Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 20 octombrie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 (*actualizată*)privind administrarea pădurilor din România(actualizată până la data de 27 aprilie 2007*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 20 octombrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 38 din 1 martie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 25 aprilie 2007.Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, suprafaţa de pădure retrocedată individual persoanelor fizice, pentru care nu există obligativitatea administrării prin legislaţia în vigoare, va fi de circa 1,5 milioane hectare, aspect ce face greu de realizat controlul aplicării şi respectării regimului silvic. Aceasta reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, condiţie ce impune adoptarea imediată a unui act normativ care să o reglementeze.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Domeniul de aplicare al prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie toate suprafeţele de pădure exploatate în regim silvic, indiferent de titularul dreptului de proprietate asupra acestor suprafeţe. Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni şi expresii se definesc astfel: a) administrarea pădurilor - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor; b) gestionarea durabilă a pădurilor - administrarea şi utilizarea pădurilor astfel încât să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi în aşa fel încât să asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global, fără a crea prejudicii altor ecosisteme; c) ocol silvic - unitate care are ca scop principal asigurarea serviciilor silvice, indiferent de titularii dreptului de proprietate asupra pădurii. Ocolul silvic poate asigura şi administrarea pădurilor. Suprafeţele minime de pădure pentru care se constituie ocoale silvice sunt următoarele:1. în regiunea de câmpie - 3.000 ha;2. în regiunea de dealuri - 5.000 ha;3. în regiunea de munte - 7.000 ha; d) pădure - suprafaţă de teren de cel puţin 0,25 ha, pe care se găsesc arbori ale căror coroane acoperă cel puţin 10% din suprafaţă. Arborii trebuie să atingă o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie. Definiţia termenului include şi: pepinierele forestiere şi plantajele care fac parte integrantă din pădure, drumurile forestiere, căile de acces, poienile şi alte goluri din pădure, ecosistemele forestiere situate în parcurile naţionale, parcurile naturale, rezervaţiile naturale şi alte zone forestiere protejate, perdelele forestiere de protecţie constituite din arbori ocupând o suprafaţă mai mare de 0,5 ha, cu o lăţime mai mare de 20 m, şi jnepenişurile din zona alpină; e) servicii silvice - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic ce se execută de ocolul silvic în scopul aplicării regimului silvic. Serviciile silvice sunt o componentă a administrării pădurilor; f) unitate de bază - unitatea teritorială silvică pentru care se elaborează un amenajament silvic. Delimitarea acesteia se realizează pe limite naturale şi/sau artificiale permanente, ţinându-se cont de limitele administrative sau de proprietate, după caz, urmărindu-se includerea de proprietăţi întregi, nefragmentate, dacă mărimea proprietăţilor nu o impune. (2) În raport cu folosinţa lor, pădurile sunt păduri de folosinţă forestieră şi păduri de folosinţă silvopastorală. (3) Pădurile de folosinţă forestieră sunt constituite din pădurile incluse în fondul forestier naţional existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi din vegetaţia forestieră de pe păşunile împădurite având consistenţa, stabilită în conformitate cu normele tehnice în domeniu, mai mare de 0,4. (4) Pădurile de folosinţă silvopastorală sunt constituite din vegetaţia forestieră cu consistenţa, stabilită în conformitate cu normele tehnice în domeniu, de cel mult 0,4, situate pe terenuri din afara fondului forestier naţional existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Pentru asigurarea gestionării durabile a pădurilor, indiferent de forma de proprietate, este obligatorie asigurarea serviciilor silvice în mod unitar pentru acestea, la nivel naţional. Articolul 3 (1) Proprietarii pădurilor, indiferent de forma de proprietate şi de mărimea proprietăţii, sunt obligaţi să asigure serviciile silvice prin ocoale silvice autorizate. (2) Responsabilitatea respectării regimului silvic aparţine atât administratorului, cât şi proprietarului de pădure. (3) Controlul respectării regimului silvic se asigură de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Articolul 4 (1) După forma de proprietate, ocoalele silvice sunt: a) ocoale silvice de stat - cele înfiinţate de instituţiile specializate ale statului. Acestea asigură administrarea pădurilor proprietate publică a statului şi pot asigura servicii silvice sau administrarea pădurilor altor proprietari, pe bază de contract; b) ocoale silvice private - cele înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, de persoane juridice sau de persoane fizice. Acestea asigură servicii silvice şi administrarea pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a pădurilor proprietate privată a celor care le-au înfiinţat, precum şi pentru alţi proprietari, pe bază de contract. Mai mulţi proprietari se pot asocia pentru înfiinţarea unui ocol pe principiul eficienţei.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 38 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 martie 2006. (2) Ocoalele silvice constituite ca structuri proprii au personalitate juridică. (3) Ocoalele silvice constituite ca structuri proprii, în cazuri justificate, pot asigura servicii silvice pentru pădurile proprietate publică a statului, responsabilitatea de administrare a acestora revenind ocoalelor silvice de stat. (4) Ocoalele silvice care asigură administrarea unor păduri, precum şi servicii silvice pentru alte păduri sunt ocoale silvice mixte. Articolul 5 (1) Pentru toate pădurile supuse regimului silvic se elaborează amenajamente silvice. (2) Amenajamentul silvic se întocmeşte la nivel de unitate de bază. (3) Amenajamentele silvice sunt de două tipuri: a) amenajamente de tip I - se întocmeşte un singur amenajament pentru toate proprietăţile forestiere mai mici de 100 ha/proprietar, cuprinse în teritoriul administrativ al unei localităţi; b) amenajamente de tip II - se întocmeşte câte un amenajament pentru fiecare proprietate forestieră mai mare de 100 ha/proprietar sau pentru fiecare suprafaţă rezultată prin asocierea proprietarilor, dacă aceasta este mai mare de 100 ha. Articolul 6Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură suportă de la bugetul de stat cheltuielile pentru elaborarea amenajamentelor silvice, în condiţiile legii, după cum urmează: a) pentru toate amenajamentele de tip I; b) pentru amenajamentele de tip II, dacă suprafaţa amenajată provine din proprietăţi ale persoanelor fizice şi/sau juridice asociate în scopul gospodăririi pădurilor, dacă fiecare proprietate este mai mică de 100 ha. Articolul 7În termen de 30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ocoalele silvice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), înfiinţate până la această dată, vor solicita reautorizarea în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.