se întocmeşte un singur amenajament pentru toate proprietăţile forestiere mai mici de 100 ha/proprietar, cuprinse în teritoriul administrativ al unei localităţi; b) amenajamente de tip II - se întocmeşte câte un amenajament pentru fiecare proprietate forestieră mai mare de 100 ha/proprietar sau pentru fiecare suprafaţă rezultată prin asocierea proprietarilor, dacă aceasta este mai mare de 100 ha. Articolul 6Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură suportă de la bugetul de stat cheltuielile pentru elaborarea amenajamentelor silvice, în condiţiile legii, după cum urmează: a) pentru toate amenajamentele de tip I; b) pentru amenajamentele de tip II, dacă suprafaţa amenajată provine din proprietăţi ale persoanelor fizice şi/sau juridice asociate în scopul gospodăririi pădurilor, dacă fiecare proprietate este mai mică de 100 ha. Articolul 7În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ocoalele silvice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), înfiinţate până la această dată, vor solicita reautorizarea în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 8 (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă toţi proprietarii ale căror păduri sunt supuse regimului silvic au obligaţia să asigure prin ocoale silvice administrarea pădurilor sau să asigure serviciile silvice pentru acestea. (2) După termenul prevăzut la alin. (1) se autorizează pentru tăiere numai masă lemnoasă care provine din păduri administrate sau în care sunt asigurate servicii silvice în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).-------------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 38 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 martie 2006. Articolul 9 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se interzice efectuarea de studii sumare de amenajare. (2) Studiile sumare de amenajare şi amenajamentele silvice întocmite pentru suprafeţe mai mici de 100 ha, aprobate, sau cele pentru care a fost realizată recepţia finală la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile până la data întocmirii amenajamentului silvic în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de data expirării valabilităţii acestora. (3) În terenurile forestiere retrocedate ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ocoalele silvice pot realiza lucrările prevăzute în amenajamentele silvice în vigoare. Articolul 10Atribuţiile ocoalelor silvice prevăzute la art. 4 privitoare la administrarea silvică, obligaţiile ce revin deţinătorilor în vederea respectării regimului silvic şi regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 11Proprietarii şi deţinătorii de păduri, precum şi de ocoale silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru acestea sunt obligaţi să permită accesul organelor de control al regimului silvic ale statului în pădurile pe care le au în proprietate, le deţin, respectiv le administrează sau pentru care asigură servicii silvice. Articolul 12Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 11 de către proprietarul sau deţinătorul persoană fizică, de către reprezentantul proprietarului sau al deţinătorului persoană juridică sau de către reprezentantul ocolului silvic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON). Articolul 13Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) şi cu retragerea autorizaţiei de funcţionare. Articolul 14Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de personalul împuternicit al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi de personalul împuternicit al structurilor teritoriale de control al regimului silvic din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Articolul 15Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 12 şi 13, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Articolul 16Prevederile referitoare la contravenţiile de la art. 12-15 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 17Articolul 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) Ocoalele silvice şi actualii deţinători răspund de paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari şi după punerea în posesie, până la formarea structurilor proprii de pază sau de administrare ori până la încheierea unor contracte de administrare şi pază cu un ocol silvic, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data punerii în posesie.----------Alin. (1) al art. 35 [din Legea nr. 1/2000] a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 38 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 martie 2006. (2) Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp prevăzut la alin. (1), se suportă din bugetul de stat." Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 2 şi art. 66 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 alin. (1) lit. a) teza a treia şi a patra din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, art. I, II şi II^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 23 octombrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 33/2004, art. 14-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, Hotărârea Guvernului nr. 564/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor şi criteriilor privind înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 1 iulie 2005, art. 5-7 din Regulamentul privind constituirea, organizarea şi funcţionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi a celor proprietate privată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 997/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 8 decembrie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Flaviu Lazin,secretar de statMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 5 octombrie 2005.Nr. 139.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 269 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 296 din 7 iunie 2001 privind extrădarea
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 13 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 603 din 22 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 157 din 3 decembrie 2014 privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 198 din 18 decembrie 2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor
 • LEGE nr. 100 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 168 din 19 noiembrie 2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat
 • LEGE nr. 245 din 18 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 155 din 7 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1997 privind autorizarea Băncii Naţionale a României pentru efectuarea unor operaţiuni pe piaţa monetara
 • LEGE nr. 312 din 4 decembrie 2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar
 • LEGE nr. 146 din 5 mai 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 153 din 18 iunie 2015 pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 mai 2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 236 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 259 din 28 septembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale ”Siderurgica” - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 77 din 16 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2000 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999
 • LEGE nr. 63 din 17 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 16 aprilie 2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean
 • LEGE nr. 371 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 545 din 1 octombrie 2002 privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 3 din 30 decembrie 1971 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Demografie
 • LEGE nr. 23 din 3 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID)
 • LEGE nr. 290 din 14 noiembrie 2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • LEGE nr. 11 din 24 februarie 1992 privind acceptarea de către România a majorării capitalului sau autorizat la Corporaţia Financiară Internaţionala - C.F.I. - conform Proiectului de rezoluţie "Creşterea generală de capital 1991" al Consiliului Directorilor din C.F.I.
 • LEGE nr. 249 din 28 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 207 din 15 noiembrie 2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penală
 • LEGE nr. 282 din 5 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 226 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 16 octombrie 2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 39 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 87/1971 privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
 • LEGE nr. 42 din 29 martie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 339 din 6 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2000 pentru completarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 septembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 115 din 27 mai 2016 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 236 din 15 iulie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 474 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 269 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2005
 • LEGE nr. 340 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 210 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021