------------Art. 7 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007. Articolul 8 (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă toţi proprietarii ale căror păduri sunt supuse regimului silvic au obligaţia să asigure prin ocoale silvice administrarea pădurilor sau să asigure serviciile silvice pentru acestea. (2) După termenul prevăzut la alin. (1) se autorizează pentru tăiere numai masă lemnoasă care provine din păduri administrate sau în care sunt asigurate servicii silvice în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).-------------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 38 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 martie 2006. Articolul 9 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se interzice efectuarea de studii sumare de amenajare. (2) Studiile sumare de amenajare şi amenajamentele silvice întocmite pentru suprafeţe mai mici de 100 ha, aprobate, sau cele pentru care a fost realizată recepţia finală la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile până la data întocmirii amenajamentului silvic în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de data expirării valabilităţii acestora. (3) În terenurile forestiere retrocedate ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ocoalele silvice pot realiza lucrările prevăzute în amenajamentele silvice în vigoare. Articolul 10Atribuţiile ocoalelor silvice prevăzute la art. 4 privitoare la administrarea silvică, obligaţiile ce revin deţinătorilor în vederea respectării regimului silvic şi regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 11Proprietarii şi deţinătorii de păduri, precum şi de ocoale silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru acestea sunt obligaţi să permită accesul organelor de control al regimului silvic ale statului în pădurile pe care le au în proprietate, le deţin, respectiv le administrează sau pentru care asigură servicii silvice. Articolul 12Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 11 de către proprietarul sau deţinătorul persoană fizică, de către reprezentantul proprietarului sau al deţinătorului persoană juridică sau de către reprezentantul ocolului silvic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON). Articolul 13Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) şi cu retragerea autorizaţiei de funcţionare. Articolul 14Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de personalul împuternicit al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi de personalul împuternicit al structurilor teritoriale de control al regimului silvic din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Articolul 15Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 12 şi 13, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Articolul 16Prevederile referitoare la contravenţiile de la art. 12-15 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 17Articolul 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) Ocoalele silvice şi actualii deţinători răspund de paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari şi după punerea în posesie, până la formarea structurilor proprii de pază sau de administrare ori până la încheierea unor contracte de administrare şi pază cu un ocol silvic, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data punerii în posesie.----------Alin. (1) al art. 35 [din Legea nr. 1/2000] a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 38 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 martie 2006. (2) Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp prevăzut la alin. (1), se suportă din bugetul de stat." Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 2 şi art. 66 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 alin. (1) lit. a) teza a treia şi a patra din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, art. I, II şi II^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 23 octombrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 33/2004, art. 14-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, Hotărârea Guvernului nr. 564/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor şi criteriilor privind înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 1 iulie 2005, art. 5-7 din Regulamentul privind constituirea, organizarea şi funcţionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi a celor proprietate privată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 997/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 8 decembrie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Flaviu Lazin,secretar de statMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 5 octombrie 2005.Nr. 139.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 244 din 26 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 18 septembrie 2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 511 din 28 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 10 iunie 1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 6 septembrie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 21 din 9 martie 2015 pentru ratificarea Protocolului adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 187 din 27 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 183 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 178 din 9 noiembrie 1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 163 din 19 noiembrie 2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
 • LEGE nr. 131 din 18 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2001 pentru aplicarea Rezoluţiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind combaterea terorismului internaţional
 • LEGE nr. 246 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 573 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 343 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 12 martie 2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 16 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 48 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 332 din 11 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 102 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători
 • LEGE nr. 238 din 5 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGE nr. 245 din 5 decembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 128 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 331 din 10 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013
 • LEGE nr. 264 din 7 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • Codul administrativ (OUG 57 din 3 iulie 2019)
 • LEGE nr. 36 din 11 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor rromâne cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 271 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 209 din 25 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 187 din 14 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 martie 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 366 din 7 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 408 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Petre Andrei" din Iaşi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 26 februarie 2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 131 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1865 (*republicat*)
 • LEGE nr. 5 din 7 ianuarie 2015 pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021